Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

55.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016
/sněmovní tisk 1/

Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo doručeno jako sněmovní tisk 1/1. Prosím, aby se slova ujala ministryně financí Alena Schillerová a předložený návrh nám uvedla. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 byl zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech, jehož ustanoveními se řídilo rozpočtové hospodaření v průběhu roku 2016. Podle tohoto zákona také vláda předložila návrh státního závěrečného účtu k projednání Poslanecké sněmovně. Jeho součástí je rovněž návrh na vypořádání přebytku státního rozpočtu za rok 2016.

Návrh státního závěrečného účtu projednala vláda České republiky dne 24. dubna 2017 a schválila jej usnesením číslo 312 téhož dne.

Rozsáhlý materiál, který vám byl předložen v elektronické podobě, se v úvodní části zabýval ekonomickým vývojem České republiky. Komentovány byly základní makroekonomické ukazatele za rok 2016 a souhrnné údaje o výsledcích hospodaření veřejných rozpočtů. V dalších částech pak bylo podrobněji rozvedeno zejména hospodaření státního rozpočtu. V souladu s rozpočtovými pravidly byly v samostatných pasážích uvedeny souhrnné informace o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů, zpráva o státních finančních aktivech, pasivech a státních zárukách, zpráva o řízení státního dluhu a přehled o stavech fondů, organizačních složek státu. Materiál obsahoval rovněž výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven, vyhodnocení souhrnných rozpočtových vztahů k rozpočtu EU a další údaje. Zařazena byla též informace o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2016.

Dovolte mi, abych návrh státního závěrečného účtu za rok 2016 uvedla podrobněji. Státní rozpočet za rok 2016 byl schválen zákonem číslo 400/2015 Sb. jako schodkový s deficitem 70 mld. korun. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1 180,9 mld. a výdaje v objemu 1 250,9 mld. korun.

Schválený rozpočet celkových příjmů i výdajů byl v průběhu roku 2017 rozpočtovými opatřeními souvztažně navýšen u devíti kapitol celkem o 2,3 mld. Kč, a to na základě zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Týká se financování projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Rozpočet celkových příjmů po změnách tak dosáhl 1 183,2 mld. Kč, celkových výdajů 1 253,2 mld. Kč a rozpočtovaný schodek zůstal ve výši 70,0 mld. Kč. Celkově skutečné příjmy ve vztahu k rozpočtu po změnách byly vyšší o 8,3 % a výdaje nebyly dočerpány o 2,7 % rozpočtu. Plnění celkových příjmů na 108,3 % představovalo překročení rozpočtu o 98,4 mld. Kč. Meziročně byly celkové příjmy vyšší o 47,1 mld. Kč. Překročení rozpočtu bylo ovlivněno překročením přijatých transferů o 61,2 mld. Kč, tj. o 56,4 %, překročením daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 29,8 mld. Kč, tj. o 2,9 % rozpočtu, překročením nedaňových a ostatních příjmů o 9,3 mld. Kč o 37,6 % a výpadkem kapitálových příjmů v objemu 1,8 mld. Kč o 21,3 %. Z celkových přijatých transferů tvořily neinvestiční a investiční transfery přijaté od EU, Národního fondu a finančních mechanismů 159 mld. Kč. V roce 2015 to bylo 171,8 mld. Kč a jejich rozpočet po změnách byl překročen o 63,1 mld. Kč. Daňová kvóta včetně pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění se meziročně zvýšila o 1,1 procentního bodu na úroveň 32,3 % HDP.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly čerpány na 97,3 %, tj. bylo dosaženo úspory rozpočtované částky ve výši 33,3 mld. Kč. Meziročně byly výdaje nižší o 77,5 mld. Kč zejména vlivem nižších výdajů na financování společných programů EU a ČR. Úspory proti rozpočtu bylo dosaženo především v oblasti běžných výdajů, úspora 31,4 mld. Kč, tj. 2,7 % rozpočtu, v malém rozsahu i u kapitálových výdajů 1,9 mld. Kč, tj. 2,2 %. Z běžných výdajů největší úspora byla vykázána u neinvestičních transferů podnikatelským subjektům, u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů - spadají sem i úrokové výdaje státního dluhu, u neinvestičních transferů rozpočtům územní úrovně, příspěvkovým a podobným organizacím a u neinvestičních transferů do zahraničí. K úspoře rozpočtovaných výdajů došlo přesto, že dle rozpočtových pravidel mohly a mohou organizační složky státu nárokovat nespotřebované výdaje minulých let v běžném roce a překročit tak rozpočet výdajů. Ve výdajích tak bylo zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů vykázaných v minulých letech, když v průběhu roku 2016 došlo ke snížení nároku o 116,5 mld. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 až 2016 k 1. 1. 2017 dosáhl 157,7 mld. Kč a byl o 6,5 mld. Kč vyšší než stav k 1. 1. 2016. Šlo převážně o výdaje, které byly nebo měly být kryty ze zdrojů EU.

Podíl celkových výdajů státního rozpočtu na HDP v roce 2016 dosáhl 25,9 %, v roce 2015 to bylo 28,5 %. Výsledný přebytek státního rozpočtu za rok 2016 ve výši 61,8 mld. Kč byl o 131,8 mld. Kč vyšší oproti rozpočtem předpokládanému výsledku - schodek 70 mld., a o 124,6 mld. Kč lepší než saldo vykázané v roce 2015 - schodek byl 62,8 mld. Kč. Pozitivně na přebytek působilo zejména překročení rozpočtu prostředků přijatých z EU, překročení daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení, jakož i úspory běžných výdajů rozpočtu. Poznámka - saldo rozpočtu bez započtení prostředků EU na příjmové i výdajové straně by bylo schodkové ve výši 13,6 mld. Kč.

Předložený návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 vykázal příjmy ve výši 1 281,6 mld. Kč a výdaje ve výši 1 219,8 mld. Kč a přebytek státního rozpočtu ve výši 61,8 mld. Kč a navrhuje vypořádání přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 2016 takto: vydanými státními dluhopisy - snížením a změnou stavů na účtech státních finančních aktiv - zvýšením o 0,96 mld..

Doufám, že se mi tímto stručným vystoupením podařilo přiblížit vám předložený vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, a dovoluji si vás požádat, abyste jménem vlády předložený materiál vzali na vědomí a zároveň odsouhlasili vypořádání přebytku státního rozpočtu za rok 2016 tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni, která předložený návrh uvedla. Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1/3. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu projednal kontrolní výbor a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1/2.

Ale teď tady mám pořadí opačné, ale dobře. Měl jsem v pořadí napsáno, že nejprve se slova ujme paní zpravodajka rozpočtového výboru... (K řečništi přicházel poslanec Kubíček.) Takže abychom asi zachovali to pořadí, protože první by měl vystoupit zpravodaj, takže zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá, a následně samozřejmě požádám, abyste nás informoval, pane poslanče Kubíčku, o jednání kontrolního výboru.

Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo a předneste nám také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 5. schůze ze dne 14. února 2018 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, sněmovní tisk 1.

Po úvodním výkladu náměstka ministryně financí Paveleka a po rekapitulaci předsedkyně - zpravodajky rozpočtového výboru poslankyně Vostré a po rozpravě, rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. konstatuje, že

a) vláda opakovaně předložila Poslanecké sněmovně vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, sněmovní tisk 1, který je totožný s návrhem státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, sněmovní tisk 1106, předloženého vládou Poslanecké sněmovně v 7. volebním období;

b) rozpočtový výbor 7. volebního období projednal společně se zpravodaji všech výborů všechna usnesení výborů k tomuto vládnímu návrhu a připravil návrh usnesení č. 667/2017 pro Poslaneckou sněmovnu, která však státní závěrečný účet z časových důvodů již neprojednala;

c) rozpočtový výbor bere na vědomí usnesení rozpočtového výboru k státnímu závěrečnému účtu 2016 ze 7. volebního období č. 667;

II. konstatuje dále, že

a) po výzvě rozpočtovým výborem se všechny výbory současné Poslanecké sněmovny znovu zabývaly projednáním kapitol státního závěrečného účtu za rok 2016 v jejich gesci a všechny výbory potvrdily usnesení výborů ze 7. volebního období s těmito odchylkami:

- výbor pro evropské záležitosti k přikázaným okruhům výdajů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa týkajících se transferů finančních prostředků ze/do zahraničí přijal nově doporučující usnesení č. 26 z 31. ledna 2018 na rozdíl od výboru pro evropské záležitosti v 7. volebním období, který přikázaný okruh státního závěrečného účtu projednal, ale usnesení k němu nepřijal;

- hospodářský výbor souhlasil s vypořádáním přebytku 60 mld. Kč tak, jak uvádí usnesení vlády č. 312 ze dne 24. dubna 2017;

b) kontrolní výbor projednal stanovisko NKÚ podle sněmovního tisku 1/1 a též setrval na svém původním souhlasném usnesení k tomuto stanovisku;

III. doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí

1. státní závěrečný účet České republiky za rok 2016, který vykazuje příjmy státního rozpočtu 1 281 617 559 720 Kč, výdaje státního rozpočtu 1 219 843 588 370 Kč a celkový přebytek státního rozpočtu 61 774 041 350 Kč;

2. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2016, které vykázalo příjmy 446 580 893 000 Kč, výdaje 393 526 404 000 Kč a přebytek 53 054 489 000 Kč;

3. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2016 ve výši 195 371 748 000 Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 1 692 003 790 000 Kč;

4. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2016 podle údajů uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu;

5. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu;

6. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu;

7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2016 podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, uvedenou v sešitě I návrhu státního závěrečného účtu.

II. souhlasí s vypořádáním přebytku hospodaření státního rozpočtu České republiky za rok 2016 financujícími položkami takto: vydanými státními dluhopisy snížením o 60 813 521 405,80 Kč a změnou stavů na účtech státních finančních aktiv zvýšením o 960 519 946,53 Kč;

IV. doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující doprovodná usnesení, která vyplývají z potvrzených usnesení výborů:

a) návrh výboru pro bezpečnost v rámci projednávání kapitoly 305 - Bezpečnostní informační služba:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby se zabývala přehodnocením systému odměňování příslušníků Bezpečnostní informační služby s cílem zlepšit její konkurenceschopnost na pracovním trhu.";

b) návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v rámci projednávání kapitoly Ministerstva kultury:

"Poslanecká sněmovna v rámci projednávání státního závěrečného účtu ČR za rok 2016 bere na vědomí hodnoticí zprávu státního fondu kinematografie za rok 2016.";

V. zmocňuje předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu - což jsem učinila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval zpravodaj pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už budu velmi stručný. Kontrolní výbor na své 4. schůzi 1. února roku 2018 ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního účtu České republiky za rok 2016, sněmovní tisk 1/1, po zprávě Romana Kubíčka a po rozpravě kontrolní výbor setrvává na svém usnesení č. 292 ze dne 5. září 2017 ze 49. schůze ze 7. volebního období Poslanecké sněmovny ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, sněmovní tisk 1106/1. Dále, zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Poslanecké sněmovny, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ministryni financí. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Romanu Kubíčkovi a nyní zahájím všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance. Pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jak už bylo řečeno, kontrolní výbor projednával stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2016 už v minulém období a já bych vás chtěl seznámit jenom s některými citacemi z tohoto stanoviska.

Například ke státnímu dluhu je ve stanovisku uvedeno: Na konci rok 2016 dosáhl stav státního dluhu 1 613,4 miliardy korun, což znamenalo meziroční snížení o 59,6 miliardy korun.

Nejvyšší kontrolní úřad ale také poznamenává: Pro snižování státního dluhu byla také využívána rezerva peněžních prostředků vytvářená podle ustanovení § 39 odst. 4 rozpočtových pravidel. Rezerva dosáhla maxima v roce 2012, a to částky 140 miliard korun. Ke konci roku 2016 byl její stav pouze ve výši 3 miliardy korun. - Takže po lopatě. Na snížení dluhu o 60 miliard byla rozpuštěna rezerva skoro 140 miliard korun.

Nejvyšší kontrolní úřad také prováděl dvě kontroly závěrečných účtů za rok 2016, a to závěrečných účtů kapitol Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. V případě MPS se jedná o kontrolní závěr 16/29 a cituji z něj: Na základě zjištěných skutečností NKÚ konstatuje, že MPS v roce 2016 nevedlo správné, úplné a průkazné účetnictví ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 až 4 zákona o účetnictví.

NKÚ také konstatuje: Možnost vyjádřit se ke spolehlivosti účetní závěrky byla ve významném rozsahu omezena z důvodu neprůkaznosti účetnictví. Tato neprůkaznost vede k tomu, že nelze vyhodnotit, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví. Neprůkazné zůstatky účtů mnohonásobně převyšují stanovenou hladinu významnosti. Z výše uvedených důvodů se NKÚ ke spolehlivosti účetní závěrky MPSV sestavené k 31. 12. 2016 nevyjadřuje. - To je ke státnímu závěrečnému účtu MPSV.

A Ministerstva pro místní rozvoj se týká kontrolní závěr 17/07. Tam NKÚ píše: Na základě zjištěných skutečností NKÚ konstatuje, že MMR v roce 2016 nevedlo správné, úplné a průkazné účetnictví ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 až 4 zákona o účetnictví. Podle názoru NKÚ účetní závěrka MMR sestavená k 31. 12 2016 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky dle účetních předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Jestli si myslíte, že to je pouze u těchto dvou ministerstev, ta měla prostě jen smůlu, že si je NKÚ vybral ke kontrole v roce 2016. V roce 2015 kontroloval Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a tam ta zjištění byla obdobná. Takže pro mě je výsledek kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu, že projednáváme pouze přesný přehled nepřesných čísel. (Slabý potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, faktickou poznámku nemám také, takže ukončím všeobecnou rozpravu. Táži se, zdali má někdo zájem ještě o závěrečné slova. Paní ministryně nemá, zpravodajové také ne, takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, jestli někdo má zájem o rozpravu podrobnou. Máte zájem. Ano, pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl poznamenat, že se rozhodně nejedná o nějaký technický tisk. Vyslovujeme souhlas s tím, že se nějakým způsobem využije 60 miliard korun, tak si myslím, že si to zaslouží pozornost této ctěné Sněmovny. My jako Piráti máme za to, že umoření dluhu, resp. snížení objemu dluhopisů, které stát vydává, je jeden z rozumných způsobů, jak s těmito prostředky naložit, a proto to usnesení podporujeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a já bych tedy vyzval paní poslankyni Vostrou, předsedkyni výboru, aby nám zopakovala usnesení, resp. provedla nás.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: V podrobné rozpravě se hlásím k návrhu usnesení, které jsem tady přečetla, a už ho předčítat nebudu. Hlásím se k tomu usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, takto je to dostačující. Děkuji. Táži se, zda máme někoho dalšího do podrobné rozpravy. (Nikdo se nehlásí.) Končím tedy podrobnou rozpravu, protože nikoho nevidím. Zeptám se opět, zdali je zájem o nějaká závěrečná slova. Zpravodajové? Paní ministryně? Není zájem.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Zagonguji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ještě děkuji za slovo. Já jenom tedy mám návrh, abychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru zatím bez doprovodných usnesení, protože doprovodná usnesení se hlasují až po odsouhlasení návrhu celého usnesení. Takže to je můj návrh, abychom doprovodná hlasovali až po usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, budeme hlasovat nadvakrát.

 

Takže na úvod budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl přednesen zpravodajkou rozpočtového výboru paní poslankyní Miloslavou Vostrou. Není zájem ani o odhlášení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti usnesení, zvedněte ruku, stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 145, přihlášeno 163 poslanců, pro 126, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní se bude hlasovat o doprovodných usneseních. Poprosím paní zpravodajku, zdali by je přednesla.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Jedná se o doprovodná usnesení, která, jak už jsem říkala, vyplývají z potvrzených usnesení výboru a znějí:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby se zabývala přehodnocením systému odměňování příslušníků Bezpečnostní informační služby s cílem zlepšit její konkurenceschopnost na pracovním trhu."

"Poslanecká sněmovna v rámci projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 bere na vědomí Hodnoticí zprávu Státního fondu kinematografie za rok 2016."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady žádost od pana předsedy Bělobrádka o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o předneseném usnesení, tak jak ho sdělila paní předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 146, přihlášeno 149 poslanců, pro 126, proti 3. Výsledek - usnesení bylo přijato.

 

Tímto končím tento bod. A předávám řízení schůze panu předsedovi Hamáčkovi.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Hezký podvečer. Budeme pokračovat bodem číslo 56, ale ještě předtím dám slovo panu předsedovi volební komise. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Moc děkuji za slovo, pane předsedající. Poprosil jsem mezi body. Abych dodržel jednací řád, vám chci, kolegyně, kolegové, i pro stenozáznam jenom oznámit, že na volební komisi jsme dnes přijali lhůtu, kterou teď vyhlašuji, a je to, jak už jsem jednou avizoval, standardní lhůta na podání návrhů na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Je to lhůta do příští dubnové schůze. Tu lhůtu vyhlašujeme do pondělí 9. dubna do 12 hodin. Pokud tedy na klubech budete chtít provést jakékoli změny v orgánech, opakuji, lhůtu máte do pondělí 9. dubna do 12 hodin. V úterý 10. dubna to na komisi projednáme a pak v tu středu 11. dubna bychom ty změny mohli hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP