Středa 21. března 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

59.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu
o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016
/sněmovní tisk 64/

Tisk byl také projednán volebním výborem. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 64/1. Prosím zpravodaje volebního výboru pana poslance Kolovratníka, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer. Moje zpráva zpravodaje bude vlastně velmi stručná. Bude podobná těm předcházejícím dvěma bodům, protože je to de facto stejný příběh. Jak bylo řečeno, obě veřejnoprávní média - v tomto případě diskutujeme o rozhlase, ale týká se to i televize - podávají ze zákona Sněmovně dvě zprávy za každý rok. Je to vždycky zpráva o činnosti a o hospodaření.

I v tomto případě zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 byla ze strany Rady Českého rozhlasu Sněmovně doručena v řádném termínu, jak vyžaduje zákon. Bylo to tedy ještě v minulém 7. volebním období a tehdejší volební výbor ji projednával 2. května jako sněmovní tisk 1082, ale bohužel už během loňského roku se na plénum Sněmovny ta zpráva nedostala, a proto z těchto procesních důvodů byla znovu zařazena jako nový sněmovní tisk a byla projednána ve stejném výboru a ve stejné sérii, jako před malou chvílí komentovali moji dva předchozí kolegové předřečníci.

V tuto chvíli je to tedy sněmovní tisk číslo 64, který jsme také projednávali na volebním výboru dne 15. února. K tomu projednání snad stručně mohu sdělit, že i tady vystoupila předsedkyně Rady Českého rozhlasu Hana Dohnálková, která popsala činnost Českého rozhlasu za rok 2016. Já osobně jako zpravodaj jsem v té rozpravě se pozitivně vyjádřil k tomu, co vnímám jako pozitivní, k otevřenosti Rady Českého rozhlasu, která zhruba dva roky zpátky na internetu zveřejňuje nejen kompletní záznamy svých jednání, ale i všechny stížnosti posluchačů na vysílání rozhlasu, včetně odpovědí, včetně toho, jak se se stížnostmi a postřehy rada vypořádává.

V debatě padlo také to, co byste možná měli slyšet vy jako nová Sněmovna, nové plénum. My jsme už v minulém období na volebním výboru diskutovali o tom, že by bylo dobré ty zprávy jak u televize, tak u rozhlasu sloučit do jedné. Bylo to tady diskutováno už i formou novely zákona, aby se vždy podala jen jedna zpráva, která dohromady ukazuje hospodaření i činnost v jednom materiálu. Bohužel předchozí Sněmovna už to neprojednala, nevěnovala se tomu. Myslím si, že s kolegy na volebním výboru toto téma určitě v dohledné době otevřeme a znovu se k němu vrátíme.

Poslední informace - v rozpravě vystupovali kolegové Juchelka, Martínek, kolegyně Melková se ptala na majetek zámečku v Přerově nad Labem, který stále rozhlas neprodal. O tom všem bylo diskutováno, bylo to vysvětleno. Nakonec bylo přijato usnesení číslo 13 poměrem hlasů 10 : 0.

V podrobné rozpravě vám navrhnu návrh usnesení pro plénum Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nejprve otevřu obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. Otevírám podrobnou rozpravu a prosím o návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh usnesení je fakticky stejný. Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedkyně Rady Českého rozhlasu Hany Dohnálkové a zpravodajské zprávě Martina Kolovratníka a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 dle sněmovního tisku 64."

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se - dále do podrobné rozpravy? Žádné přihlášky nemám, takže ji končím. Budeme tedy hlasovat. Návrh usnesení zazněl.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 151, přihlášeno je 156, pro 128, proti 19. Tento návrh byl přijat. Končím tento bod.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP