(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Pražáka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Pražák: Já se omlouvám paní předkladatelce jménem pana předsedajícího. Já nemám statistické ukazatele atd., já mám realitu, která je. Prostě jakýkoli spolek nebo občanské sdružení, které se kdykoli přihlásilo nebo se přihlásí u těch menších obcí, tak prostě jim to zasekne. Tečka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní je v podrobné rozpravě na řadě paní poslankyně Vrecionová, připraví se pan poslanec Kott. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji, ještě jednou vás všechny zdravím. Již v obecné rozpravě jsem avizovala pozměňovací návrhy, takže teď bych se tady chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 395. To je ten, který se týká výnosu poplatků za odebrání množství podzemní vody. Myslím, že už jsem ho v obecné rozpravě podrobně zdůvodnila, takže teď už asi nemusím podruhé.

Druhý pozměňovací návrh je ten, který předkládáme s panem poslancem Janem Zahradníkem, to je pozměňovací návrh číslo 377 a týká se minimálního zůstatkového průtoku v řekách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kott v podrobné rozpravě, po něm vystoupí pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. I já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 398 a je to pozměňovací návrh, který jsem společně s panem Marianem Jurečkou podal ve vztahu ke školkařským výpěstkům, tak jak tady bylo řečeno v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Na řadě je pan poslanec Zahradník, po něm vystoupí pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, než se zhostím svého práva přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, chtěl bych nejprve zmínit debatu, která tady teď chvilku probíhala mezi paní předsedkyní našeho výboru paní Balcarovou a panem poslancem Pražákem z téhož výboru.

Já samozřejmě souhlasím s tím, co říká pan kolega Pražák, že spolky ekologických aktivistů mohou velmi významně blokovat prosazování různých staveb od těch malých až po ty velké typu jezů na Labi nebo různých dálnic, na kterých pořád třeba leží jakási soudní plomba uvalená na ně různými ekologickými občanskými sdruženími nebo podle nového občanského zákona ekologickými spolky. Proto je dobré, aby účast spolků byla zákonem přesně definována. To ta novela stavebního zákona činí, to jsme tehdy schválili dobře. A musím říci, že až ve třetím čtení dojde k projednávání pozměňovacího návrhu paní kolegyně Balcarové, tak samozřejmě já budu doporučovat negativní hlasování. Ale spíš teď si nemohu odpustit takový povzdech. A ti, kteří zde v této Sněmovně byli v minulém období, dobře vědí, že jsem velmi významně upozorňoval na tato nebezpečí při projednávání novely zákona nebo posuzování vlivu na životní prostředí, zákona o EIA, který tehdy byl několikrát projednáván, dlouze, dlouhé měsíce připomínkován, prosazován, protlačován, nakonec byl schválen, a tehdy poslanci za hnutí ANO to velmi významně dopustili, mají na tom velký svůj podíl, že v tom zákoně je právě ekologickým aktivistům věnovaná obrovská moc, mají obrovský prostor a nemají žádnou odpovědnost. Takže jsem rád, že měníte v tomhle směru názory, jen, bohužel, škoda, že tento názor, prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegu Pražákovi, nedrželi tenkrát ti, kteří vás tady v této Sněmovně předcházeli a kteří mají na svědomí ten zákon o EIA, který poměrně neblaze ovlivňuje naši ekonomiku.

K těm svým návrhům. Pozměňovací návrh týkající se plavby si osvojila kolegyně Veronika Vrecionová. Řekl jsem, že se přihlásím k tomu návrhu o školkařských výpěstcích, tzn. tedy, že se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 376, pod kterým je evidován můj pozměňovací návrh. Zdůvodnění jsem řekl v obecné rozpravě, podle mě. Stejně tak se hlásím k návrhu, který je evidován jako sněmovní dokument 374 a který se týká stanovení poplatků, resp. výjimky z placení poplatků za odběr podzemní vody, a konečně se také hlásím ke svému návrhu, který se týká účinnosti celého našeho zákona, zejména tedy jeho dvou paragrafů, a který je evidován jako sněmovní dokument číslo 400.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na tu zmínku o jezech na Labi, protože konkrétně v Přelouči, což je v mém volebním obvodu a kde to velmi dobře znám, se právě chystá tunel za tři miliardy, kde úplně zbytečně probagrujeme tři miliardy na to, abychom splavnili Labe do Pardubic, přitom to ale nemá žádnou ekonomickou logiku. Ostatně uhlí do Chvaletic se taky vozí po železnici. Tak já doufám, že se těm spolkům tenhle nesmysl podaří zarazit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokračujeme v podrobné rozpravě. Pan poslanec Koníček, připraví se pan poslanec Holomčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych se přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 399, ve kterém navrhuji nové určení poplatku, nebo rozdělení poplatku za odebrané množství podzemní vody. Současná a navrhovaná podoba zákona neřeší spravedlivě stav, kdy poplatky za odběr podzemní vody jsou rovným dílem rozděleny mezi příslušné kraje a Státní fond životního prostředí, ale žádná část nesměřuje přímo do rozpočtu obcí, na jejichž katastru se odběr podzemní vody uskutečňuje. Přitom právě dotčené obce jsou touto skutečností omezeny ve svém hospodaření a rozvoji, a proto by měly být příjemcem části poplatků, podobně jako je tomu u poplatků a úhrad plynoucích obcím z horního zákona a zákona o odpadech. Navrhuji 5 procent do rozpočtu obce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Holomčík je na řadě, po něm vystoupí pan předseda Bartošek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych se přihlásil ke sněmovnímu dokumentu číslo 383, který se týká novelizace § 28. Ten paragraf se týká chráněných oblastí přirozené akumulace vod a tento pozměňovací návrh má zavést i jejich důslednější ochranu. Věcné důvody spočívají právě ve zvýšení ochrany chráněných oblastí přirozené akumulace vod, ve kterých by vodohospodářské zájmy měly mít přednost před jinými hospodářskými aktivitami, jako je např. těžba nerostů povrchovým způsobem, která je v přímém rozporu se zájmy vodního hospodářství, protože v jejím důsledku dojde ke zvýšení, nebo může dojít ke zvýšení zranitelnosti využívaného vodního útvaru a nelze vyloučit ani zhoršení jakosti přijímané vody.

Celý dokument, jak jsem říkal, je k nalezení pod číslem 383 a já vás tímto prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní vystoupí v podrobné rozpravě pan předseda Bartošek, připraví se paní poslankyně Krutáková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP