(15.40 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já se odkazuji na pozměňovací návrh, který je v systému uveden pod číslem 382. Jak jsem uvedl v obecné rozpravě, týká se možnosti vstupu do ochranného pásma I. stupně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Krutáková, po ní vystoupí pan poslanec Kobza.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji. Já bych se tímto jenom chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vedený pod číslem 401 a týká se novelizace zákona v § 17 a 107. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kobza stahuje svoji přihlášku. Ale mezitím se přihlásil do podrobné rozpravy pan zpravodaj Tureček. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se jenom chtěl přihlásit také ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou v systému načteny jako dokumenty uvedené pod číslem 386 a 387. V jednom případě jde o zpřesňující pozměňovací návrh definující osvobození od poplatku za poplatkové období. V druhém případě se jedná o rozšíření zmocnění pro vydání vyhlášky, kdy se navrhuje, aby vyhláška řešila i vzor žádosti na vodoprávní úřad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nemám zde další přihlášky do podrobné rozpravy ani nevidím, že by se někdo ještě do podrobné rozpravy hlásil, takže končím podrobnou rozpravu. Opět se ptám, zda má pan ministr nebo pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo. Ani jeden nemá. A protože zde avizovaný návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení nezazněl, nemusíme hlasovat o žádných návrzích a já končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dále přistoupíme k pevně zařazenému bodu

 

9.
Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky,
Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 34/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Návrh byl na to, abychom ho projednávali podle § 90 odst. 2, mám zde ale námitku, tedy veto 65 poslanců na postup jednání podle § 90 odst. 2. To znamená, že takto postupovat nemůžeme. Budeme tedy postupovat standardním způsobem, nikoliv podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 34/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím uvést návrh příslušné novely a podrobné zdůvodnění bych si dovolil přednést následně v obecné rozpravě. Jedná se o návrh novely zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této novely se zákon mění takto: V odst. 2 se za odst. 4 vkládá nový odst. 5, který zní: "Povinnost podávat oznámení podle § 10 a § 11 se nevztahuje na veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. q). Článek 2 - Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Sadovský. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Sadovský: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, s návrhem nás seznámil kolega Výborný a já bych k tomu chtěl jenom dodat, že je navrhováno do zákona doplnit výjimku, na jejímž základě by se vlastně povinnost činit oznámení o majetku, příjmech neměla vztahovat právě na veřejné funkcionáře, jak bylo uvedeno v § 2 odst. 1 písm. q). Ale předmětný poslanecký návrh má obdobný cíl jako paralelně předložená iniciativa poslanců Kovářové, Rakušana a dalších, sněmovní tisk číslo 33, který bude následovat. Proto bych navrhoval na základě vzájemné dohody sloučení rozpravy sněmovního tisku 33 a 34. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zaznamenal jsem tento návrh. Je to návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Tedy návrh na to, abychom sloučili rozpravu o sněmovním tisku 34 a sněmovním tisku 33. Přistoupím tedy k tomu, že budeme o tomto návrhu hlasovat, a zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno je 162 poslanců, pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat, bude tedy následovat sloučená rozprava.

 

V této chvíli přerušuji projednávání sněmovního tisku 34 a přistoupíme k projednání sněmovního tisku číslo 33, což je bod

 

8.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 33/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

I tento sněmovní tisk v prvém čtení obsahoval návrh, nebo byl zde návrh, aby byl projednáván podle § 90 odst. 2. Také v tomto případě je zde k dispozici veto 65 poslanců, takže nemůžeme tímto způsobem postupovat a budeme ho projednávat řádně. Stanovisko vlády k tomuto návrhu bylo doručeno jako sněmovní tisk 33/1.

Já nyní prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Věra Kovářová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již bylo řečeno, projednáváme náš sněmovní tisk číslo 33, což je novela zákona o střetu zájmů. Týká se tzv. majetkových přiznání veřejných funkcionářů, kterých je více než 30 tisíc.

Praxe ukázala, že neuvolnění starostové, místostarostové a radní, kteří ve svém volném čase, někdy bez odměny či za odměnu nízkou, musí do majetkových přiznání uvádět své veškeré příjmy, a to i příjmy, které jsou ve společném jmění manželů či manželek nebo společníků ve firmách. Problém nastává také u těch, kteří jsou podnikateli či zaměstnanci, jimž zaměstnavatel smluvně zakázal zveřejňování příjmů. Důsledky se ukázaly. Několik desítek těchto veřejných funkcionářů již rezignovalo na svoji funkci. Další desítky zvažují, že rezignaci podají.

Sdružení místních samospráv si nechalo udělat průzkum mezi starosty, z nichž 50 procent odpovědělo, že zvažují, že nebudou kandidovat v příštích komunálních volbách, a jako hlavní důvod uvedli zákon o střetu zájmů. Hrozí tak, že komunální politici nebudou tak kvalitní a budou ti kvalitní odcházet a nebudou již dále vykonávat svoji funkci či kandidovat. A dokonce hrozí, že v některých obcích nebudou kandidátky sestaveny žádné.

Další výtkou v rámci průzkumu, který si Sdružení místních samospráv udělalo, bylo, že nahlížení do oněch majetkových přiznání je anonymní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP