(19.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Já si myslím, že zrovna v oblasti práva je mlčenlivost věcí, která by měla být dodržována mnohem zásadnějším způsobem než dnes, a že tady jít dále, než nám předepisují evropské směrnice, není vhodné a může vést jenom k porušení práv jednotlivých daňových poplatníků. Může vést k tomu, že začneme prolamovat mlčenlivosti, které jsme prolamovat neměli.

Takže já se posléze přihlásím v podrobné rozpravě k návrhu, který jsem tady avizoval v prvním kole, který byl projednán i na rozpočtovém výboru i na výboru ústavněprávním. Nezískal tam většinu, ale myslím si, že mnohem lépe reflektuje znění směrnice DAC 5 a provádí opravdu její čistou implementaci, nikoliv rozšiřování pravomocí finančních orgánů, o kterých nás sice paní ministryně stále ujišťuje, a ujišťovala nás tak na ústavněprávním výboru, ujišťuje nás tady v Poslanecké sněmovně, že přece ty orgány musí vždycky spravedlivě rozhodovat, vést test proporcionality a další otázky. Když se s tím seznámíme v praxi, tak zjišťujeme, že samozřejmě každý státní orgán, který získá nějakou pravomoc, tak ji využívá, kam až je to možné, ne jenom že on by si dělal test proporcionality. Ty testy proporcionality, pokud někdo, tak po něm pak dělá možná správní soud, mnohdy až Nejvyšší správní soud, mnohdy je to až po třech čtyřech letech, a teprve tam říkají ne, nesměli jste, a stát bude platit obrovské škody, které byly způsobeny, protože se někde nějaký finanční orgán utrhl. Takže i tady bych byl velmi opatrný a směřoval bych k tomu, abychom ty pravomoci nerozšiřovali nad rámec toho, co je nezbytně nutné. Abychom mohli fungovat ve spolupráci s ostatními daňovými úřady po celé Evropské unii.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s přihláškou do rozpravy k tomuto bodu pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ono tady mnohé již zaznělo, tak si některé věci možná ještě připomeňme.

Stávající vláda je v demisi a zde plníme povinnost transpozice evropské směrnice. Zajisté to tak je správně, to vůbec nesouvisí s tím, že vláda je v demisi, a je to její povinností, protože termín už uplynul, což tedy není vinou vlády, ale byly tady objektivní důvody v podobě podzimních voleb. Ale co považuji za nepřiměřené a neoprávněné, je, že pod záminkou nutnosti transpozice evropské legislativy tady v předloženém návrhu novely daňového řádu dochází k neúměrnému prolomení tajemství střeženého bankami, advokáty, notáři, daňovými poradci, auditory, soudními exekutory a dalšími osobami, které provádějí identifikaci a kontrolu svých klientů dle předpisů pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu ve prospěch daňové správy. A to je ten problém, protože hlavním cílem novely by mělo být z mého pohledu splnit to, co je po nás požadováno Evropskou unií, a to je transpozice, zapracování směrnice Rady Evropské unie do našeho právního systému. Ale ta směrnice EU už nám neukládá vůbec nic k tomu, abychom využili této věci k tomu, aby tady došlo k prolomení profesních mlčenlivostí v jednotlivých komorách. Je potřeba si také uvědomit, že k tomu prolomení profesního tajemství může v současné době dojít pouze na základě soudního rozhodnutí v zákonem přesně specifikovaných případech zvláštní závažnosti a pod dalšími kontrolními prvky. Takové atributy ochrany práva garantovaného ústavním pořádkem předkládaná vládní novela zcela postrádá.

Předkládaná novela bez podpory nějakého rámce evropského práva, o němž tvrdí, že to právo transponuje, aspiruje na to, aby poznatky získané podle AML zákona byly aplikované při běžné správě daní, tedy mimo rámec směrnice i mimo rámec AML procesů. Tady se dokonce z mého pohledu dotýkáme i Listiny základních práv a svobod, kde v čl. 4 odst. 4 se říká, že platí při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod, že musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Pokud tedy byly údaje dle AML zákona shromážděny za účelem boje proti terorismu, resp. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, nelze je bez dalšího využít zcela libovolně za účelem správy daní tak, jak k tomu nyní dochází.

Máme zde několik novel. Já bych chtěl říci, že to, co bylo schváleno a co je v usnesení ústavněprávního výboru z pera paní kolegyně Válkové, je kompromis, pokus o kompromis, který bude alespoň - a já jsem byl rád, že i paní ministryně na jednání ústavněprávního výboru nakonec tento kompromis podpořila - může být alespoň něčím, co té věci pomůže. Ale za sebe a za klub KDU-ČSL říkám, že my budeme podporovat pozměňovací návrhy Marka Bendy, které jasně deklarují to, co jsem říkal na začátku. Jde nám o to splnit transpoziční povinnost a nic dalšího zde neotvírat. Považujeme to za nebezpečný precedens, který by se nám do budoucna mohl zle vymstít. A mimochodem, na Slovensku, když docházelo k implementaci DAC 5, tak tam žádné další přílepky, které by prolamovaly profesní mlčenlivost, přijaty nebyly. Tak si z toho vezměme příklad. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já bych zareagoval na příspěvek kolegy Marka Bendy vlastní zkušeností. Ten stát si skutečně, pokud mu dáme možnost, uzurpuje výrazně právo silnějšího. Ze zkušeností to vím. A v řadě případů se postavit státu není vůbec jednoduché. Když se mu postaví veřejná instituce, tak se to dá relativně zvládnout, protože veřejná instituce, pro ni to není většinou existenční záležitost. Pokud to jde ovšem na fyzické osoby a na konkrétní firmy, firmičky, tak to může být existenční záležitost. Já bych řekl, že tady nikdo z nějakých důvodů, které tady byly naznačovány, nebojuje proti tomu problému, který tady byl nastolen, ale že to je principiálně špatně. Přece nechceme, aby nám stát koukal do domácností, aby nám koukal pod ruce. To přece takhle není možné!

Já vám řeknu svoje zkušenosti. Kdykoli jsme se soudili se státem, potažmo s Ministerstvem financí, ale to tam paní ministryně samozřejmě ještě nebyla, tak vyhrávali jsme ty spory až u nejvyšších soudů. Ty obecné soudy prostě podlehly tomu, že stát prostě má pravdu, protože stát přece je velmi silný protivník. A pak se ukázalo, že to tak není. A samozřejmě pak i ty náhrady škod, které tam vznikly, my jsme samozřejmě chtěli, ale v řadě případů prostě pro ty lidi to může být, ta doba, než proběhnou obecné soudy a nakonec ty nejvyšší, to může být likvidační.

Já bych chtěl, abychom tímto způsobem k tomu přistupovali. A prosím vás, nepolitizujme ten problém v tom smyslu, že kdo to nechce nebo kdo to chce, ukazovat tamhle na nás, že my snad jsme proti tomu, aby se bojovalo proti daňovým únikům, aby se bojovalo proti zločincům. To přece tak není! Ale tady jde o to, aby se s vaničkou nevylilo i dítě, protože nevidím důvod, proč by tím měli trpět všichni ostatní, že prostě stát honí skupinu zločinců - (upozornění na čas) - děkuji, už končím, pane předsedo - (Já vám také děkuji.) - kteří samozřejmě jsou solí v očích všech. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nyní s řádnou přihláškou do diskuse pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, já se chci vyjádřit k trochu odlišné věci, než je tady transpozice DAC a ten gold-plating, který nám tady předvádí Ministerstvo financí. I když naprosto souhlasím se svými kolegy, že prolomení mlčenlivosti je ztráta soukromí, ztráta ochrany určitých našich svobod ze strany státu. Přesto mi dovolte, když už se tady otevírá daňový řád, abych se vyjádřil k jedné věci, a tou je nerovný přístup ke kompenzacím daňovým subjektům vyplývajícím z neoprávněného postupu správce daně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP