(19.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Zneužívání směrnic DAC a AML na prolomení tohoto tajemství je velmi nebezpečná hra. Vidíme to i u dalších předpisů. Ale co je pro nás, dámy a pánové, občan a co je pro nás ochrana soukromí? To by mělo být základní lidské právo, které bychom měli tady v této slovutné Sněmovně hájit, a myslím si, že i vláda by měla hájit své občany, a ne proti nim za každou cenu bojovat, hledat si nástroje, jak je více kontrolovat, více regulovat, více ovládat. A právě tento návrh této novely zákona, daňového řádu, k tomu přispívá.

Já, a nejen já, ale třeba Česká advokátní komora si myslí, že se jedná o nepřípustný zásah do základních lidských práv a svobod zaručených nejen českým ústavním pořádkem, to je zejména konkrétně článkem 10 a 36, ale také Listinou základních práv Evropské unie, především článkem 8, dle kterého má každý právo na ochranu osobních údajů a tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem.

Já bych poprosil pana předsedajícího, jestli by mohl trošku ztišit sál.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak asi máme jiné limity. Já vám vyhovím, poprosím všechny kolegy, aby se ztišili. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Důvodová zpráva k návrhu novely se odvolává zejména na nutnost transpozice směrnice Rady číslo 2016/2258/EU, tzv. DAC 5, která novelizuje směrnici Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní. Novelizovaná směrnice, tedy ten DAC, má přitom za cíl prohloubení správní spolupráce mezi daňovými orgány členských zemí Evropské unie za účelem stanovení jasnějších a přesnějších pravidel právní spolupráce mezi členskými státy a vzájemné výměny informací mezi členskými státy v daňových otázkách. Novela této směrnice, kterou mají členské státy povinnost transponovat do 31. 12. 2017 a která byla dle důvodové zprávy k návrhu zákona motivem k přijetí nové právní úpravy, má sloužit pouze k prohloubení správní spolupráce mezi daňovými orgány. Účelem směrnice i její poslední novely, je tedy zajištění, resp. prohloubení spolupráce mezi správci daně napříč Evropskou unií a zakotvení povinnosti výměny informací mezi správními orgány v rámci jejich zákonných možností. Ani jeden z těchto evropských právních předpisů ale nepožaduje přenést jakoukoli zátěž na osoby soukromého práva.

Je tedy zřejmé, a už to tady bylo několikrát řečeno, že navrhovaná novela daňového řádu jde dalece nad rámec požadavků směrnice DAC 5 a nese rysy tzv. gold-platingu, což je postup členského státu, který při transpozici právních předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu zachází za minimální požadavky plynoucí z práva EU. Dle názoru České advokátní komory, se kterým já se plně ztotožňuji, je zjevné, že jde o další pokračování trendu, kdy si správce daní není s to nebo není ochoten zajistit údaje nezbytné pro správu daně u daňového subjektu a snaží se opatřit si je jinde nebo si údaje, které získal, snaží křížově ověřovat. Protože nejde v daném případě o daňovou povinnost subjektu, jemuž se prolamuje povinnost mlčenlivosti, nejde o daňovou povinnost samotného advokáta, notáře, nýbrž jeho klientů, tak není takový zásah přípustný.

Příslušné pasáže novely daňového řádu týkající se prolomení mlčenlivosti advokátů a dalších vymezených subjektů odkazují na zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, takzvaný AML zákon. Cílem tohoto zákona je ochrana proti terorismu a legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy ochrana proti mimořádně závažné formě trestné činnosti. Rozhodně by neměla být tedy zneužívána pro postup správce daně pro lepší výběr daní od všech občanů České republiky.

Mě velice mrzí, že ministerstvo se svým mohutným aparátem, mnoha stovkami zaměstnanců, tady jde nad rámec směrnice Evropské unie a my to tady musíme ve dvou stech poslancích hasit. Já si myslím, že by to mělo být primární prioritou vlády, aby udělala něco pro naše občany, nezneužívala směrnice Evropské unie pro vlastní myšlenky, předkládala nám to rovně, tak jak si to ona myslí, a měla by hlavně hájit, jak jsem tady řekl na začátku, ochranu soukromí jako základní lidské právo a nejít proti Listině základních práv a svobod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní z místa přihlášená paní poslankyně. Akorát poprosím příště hlásit, že pan předseda tady není. Ale i tak jste na řadě i s řádnou přihláškou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane předsedo, pan předseda Stanjura to hlásil, akorát předsedal schůzi v té chvíli někdo jiný, ale máte tam určitě lísteček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak dobře, v tom případě mi kolega nepředal lísteček, tak doufám, že se kvůli tomu nějak nepohádáme. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nepohádáme. Já myslím, že ta debata je skutečně velmi plodná. Zazněla tady celá řada připomínek, celá řada nových otázek, celá řada odvolání se na pozměňovací návrhy některých kolegů, kdo který pozměňovací návrh za různý klub bude akceptovat či nebude. Vzhledem k tomu, že skutečně by bylo škoda takto plodnou debatu dnes ukončit tak, abychom nemohli ještě podávat některé pozměňovací návrhy v rámci obecné i podrobné rozpravy, tak si, vážený pane předsedo, dovoluji vzít přestávku jménem klubu Občanské demokratické strany, a to v trvání jedné hodiny a pěti minut.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji, paní místopředsedkyně. Zřejmě už jsou všichni v sále smířeni, že tímto způsobem vyřešíme dnešní schůzi. Vzhledem k tomu, že ta přestávka přesahuje vymezený čas 21.00, tak se domnívám, že bude vhodné, když ukončím dnešní jednací den, přeruším tuto schůzi a budeme pokračovat zítra v 9.00, a to bodem písemné interpelace na členy vlády.

Já vám všem děkuji, přeji vám hezký večer a zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 19.57 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP