(18.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru bezpečnostnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 107, přihlášeno 154 poslanců, pro 36, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh nebyl přikázán dalšímu výboru k projednání. Končím projednávání tohoto bodu. Je 18.51... Ptám se předsedů klubů, jestli si přejí zahájit projednávání dalšího bodu, který přerušíme v 19 hodin, nebo ukončíme dnešní jednání... Dobře. Je zde zájem, abychom tento bod zahájili. Já tomu zájmu vyhovím.

 

Zahajuji tedy bod

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 90/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2. (Hluk a neklid v sále.) Prosím sněmovnu o ztišení. O to, abychom vytvořili prostor paní ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavě Němcové, která z pověření vlády předložený návrh uvede.

Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. (Hluk v sále trvá.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Děkuji. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Znovu vyzývám paní poslankyně a pány poslance, aby se uklidnili, ztišili, vytvořili prostor pro paní ministryni a mohli jsme zahájit projednání tohoto bodu řádným způsobem. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Ještě jednou děkuji. Předložený vládní návrh zákona obsahuje novely celkem devíti zákonů převážně z oblasti sociálního pojištění a dá se stručně charakterizovat jako opravný, neboť neobsahuje žádné věcné úpravy. Návrh zákona se týká pouze nápravy legislativně technických nedopatření, která vznikla v loňském roce, tj. v posledním roce funkčního období minulé Poslanecké sněmovny.

V roce 2017 byla přijata řada zákonů, jimiž byly měněny všechny základní předpisy v sociální oblasti. Legislativní proces probíhal v zásadě souběžně, nebyl časově předvídatelný a nebylo zřejmé, jaká bude účinnost jednotlivých zákonů, která se odvíjela od data vyhlášení ve Sbírce zákonů, a který zákon má tedy navazovat na jiný. Navíc zákony byly měněny v Poslanecké sněmovně četnými poslaneckými pozměňovacími návrhy, které však obsahovaly některé legislativně technické nedůslednosti. Došlo tak k tomu, že vznikly nezamýšlené legislativní důsledky, které sice neohrožují nároky oprávněných osob, ale v praxi ztěžují aplikaci některých ustanovení a u některých ustanovení je pochybnost o výsledné úpravě. Jedná se zejména o chybné odkazy vzniklé v důsledku přečíslování ustanovení v jiném zákoně, vložení duplicitně označených ustanovení, časový nesoulad nových ustanovení či o nepřesnou terminologii.

Na tyto nedostatky bylo upozorňováno již ve výborech Senátu a byla také požadována náprava formou opravné novely. Proto byl vypracován návrh opravného zákona, kterým se zjištěné nedostatky napravují. Legislativní technika této nápravy přitom závisí na charakteru jednotlivých nedostatků, např. v některých případech je nutno určité ustanovení zrušit a znovu schválit, avšak již se správnou účinností. Jednotlivé navrhované úpravy jsou podrobně vysvětleny ve zvláštní části důvodové zprávy.

Vzhledem k časové naléhavosti, neboť řada změn již nabyla účinnosti, se navrhuje obecná účinnost zákona dnem jeho vyhlášení. To bylo též důvodem, proč vláda navrhla projednání návrhu zákona v režimu jediného čtení.

Návrh zákona vzhledem k tomu, že neobsahuje, opakuji ještě jednou, neobsahuje žádné věcné úpravy, nemá žádný finanční dopad.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Lucie Šafránková. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo. Dobrý podvečer. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, jak už vás paní ministryně seznámila s navrhovanými změnami zákona č. 582/1991 Sb., tak z pohledu sněmovního zpravodaje chápu tento návrh ve zdůvodnění jako logickou potřebu odstranění legislativně technických nedopatření a nesrovnalostí vzniklých v průběhu schvalování novel základních předpisů z oblasti sociálního pojištění a zákona o sociální podpoře včetně několika zjištěných legislativních nedůsledností v původních verzích zákona. Ve výborech Senátu bylo na některé tyto chyby již také poukazováno s požadavkem urychlené nápravy.

Žádný z použitých návrhů nepředstavuje věcnou změnu. Jedná se pouze o upřesňující legislativně technické úpravy a formulace vycházející ze záměru původních vládních návrhů zákonů. Tím dochází k nápravě požadované věcné správnosti a jí odpovídající funkčnosti posuzovaného zákona.

Vzhledem k tomu, že návrh nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, nepřináší ani žádná korupční rizika, nemá žádné dopady na územní samosprávné celky, tak doporučuji tento návrh schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je 18.56. Já přerušuji projednávání tohoto bodu před zahájením obecné rozpravy. Současně konstatuji, že končím jednání dnešního dne. Sněmovna se znovu sejde ve středu 21. 3. v 9 hodin ráno, kdy budeme pokračovat body z bloku třetích čtení - body 48, 49.

Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP