(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování číslo 109 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 109, z přítomných 152 poslanců pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru a končím bod číslo 48.

 

Pokračovat budeme bodem

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 47/ - třetí čtení

Paní ministryně je u stolku zpravodajů a požádám o totéž pana poslance Jana Volného, zpravodaje garančního rozpočtového výboru. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 47/4, který byl doručen 2. března letošního roku, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 47/5.

Ptám se paní ministryně, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Otevírám tedy rozpravu a vidím přihlášku pana poslance Miroslava Kalouska a poté pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, snad si vzpomenete, že ve druhém čtení, když jsem předkládal svůj pozměňující návrh, doplnil jsem ho úvahou, že pokud je totožný včetně odůvodnění s návrhem pana poslance Bendy, že vás ve třetím čtení požádám o jeho stažení. Protože skutečně totožný je - byl to návrh C pana poslance Stanjury, který ho za pana poslance Bendu předkládal - tak si vás dovoluji požádat, abyste můj pozměňující návrh pod písmenem D stáhli, protože nemá smysl, a vlastně to ani není možné, abychom dvakrát hlasovali o témže.

Dovolte mi ještě stručné stanovisko TOP 09 k návrhu zákona i k pozměňujícím návrhům. Dovolte, abych začal povzdechem, že nás mrzí, že strana s jasně proevropskou orientací je tlačena k tomu, aby nepodpořila implementaci evropské směrnice, což není vinou té směrnice, je to vinou velmi častého jevu v našem zákonodárství, kdy k evropské směrnici je nad její rámec dodávána politická vůle českých politiků anebo přání českých úředníků. Tak je tomu i v tomto případě, v případě směrnice DAC 5. Ke cti Ministerstva financí budiž řečeno, že to nezastíralo, že otevřeně přiznalo, že některá ustanovení jsou nad rámec této směrnice, což bohužel není častý případ. V řadě případů dostáváme z jiných ministerstev návrhy, kde se nerozlišuje mezi rozsahem povinné implementace a rozsahem nad rámec, a pak je všechno házeno na tu zlou Evropskou unii, a ona je to velmi často naše vlastní tvořivost, které jsme se dopustili během povinné implementace.

Nemůžeme tu směrnici podpořit z důvodů, o kterých jsem tady již několikrát mluvil. Je to prolomení bankovního tajemství pro běžnou tuzemskou správu daní, nikoliv jenom pro mezinárodní spolupráci v boji s terorismem a organizovaným zločinem. Domníváme se, že prolomení tak závažného tajemství bez jakékoliv kontroly státního zástupce nebo soudce, kteří kontrolují orgány činné v trestním řízení, když tato tajemství prolamují, neodpovídá významu veřejného zájmu běžné tuzemské správy daní, to odpovídá maximálně veřejnému zájmu výrazně vyššímu, a to je boj s terorismem a praní se špinavými penězi.

Tuhle problematiku řeší dva pozměňující návrhy. Zcela ji řeší návrh pana poslance Stanjury, v závorce Bendy, který se snaží očistit předložený návrh na prostou implementaci směrnice. Pokud by tento pozměňující návrh byl přijat, samozřejmě rádi a nadšeně novelu daňového řádu v rámci povinné implementace podpoříme.

Částečně se na ty výtky snaží odpovědět pozměňující návrh ústavněprávního výboru, který tam předložila paní poslankyně Válková. Je to sice krok ne úplný, který by se nám líbil, ale je to kompromis a je to krok správným směrem a my bychom tento pozměňující návrh rádi podpořili. Obracím se na pana zpravodaje s prosbou, zda by nebylo možné nejprve hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Stanjury, který bychom chtěli podpořit, a když neprojde, tak bychom chtěli podpořit pozměňující návrh ústavněprávního výboru. V opačném případě bychom se mohli dostat do komplikované diskuse, zda jsou ty návrhy hlasovatelné, nebo ne. Pokud proceduru upravíme tímto způsobem, tak hlasování bude bez problémů.

Dovolte ještě velmi krátce se vyjádřit k pozměňujícímu návrhu tohoto pozměňujícího návrhu. Je to pozměňující návrh pana poslance Ferjenčíka, v závorce pana poslance Michálka. Bylo o něm napsáno mnoho, řečeno mnoho. Já tu situaci nechci extendovat, tu diskusi nechci extendovat, nicméně si dovolím krátkou poznámku. Prolomit advokátní tajemství, což není výsada advokátů, to je jejich povinnost, to je ochrana klientů, prolomit ho a zkonstruovat zásah do ústavních práv občana na základě úvahy, že možná někdy v budoucnu by nemusela být odvedena daň, to je ve vší úctě k předkladatelům něco, z čeho musí běhat mráz po zádech. Pokud by byl tento pozměňující návrh přijat, není pochyb o tom, že bychom iniciovali ústavní stížnost. Jsme přesvědčeni, že by byla úspěšná. I kdybychom to neudělali, jsme přesvědčeni, že první dotčené subjekty, které by byly požádány o prolomení bankovního, pardon, advokátního tajemství na základě té prosté úvahy, že někdy v budoucnu nebude odvedena daň, že by tu ústavní stížnost podaly také a že by uspěly.

Rád bych k tomu zdůraznil i to, že zatímco prolamování těchto tajemství orgány činnými v trestním řízení je pod poměrně přísnou kontrolou ať už státního zástupce, nebo soudce podle toho, v jaké fázi se trestní řízení odehrává, tak tady by žádná rozumná kontrola neexistovala. Ten paragraf je napsán do té míry široce, že hrozí neuvěřitelná zvůle, ke které by mohlo docházet bez jakékoliv kontroly, bez jakýchkoliv pojistek.

Pokládám tedy za nejjednodušší, když tento návrh Sněmovna zdvořile odmítne. Dopadne-li to oním dohodnutým kompromisem, že projde pouze pozměňující návrh ústavněprávního výboru, nebudeme s tím moci úplně souhlasit a pravděpodobně se v konečné fázi zdržíme hlasování, ale nebudeme to pokládat za absolutní tragédii a nebudeme si myslet, že to vyžaduje přezkum Ústavního soudu. V případě přijetí pozměňujícího návrhu pana poslance Michálka náš názor bude dramaticky opačný.

Děkuji vám za pozornost a prosím o úvahu nad některými mými větami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP