(17.20 hodin)
(pokračuje Vostrá)

2. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2016, které vykázalo příjmy 446 580 893 000 Kč, výdaje 393 526 404 000 Kč a přebytek 53 054 489 000 Kč;

3. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2016 ve výši 195 371 748 000 Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 1 692 003 790 000 Kč;

4. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2016 podle údajů uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu;

5. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu;

6. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu;

7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2016 podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, uvedenou v sešitě I návrhu státního závěrečného účtu.

II. souhlasí s vypořádáním přebytku hospodaření státního rozpočtu České republiky za rok 2016 financujícími položkami takto: vydanými státními dluhopisy snížením o 60 813 521 405,80 Kč a změnou stavů na účtech státních finančních aktiv zvýšením o 960 519 946,53 Kč;

IV. doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující doprovodná usnesení, která vyplývají z potvrzených usnesení výborů:

a) návrh výboru pro bezpečnost v rámci projednávání kapitoly 305 - Bezpečnostní informační služba:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby se zabývala přehodnocením systému odměňování příslušníků Bezpečnostní informační služby s cílem zlepšit její konkurenceschopnost na pracovním trhu.";

b) návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v rámci projednávání kapitoly Ministerstva kultury:

"Poslanecká sněmovna v rámci projednávání státního závěrečného účtu ČR za rok 2016 bere na vědomí hodnoticí zprávu státního fondu kinematografie za rok 2016.";

V. zmocňuje předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu - což jsem učinila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval zpravodaj pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už budu velmi stručný. Kontrolní výbor na své 4. schůzi 1. února roku 2018 ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního účtu České republiky za rok 2016, sněmovní tisk 1/1, po zprávě Romana Kubíčka a po rozpravě kontrolní výbor setrvává na svém usnesení č. 292 ze dne 5. září 2017 ze 49. schůze ze 7. volebního období Poslanecké sněmovny ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, sněmovní tisk 1106/1. Dále, zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Poslanecké sněmovny, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ministryni financí. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Romanu Kubíčkovi a nyní zahájím všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance. Pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jak už bylo řečeno, kontrolní výbor projednával stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2016 už v minulém období a já bych vás chtěl seznámit jenom s některými citacemi z tohoto stanoviska.

Například ke státnímu dluhu je ve stanovisku uvedeno: Na konci rok 2016 dosáhl stav státního dluhu 1 613,4 miliardy korun, což znamenalo meziroční snížení o 59,6 miliardy korun.

Nejvyšší kontrolní úřad ale také poznamenává: Pro snižování státního dluhu byla také využívána rezerva peněžních prostředků vytvářená podle ustanovení § 39 odst. 4 rozpočtových pravidel. Rezerva dosáhla maxima v roce 2012, a to částky 140 miliard korun. Ke konci roku 2016 byl její stav pouze ve výši 3 miliardy korun. - Takže po lopatě. Na snížení dluhu o 60 miliard byla rozpuštěna rezerva skoro 140 miliard korun.

Nejvyšší kontrolní úřad také prováděl dvě kontroly závěrečných účtů za rok 2016, a to závěrečných účtů kapitol Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. V případě MPS se jedná o kontrolní závěr 16/29 a cituji z něj: Na základě zjištěných skutečností NKÚ konstatuje, že MPS v roce 2016 nevedlo správné, úplné a průkazné účetnictví ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 až 4 zákona o účetnictví.

NKÚ také konstatuje: Možnost vyjádřit se ke spolehlivosti účetní závěrky byla ve významném rozsahu omezena z důvodu neprůkaznosti účetnictví. Tato neprůkaznost vede k tomu, že nelze vyhodnotit, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví. Neprůkazné zůstatky účtů mnohonásobně převyšují stanovenou hladinu významnosti. Z výše uvedených důvodů se NKÚ ke spolehlivosti účetní závěrky MPSV sestavené k 31. 12. 2016 nevyjadřuje. - To je ke státnímu závěrečnému účtu MPSV.

A Ministerstva pro místní rozvoj se týká kontrolní závěr 17/07. Tam NKÚ píše: Na základě zjištěných skutečností NKÚ konstatuje, že MMR v roce 2016 nevedlo správné, úplné a průkazné účetnictví ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 až 4 zákona o účetnictví. Podle názoru NKÚ účetní závěrka MMR sestavená k 31. 12 2016 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky dle účetních předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

Jestli si myslíte, že to je pouze u těchto dvou ministerstev, ta měla prostě jen smůlu, že si je NKÚ vybral ke kontrole v roce 2016. V roce 2015 kontroloval Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a tam ta zjištění byla obdobná. Takže pro mě je výsledek kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu, že projednáváme pouze přesný přehled nepřesných čísel. (Slabý potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, faktickou poznámku nemám také, takže ukončím všeobecnou rozpravu. Táži se, zdali má někdo zájem ještě o závěrečné slova. Paní ministryně nemá, zpravodajové také ne, takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, jestli někdo má zájem o rozpravu podrobnou. Máte zájem. Ano, pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl poznamenat, že se rozhodně nejedná o nějaký technický tisk. Vyslovujeme souhlas s tím, že se nějakým způsobem využije 60 miliard korun, tak si myslím, že si to zaslouží pozornost této ctěné Sněmovny. My jako Piráti máme za to, že umoření dluhu, resp. snížení objemu dluhopisů, které stát vydává, je jeden z rozumných způsobů, jak s těmito prostředky naložit, a proto to usnesení podporujeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a já bych tedy vyzval paní poslankyni Vostrou, předsedkyni výboru, aby nám zopakovala usnesení, resp. provedla nás. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP