(17.40 hodin)
(pokračuje Munzar)

Zpráva ve své analytické části popisuje postavení malého a středního podnikání pro českou ekonomiku na základě ekonomických dat zhruba na deseti stránkách, jak říkal pan ministr, z té obsáhlé zprávy.

Pan ministr tady jedno číslo uvedl a já ho zopakuji. Podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v České republice v roce 2016 činil 59,1 %. Z toho je vidět, jak je malé a střední podnikání klíčové pro tvorbu přidané hodnoty a pro zaměstnanost v naší zemi. Zpráva popisuje podnikatelské prostředí a snižování administrativní zátěže na dvou stranách a administrativní, subvenční, exportní a regionální podporu ze strany státu na 71 stranách, tzn. na 75 % této zprávy. Já se k tomu potom ještě více vyjádřím v obecné rozpravě.

To, jak je zestručněna v otázce administrativní zátěže podnikatelů a je velice podrobná v popisu přerozdělování, ukazuje přístup státní správy k podnikání. Jinými slovy, pro stát je důležitější přerozdělování než administrativní zátěž podnikatelů.

Pozitivním aspektem zprávy je detailní popis jednotlivých programů a aktivit zaměřených na podporu projektů malého a středního podnikání. Největší objemy přímé finanční podpory byly poskytnuty z operačního programu Podnikání a inovace a z operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nicméně bavíme se tady o tom, že takto bylo podpořeno zhruba 0,06 % malých a středních podnikatelů za rok 2016. U všech popsaných podpor v této zprávě však chybí vyhodnocení efektivnosti vydaných veřejných prostředků a jejich faktický dopad do růstu ekonomiky.

Hospodářský výbor se na svém jednání k této zprávě zabýval tedy spíše tím, co v této zprávě chybí, a tím, co by v dalších letech takové zprávy měly obsahovat, aby se staly relevantním podkladem pro naše budoucí rozhodování a i pro rozhodování vlády a nebyly pouhým soupisem, popisem a přehledem. Zpráva například neobsahuje popis dopadů významných legislativních změn v roce 2016, jako je zavedení kontrolního hlášení, zavedení první vlny EET a podobně. Zpráva zároveň neobsahuje popis dopadů administrativní zátěže a kontrolní činnosti státní správy do vývoje malého a středního podnikání.

Z tohoto důvodu přijal hospodářský výbor následující doprovodné usnesení:

"Hospodářský výbor

žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby při zpracování dalších zpráv o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře rozpracovalo část týkající se podnikatelského prostředí s ohledem na meziroční srovnání administrativní zátěže podnikatelů, zpracovalo dopady nově přijaté legislativy za rok 2016 do podnikatelského prostředí, konkretizovalo počty informačních povinností podnikatelů a doplnilo vyhodnocení efektivnosti jednotlivých programů podpory malého a středního podnikání;

žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby v oblasti podnikatelského prostředí, kde je to možné, sledovalo vývoj podnikatelského prostředí v dlouhodobých trendech 5 až 10 let."

Zpráva se k podnikatelskému prostředí a administrativní zátěži věnuje minimálně, což bylo největším hendikepem této zprávy. Pouze se odkazuje na materiál Ministerstva průmyslu a obchodu Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016, ze kterého vyplývá, že celková administrativní zátěž podnikatelů vyplývající z právních předpisů a informačních povinností dopadajících na podnikatele představovala v roce 2016 neuvěřitelnou částku více než 71 miliard korun. Mezi nejvíce zatěžující oblasti patří placení daní a samotné podmínky podnikání, to znamená informační povinnosti.

Hospodářský výbor se v diskuzi výrazně zabýval právě administrativní zátěží podnikatelů a přijal na můj návrh jako závěr své diskuze následující doprovodné usnesení: "Hospodářský výbor žádá vládu České republiky o vypracování a předložení plánu snížení administrativní zátěže podnikání na období 2018-2021."

Tuto věc považujeme za extrémně důležitou pro podporu podnikání a pro pozitivní vývoj malého a středního podnikání.

I přes uvedené výhrady k obsahu zprávy hospodářský výbor doporučil vzít zprávu na vědomí, a to proto, že se nám zdálo vhodnější, aby se vláda a Ministerstvo průmyslu a obchodu věnovaly již zprávě za rok 2017 a zejména právě plánu na snížení administrativní zátěže. Z tohoto důvodu jsme přijali v hospodářském výboru citovaná doprovodná usnesení, se kterými jsem vás seznámil, a tedy hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky následující usnesení, které přečtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásil pan zpravodaj, tak pokud je připraven, může vystoupit. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já jsem si vzal ještě jednou slovo, protože jsou věci, které jako zpravodaj nemůžu říct, ale sám za sebe je říci chci.

Zpráva o malém a středním podnikání, to je tento svazek. (Ukazuje cca dvoucentimetrový svazek papírů.) Většina toho svazku se týká dotací - jak moc se přerozděluje, kolik peněz se bere daňovým poplatníkům na jednotlivé projekty - bez vyhodnocení efektivnosti. Z této zprávy toto (ukazuje jeden list papíru) se věnuje tomu nejdůležitějšímu - administrativní zátěži malého a středního podnikání. Podle mého názoru, dámy a pánové, my musíme změnit myšlení státní správy. Je to úkol této Poslanecké sněmovny, je to úkol podle mě i hospodářského výboru a podvýboru pro podnikatelské prostředí, abychom změnili přístup, protože dotace skutečně čerpá veliké minimum podnikatelů a nemůže se na dotacích stavět ekonomický rozvoj malého a středního podnikání, ale musíme zachovat svobodu podnikání, snížit regulace, snížit informační povinnosti, snížit administrativní zátěž, aby malé a střední podniky, které jsou páteří našeho národního hospodářství, aby se mohly samy rozvíjet a podnikatelé se mohli věnovat tomu, čemu mají, to znamená službám pro své okolí.

My po podnikatelích chceme, aby byl účetními, daňaři, právníky, inspektory bezpečnosti práce a podobně. Když přijde kontrola, tak každý úředník zná do detailu povinnosti ze svého oboru, a my chceme po podnikatelích, aby toto vše znali také a navíc k tomu nám nabízeli své nejlepší služby. Když půjdete ke kadeřníkovi, nebudete se ptát, jestli umí daně nebo jestli zná bezpečnost práce, ale jestli vás dokáže dobře ostříhat. Takže nejdříve bychom po nich měli chtít ty nejlepší služby.

Zpráva, kterou jsem tady načetl, je jen soupis. Sice velice podrobný, ale pořád jenom soupis dotačních programů. Přitom podpora malému a střednímu podnikání je skutečně zejména ve snížení administrativní a byrokratické zátěže. Doufám, že vláda bez ohledu na své finální složení nám předloží plán snížení administrativní zátěže tak, jak se usnesl na svém jednání hospodářský výbor, a zejména začne plnit plán snížení administrativní zátěže, protože to naše ekonomika a malé a střední podnikání potřebuje jako sůl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, ale mám tu faktickou poznámku pana poslance Dolejše. (Nepřeje si vystoupit.) Stahuje, tak já ho odmažou, a pokud nejsou přihlášky do obecné rozpravy, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Není zájem. Otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Návrh hospodářského výboru zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016."

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, budeme tedy hlasovat. Ještě se zeptám na závěrečná slova, ale předpokládám, že všechno bylo řečeno. Je tomu tak. A návrh usnesení zazněl na mikrofon.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 147, přihlášeno je 153, pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A já končím bod 56. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP