(17.50 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Bod 57. Tím je

 

57.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015
/sněmovní tisk 62/

Tento tisk projednal volební výbor a usnesení bylo doručeno jako tisk 62/1. Zpravodajkou volebního výboru... (Informace mimo mikrofon.) Zpravodajkou byla určena paní poslankyně Němcová, ale po dohodě ji zastoupí pan poslanec Berkovec. Mám za to, že bychom asi měli formálně odhlasovat změnu zpravodaje.

 

Takže vás poprosím, abyste v tomto hlasování, které jsem zahájil, vyjádřili svůj souhlas, že zpravodajem bude pan poslanec Berkovec. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 148, přihlášeno 154, pro 137, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Prosím tedy zpravodaje, aby nás informoval o jednání výborů a poté také přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážený pane předsedající, přeji vám hezký podvečer. Dovolte několik slov k této Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015.

Tato zpráva, kterou schválila Rada Českého rozhlasu 17. srpna 2016, byla v řádném termínu Poslanecké sněmovně předložena a volební výbor ji v sedmém, tedy v tom minulém volebním období na své 33. schůzi projednal jako sněmovní tisk 893 a schválil. Uvedenou zprávu ovšem nestihla už projednat Poslanecká sněmovna, její plénum, do konce minulého volebního období. Z tohoto důvodu byla zpráva předložena znovu v novém volebním období a byla projednána na 4. řádné schůzi volebního výboru 15. února 2018.

Dovolte jenom několik slov k této zprávě a k rozpočtu. Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2015 byl sestaven jako vyrovnaný, Radou Českého rozhlasu byl schválen ve stejném objemu nákladů a výnosů. Hospodaření bylo také plánováno jako vyrovnané se shodným objemem nákladů a výnosů. Ve skutečnosti tam však byl zisk ve výši v řádech tedy tisíců korun - 17 451 tisíc korun. Celkové výnosy tedy vykazují rozdíl mezi skutečností a rozpočtem 100,7 %. Finanční výnosy v tomto roce byly realizovány v částce o 480 tis. korun více. Bylo to především díky aktivní finanční politice v období permanentního poklesu úrokových sazeb a uložením volných finančních prostředků na lépe úročené termínované vklady.

Celkové náklady Českého rozhlasu na rok 2015 byly čerpány na 99,9 % v porovnání s rokem 2014, kdy byl vykázán hospodářský výsledek meziročně zvýšený o 16 212 tis. korun. To bylo způsobeno efektivnějším výběrem rozhlasových poplatků i zúčtováním meziročně vyššího objemu přirážek k rozhlasovým poplatkům. A zákonné důvody hospodaření s veřejnými prostředky vedly k vytvoření modelu základního členění na hlavní a vedlejší nebo hospodářskou činnost.

Správnost je pravidelně kontrolována auditory. Na majetku Českého rozhlasu nevázne žádné zásadní právo.

Volební výbor Poslanecké sněmovny přijal na své 4. řádné schůzi usnesení č. 11 a jednohlasně tuto výroční zprávu schválil. Schválili ji všichni při hlasování číslo tři. Všech 12 z přítomných členů volebního výboru. A mám tady pochopitelně k dispozici znění toho usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: K tomu se dostaneme. Děkuji. Nejprve otevřu obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku, takže ji končím a v podrobné rozpravě prosím pana zpravodaje, aby nám navrhl usnesení.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, pane předsedající. Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedkyně Rady Českého rozhlasu paní Mgr. Hany Dohnálkové, zpravodajské zprávě paní poslankyně Miroslavy Němcové a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení. "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 dle sněmovního tisku 62;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodaje - nebo zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o projednání této Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 na schůzi volebního výboru."

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo dále do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak ji končím. A předpokládám, že už není zájem o závěrečné slovo ze strany pana zpravodaje. V tom případě budeme hlasovat.

 

Návrh usnesení zazněl, takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 149, přihlášeno je 154, pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Končím bod 57 a děkuji panu zpravodaji.

Omlouvá se pan ministr zdravotnictví z jednání od 17.45 do konce jednání z pracovních důvodů.

 

Budeme pokračovat bodem

 

58.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016
/sněmovní tisk 63/

I tento tisk byl projednán volebním výborem. Usnesení bylo doručeno jako tisk 63/1. Prosím paní zpravodajku volebního výboru, paní poslankyni Barboru Kořanovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh usnesení.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Vážený paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 byla předložena Poslanecké sněmovně v řádném termínu dne 30. 8. 2017. Volební výbor ji však neprojednal z důvodu konce sedmého volebního období. Z uvedeného důvodu byla zpráva předložena v novém volebním období znovu. (V sále je hlučno.)

Tato výroční zpráva je uceleným přehledem hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016. Hovoří o schvalování rozpočtu Českého rozhlasu, o rozpočtové úpravě, kterou Rada Českého rozhlasu projednávala po zvolení nového generálního ředitele -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale hladina hluku v sále je příliš vysoká. Prosím jak levici, tak pravici, ale teď zejména levici, aby se ztišila. Děkuji.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Je uceleným přehledem hospodaření Českého rozhlasu v roce 2016 a hovoří o schvalování rozpočtu Českého rozhlasu o rozpočtové úpravě, kterou Rada Českého rozhlasu projednávala po zvolení nového generálního ředitele Českého rozhlasu, a hovoří dále o zprávě nezávislého auditora.

Volební výbor schválil tuto výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 dle sněmovního tisku 64, a to na 4. schůzi ze dne 15. 2. 2018, a jedná se o usnesení č. 12, které mám samozřejmě k dispozici.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím a v podrobné rozpravě prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedkyně Rady Českého rozhlasu Mgr. Hany Dohnálkové, zpravodajské zprávě poslankyně Barbory Kořanové a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 dle sněmovního tisku 63;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o projednání Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 na schůzi volebního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nikdo další se v podrobné rozpravě nehlásí, takže rozpravu končím. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. V tom případě budeme hlasovat. Návrh usnesení zazněl.

 

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 150, přihlášeno je 153, pro 142, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tím končím bod 58 a děkuji paní zpravodajce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP