(18.10 hodin)
(pokračuje Válková)

Potud tedy vyjádření Ministerstva zdravotnictví. Ale s ohledem na počet těch podpisů, který se zvyšoval a dosáhl v okamžiku - což se stalo, a tady aktualizuji tu zprávu z 13. března 2018 - asi 66 tisíc, jsme byli povinni a samozřejmě i chtěli svolat k tomu veřejné slyšení. To veřejné slyšení proběhlo 13. března 2018. Projednali jsme tam i další petici, která nepatří do této zprávy, ale pro úplnost ji řeknu. Tam bylo shromážděno zhruba asi 1 350 podpisů, ale ty podpisy také postupně narůstají, a to jsou zase odpůrci prolomení zákazu kouření ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení. Promluvili tam tedy zástupci jak těch, kteří si myslí, že jejich investice byly zmařeny, tak těch, kteří, jako třeba profesor Pafko, profesor Pirk, profesorka Králíková a další, upozorňovali na význam zdraví.

Petičnímu výboru nepřísluší hodnotit ani jednu z obou stran, má je veřejně vyslyšet a má nestranně informovat Poslaneckou sněmovnu. Takže o tom informuji. Proběhlo to všechno ve velmi důstojném prostředí, vzájemně se tam odpůrci a stoupenci prolomení zákazu nenapadali a myslím si, že to udělalo takový dobrý objektivní obrázek o těch argumentech, které použili. (V sále je stále silný hluk!)

Dovolte mi jenom říci, že jsme si potom řekli mezi sebou i členové petičního výboru, neformálně, že se obáváme, že ani stoupence, ani odpůrce to nepřesvědčilo a zůstávají většinou na svých pozicích. Ale to veřejné slyšení proběhlo. To bylo jediné veřejné slyšení k petici, která vlastně je z minulého období.

Druhá petice. Dne 24. července 2017 obdržel petiční výbor Poslanecké sněmovny petici proti prachovým a pachovým emisím. 170 obyvatel obce Mydlovary -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se znovu omlouvám a znovu prosím Poslaneckou sněmovnu o klid. A když to nebude fungovat, tak začnu jmenovat.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Nemáme to jednoduché.

Podalo ji 170 obyvatel obce Mydlovary, neboť znečištění ovzduší je jedním z největší rizik pro životní prostředí a zdraví občanů v katastru této obce. Je zde prováděna rekultivace odkališť, ke které jsou mimo jiné používány popílky ze spaloven a odpadní kaly, čímž dochází k významnému zvýšení prašnosti a zápachu.

Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o ovzduší, která začala platit od 1. ledna 2017 a ty podmínky zpřísňuje.

Petiční výbor Poslanecké sněmovny si vyžádal informaci Ministerstva životního prostředí České republiky o přijatých opatřeních a provedených kontrolách. Provedeným inspekčním šetřením České inspekce životního prostředí České Budějovice bylo zjištěno nedostatečné plnění opatření omezení sekundární prašnosti. Po jednání zástupců České inspekce životního prostředí České Budějovice a zástupců provozovatele komplexní sanace a rekultivace odkaliště Mydlovary a následné kontrole byla přijata opatření ve věci prašnosti. Takže to mělo význam - omezení sekundární prašnosti postřikem při provádění sanačních prací.

Dále bylo zadáno zpracování studie k identifikaci zdroje a posouzení příčiny vzniku zápachu, byly odebrány vzorky z lagun a byly dále hledány další možnosti, jak efektivně postupovat při řešení eliminace zápachu. Krajský úřad Jihočeského kraje dal podnět ke změně povolení provozu včetně změn podmínek uvedených v provozním řádu. Tato zpráva Ministerstva životního prostředí o přijatých opatřeních byla postoupena petentům.

Za třetí. Třetí petice byla dne 23. listopadu - čili je to petice, která už zasahuje naše volební období - předána petičnímu výboru se 69 podpisy. Iniciovala ji skupina studentů s požadavkem legalizace marihuany, zejména jejího užívání ze zdravotních důvodů. Zpravodajskou zprávu zpracovala poslankyně paní Matyášová, která se vyslovila proti legalizace marihuany s poukazem na řadu s tím spojených zdravotních i sociálních rizik. Oponentní stanovisko ve prospěch legalizace marihuany vypracoval poslanec Tomáš Vymazal. Oba zpracované dokumenty byly předloženy petičnímu výboru, projednány a zaslány petentům.

Čtvrtá petice, předposlední. Dne 10. srpna 2017 požádalo sedm signatářů petice proti - sedm pouze - zavedení eura v ČR vládu, aby svévolně nerozhodovala o přijetí eura, ale vypsala v této věci celostátní referendum. Na konci sedmého volebního období Poslanecké sněmovny se o přijetí eura opakovaně diskutovalo a stanoviska jednotlivých parlamentních stran k přijetí eura byla rozdílná. Vždy se však hovořilo o nutné přípravě ekonomiky i občanů na přijetí společné měny. Záležet bude rovněž na vývoji v Evropské unii, nakolik bude stabilizovaná po vystoupení Velké Británie z EU, jak budou vyřešeny některé dluhové problémy některých zemí a podobně. Proto bylo petentům sděleno, že problematiku přijetí bude již řešit nová vláda a Poslanecká sněmovna v novém složení.

A konečně poslední petice, která také byla velmi významně mediálně i politicky prezentována. Přišla na samém konci sedmého volebního období 18. 10. 2017. Petičnímu výboru byla doručena petice jednoho petenta - což lze - proti memorandu k těžbě lithia. Protože nebyly jasné náležitosti petice, byl požádán uvedený petiční výbor o vyjádření, ze kterého vyplynulo, že toto podání bylo postoupeno petičnímu výboru Poslanecké sněmovny předčasně. Přesto tady o něm referuji. Protože dne 16. října 2017 byla svolána schůze Poslanecké sněmovny k posouzení podpisu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pod memorandem s australskými těžaři k těžbě lithia na svrchovaném území České republiky. V usnesení číslo 1846 z 61. schůze ze dne 16. října 2017 požádala Poslanecká sněmovna vládu, aby memorandum vzhledem k zřejmé neurčitosti jeho předmětu prohlásila za nulitní. Těžbu lithia by měl provádět státní podnik a zisk z této těžby by měl zůstat příjmem státního rozpočtu České republiky. Poslanecká sněmovna pak prohlásila memorandum pro Českou republiku za nezávazné.

Další součástí mé zprávy je i postup, který, myslím docela přehledně, shrnuje ty jednotlivé kroky při vyřizování petic. Ten tady nebudu číst, protože si ho každý může přečíst a prostudovat včetně přiložené tabulky.

Takže pokud byste souhlasili, předám teď slovo panu předsedajícímu a pak bych tedy navrhla usnesení, které vyplynulo z jednání petičního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já jako řídící schůze si slovo vezmu sám a zahájím všeobecnou rozpravu, protože to bylo vystoupení zpravodajky. V obecné rozpravě tady žádnou přihlášku nemám, takže ji končím a v podrobné rozpravě předám slovo paní zpravodajce a poprosím ji o návrh usnesení.

 

Poslankyně Helena Válková: Já se moc omlouvám, asi jsem se na chvilku vžila do jiné role.

Takže pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já vám navrhnu usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. července 2017 do 31. prosince 2017."

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za návrh usnesení. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak, takže podrobnou rozpravu končím. Závěrečné slovo asi není třeba, takže můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 152. Přihlášeno je 159, pro 146, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já končím bod 61. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP