(18.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Otevírám bod

 

59.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu
o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016
/sněmovní tisk 64/

Tisk byl také projednán volebním výborem. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 64/1. Prosím zpravodaje volebního výboru pana poslance Kolovratníka, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer. Moje zpráva zpravodaje bude vlastně velmi stručná. Bude podobná těm předcházejícím dvěma bodům, protože je to de facto stejný příběh. Jak bylo řečeno, obě veřejnoprávní média - v tomto případě diskutujeme o rozhlase, ale týká se to i televize - podávají ze zákona Sněmovně dvě zprávy za každý rok. Je to vždycky zpráva o činnosti a o hospodaření.

I v tomto případě zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 byla ze strany Rady Českého rozhlasu Sněmovně doručena v řádném termínu, jak vyžaduje zákon. Bylo to tedy ještě v minulém 7. volebním období a tehdejší volební výbor ji projednával 2. května jako sněmovní tisk 1082, ale bohužel už během loňského roku se na plénum Sněmovny ta zpráva nedostala, a proto z těchto procesních důvodů byla znovu zařazena jako nový sněmovní tisk a byla projednána ve stejném výboru a ve stejné sérii, jako před malou chvílí komentovali moji dva předchozí kolegové předřečníci.

V tuto chvíli je to tedy sněmovní tisk číslo 64, který jsme také projednávali na volebním výboru dne 15. února. K tomu projednání snad stručně mohu sdělit, že i tady vystoupila předsedkyně Rady Českého rozhlasu Hana Dohnálková, která popsala činnost Českého rozhlasu za rok 2016. Já osobně jako zpravodaj jsem v té rozpravě se pozitivně vyjádřil k tomu, co vnímám jako pozitivní, k otevřenosti Rady Českého rozhlasu, která zhruba dva roky zpátky na internetu zveřejňuje nejen kompletní záznamy svých jednání, ale i všechny stížnosti posluchačů na vysílání rozhlasu, včetně odpovědí, včetně toho, jak se se stížnostmi a postřehy rada vypořádává.

V debatě padlo také to, co byste možná měli slyšet vy jako nová Sněmovna, nové plénum. My jsme už v minulém období na volebním výboru diskutovali o tom, že by bylo dobré ty zprávy jak u televize, tak u rozhlasu sloučit do jedné. Bylo to tady diskutováno už i formou novely zákona, aby se vždy podala jen jedna zpráva, která dohromady ukazuje hospodaření i činnost v jednom materiálu. Bohužel předchozí Sněmovna už to neprojednala, nevěnovala se tomu. Myslím si, že s kolegy na volebním výboru toto téma určitě v dohledné době otevřeme a znovu se k němu vrátíme.

Poslední informace - v rozpravě vystupovali kolegové Juchelka, Martínek, kolegyně Melková se ptala na majetek zámečku v Přerově nad Labem, který stále rozhlas neprodal. O tom všem bylo diskutováno, bylo to vysvětleno. Nakonec bylo přijato usnesení číslo 13 poměrem hlasů 10 : 0.

V podrobné rozpravě vám navrhnu návrh usnesení pro plénum Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nejprve otevřu obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. Otevírám podrobnou rozpravu a prosím o návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh usnesení je fakticky stejný. Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedkyně Rady Českého rozhlasu Hany Dohnálkové a zpravodajské zprávě Martina Kolovratníka a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 dle sněmovního tisku 64."

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se - dále do podrobné rozpravy? Žádné přihlášky nemám, takže ji končím. Budeme tedy hlasovat. Návrh usnesení zazněl.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 151, přihlášeno je 156, pro 128, proti 19. Tento návrh byl přijat. Končím tento bod.

 

Otevírám bod

 

61.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017
/sněmovní tisk 88/

Prosím, aby se slova ujala předsedkyně petičního výboru paní poslankyně Helena Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já se budu snažit tuto jinak nezáživnou zprávu osvěžit, protože se na nás obrací řada občanů, kteří se někdy těmi peticemi - a dostali jste ten sněmovní tisk - vyjadřují k problémům, které nejsou pro většinu občanů České republiky tak významné, nicméně někdy jsou to věci, které opravdu otřásají politicky i mediálně naším světem, a několik takových tady je.

Tato zpráva zasahuje částečně i před poslední volební období, čili to uplynulé, protože my vždycky zprávu o peticích projednáváme za uplynulé pololetí, a v tomto případě jde tedy o období, jak řekl pan předsedající, od 1. července 2017 do 31. prosince 2017. V jednom případě, hned v tom prvním, aktualizuji tu informaci.

Poslanecké sněmovně bylo ve druhém pololetí 2017 doručeno celkem pět petic, ve kterých podpořilo žádosti ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu 21 287 petentů. Ta první, o které budu referovat, je z mého pohledu jedna z nejvýznamnějších, i vzhledem k počtu podpisů.

Dne 12. července 2017 byla do Poslanecké sněmovny doručena petice s celkem 21 tis. podpisy, ve které petenti požadovali změnu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Je to ten takzvaný protikuřácký zákon. Jednalo se o sněmovní tisk 828, který byl schválen velkou většinou poslanců. Pouze 23 poslanců hlasovalo proti přijetí a zákon byl pak vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů a nabyl účinnosti, jak víte, koncem května, tuším 31. května 2017.

Již v březnu 2017 byl Ústavnímu soudu předložen skupinou senátorů návrh na zrušení některých ustanovení předmětného zákona včetně ustanovení § 8 odst. 1 písm. k) ohledně zákazu kouření s výjimkou používání vodních dýmek ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb. Petiční výbor se obrátil na Ústavní soud a vlastně ho vyzval k podání informace, resp. požádal ho o informaci. My jsme dostali takovou informaci, že o tom v nejbližších měsících Ústavní soud bude rozhodovat. Zatím o tom nerozhodl. (V sále je silný hluk!)

Petenti ve své petici uvedli jako hlavní důvod pro změnu takzvaného protikuřáckého zákona neodůvodněný zásah do svobody občanů a současně upozorňovali i na zmaření investic tisíců majitelů barů a restaurací. Petice byla poté postoupena k zaujetí stanoviska Ministerstvu zdravotnictví České republiky, které uvedlo, že cílem zákona č. 65/2017 Sb. je posílení ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky tabákového kouře. Zákaz kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb by měl přispět mimo jiné ke snížení výskytu kouření mladých lidí, kteří začínají kouřit právě v těchto typech zařízení. Na opodstatněnost a veřejnou podporu zavedení úplného zákazu kouření v restauracích dlouhodobě poukazují některé občanské iniciativy i průzkumy veřejného mínění. Ministerstvo zdravotnictví se zabývalo -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, paní poslankyně. Snažil jsem se uklidnit kolegy, kteří diskutují, a nebyl jsem úspěšný, tak to zkusím ještě jednou a důrazněji. Prosím o klid v Poslanecké sněmovně!

 

Poslankyně Helena Válková: - se zabývalo i ekonomickými dopady na provozovatele provozoven stravovacích služeb.

Za přínos zákazu kouření lze považovat i nižší nemocnost zaměstnanců provozoven, nižší náklady na zajištění vzduchotechniky apod.

Ministerstvo zdravotnictví počítá s dalším průběžným vyhodnocováním implementace zákona č. 65/2017, objektivně však bude možné faktický dopad předmětného opatření a skutečně problematická místa právního předpisu vyhodnotit až s minimálně ročním, dvouročním, tříletým odstupem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP