Středa 11. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

11.
Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Grospiče na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 70/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 70/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Zdeněk Ondráček. (Připravuje se poslanec Grospič.) A jestli se chce už posadit, tak zároveň - aha, takže vy máte změnu. Já tady mám... Omlouvám se, já jsem měl za navrhovatele napsaného pana poslance Ondráčka. Takže to bude poslanec Stanislav Grospič. Prosím, můžete vystoupit.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych krátce uvedl návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná, předložená novela trestního řádu si klade za cíl zvýšit motivaci subjektu k oznamování případu pasivní korupce. Podle současné úpravy jsou případy pasivní a aktivní korupce trestné. V minulém volebním období byl přijatou novelou trestního řádu do trestního řádu nově vložen § 159c, zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání, který je před možným trestním stíháním vstřícný pro toho, kdo přislíbil úplatek pouze proto, že o něj byl druhou osobou požádán, nikoliv však už u osob, které při požádání o úplatek druhou osobou byly v časovém presu a úplatek poskytly a bezprostředně poté učinily o tomto oznámení. I takové případy existují a v běžném životě jich není málo. O těchto trestných činech se takto orgány činné v trestním řízení vůbec nedozvědí a korupční trestná činnost tím zůstává nepotrestána. Na to reaguje předložený návrh této novely.

Jako popis cílového stavu si klademe proto za cíl, aby pro státního zástupce vyplývala z § 2 odst. 3 trestního řádu povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se doví, nestanoví-li zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva jinak. Po přijetí § 159c trestního řádu má státní zástupce možnost rozhodnout o tom, že upřednostní veřejný zájem na zjištění osoby vyžadující úplatek a nebude osobu, která úplatek přislíbila, stíhat. Takovou možnost už nemá u osoby, která úplatek poskytla, avšak pouze proto, že o něj byla požádána. Proto se navrhuje právní úprava, která státnímu zástupci takovou možnost za splněných podmínek poskytne.

Obecně lze konstatovat, že cílem právní úpravy postihující korupční jednání je chránit čistotu veřejného života, nestranné a objektivní obstarávání věcí obecného zájmu osobami, které věci obecného zájmu obstarávají před různými formami korupce, úplatkářství. Jednou z cest jak dosáhnout toho cíle, je navrhovaná změna právního řádu spočívající v možnosti motivovat příslibem bezpečnosti uplácejícího, aby oznámil orgánům činným v trestním řízení protiprávní jednání upláceného a dále spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení.

Navrhovaná změna bude vyhovovat požadavkům praxe, neboť s delším časovým odstupem se ukazuje, že vypuštěním dřívější speciální účinné lítosti ve věcech úplatkářství přišlo české trestní právo o ustanovení, kterým byly osoby pozitivně motivovány k oznamování korupce, a částečně navrácení jen o osoby, které úplatek přislíbily, nikoliv již poskytly, což je nedostačující.

Takže tolik asi má úvodní zpráva coby předkladatele.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Blažek. Pane zpravodaji, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Pan kolega Grospič vlastně všecko řekl. Já to doplním jenom tím, že vláda k tomuto návrhu zákona zaujala neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu zpravodaji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. (Přichází a hlásí se poslanec Luzar.) Máte, tak prosím, pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil u tohoto bodu a u dalších bodů, u kterých považuji přítomnost pana ministra spravedlnosti za nutnou, (požádat) o přerušení jednání do jeho možné přítomnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Ano, protože pan ministr není přítomen, takže... U tohoto bodu tedy také navrhujete přerušení? (Poslanec Luzar: Ano.) O tom bychom tedy rozhodli. Jestli souhlasíte s tím, zdali máme přerušit bod do přítomnosti pana ministra. (O slovo se hlásí znovu poslanec Luzar.) Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Já bych chtěl jenom upřesnit, aby pro záznam bylo zřejmé. Navrhuji přerušit body 11, 12, 13 a 14, čili body, u kterých je garantem Ministerstvo spravedlnosti, do přítomnosti pana ministra spravedlnosti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak dobře. Mám tady návrh na přerušení projednávání a mám tady nejprve faktickou poznámku pana poslance Chvojky.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, my to podpoříme, ale musím říct, že jsem z toho docela smutný, protože minimálně zákon o znalcích a samozřejmě i ten další o soudních tlumočnících a zákony související jsou velmi důležité. My na ně čekáme docela dlouho a já jsem trošku smutný z přístupu pana ministra Pelikána, který se tady dnes neukázal, od rána je omluvený. A teď je taky otázka - on už dal najevo, že ministrem nebude a nechce být - jestli tedy ještě vůbec přijde. Protože my nevíme, kdy bude ta další možná druhá vláda. Jestli vůbec dorazí, jestli se prostě tohle neprodlouží zase o nějaké dva tři měsíce. Protože pan ministr už prostě pracovat nechce, minimálně ve Sněmovně. A já to považuji za docela nehorázné z jeho strany. Takže jsem chtěl vyjádřit určitou nedůvěru v jednání pana ministra, protože on sám na to docela tlačil, na tyhle body. Chtěl, aby byly projednány co nejdříve, a teď se tady neukáže.

Takže já bych apeloval na hnutí ANO. A neříkám, že za to může pan předseda Faltýnek, ale apeloval bych na to, aby se toho někdo například ujmul. Máme tady institut, že to může vzít nějaký jiný ministr, a třeba by... (Poslanci se domlouvají mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím nepokřikujte na sebe. Takže já tedy musím říci k těm bodům 12 až 14, že z organizačního výboru mám stejně informaci, že nemáme informaci, že by někdo pana ministra zastoupil. Proto tyto body pro nepřítomnost nelze projednat, takže by byly stejně automaticky zařazeny na poslední pořadí v rámci prvního čtení. Takže tak jako tak s těmito body jsme - to jsem chtěl tedy oznámit až po projednání tohoto bodu. Takže teď tedy bychom asi rozhodli.

Já navrhuji, jestli máme rozhodnout o tomto jednom jediném bodu, že bychom tedy hlasovali o tom, že bychom ho přerušili. Nebo chcete hlasovat o celém tom bloku? Dobře. Takže bychom přistoupili... (O slovo se hlásí poslanec Výborný.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Pane místopředsedo, jenom faktickou. Já se domnívám, že se týká i bodu 15 a 16.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já mám informaci, že 12,13,14. To jsou návrhy ODS, tam ta žádost není. Tedy respektive těch se to netýká, o tom informovat nemám. Takže zůstáváme u toho, co je - 12 až 14 by tady tak jako tak byly zařazeny na konec bloku prvních čtení, protože je nelze projednat.

A teď je tady návrh - vraťme se tedy zpátky - že bychom 11, 12, 13, 14 odložili do přítomnosti pana ministra.

Takže přistupme k hlasování. Je žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlašuji. Prosím... Myslím, že se nám kvorum ustálilo. Budeme hlasovat o tom, že bychom přerušili body 11, 12, 13, 14 do přítomnosti pana ministra. (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dneska odpoledne nemůžeme přerušit body, které jsme nezahájili, pane místopředsedo. My můžeme přerušit bod 11. To je určitě legitimní návrh. Pak musíme postupně zahajovat jeden bod za druhým a pak případně hlasovat o přerušení, anebo prostě zjistíte, že tady není předkladatel, a automaticky bez hlasování to jde pryč.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jsem podobnou proceduru navrhoval. Že bychom se nejprve vypořádali s bodem 11 a tak jako tak bychom bod 12 až 14 potom vyřadili. Takže jestli tedy můžeme zůstat u té procedury, o které jsem hovořil.

Pan poslanec Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Prostě z hlediska ministra spravedlnosti Pelikána tohle není opravdu dobrá práce. On dneska nejspíše bohužel makat nechce. Ale mě by zajímalo, co se týče toho návrhu na usnesení, a souhlasím s tím, že každým tím bodem se bohužel musíme zabývat zvlášť - jak zní ten návrh? Jestli budeme čekat na přítomnost ministra Pelikána, který už se ukázat nemusí, protože už se mu asi ve Sněmovně pracovat nechce, je znechucený podle svých slov, nebo na přítomnost ministra spravedlnosti, kterým může být už někdo jiný za pár týdnů? Takže mě by zajímala ta formulace, co se týče těch dalších bodů a přerušení těch bodů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nemám tady žádnou žádost o další vystoupení. Takže bychom hlasovali k bodu číslo 11. Mám tady návrh pana poslance Leo Luzara na přerušení do přítomnosti pana ministra. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení do přítomnosti pana ministra, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 40. Přihlášeno 148 poslanců, pro 136, proti 3, zdrželo se 9. Návrh byl přijat. Tento návrh tedy přerušuji do přítomnosti pana ministra Roberta Pelikána.

 

Nyní jsme tedy měli v plánu projednat body 12 až 14. Nicméně pro nepřítomnost pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána - který je však řádně omluven, to musím dodat jako předsedající - není možno tyto body projednat, jelikož není zpravodaj a nemáme informaci na vedení Sněmovny ani na organizačním odboru, že by ho někdo měl zastoupit. Takže já tímto tyto tři tisky - jenom konstatuji, že budou zařazeny na konec bloku prvních čtení.

 

Přistoupíme následně k projednávání bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP