Úterý 17. dubna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

29.
Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové,
Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy
a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců
a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 110/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 110/1. Vidím již u stolku zpravodajů zástupce navrhovatelů pana poslance Dominika Feriho a požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Pavel Blažek, který ovšem není přítomen. Vidím, že je připraven předseda výboru ústavněprávního.

 

Než požádám sněmovnu o klid, protože změnu zpravodaje v prvním čtení musíme schválit, tak navrhuji Poslanecké sněmovně na návrh předsedy ústavněprávního výboru, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Marek Benda.

Rozhodneme v hlasování číslo 84, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje u tohoto tisku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 84 z přítomných 139 pro 110, proti nikdo. Zpravodajem je tedy místo pana Pavla Blažka pan poslanec Marek Benda. Požádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

Požádám zároveň Sněmovnu o klid a pana poslance Dominika Feriho, aby přednesl svoji úvodní zprávu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážená veřejnosti, zákon, který předkládáme, má za cíl posílit nezávislost státních zastupitelství, o jejichž přesoutěžení před několika měsíci mluvil pan ministr spravedlnosti. To je také důvod, proč předkládáme tuto novelu, která by měla zajistit nezávislost vedoucích státních zástupců, nastavit plán obsazení těchto pozic po vzoru zákona o soudech a soudcích.

Hlavními tezemi zákona je zavedení časově omezeného výkonu funkce vedoucího státního zástupce a nemožnost opakovat výkon této funkce dvě funkční období u téhož státního zastupitelství. V případě nejvyššího státního zástupce pak je možnost opakování funkce zcela vyloučena. Od této změny si slibujeme, že vedoucí státní zástupci budou nezávislejší a omezí se i riziko, že se na konci svého funkčního období budou muset ucházet o politickou přízeň pro své znovujmenování - na konci samozřejmě v této právní úpravě během toho výkonu.

Délka funkčních období je pro vedoucí státní zástupce stanovena na sedm let a u nejvyššího státního zástupce na deset let. Smyslem je oddělit délku funkčního období od volebního cyklu a zároveň poskytnout vedoucím státních zástupců dostatek prostoru pro koncepční a metodickou práci na jejich státním zastupitelství. To řešíme ostatně i v přechodném ustanovení tak, aby všechny vedoucí státní zástupce nemohla přejmenovat jedna konkrétní vláda v jednom funkčním období. Možnost vedoucích státních zástupců se ucházet o vedoucí funkci po skončení jejich času v úřadě buď na jiném státním zastupitelství, nebo na jejich původním, ale po určitém časovém odstupu, dává záruku, že nebudeme přicházet o schopné lidi.

S velkou mocí přichází i velká zodpovědnost, takže náš návrh zpřísňuje nároky, které jsou kladeny na osobu ucházející se o funkci nejvyššího státního zástupce. Náš návrh pracuje s variantou, že uchazeč o pozici nejvyššího státního zástupce musí mít odpovídající morální integritu a desetiletou právní praxi, která se ale nemusí omezovat na prokurátorské zkušenosti, protože v této pozici se jistě uplatní i zkušenosti z advokacie nebo soudnictví. Nejvyšším státním zástupcem může být ale jmenován jen ten, kdo již státním zástupcem je. Přiměřeně toto platí i pro ostatní vedoucí státní zástupce. (Hluk v sále.)

Další změnou je posílení pozice vedoucích státních zástupců stanovením výčtu situací, kdy mohou být odvoláni z funkce. Tyto případy se podmiňují rozhodnutím kárného senátu o porušení jejich povinnosti. Tímto krokem předejdeme posuzování stejných případů dvojím metrem, protože praxe kárných senátů může být lépe sjednocována. Zároveň dochází k nezávislému -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Prosím, abyste debaty mimo téma státního zastupitelství vedli v předsálí a nechali zástupce navrhovatelů v klidu přednést jeho úvodní slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za volání ke klidu, pane předsedající.

Tyto případy se podmiňují rozhodnutím kárného senátu o porušení jejich povinnosti. Tímto krokem předejdeme posuzování - pardon, to už jsem se vrátil zpátky.

Jak jest z dříve uvedeného zřejmé, opouštíme v našem návrhu také variantu odvolávání nejvyššího státního zástupce vládou.

Vážené dámy a pánové, opakovaně odborná obec mluví o chybě ústavodárce zařadit státní zastupitelství v Ústavě do moci výkonné. Náš návrh je dalším krokem k nezávislému řízení státního zastupitelství. Rád bych vás proto požádal o podporu tohoto návrhu a jsem zde pro vyjasnění jakýchkoli nejasností. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci navrhovatelů za jeho úvodní slovo. Nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Marka Bendu, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane navrhovateli, dámy a pánové, pokusím se být poměrně stručný. Sdělím jenom, že vláda nám zaslala své stanovisko, ve kterém vyslovila nesouhlas ze tří důvodů. V tom prvním říká ano, bylo by správně, aby tato úprava existovala, dokonce ji vláda ve své předloze v minulém volebním období také již měla, ale jsou zde vytrhány jenom některé části úpravy nezávislosti státního zastupitelství, aniž by byly dořešeny ty další části. Ve druhé části říká: přechodná období, která jsou zvolena - čtyři a deset let - nejsou zcela logická a zcela neodpovídají i tomu, jak bylo v minulosti zvoleno u soudů a soudců, a poukazuje i na problematičnost toho, že v některých malých státních zastupitelstvích by takové zákazy opakování funkce znamenaly, že se v krátkém čase vystřídají všichni a nebude koho do vedoucí funkce jmenovat.

Tolik snad zpravodajská zpráva. Myslím, že návrh vám předložil pan předkladatel. Já sděluji stanovisko vlády a pak se přihlásím sám za sebe do obecné rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Než dám slovo při otevření rozpravy prvnímu přihlášenému panu poslanci Strýčkovi, dovolte ještě, abych konstatoval došlé omluvy - pana poslance Lukáše Koláříka od 17.30 do 19 hodin z pracovních důvodů a pana předsedy vlády Andreje Babiše od 17.50 do konce jednacího dne.

Nyní tedy otvírám rozpravu a žádám pana poslance Jiřího Strýčka, aby se ujal slova v rozpravě. Přihlášený je pan kolega Marek Benda. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, posílení nezávislosti státních zástupců je samozřejmě chvályhodný cíl, obávám se však, že tento předložený návrh, tak jak byl předložen, trpí řadou vad. Co mi nejvíce na tomto vadí, je to, že neřeší zákon o státním zastupitelství komplexně. Dále, neproběhla zde nad navrženou úpravou seriózní odborná diskuse, a návrh je tak do jisté míry nekoncepční, nepodložený analýzou stávajícího stavu a případných dopadů. Návrh zákona v podstatné míře čerpá, nebo se inspiruje vládním návrhem zákona o státním zastupitelství předloženým v minulém volebním období, byla z něj však vyjmuta pouze jedna část týkající se vzniku a zániku funkce vedoucích státních zástupců, aniž by systémově řešil související otázky. Navrhovatelé dále nijak neřešili související otázky výběru vhodných osob pro výkon funkce vedoucích státních zástupců, kárného řízení nebo problematiku pravidelného hodnocení státních zástupců a pravidla jejich kariérního postupu.

Řada změn obsažených v předloženém návrhu zákona je nedostatečně odůvodněná. Týká se to zejména zahrnutí veřejného ochránce práv mezi kárné navrhovatele.

Co je však nutno zdůraznit na konec, je, že návrh se v praxi dotkne i okresních státních zastupitelství, zejména tedy vedoucích státních zástupců. Ta jsou v mnoha případech personálně slabě obsazena a není jasné, zda by vůbec bylo možné v praxi dodržet všechny podmínky pro výkon funkce okresního státního zástupce, konkrétně požadovanou délku praxe a zároveň neopakování výkonu funkce.

Z těchto důvodů navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Strýčkovi za jeho vystoupení. A nyní pan poslance Marek Benda v rozpravě. Další písemnou přihlášku nemám. Pane poslanče, máte slovo. A hlásí se pan ministr. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, pane navrhovateli, vážení členové vlády, dámy a pánové, budu také poměrně stručný. Přikloním se k návrhu na zamítnutí. Pokud by nebyl přijat, navrhuji, aby bylo navrhovateli vráceno k dopracování.

Řekl bych, že těch důvodů je vícero. Snad jenom první, co předešlu. Pan navrhovatel končil svou řeč: chyba zákonodárce - vložení článku 80 do Ústavy do moci výkonné, nikoli do moci soudní. To prosím není chyba zákonodárce. Já jsem tehdy zákonodárcem byl, tu Ústavu jsem schvaloval. A dali jsme to tam záměrně a chtěli jsme, aby státní zastupitelství bylo součástí moci výkonné. To, že se to dneska nelíbí státním zástupcům a že oni by rádi se posunuli někam jinam, do moci soudní, to je samozřejmě možné, samozřejmě je naprosto legitimní o tom diskutovat, ale jenom odmítám přistoupit na tezi, že se jedná o nějakou chybu zákonodárce. To nebyla chyba zákonodárce. To byl zcela záměrný akt, kdy jsme byli přesvědčeni, že veřejná žaloba odpovídá výkonné moci a že ten, kdo je nezávislý, je soud. To je první věc.

Druhá věc. Myslím si, že dosavadní konstrukce státního zastupitelství, kdy většina nižších složek odpovídá právě jenom kárným způsobem tak, jak bylo odvozeno rozhodováním Nejvyššího správního soudu za kárné provinění, ale hlava státního zastupitelství, které je fakticky osobou, která nic konkrétního nežaluje, ale má jenom dozor, odpovídá vládě, je správná, že bychom museli mít velmi dobré důvody k tomu, abychom ji měnili, a muselo by být velmi jasně vymezeno, jakým způsobem pak funguje celé státní zastupitelství. Tuto snahu vytrhnout jenom ty jmenovací pravomoci pokládám za velmi chybnou a nešťastnou.

A poslední poznámka, kterou pokládám možná za nejzásadnější. Před deseti lety, 2008, se tady, na půdě této Sněmovny, na půdě ústavněprávního výboru, protože vláda tehdy neměla odvahu návrh zákona předložit, resp. předložila jenom technické změny, udělalo pevné volební období předsedů soudů desetileté a sedmileté u těch nižších. A zcela záměrně jsme to rozložili do jednotlivých let, pečlivě jsme udělali, že v každém roce byla přejmenována jenom ta jedna sedmina soudců, aby nebyl žádný ministr, který najednou změní celou soudní soustavu, stejně tak soustavu státního zastupitelství. Myslím, že toto dělení jenom na dvě období, které by znamenalo, že v jednu chvíli bude ministr spravedlnosti - a teď je úplně jedno, kdo tam sedí, prosím pěkně, v tomhle směru jsem strašně opatrný na personifikace, ten se mi líbí, nebo ten se mi nelíbí, prostě systémově máme pracovat tak, aby když k těm změnám dochází a i když jsou na základě tzv. výběrových řízení a všeho možného, tak že prostě není žádná osoba v zemi, která najednou vymění půlku nebo dvě třetiny vedoucích státních zástupců. To prostě pokládám za velikánskou chybu a velikánský problém tohoto návrhu zákona.

Takže pokud nebude podpořen návrh na zamítnutí, navrhuji, abychom ho vrátili navrhovateli k dopracování minimálně s tím, aby to bylo rozloženo do času. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji pane poslanče. Zapisuji si vrácení jako podmíněný návrh. Čili budeme nejdřív hlasovat zamítnutí, pak vrácení, protože tak to bylo podáno.

Nyní má slovo pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nestává se mi to moc často, ale musím souhlasit s mým milým kolegou poslancem Bendou v podstatě ve všem, co tady řekl. Já se také připojuji k návrhu na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení, protože skutečně to považuji za velmi neblahý pokus vytrhnout z celého komplexu té úpravy jednu drobnost, která může působit líbivě, ale vlastně bez toho kontextu, ve kterém se původně nacházela, může být i nevhodná, kontraproduktivní. A to nejlepší, co se jí může stát, bude, že bude k ničemu.

Koneckonců stejné nebo podobné je i doporučení GRECO k této věci, kterému tento návrh neodpovídá, protože to zdůrazňuje něco úplně jiného než pevné funkční období. To zdůrazňuje, že je třeba, aby vedoucí státní zástupci byli vybíráni v transparentních výběrových řízeních. A to v tom návrhu zcela chybí. A ono to tam nechybí náhodou, protože na to, abych mohl vybírat někoho ve skutečném transparentním výběrovém řízení, a my s tím máme lecjaké zkušenosti v justici, potřebuji mít nejprve nějaké podklady, na základě kterých to výběrové řízení proběhne, a těmi je pravidelné hodnocení jednotlivých státních zástupců. Čili to jsou tři velmi úzce provázané věci. Chci-li pevná funkční období, potřebuji k tomu výběrová řízení. Chci-li výběrová řízení, potřebuji k tomu pravidelná hodnocení. Abych mohl mít pravidelná hodnocení, potřebuji definici toho, v čem budou ti státní zástupci hodnoceni. A tím už jsem popsal značnou část toho komplexního návrhu, který tady v minulém volebním období byl předložen. A to pomíjím fakt, že samozřejmě pokud provedu takovouhle změnu a posílení postavení vedoucích státních zástupců, které to samozřejmě znamená, tak také musím lépe nastavit vztahy v soustavě, tak aby takové postavení nemohlo být někým zneužito. A také mimo soustavu, mezi tou soustavou a zbytkem státní a veřejné moci.

Poslední, co k tomu řeknu a co snad přesvědčí i ty nepřesvědčené, k tomuto návrhu zaujalo jasně negativní stanovisko i státní zastupitelství ústy, nebo perem nejvyššího státního zástupce. Proto tedy doporučuji, aby tento návrh byl zamítnut v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi. Nyní paní poslankyně Helena Válková v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Uvidím, jestli ty dvě minuty využiji.

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, velmi ráda souhlasím s téměř každým slovem, které tady bylo řečeno z úst pana ministra. A chtěla jsem jenom potvrdit pro ty, kteří by ještě váhali, že skutečně to neznamená, že by reforma státního zastupitelství nebyla na pořadu dne, a věřím tomu, že ji v tomto volebním období úspěšně dokončíme. Tohle by byl spíš signál, že tomu nevěříme, a že proto hasíme, a hasíme ne zcela dokonalým způsobem, jak tady bylo řečeno. Myslím si, že i ten, kdo sledoval dění, které vyústilo v konání toho pracovního setkání státních zástupců, ví, že státní zastupitelství není spokojeno se současným stavem a bude samo tlačit na to, aby - možná i včetně změny Ústavy - se ta reforma v tomto volebním období realizovala. Ale ne tímto způsobem. Takže mě jejich negativní stanovisko nepřekvapuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Válkové. Žádnou další přihlášku nemám. Ano, vidím pana poslance Výborného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl za klub KDU-ČSL se vlastně připojit k tomu, co tady zaznělo ať už ze strany pana ministra, nebo i paní kolegyně Válkové. Považujeme institut státního zastupitelství v našem systému justice za tak důležitý, že se domníváme, že si nezaslouží tyto ad hoc ne úplně zcela propracované návrhy. Proto ho nepodpoříme, resp. se připojíme k návrhu na zamítnutí. A věřím, že léta diskutovaná reforma státního zastupitelství, jak hovořil i pan ministr Pelikán, v brzké době dojde nějakého zpodstatnění tady na půdě Poslanecké sněmovny a nebudeme muset tady diskutovat tyto jednotlivé ad hoc vytržené věci z kontextu.

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Výbornému. Ptám se, jestli ještě někdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se zástupce navrhovatelů na závěrečné slovo. Prosím pan poslanec Dominik Feri se závěrečným slovem. Máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Padly zde návrhy na zamítnutí, respektuji je. Děkuji všem kolegům za čilou diskusi. A stejně tak jako u civilního řízení, tak doufám, že i v tomto bude nástupce tohoto ministra spravedlnosti stejně aktivní a reformu státního zastupitelství dotáhneme. Věřím, že ta debata se Sněmovnou bude velmi čilá. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat návrhy, které padly v rozpravě. Návrh na zamítnutí. Pokud neprojde, podmíněný návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování.

 

Rozhodneme o návrhu na zamítnutí v hlasování číslo 85, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 85, z přítomných 146 pro 99, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh v prvém čtení zamítli.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod 29.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP