(9.10 hodin)
(pokračuje Brabec)

Takže ta povinnost sice v zákoně je, nicméně stát je v tomto bezzubý. My se tam pokoušíme dát opravdu určité kontrolní mechanismy, které by toto zajistily. Je tady názor pana kolegy Běhounka, já mu ho neberu, je to samozřejmě něco, co vím, že Kraj Vysočina připomínkoval už v roce 2016. Jenom se mi prosím nedivte jako ministrovi životního prostředí, že mám samozřejmě zájem na zlepšení kvality povrchových a podzemních vod, a to je podle mého názoru i tento návrh.

Jinak jsme v souladu s názory výboru pro životní prostředí a takto je budeme podporovat i při hlasování. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 45/4, který byl doručen dne 1. března 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 45/5. Ptám se, zda má pan zpravodaj zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli eviduji jako přihlášeného pana poslance Jana Zahradníka, kterému tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, teče to tak rychle jako voda, najednou se odbyla úvodní slova, pan zpravodaj to vzal velmi rychle, pan ministr dokonce začal svůj projev tím, že vzhledem k hluku v sále je ten zákon nepodstatný, usoudil, že ten hluk v sále indikuje nepodstatnost toho zákona. Není tomu tak. Ten zákon je nesmírně podstatný, nesmírně významný, zejména proto, že jeho průběh, jeho navrhování a projednávání se zdá být příznačným pro poslední dobu, posledních možná několik let práce Ministerstva životního prostředí.

Tento vodní zákon je takovým typickým příkladem návrhu, který byl předložen již v minulém volebním období. Už jsme tehdy o něm jednali. I do tohoto období přišel jako taková vlastně technická novela, která má naplnit ty požadavky, které pan ministr tady ve svém proslovu zmiňoval. Pak se ale stalo, že byly předloženy pozměňovací návrhy, které významně do těch nejvýznamnějších ustanovení zákona zasahují. Ty pozměňovací návrhy jsou předloženy samozřejmě poslanci. Ono to jinak ani v průběhu našeho procesu nejde. Například třeba návrhy pana kolegy Schillera. My ale víme, že jsou to návrhy, které připravilo ministerstvo, které tím vlastně obchází správný legislativní proces.

Například pan poslanec Schiller navrhuje ve svém návrhu, který je skrytý pod návrhy schválenými výborem pro životní prostředí, aby v obsazích žump nebo jímek u rodinných domů, s nimiž podle tohoto zákona bude muset být nakládáno tak, že budou odvezeny autorizovanou osobou na čističku odpadních vod a tam vyčištěny - tento návrh jsem kritizoval už v minulém období. Volal jsem po tom, aby ministerstvo předložilo analýzu dopadu tohoto návrhu povinnosti vyvážet jímky na čističky, aby provedlo analýzu toho, zdali čističky odpadních vod v obcích mají dostatečnou kapacitu. To se nestalo.

Už takto problematický návrh je ještě panem kolegou Schillerem na základě návrhu Ministerstva životního prostředí doplněn o to, že tyto vody nesmějí obsahovat zvlášť nebezpečné a škodlivé látky. To vypadá velmi chytlavě, velmi lákavě, protože přece nikdo z nás by nechtěl, aby do přírody, do vodních toků, nádrží, tekly zvlášť nebezpečné a škodlivé látky. Přesto tento významný návrh, který může ovlivnit fungování soustavy čistíren, byl takto, dá se říci ne úplně standardně, já nechci použít slovo pokoutně, předložen. Prostě takovýto návrh měl být přece projednán v řádném legislativním procesu, měla k němu být vydána oponentní stanoviska, měl být projednán s těmi, kterých se bude dotýkat, to znamená se Svazem měst a obcí České republiky, se Svazem průmyslu a obchodu a dopravy, aby to skutečně odpovídalo současnému stavu, a ne takto bez předchozího řádného projednání.

Tento postup není úplně ojedinělý. Můžeme zaznamenat - v minulém volebním období, asi tak před dvěma lety, byl takto do projednávaného zákona o odpadech vpraven pozměňovací návrh Ministerstva životního prostředí, který tehdy, myslím, přednášel pan poslanec Okleštěk a který vlastně způsobil, že od roku 2024 bude u nás zákaz skládkování odpadu na skládkách. Nebyly k tomu schváleny žádné doprovodné zákony, které by definovaly způsob postupné úpravy cen za skládkování atd., a dnes, kdy se ten termín roku 2024 blíží, začíná vznikat určitý chaos a zmatek. Ukončení skládkování prostě nemá alternativu. Nejsme přece schopni prosadit jediné zařízení na energetické využití odpadu. Vždycky přijde někdo, kdo tomu zabrání - ekologové, občané sousedních obcí. Kolabuje recyklace odpadu. Čili tohle je podobný příklad, který teď tady máme před sebou.

K problému dovážených odpadních vod z jímek do čističek, když navíc tyto odpadní vody nesmějí obsahovat zvlášť nebezpečné a škodlivé látky. Co to může čističkám přinést? No, čistírny odpadních vod budou samozřejmě vedeny obavami z toho, že pokud by nějaký kontrolní orgán zjistil, že tam ty zvlášť nebezpečné a škodlivé látky skutečně čistí, tak mohou být pokutovány pokutou až do výše 500 tisíc korun, což je docela drakonická pokuta, která tu čističku může významně ekonomicky poškodit.

A jak si ta čistička bude počínat? No, bude se samozřejmě snažit vyvarovat se tohoto nebezpečí. To znamená, že možná bude odmítat přijímat dovážené odpadní vody ze septiků a jímek. Bude říkat: To nám sem nevozte, v tom by mohly být nějaké nebezpečné škodlivé látky. Bude říkat: Dobře, když nám to sem chcete dovézt, tak nám předložte rozbor, jaké nebezpečné a škodlivé látky ty odpadní vody obsahují, a my se podle toho zachováme. Buď to přijmeme, nebo nepřijmeme. Co potom bude muset dělat autorizovaný odvozce, který vystavil certifikát o tom, že občanovi vyčerpal jeho žumpu, a teď najednou to nechtějí na čističkách přijmout?

Pan ministr jistě namítne, že je zde alternativa, že tyto odpadní vody mohou být čištěny na čističkách průmyslových odpadních vod. Za prvé, ty mají jako souhrn u nás nedostatečnou kapacitu. Snad pouhých deset čistíren průmyslových odpadních vod má v tuto chvíli volnou kapacitu. Co s tím tedy budeme dělat? A týká se to nejenom občanů, majitelů rodinných domů, ke kterým není přivedena kanalizace, protože zhruba 14 % našich domů nemá přivedenou kanalizaci, a proto musí odpadní vody shromažďovat v odpadních jímkách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP