(9.30 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Dámy a pánové, já velmi stručně na závěr bych rád, abychom vzali rozum do hrsti, pokusili se rozdělit hlasování o bodech A, zvážili podporu pozměňováku pana poslance Schillera, případně pak zvážili, pokud by se tak nestalo, návrh pana poslance Staňka a případně tedy pak Běhounkův a můj návrh na odložení platnosti o dva roky jako takovou poslední záchranu pro ty, řekl bych, docela složité věci. V tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. A jako další se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych na příkladu projednávání novely zákona o vodách představila praxi Ministerstva životního prostředí, kterou vnímám jako poměrně negativní a která se dá nazvat ohýbáním legislativního procesu. Bohužel se ukazuje, že Ministerstvo životního prostředí při prosazování svých zájmů je přes poslance ANO běžnou praxí. Z celkem 31 pozměňovacího návrhu je jich 17 z dílny poslanců ANO, respektive některé jsou z Ministerstva životního prostředí, jak sama řekla náměstkyně Ministerstva životního prostředí paní Peštová na výboru pro životní prostředí. Některé ty pozměňovací návrhy problematické nejsou, ale například pozměňovací návrh pana poslance Schillera, tak jak o tom před chvilkou mluvil pan kolega Zahradník, je velmi zvláštní a podle mě způsobí v praxi mnoho problémů už jenom svým nejednoznačným výkladem.

Na výboru se účastnili zástupci Svazu měst a obcí, kteří byli velmi rozladěni právě postupem Ministerstva životního prostředí, protože oni v rámci řádného připomínkového řízení s ministerstvem tu novelu řádně připomínkovali, říkali, že tomu věnovali hodně času, a nakonec vyjednali nějaké řešení, které pro ně bylo přijatelné, a nakonec právě pomocí pozměňovacího návrhu pana poslance Schillera se stalo, že se v novele zákona objevilo něco, co je pro ně nepřijatelné a k čemu neměli možnost se vyjádřit, a dokonce se o tom včas dovědět. Na výboru byl i zástupce průmyslu a ten se vlastně vyjadřoval ve stejném duchu. Tak toto oni vnímají vlastně jako obcházení možnosti jejich aktivní účasti ve vytváření legislativy nebo v jejím připomínkování.

Takže to jsem chtěla zmínit k té praxi, která mi přijde, že je docela výrazná, a myslím, že to není úplně běžné. Dívala jsem se, kolik pozměňovacích návrhů hnutí ANO podává v jiných výborech, a není to tak masivní jako právě ve výboru pro životní prostředí. Takže proto mám potřebu tady na to upozornit.

Potom bych ráda představila svůj pozměňovací návrh, už jsem to tady jednou udělala. Jde o to, že svým pozměňovacím návrhem bych ráda vrátila právo občanů účastnit se ve stavebních řízeních o vodních dílech. Vím, že občanské spolky a vůbec veřejnost má špatnou pověst v tom, že prodlužuje správní řízení. Já bych tady jenom ráda uvedla pár čísel, která by měla doložit, že tomu tak není, i když ta pověst, kterou jim systematicky vytvářejí někteří politici a politické strany, je tak silná, že bude těžké ji překonat. Ale myslím, že by to bylo záhodno, protože spolky tím, že jsou osobně angažované v lokalitě, kde žijí, znají místní podmínky i historii, tak můžou opravdu přispět svou účastí ve správním řízení spíš k ochraně životního prostředí, než že by něčemu bránily nebo že by naschvál do něčeho házely vidle. Myslím, že tak tomu určitě není, a chtěla bych uvést pár čísel: 95 % všech stavebních řízení proběhne bez odvolání kohokoliv z účastníků. Pouze v 5 % všech případů dojde k odvolání ze strany účastníků, což mohou být jak spolky, tak i sousedi, nebo dokonce investor, který se také často odvolá. A z těchto 5 %, kdy se subjekty účastní správních řízení, v 63 %, kdy došlo k odvolání, daly úřady těm účastníkům, kteří se odvolali, za pravdu. To znamená, že jejich intervence v rámci správního řízení byla oprávněná, a tím pádem měla pozitivní dopad na to, co se v tom správním řízení rozhodovalo.

Takže já bych vás požádala, jestli byste zvážili podporu mého pozměňovacího návrhu, který se snaží vrátit účast veřejnosti do správních řízení povolování vodních staveb. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Jan Schiller. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo tady o mně řečeno mnoho. V první řadě bych se asi měl ohradit proti tomu, že jsem nějakým prostředkem životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, že přese mě jsou nějaké pozměňovací návrhy.

V první řadě, odpadním vodám se věnuji i z profesní praxe už několik let. A pozměňovací návrh není pozměňovací návrh ministerstva, ale přiznávám, že jsem s ministerstvem na tomto pozměňovacím návrhu spolupracoval.

Je hlavně důležité říct tady některé věci, které jsou trošku opomíjeny, a všichni ti, které to pobouřilo, tak skutečně dávají argumenty, které jsou úplně scestné, a já bych se to pokusil vrátit zpátky na tu rovinu, kam by to mělo patřit.

Takže v první řadě je potřeba vysvětlit, že komunální čistírny odpadních vod jsou zařízení pro čištění městských odpadů, městských odpadních vod, vybavené technologií pro likvidaci splašků. Splašky, které jsou pomocí kanalizace dopravovány na komunální čistírnu, mají stejné složení jako splašky, které jsou v odpadní jímce používané u staveb pro rekreaci či bydlení. Naopak spíše obsahují větší podíl organické hmoty. To znamená, že se tento pozměňovací návrh vůbec netýká odpadních jímek, septiků a žump používaných u staveb pro rekreaci či bydlení. Ze samotného principu vzniku těchto odpadních vod jsou totiž odpadní vody právě z těch odpadních jímek a žump brány jako splaškové. Takže to je první věc, která by se tady skutečně měla říct, aby nedocházelo k tomu, že si budeme brát lidi jako rukojmí, že najednou budou platit a budou si muset dělat nějaké rozbory. K tomu se ale ještě dostanu.

Je potřeba, aby zazněly ještě další věci. Tento pozměňovací návrh nemění nic na skutečnosti, že odpadní vody nevyhovující kanalizačnímu řádu, to znamená ty, které nelze přímo vypouštět do kanalizace, protože pro vypouštění do kanalizace je vyžadováno jejich předčištění na úroveň kanalizačního řádu, nelze likvidovat ani přímo dovozem na čistírnu odpadních vod. A toto je v platnosti už nyní. Takže nechápu to rozčarování nad tím, že se nebudou moci odvážet vody na komunální čistírny odpadních vod.

Dále, nic se nemění na stávající možnosti vypouštět odpadní vody s obsahem nebezpečných látek do kanalizace, pokud je to v souladu s kanalizačním řádem. Nic se nemění na možnosti likvidace odpadních vod na k tomu určených čistírnách průmyslových odpadních vod nebo na zařízeních pro likvidaci odpadu. Nic se nemění ani na možnosti likvidace odpadních vod jako odpadů na komunálních čistírnách odpadních vod za podmínek stanovených zákonem o odpadech, to znamená v režimu likvidace odpadů. Abych to zjednodušil: Pokud má komunální čistírna odpadních vod povolení k likvidaci odpadů, tak je na to technologicky vybavená a nadále tyto vody může likvidovat ve stejném režimu, zejména však bude sledovat, v jakém množství, a bude evidovat likvidaci dle zákona o odpadech. To je důležité, abychom si řekli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP