(17.50 hodin)
(pokračuje Feri)

S velkou mocí přichází i velká zodpovědnost, takže náš návrh zpřísňuje nároky, které jsou kladeny na osobu ucházející se o funkci nejvyššího státního zástupce. Náš návrh pracuje s variantou, že uchazeč o pozici nejvyššího státního zástupce musí mít odpovídající morální integritu a desetiletou právní praxi, která se ale nemusí omezovat na prokurátorské zkušenosti, protože v této pozici se jistě uplatní i zkušenosti z advokacie nebo soudnictví. Nejvyšším státním zástupcem může být ale jmenován jen ten, kdo již státním zástupcem je. Přiměřeně toto platí i pro ostatní vedoucí státní zástupce. (Hluk v sále.)

Další změnou je posílení pozice vedoucích státních zástupců stanovením výčtu situací, kdy mohou být odvoláni z funkce. Tyto případy se podmiňují rozhodnutím kárného senátu o porušení jejich povinnosti. Tímto krokem předejdeme posuzování stejných případů dvojím metrem, protože praxe kárných senátů může být lépe sjednocována. Zároveň dochází k nezávislému -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Prosím, abyste debaty mimo téma státního zastupitelství vedli v předsálí a nechali zástupce navrhovatelů v klidu přednést jeho úvodní slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za volání ke klidu, pane předsedající.

Tyto případy se podmiňují rozhodnutím kárného senátu o porušení jejich povinnosti. Tímto krokem předejdeme posuzování - pardon, to už jsem se vrátil zpátky.

Jak jest z dříve uvedeného zřejmé, opouštíme v našem návrhu také variantu odvolávání nejvyššího státního zástupce vládou.

Vážené dámy a pánové, opakovaně odborná obec mluví o chybě ústavodárce zařadit státní zastupitelství v Ústavě do moci výkonné. Náš návrh je dalším krokem k nezávislému řízení státního zastupitelství. Rád bych vás proto požádal o podporu tohoto návrhu a jsem zde pro vyjasnění jakýchkoli nejasností. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci navrhovatelů za jeho úvodní slovo. Nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Marka Bendu, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane navrhovateli, dámy a pánové, pokusím se být poměrně stručný. Sdělím jenom, že vláda nám zaslala své stanovisko, ve kterém vyslovila nesouhlas ze tří důvodů. V tom prvním říká ano, bylo by správně, aby tato úprava existovala, dokonce ji vláda ve své předloze v minulém volebním období také již měla, ale jsou zde vytrhány jenom některé části úpravy nezávislosti státního zastupitelství, aniž by byly dořešeny ty další části. Ve druhé části říká: přechodná období, která jsou zvolena - čtyři a deset let - nejsou zcela logická a zcela neodpovídají i tomu, jak bylo v minulosti zvoleno u soudů a soudců, a poukazuje i na problematičnost toho, že v některých malých státních zastupitelstvích by takové zákazy opakování funkce znamenaly, že se v krátkém čase vystřídají všichni a nebude koho do vedoucí funkce jmenovat.

Tolik snad zpravodajská zpráva. Myslím, že návrh vám předložil pan předkladatel. Já sděluji stanovisko vlády a pak se přihlásím sám za sebe do obecné rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Než dám slovo při otevření rozpravy prvnímu přihlášenému panu poslanci Strýčkovi, dovolte ještě, abych konstatoval došlé omluvy - pana poslance Lukáše Koláříka od 17.30 do 19 hodin z pracovních důvodů a pana předsedy vlády Andreje Babiše od 17.50 do konce jednacího dne.

Nyní tedy otvírám rozpravu a žádám pana poslance Jiřího Strýčka, aby se ujal slova v rozpravě. Přihlášený je pan kolega Marek Benda. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, posílení nezávislosti státních zástupců je samozřejmě chvályhodný cíl, obávám se však, že tento předložený návrh, tak jak byl předložen, trpí řadou vad. Co mi nejvíce na tomto vadí, je to, že neřeší zákon o státním zastupitelství komplexně. Dále, neproběhla zde nad navrženou úpravou seriózní odborná diskuse, a návrh je tak do jisté míry nekoncepční, nepodložený analýzou stávajícího stavu a případných dopadů. Návrh zákona v podstatné míře čerpá, nebo se inspiruje vládním návrhem zákona o státním zastupitelství předloženým v minulém volebním období, byla z něj však vyjmuta pouze jedna část týkající se vzniku a zániku funkce vedoucích státních zástupců, aniž by systémově řešil související otázky. Navrhovatelé dále nijak neřešili související otázky výběru vhodných osob pro výkon funkce vedoucích státních zástupců, kárného řízení nebo problematiku pravidelného hodnocení státních zástupců a pravidla jejich kariérního postupu.

Řada změn obsažených v předloženém návrhu zákona je nedostatečně odůvodněná. Týká se to zejména zahrnutí veřejného ochránce práv mezi kárné navrhovatele.

Co je však nutno zdůraznit na konec, je, že návrh se v praxi dotkne i okresních státních zastupitelství, zejména tedy vedoucích státních zástupců. Ta jsou v mnoha případech personálně slabě obsazena a není jasné, zda by vůbec bylo možné v praxi dodržet všechny podmínky pro výkon funkce okresního státního zástupce, konkrétně požadovanou délku praxe a zároveň neopakování výkonu funkce.

Z těchto důvodů navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Strýčkovi za jeho vystoupení. A nyní pan poslance Marek Benda v rozpravě. Další písemnou přihlášku nemám. Pane poslanče, máte slovo. A hlásí se pan ministr. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, pane navrhovateli, vážení členové vlády, dámy a pánové, budu také poměrně stručný. Přikloním se k návrhu na zamítnutí. Pokud by nebyl přijat, navrhuji, aby bylo navrhovateli vráceno k dopracování.

Řekl bych, že těch důvodů je vícero. Snad jenom první, co předešlu. Pan navrhovatel končil svou řeč: chyba zákonodárce - vložení článku 80 do Ústavy do moci výkonné, nikoli do moci soudní. To prosím není chyba zákonodárce. Já jsem tehdy zákonodárcem byl, tu Ústavu jsem schvaloval. A dali jsme to tam záměrně a chtěli jsme, aby státní zastupitelství bylo součástí moci výkonné. To, že se to dneska nelíbí státním zástupcům a že oni by rádi se posunuli někam jinam, do moci soudní, to je samozřejmě možné, samozřejmě je naprosto legitimní o tom diskutovat, ale jenom odmítám přistoupit na tezi, že se jedná o nějakou chybu zákonodárce. To nebyla chyba zákonodárce. To byl zcela záměrný akt, kdy jsme byli přesvědčeni, že veřejná žaloba odpovídá výkonné moci a že ten, kdo je nezávislý, je soud. To je první věc.

Druhá věc. Myslím si, že dosavadní konstrukce státního zastupitelství, kdy většina nižších složek odpovídá právě jenom kárným způsobem tak, jak bylo odvozeno rozhodováním Nejvyššího správního soudu za kárné provinění, ale hlava státního zastupitelství, které je fakticky osobou, která nic konkrétního nežaluje, ale má jenom dozor, odpovídá vládě, je správná, že bychom museli mít velmi dobré důvody k tomu, abychom ji měnili, a muselo by být velmi jasně vymezeno, jakým způsobem pak funguje celé státní zastupitelství. Tuto snahu vytrhnout jenom ty jmenovací pravomoci pokládám za velmi chybnou a nešťastnou.

A poslední poznámka, kterou pokládám možná za nejzásadnější. Před deseti lety, 2008, se tady, na půdě této Sněmovny, na půdě ústavněprávního výboru, protože vláda tehdy neměla odvahu návrh zákona předložit, resp. předložila jenom technické změny, udělalo pevné volební období předsedů soudů desetileté a sedmileté u těch nižších. A zcela záměrně jsme to rozložili do jednotlivých let, pečlivě jsme udělali, že v každém roce byla přejmenována jenom ta jedna sedmina soudců, aby nebyl žádný ministr, který najednou změní celou soudní soustavu, stejně tak soustavu státního zastupitelství. Myslím, že toto dělení jenom na dvě období, které by znamenalo, že v jednu chvíli bude ministr spravedlnosti - a teď je úplně jedno, kdo tam sedí, prosím pěkně, v tomhle směru jsem strašně opatrný na personifikace, ten se mi líbí, nebo ten se mi nelíbí, prostě systémově máme pracovat tak, aby když k těm změnám dochází a i když jsou na základě tzv. výběrových řízení a všeho možného, tak že prostě není žádná osoba v zemi, která najednou vymění půlku nebo dvě třetiny vedoucích státních zástupců. To prostě pokládám za velikánskou chybu a velikánský problém tohoto návrhu zákona.

Takže pokud nebude podpořen návrh na zamítnutí, navrhuji, abychom ho vrátili navrhovateli k dopracování minimálně s tím, aby to bylo rozloženo do času. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP