(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené poslankyně, vážení poslanci, máme 14.30 hodin, takže přistoupíme k dalšímu programu naší dnešní schůze Poslanecké Sněmovny. Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, potažmo vládě České republiky a ostatním členům vlády. Vidím, že předseda vlády Andrej Babiš je již přítomen.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Než udělím slovo prvnímu v pořadí, tak mi dovolte přečíst omluvy. Pan poslanec Pavel Bělobrádek se omlouvá z celého dne z pracovních důvodů, pan poslanec Radek Zlesák se omlouvá od 14.45 hodin do konce dnešního jednání, pan poslanec Jan Richter se omlouvá mezi 14.30 a 20.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Dolínek se omlouvá z dnešního odpoledního jednání od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů a jako poslední tady mám omluvu prvního místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce z dnešních ústních interpelací, a to z pracovních důvodů.

 

68.
Ústní interpelace

Nyní tedy dávám slovo prvnímu vylosovanému v pořadí, aby přednesl interpelaci na předsedu vlády Andreje Babiše, a je to poslanec Jan Chvojka. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty. Připraví se pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, dovolte mi, abych se na vás obrátil se záležitostí, která se týká oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je poradním orgánem vlády, doporučila na jednom ze svých zasedání vládě, aby byl zaveden limit účelové podpory pro financování takzvaně velkých výzkumných infrastruktur do roku 2022. Infrastruktury představují špičková vědecká pracoviště, a to nejen v rámci České republiky. Tento limit byl navržen ve výši 1 mld. 720 mil. korun ročně na období 2019 až 2021. Doporučení je v rozporu s usnesením vlády z 21. prosince roku 2015, v němž bylo rozhodnuto o navýšení této podpory pro zmíněné infrastruktury, a to z nyní nealokovaných prostředků účelové podpory v rámci rozpočtové kapitoly MŠMT. Zmíněné zastropování by bylo pro infrastruktury škodlivé z mnoha hledisek včetně omezení jejich plánované výzkumné činnosti. Navíc by bylo negativní i z hlediska udržitelnosti výzkumných center z operačního programu Výzkum, vývoj a inovace, ke kterému se zavázala naše republika Evropské komisi. Mnoho velkých infrastruktur vzniklo totiž právě z těch center.

Doporučení Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace týkající se velkých významných infrastruktur je škodlivé a neuvážené a nemělo by být akceptováno. Proto se vás chci, pane předsedo vlády, zeptat na to, jaký je váš názor na tuto záležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Slovo má předseda vlády České republiky Andrej Babiš, interpelace ve věci financování výzkumných infrastruktur. Takže pane premiére, máte slovo, vašich pět minut. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové. Děkuji za tento dotaz. Tento nešťastný příběh si připomeňme, kdy vznikl. Vznikl za vlády pana Topolánka v letech 2007 až 2010 za vlády ministrů školství za Zelené - Kuchtová, Bursík a Liška). Celková výše investic 38 mld. Když jsem se stal ministrem financí, tak jsem se snažil dopídit, jak vlastně vznikly ty investice, kde je ten byznysplán. Co se vlastně očekávalo, jestli se vůbec očekávalo, že někdy ta centra něco vydělají, nebo je to jenom, že máme hezká centra a co z toho bude? A to jsem se bohužel ne úplně dozvěděl. Například my v rámci těch těchto center platíme ročně miliardu ročně do zahraničí za nějaké spolupráce a poplatky.

Takže jak jsem se vlastně stal předsedou té rady, tak jsme to začali řešit a v podstatě už RVVI to řešilo od října 2017. Tam bylo projednáno mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur České republiky uskutečněné v roce 2017. Rada v té době žádala MŠMT, aby nebyly generovány závazky nad rámec vládou schválených střednědobých výhledů MŠMT na roky 2019 až 2020, to je usnesení vlády ze dne 25. září 2017 číslo 674. MŠMT požaduje v rámci aktuálních jednání při přípravě rozpočtu na velké výzkumné infrastruktury pro rok 2019 miliardu 750 mil., rok 2020 2,1 mld. a pro rok 2021 2,18 mld.

V únoru 2018 rada projednávala přípravu rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 a pro tento návrh rozpočtu byl nastaven maximální objem financování provozních výdajů na velké výzkumné infrastruktury na roky 2019 až 2021 ve výši miliarda 720 mil. ročně. Tento limit je nastaven do výše aktuálně vládou schválených střednědobých výhledů a neohrožuje provoz stávajících velkých výzkumných infrastruktur. Pro rok 2019 tento limit respektuje požadavky MŠMT. Rada požádala MŠMT o dodání podkladů, které by jednoznačně specifikovaly náklady jednotlivých velkých výzkumných infrastruktur ve vztahu k aktuálním známým skutečným potenciálně budoucím přínosům těchto projektů pro Českou republiku. Tyto podklady nebyly ze strany MŠMT dosud dodány.

To znamená, že rada nemůže rozpočtovat další nové, dosud neschválené projekty velkých výzkumných infrastruktur, dokud nebudou dodány výše uvedené podklady MŠMT, analyzována efektivita přínosu rozšíření sítě velkých výzkumných infrastruktur. Případné navýšení rozpočtu MŠMT na velké výzkumné infrastruktury pro rok 2021 nad limit miliarda 720 mil. je možné řešit až při přípravě rozpočtu na tento rok během prvního kvartálu 2019. Do té doby bude možné zanalyzovat přínosy a efektivitu dodatečného navýšení rozpočtu pro vyhodnocení podkladů dodaných MŠMT. Takže usnesení vlády číslo 1067 ze dne 21. 12. 2015 není výše uvedeným postupem rady porušeno.

Takže nám samozřejmě končí udržitelnost a my si budeme muset položit otázku a budeme se chtít dozvědět od jednotlivých center, jaké mají očekávané výnosy. A doufejme, že to nebyla jenom centra, abychom měli centra, ale že to samozřejmě přinese pro naši ekonomiku velký přínos. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane premiére. A já ještě - máte zájem o doplňující otázku? Tak já mezitím, než dojdete k pultu, ještě přečtu dvě omluvy. Lukáš Kolařík se omlouvá, to je zvláštní omluva, od 14.32 hodin do 19 hodin, jednání ve volebním kraji, velice detailní čas, a z pracovních důvodů se omlouvá od 16 hodin do konce jednání také pan poslanec Jan Řehounek.

Takže pan poslanec Chvojka, prosím, máte jednu minutu na doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. A děkuji panu premiérovi za to vysvětlení, nicméně mám doplňující otázku. On říkal, že pro některá rozhodnutí, která se mají udělat, je potřeba, aby byla spolupráce, nebo koordinace s MŠMT, to znamená, aby oni dodali nějaké podklady či doporučení k nějakému rozhodnutí. Je to tedy chyba Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že to ještě nebylo rozhodnuto? Je to tedy chyba pana ministra Plagy, který je ministrem v podstatě jednobarevné vlády, kterou řídí pan premiér Babiš? Zeptám se takto pana premiéra, jestli vidí chybu na straně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a pokud ano, jestli bude nějakým způsobem apelovat na vedení Ministerstva školství, aby tuto chybu napravilo. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP