(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, pane premiére. Ano, pan premiér si přeje reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak rozdíl té rady, kterou řídím já, a předtím, je ten, že vlastně tu radu ta ministerstva nebraly moc vážně a teď ji berou a my to centrálně řídíme. Nekoordinujeme, ale řídíme. A samozřejmě, my jsme řešili např. nedávno 6,9 mld. nespotřebovaných výdajů. Příští rada, to už bude čtvrtá, tam to ukážeme. A ta odpověď je - není to chyba ministra. Já jsem ten podklad nedostal za tři a půl roku, co jsem byl ministrem financí, a teď vlastně v řádu týdnu to dostanu. Takže evidentně to bude podstatně rychlejší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. S další interpelací vystoupí poslanec a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, který byl vylosován na druhém místě. Název interpelace je vstup do soudních řízení ministra spravedlnosti. Připraví se pan poslanec Ivan Bartoš. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený předsedo vlády, v médiích jsem sledoval závěrečné kroky České republiky a u nás vazebně stíhaného a o azyl žádajícího údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Vzhledem k tomu, že o azyl u nás žádá více osob, ze začátku jsem tomu pozornost nevěnoval. Změnu mého postoje vyvolala medializace této věci a zejména zcela netaktní a nehorázný postup a vyjádření ministra spravedlnosti, který do řízení vstupoval před ukončením azylového řízení, tedy v době, kdy to bylo zcela v rukou soudců, to znamená, kdy do toho státní správa vstoupit nemůže, aby nenarušovala nezávislost justice. Nejvíce jsem postrádal informace o tom, zda a vůbec kdy došlo k přeměně zadržovací vazby k vazbě vydávací. Vzetí do vydávací vazby nebo přeměna není přípustná, pokud není ukončeno azylové řízení. Pokud je mi z médií známo, byla podána kasační stížnost, a proto nemohu považovat azylové řízení za ukončené. Navíc proti případné přeměně zadržovací vazby na vazbu vydávací mají své opravné prostředky jak zadržovaný, tak jeho advokát.

Podle vyjádření advokáta zadrženého v médiích jsem zjistil, že rozhodnutí ministra o vydání bylo doručeno advokátovi až poté, co byl zadržovaný vydán. Proto se ptám, jak je možné, že ministr spravedlnosti rozhoduje v rozporu se zákonem a překračuje svou pravomoc. Jak je možné, že ministr spravedlnosti obchází v případě nutné obhajoby nejen zadrženého, tak jeho advokáta, který má garantovat spravedlivý proces?

Poslední otázka je jednoznačná. Pokud advokát zadrženého podá na Českou republiku žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva pro porušení spravedlivého procesu a ten zjistí, že ta žalobu je po právu, kdo zaplatí satisfakci, která může být velmi vysoká - (Předsedající: Čas.) Dobře, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Vašich pět minut, prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Takže ke kauze Nikulin. Soudy v předchozím řízení rozhodly o přípustnosti vydání do Spojených států i do Ruska. Ministr spravedlnosti vyčkal rozhodnutí Ústavního soudu o podané ústavní stížnosti J. Nikulina. Ústavní soud rozhodnutím ze dne 27. března 2018 ústavní stížnost J. Nikulina odmítl jako zjevně neopodstatněnou. Za těchto okolností ministr spravedlnosti rozhodl dne 29. března 2018 o povolení vydání J. Nikulina do Spojených států amerických.

Rozhodnutí ministra spravedlnosti se neodůvodnilo, nebo neodůvodňuje. Ministr spravedlnosti vyšel z toho, že Městský soud v Praze dne 30. května 2017 a Vrchní soud v Praze dne 24. listopadu 2017 vyslovily přípustnost vydání J. Nikulina k trestnímu stíhání do obou dožadujících se států, tj. do Ruské federace, tak do Spojených států amerických. Ústavní soud rozhodnutím ze dne 27. 3. 2018 spisová značka IV ÚS 530/2018 ústavní stížnost J. Nikulina odmítl jako zjevně neopodstatněnou. Uvedeným rozhodnutím Ústavního soudu tak pominuly účinky dříve Ústavním soudem přiznaného odkladu vykonatelnosti shora citovaných rozhodnutí obecných soudů, jimiž byla vyslovena přípustnost k vydání J. Nikulina do Spojených států amerických. Vedle toho zároveň rozsudkem ze dne 16. 3. 2018 spisová zn. 2AZ 6/2018 Městský soud v Praze zamítl žalobu J. Nikulina proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, jímž byla jako zjevně nedůvodná zamítnuta žádost jmenovaného o udělení azylu. Tím zároveň ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona o azylu J. Nikulin ztratil postavení žadatele udělení mezinárodní ochrany. Za těchto okolností ministr spravedlnosti rozhodl dne 29. 3. 2018 o povolení vydání J. Nikulina do Spojených států amerických.

Ministr spravedlnosti při rozhodování o povolení vydání zkoumá kromě právních i další, tj. politické a zahraničněpolitické aspekty vydání konkrétní osoby do cizího státu. Rozhodování ministra o povolení či nepovolení vydání tak představuje politický rozměr projevu státní suverenity v extradičním zřízení. Jako takové se rozhodnutí ministra neodůvodňuje.

Na eventualitu souběhu dvou extradičních žádostí pamatuje zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věci trestních. Slovy - při rozhodování, kterému cizímu státu bude osoba vydána, ministr spravedlnosti zváží zejména pořadí, v jakém byly žádosti doručeny, okolnosti spáchání trestných činů, pro které se o vydání žádá, včetně jejich závažnosti, druh a výši uložených trestů a pravděpodobnost, s jakou mohou dotčené státy dosáhnout dalšího vydání osoby ze státu, jemuž by byla vydána z České republiky, jakož i to, zda je žádáno o vydání za účelem trestního stíhání nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, nebo ochráněného opatření spojeného se zbavením osobní svobody - § 102 odst. 2. Těmto kritériím rozhodnutí Ministerstvo spravedlnosti vyhovělo. Zároveň ministr spravedlnosti uvážil, že trestní stíhání dle ruské extradiční žádosti již může být podle českého práva promlčeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu premiérovi. Přečtu jednu omluvu, pan poslanec Marek Novák se omlouvá od 15.50 do 19 hodin z pracovních důvodů.

Táži, zdali pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip má doplňující otázku. Ano, máte. Tak prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane premiére, já mám doplňující otázku. Myslíte si, že občané České republiky se mohou cítit v zahraničí bezpečně, když vydáváme do jiných než domovských států, pokud by Česká republika požádala o vydání českého občana zpět do naší vlasti, byť třeba pro jednání před trestním senátem?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A pan premiér Andrej Babiš. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak já předpokládám, že ministr spravedlnosti skutečně zvážil všechny aspekty tohoto případu. A také jsem se to snažil vysvětlit, ale je to specifický případ. Pan Nikulin věděl, že je na něj zatykač. Takže já samozřejmě nejsem odborník na právo. Byl jsem ujištěn, že ministr spravedlnosti postupoval podle práva, a nemám důvod mu nevěřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. S další interpelací vystoupí poslanec Ivan Bartoš ve věci obsazení postu ředitele GIBS - výběrové řízení s veřejnou kontrolou, který byl vylosován na třetím místě. A připraví se pan poslanec Petr Gazdík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane premiére, chtěl jsem se vás dnes v interpelaci dotázat poté, co jste svým tlakem donutil plukovníka Michala Murína v pondělí 16. dubna rezignovat na funkci ředitele GIBS. Dovolte se mi zeptat na tři otázky, které by jistě zajímaly nejen mě, pány a paní poslankyně, ale i veřejnost, která se v rámci občanské společnosti často vydává do ulic kritizovat nějaké kroky, se kterými nesouhlasí. Ostatně tu odpověď na první otázku mi tak podle mého názoru trochu dlužíte z mé předchozí interpelace.

Vzhledem k tomu, že tedy pan Murín již není v čele GIBS a toto místo je teď neobsazené, máte vy jako premiér v demisi nějakého kandidáta nebo doporučení, kdo by měl kandidovat na vedoucí pozici v Generální inspekci bezpečnostních sborů? Za druhé. Chtěl jsem se zeptat a být ujištěn, pokud mohu, zda míníte vypsat transparentní výběrové řízení v souladu se zákony, kdy jej vypíšete a jaké budou podmínky jeho účasti. A má poslední otázka (upozornění na čas) míří samozřejmě na to, jestli toto výběrové řízení skutečně bude transparentní a jak bude ta důvěra zajištěna, že do této pozice bude někdo obsazen skutečně nestranný. Děkuji za vaše odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP