Pátek 25. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 51/ - druhé čtení

Děkuji panu ministrovi Ťokovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů, děkuji paní poslankyni Ožanové, že zůstala jako zpravodajka hospodářského výboru. Můžeme začít návrhem, resp. úvodním slovem ministra dopravy pana Ťoka. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem předloženého návrhu zákona je zejména implementace práva Evropské unie, a to především tří směrnic upravujících oblast pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol užitkových vozidel a přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Nejrozsáhlejší jsou vstupy do zákona č. 56/2001 Sb.., v němž bude nejpodstatnější změnou začlenění měření emisí vozidla jako jedné ze skupin kontrolních úkonů do pravidelné technické prohlídky vozidla. Návrh zákona současně počítá s tím, že měření emise bude možné provést i ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. Bude na rozhodnutí provozovatele vozidla, zda své vozidlo podrobí technické prohlídce pouze ve stanici technické kontroly, nebo bude tato prohlídka provedena ve stanici měření emisí a následně ve stanici technické kontroly. Protokol o celkovém výsledku technické prohlídky bude vždy vystavovat kontrolní technik, jehož odborná způsobilost bude zahrnovat i měření emisí. Současně však bude umožněna existence dílčí kategorie kontrolních techniků, jejichž oprávnění bude omezeno na měření emisí.

Dále je doplňována úprava pro ztížení přetáčení tachometrů a zjednodušováno je povolovací řízení pro stanice měření emisí.

Dále se upravuje oblast kontrolního vážení, úpravy povolených hmotností a rozměru vozidel či dílčí změny v úpravě technických silničních kontrol.

Návrh zákona byl projednán v garančním hospodářském výboru, který přijal např. pozměňovací návrhy týkající se prodloužení lhůt pro pravidelné technické prohlídky motocyklů, stanovení rozsahu povinné výbavy vozidel na úrovni zákona, nového vymezení tzv. záchranářské uličky, vypuštění změn právní úpravy, jež byly v mezidobí již přijaty. Zakotvení možnosti vyřízení přestupku neoprávněného stání na vyhrazeném parkovišti příkazem na místě upřesní možnosti ukládání správního trestu, napomenutí u přestupku v oblasti pravidel silničního provozu, legislativně technické opravy odkazů, posunutí data nabytí účinnosti zákona. Rovněž byly doporučeny ke schválení pozměňovací návrhy upřesňující výpočet časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek a také ty, kterými se zavádí možnost použití modročervených majáků složkami integrovaného záchranného systému. S těmito pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy souhlasí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy Danu Ťokovi a připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 51/1 až 3.

Nyní žádám zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Zuzanu Ožanovou, aby nás informovala o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit vás s výsledky projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 51.

Hospodářský výbor se zabýval tímto sněmovním tiskem třikrát. Dne 14. února 2018 a 28. března 2018 výbor přerušil projednávání tohoto sněmovního tisku. Až dne 24. dubna 2018 po předchozím projednání v podvýboru pro dopravu hospodářský výbor projednal návrh zákona a přijal k němu usnesení. Doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 51 ve znění 25 schválených pozměňovacích návrhů.

Od jednání výboru byly načteny další pozměňovací návrhy. Předpokládám, že předkladatelé těchto pozměňovacích návrhů je sami řádně odůvodní, proč je předkládají.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které je zatím pět přihlášek, a první je přihlášený pan poslanec Polanský, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, rád bych se později v podrobné rozpravě přihlásil ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které bych rád teď stručně představil.

První z nich je sněmovní tisk (dokument) 836, který ruší jednu část novely, vlastně tu část novely, která není transpozičního charakteru, a sice tu, která umožňuje spjatost servisu a stanic STK.

Velká část poslanců má za to, a ukázalo se to na půdě hospodářského výboru, kde se to velmi pečlivě diskutovalo, že je vhodné zachovat oddělení zájmů provozovatele stanice technické kontroly a zájmů souvisejících s výrobou prodeje nebo opravou vozidel. Já osobně jsem se velmi dlouho rozmýšlel, zda spjatost umožnit, či ne, a přiznám se, že na půdě hospodářského výboru jsem sám nakonec hlasoval pro zahrnutí tohoto bodu. Od té doby se ale problematikou zabýváme velmi intenzivně a přiklonili jsme se nakonec k argumentu, že poměrně funkční model fungování tohoto typu přenesené státní kontroly není samozřejmá věc. Příkladem může být např. situace se stanicemi technické kontroly v Polsku. Tam, kde není hluboký a systémový problém, dejme přednost evoluci před revolucí, protože jinak existuje reálné riziko, že takový problém přivodíme. Nedávno zavedená povinnost kamerového záznamu v průběhu procedury je věc opravdu čerstvá a neměla možnost se ještě plně pozitivně projevit. Nechme proto v tomto případě rozhodnout ctěné plénum.

Druhý tisk, ke kterému se přihlašuji, je tisk (dokument) 570. Současný zákon o podmínkách provozu na provozních komunikacích stanoví, že bližší podmínky upřesňující jednotnost provádění technických kontrol ve zkušebních stanicích nebo pověřené zkušebně technických prohlídek a měření emisí ve stanicích technické kontroly je stanoven ve Věstníku dopravy. Vzhledem k tomu, že věstník mnohdy obsahuje informace o ustanovení, které jsou v rozporu se závaznými předpisy, např. odsunutí platnosti vyhlášky, tato praxe je velmi problematická, může být v rozporu s principem předvídatelnosti práva a principem právní jistoty, neumožňuje efektivně vést správní řízení, např. dohledávat z věstníku informace, a mnoho dalších. Jsme přesvědčeni, že natolik závažnou věc, jako je metodika jednotného provádění technických kontrol, by měla být ošetřena řádným právním předpisem, tedy ministerskou vyhláškou.

Dále bych se rád přihlásil k tisku (dokumentu) 788, jehož předmětem je změna podmínek, za kterých může dojít k odebrání licence provozovateli STK. Současná novela zavádí institut odebrání provozní licence stanice technické kontroly v případě závažného porušení povinností. Předkládaný pozměňovací návrh tuto možnost připouští, ale teprve v případě opakovaného závažného porušení povinností. Jsme toho názoru, že v případě prvního nálezu by mělo dojít k udělení vysoké pokuty a k zavření stanice STK, teprve pokud nebude zjednána náprava, popř. pokud dojde k dalšímu hrubému porušení povinností.

Třetí (čtvrtý) pozměňovací návrh, ke kterému se přihlašuji, je sněmovní tisk (dokument) 787, který upravuje možnosti policie při silniční kontrole, konkrétně ustanovení umožňující okamžitě odeslat vůz na stanici STK v případě podezření na špatný technický stav vozidla. V současné chvíli má policie při silniční kontrole tři možnosti: odebrat technický průkaz okamžitě na místě, zkrátit platnost technické kontroly na 30 dnů, pak musí vůz znovu podstoupit STK, tedy do té doby, a zmíněná možnost odeslat vozidlo na STK okamžitě. Jsme názoru, že první dvě možnosti plně pokrývají situace, které mohou nastat, proto navrhujeme možnost okamžitého odeslání na STK vypustit. Tato možnost navíc v praxi není pro praktické problémy policií využívána. Z obou těchto důvodů jsme názoru, že toto ustanovení je v právním řádu České republiky nadbytečné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Polanskému. Nyní pan poslanec Kolovratník. Připraví se pan poslanec Běhounek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Jinak úsměvně mě napadla hezká souvislost, že kolega Polanský hovořil, mě předběhl v uvozovkách, se přihlásil dříve jako místopředseda podvýboru pro dopravu. A teď tedy hovořím já jako předseda tohoto podvýboru. Říkám to pro to, že i na podvýboru pro dopravu jsme se této problematice věnovali před několika týdny velmi pečlivě. Jedna ze schůzí, kterou jsem svolal, byla dedikována jen a pouze tomuto tématu, této problematice. A je taky potřeba férově říci, že jsme tehdy nedospěli k žádnému závěru. Ale přínosné to bylo v tom smyslu, že ten podvýbor tehdy byl opravdu velmi detailní a velmi odborný.

Co chci za sebe uvést, je zaprvé ve stručnosti můj celkový pohled na problematiku. Samozřejmě většina z vás nebude v detailu. Tomu detailu se věnujeme právě na podvýboru. Ale několik vět komentáře to jistě zaslouží. A v druhé části svého vystoupení pohovořím o třech pozměňovacích návrzích, které mám připraveny, a věřím, že zaujmou vaši pozornost.

K té problematice velmi stručně celkově je potřeba říci, že u těch změn jsem v tomto případě velmi konzervativní, velmi opatrný. Pan ministr to o mě moc velmi dobře ví. My jsme spolu velmi dlouho a velmi mnohokrát ten zákon č. 56 diskutovali. Moje konzervativnost vychází z toho, že jsme ten zákon novelizovali před rokem. Ještě předchozí Sněmovna, bylo to zhruba touto dobou na jaře, dokončila, dotáhla do zdárného konce tu poslední novelu. A mimo vše ostatní takovým základním pilířem té novely tehdy byla změna celkového systému online monitoringu, nebo celkového systému vydávání technických osvědčení ze stanic technické kontroly.

Změna spočívala ve dvou momentech. Zaprvé v tom, že nově už krajské úřady nemohou přidělovat licence podle jakýchsi poměrně komplikovaných vzorečků, ale musí dvakrát ročně, vždycky na konci července a potom na začátku ledna, posoudit v jednotlivých správních obvodech aktuální stav, porovnat tu tzv. přistavenou kapacitu přenesené působnosti státu, státní správy formou STK, s reálnou potřebou v regionech a podle toho, jestli se ta reálná potřeba blíží 80 procentům té kapacity, tak mohou případně vydávat další licenci. Byť i v tomto případě jsem nakonec zjistil, že ve vyhlášce je těch složitých vzorečků stále velké množství, tak každopádně ten systém začíná nějakým způsobem nabíhat.

A druhá velmi zásadní změna z loňského roku se týkala právě emisí, emisních stanic, kterých pro vaši představu ještě do loňska bylo nějakých 1 800, zatímco těch STK je necelých 300. My jsme je v uvozovkách přinutili tou poslední novelou, aby se také připojily do tzv. centrálního informačního systému, byly tedy online, a i jejich výstup, jejich výsledek, ten protokol se stal tak součástí protokolu jednoho. Není bez zajímavosti, když jsme diskutovali právě o kvalitě, jestli se podvádí a jak se podvádí, že po Novém roce, po letošním lednu, z těch 1 800 stanic emisí jich k dnešku podle reálných dat ze systému měří a ty emise provádí přibližně tisícovka, něco kolem 1 000. Tedy téměř jedna polovina svoji činnost ukončila. Odmítly se vlastně do toho online systému - čistého, průkazného a bez možnosti podvodů - připojit. Takže i to něco napovídá, že ta loňská novela mohla mít nějaký přínos právě ve smyslu větší kvality a snížení možnosti podvodů a obcházení emisí. Víte sami ty příběhy o zakouřených výfucích, o tom, co si vypouštíme do ovzduší. Ministr životního prostředí Richard Brabec s tím také často v médiích vystupoval, užil takový expresivní výraz, že pácháme kolektivní sebevraždu.

Tohle jsou důvody, proč jsem byl skeptický, abychom připravili další novelu. Kolegové z ministerstva mi vysvětlovali, a tomu rozumím, že původním a hlavním záměrem je implementace evropského práva, nutnost tedy přenosu evropské směrnice do českého práva. Tomu rozumím a s tím souhlasím. Každopádně jak to v našem systému bývá zvykem, jakmile máme něco evropského, už se nám rojí nápady jeden za druhým, co tam ještě přidat dalšího a dalšího. Jedním z těch nápadů nebo z těch iniciativ byla právě otázka ekonomické spjatosti, o které před malou chvílí hovořil pan místopředseda Polanský. Můj názor je v tomto konzistentní, byl jsem a stále jsem proti ní. Myslím si, že servis, aby sám sobě přihrával zakázky do své STK, nebo naopak, že je to poměrně riskantní. Prostě zkrátka když to není člověk na STK, který je odborníkem, a může to být většina z nás, ať dámy, nebo pánové, když jsme zkrátka amatéři a přijedeme na STK a někdo nám řekne, že máme nějaký čep na podvozku, je volný, nefunguje, tak nemáme možnost si to objektivně ověřit. A když dostaneme nabídku "tady u nás si to nechte opravit", tak z hlediska spotřebitelského, ochrany spotřebitele, může být toto velmi problematický krok. Každopádně rozumím argumentaci Ministerstva dopravy v tom smyslu, že toto je jedna z nosných myšlenek, že chtějí v souladu s požadavky Evropy se nějakým způsobem posunout. A určitě na hospodářském výboru, který je tuším 5. června, budeme o tom ještě velmi pečlivě diskutovat.

Takže tolik můj celkový pohled a vysvětlení konzervativního postoje k nějakým dalším změnám.

Tam jsem ještě neřekl jednu věc, že nový systém toho výpočtu opravdu naběhl, tam byla odložená účinnost až od letošního roku. Takže my tady měníme zákon, který funguje dva, zhruba tři měsíce, nevíme, jak vlastně ty změny teď vypadají v praxi a v reálu. Proto jsem byl a jsem velmi zdrženlivý. Ale věřím, že mí kolegové i odborné útvary na ministerstvu byli vedeni dobrým záměrem, a proto jsem s nimi také diskutoval a diskutuji.

Tak a teď k mým pozměňovacím návrhům. Jsou tři. V podrobné rozpravě se k nim přihlásím.

První se týká tzv. opakované technické prohlídky. Tam jsme s kolegy z Ministerstva dopravy ve shodě a jsem za to rád a chci za to poděkovat. Konkrétně detailně jde o to, že v původním návrhu byla taková úvaha, že pokud na emisích je zjištěna vážná závada a řidič má 30 dní na odstranění závady, tak stačí odstranění té závady potom zkontrolovat pouze na emisích. Já jsem říkal, že je to riskantní v tom smyslu, takový ilustrační příklad, volné přirovnání, že když během toho měsíce si dotyčný automobil jakkoli upraví, například použitím tmavých fólií, nepovolených zrcátek, nepovolených ozdob a podobně, tak poté po měsíci na emisích už nikdo nebude schopen to zkontrolovat a to auto by dva roky do další kontroly jezdilo v naprosto nepřiměřeném stavu. Takže jsem navrhoval, aby ta opakovaná prohlídka, kontrola vážné závady, probíhala jenom na stanici technické kontroly na té plné kontrole. A takto zní můj pozměňovací návrh, který je v souladu s Ministerstvem dopravy.

Druhý pozměňovací návrh míří do návrhu kolegy Leo Luzara, který sám bude za maličkou chvíli mluvit. Určitě si to mezi sebou ještě vydiskutujeme, jestli je to míněno dobře a jestli jsme v souladu. Leo Luzar - teď mu nechci brát slovo nebo ho předbíhat - vám bude prezentovat záměr v tom smyslu, aby i v Moravskoslezském kraji vysoká škola mohla mít výzkumné stanoviště nebo pracoviště provádějící technické kontroly. V principu tomu návrhu rozumím, i když říkám po zkušenostech ze své vlastní domovské Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích, že vysoké školy už dneska ty laboratoře a výzkumná pracoviště mít mohou. Tak ale chci rozumět i návrhům kolegy Leo Luzara, ale zároveň bych rád tam měl pojistku, že ta vysoká škola nezačne se svou možností, a teď mi odpusťte ten termín, kšeftovat, že ho začne prodávat, že se zkrátka najednou objeví na trhu a začne dělat klasické komerční prohlídky na pracovišti vysoké školy.

Proto jsem připravil panu poslanci Luzarovi úpravu, doplnění jeho pozměňovacího návrhu, a určitě počítám s tím, že se na to spolu podíváme a prodiskutujeme. Zároveň se omlouvám, že mu to říkám až tady přes mikrofon před plénem, ale jak už to bývá zvykem, bylo to všechno na poslední chvíli a opravdu nebyl čas. Takže jsem připraven na odbornou společnou diskusi.

A poslední, jak říkají Angličané, last, but not least, je pozměňovací návrh, který je pěkný, prospěšný a věřím, že bude zajímavý pro většinu řidičů a těch, kteří fandí moderním technologiím a hlavně ekologii. Je to můj návrh na zavedení tzv. ekologických poznávacích značek, těch SPZ. Takže my společně s kolegy z Ministerstva dopravy, není to moje individuální aktivita, to je potřeba říci, společně s kolegy z ministerstva, ale nejen dopravy, ale i životního prostředí jsme připravili finální znění pozměňovacího návrhu, který nově, kolegyně a kolegové, mám z toho radost, zavádí možnost, tak jak už znáte registrační značky na přání, tak nově registrační značky ekologické.

A o čem to je? Ono to odstartuje celou sérii možných budoucích kroků podpory právě elektromobility a čisté bezuhlíkové dopravy. Je to v souladu i s národním akčním plánem čisté mobility. Tímhle mým pozměňovacím návrhem, který věřím, že získá vaši podporu, my popíšeme ta vozidla, dáme možnost, aby si jejich majitelé, ať už to jsou hybridní vozidla, vozidla na palivové články a především asi ta nejznámější elektrovozidla, mohli požádat o SPZ, která bude označena velkými písmeny E a L, bude tedy graficky písmeny i barevně oddělena, takže ten člověk bude na silnici vidět, může i hrdě se přihlásit k tomu, že má ekologické vozidlo. Ale nebude to jenom o nějakém marketingu nebo o tom, že má někdo jinou SPZ. Bude to o tom, že právě vozidla takto viditelně označená budou do budoucna moci mít umožněnu např. jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích, budou moci být osvobozena od časových poplatků za zpoplatněné pozemní komunikace. Budou moci mít speciální parkování výhledově ve městech i povolen vjezd do center těch měst, atd., atd. Takže tohle je vlastně první krok, který umožní všechny ty budoucí, o kterých teď mluvím, aby ta auta byla takto označena.

Logicky řidičům tuto možnost nabídneme za prvé dobrovolně, bude tedy na nich, jestli chtějí nebo nechtějí mít takovou SPZ, a logicky je také osvobodíme od správního poplatku, nebudou muset tedy za to platit žádné velké peníze jako třeba u značky na přání. Aby to měli zdarma, abychom je pozitivně motivovali. Tak věřím, že určitě tenhle bod tady ve Sněmovně bude podpořen. V podrobné rozpravě se pak přihlásím ke konkrétním číslům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jiří Běhounek a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, není pochyb, že přetěžování našich komunikací nadlimitními vozidly zatěžuje nejen dálnice a silnice I. třídy, ale především silnice II. a III. tříd při objíždění. Asociace krajů, dopravní komise, se tomu velmi významně věnovala a při otevření tohoto zákona se domníváme, že bychom měli přispět určitými kroky k zabránění přetěžování. Jedná se podle našeho názoru o celospolečenskou prioritu a domníváme se, že by se měl původní § 38b odst. 5, tzn. platba za přetížené vozidlo a uhrazení nákladů, vrátit. Potom jsou v tom pozměňovacím návrhu, ke kterému se potom v podrobné rozpravě přihlásím, technické novely a záležitosti, které specifikují, jaké jsou povinnosti toho, kdo jízdní soupravu dává dohromady, co všechno mají udělat policisté a jakým způsobem se postupuje při vysokorychlostním a nízkorychlostním vážení. Ten materiál je v systému a já se poté k tomu přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Běhounkovi, a ještě než dám slovo panu kolegu Luzarovi, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 13.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jakub Janda z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec Jan Kubík od 12 do 14 hodin z pracovních důvodů. A pan poslanec Třešňák od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Radek Koten. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já se pokusím krátce uvést své pozměňovací návrhy k tomuto zákonu. Jeden historický, tedy historický z pohledu projednávání v hospodářském výboru, který reagoval na potřeby mého kraje. Druhý, který je již po konzultaci s Ministerstvem dopravy a týká se vlastně téhož problému.

První byl historický a je postaven na tom, že nastala mimořádná situace, aspoň z mého pohledu, o které jsem nevěděl, že stávající systém přidělování licencí STK je systém velice - použiji-li výraz zabetonovaný, nebudu asi daleko od pravdy. Jinými slovy, neumožňuje jakékoliv změny mimo matematický model, který je nějak nastaven, a dle mého názoru v době svého vzniku byl to dobrý počin. Bohužel třeba mj. nereaguje vůbec na situaci, kdy mnoho vlastníků dopravních flotil má auta registrovaná v Praze, ale naopak STK a podobné záležitosti ve svém místním regionu. Čili je tady problém, který se ukazuje, že dochází k přehuštění určitých typů STK v krajích, ale přitom vozidlo patří do registru v jiném kraji. A z toho pohledu neodpovídají směrná čísla pro přepočet toho matematického modelu.

Každopádně ta situace nastala z toho důvodu, že se objevila iniciativa Vysoké školy báňské a soukromých podnikatelských subjektů, které chtěly společně vytvořit výzkumné centrum autonomních vozidel. Samozřejmě autonomní vozidla jsou fenomén, nechci vás tím zatěžovat, již na našich silnicích jezdí a je možné koupit autonomní vozidla, která nejenom sama parkují, jak už jste zažili v reklamách, auto samo zajede, ale jsou schopna i sama brzdit před překážkou, sama varovat řidiče před něčím, co se děje na cestě, aniž by on provedl nějaký zásah. Ale technické normy, které upravují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, vůbec nereflektují tento vývoj techniky a neustále se kontroluje pouze účinnost brzd, jestli ten volant nemá vůle, jestli nejsou vymlácené čepy, ale vůbec se nekontroluje systém autonomní bezpečnosti toho vozidla elektronicky. Jinými slovy tady chybí kontrola toho, jestli ten systém ještě po provozu tří, pěti, sedmi let plní parametry, ke kterým byl navržen a v době výroby otestován v rámci řízení k umožnění provozu na pozemních komunikacích. Jinými slovy, nikde není testování a zkoušení vozidla, jestli opravdu zastaví pět metrů před překážkou, když se ta překážka objeví. A technici mi dají za pravdu, že čidla, která kontrolují vzdálenost a měří vzdálenost překážky, stárnou, ty tolerance se můžou zvětšovat postupem doby, provozu atd. Čili se tady otvírá docela vážný problém testovat tato vozidla, jestli ještě umějí to, co je slibováno v rámci záruční doby vozidel.

Mimo jiné jsme vešli v kontakt i s automobilkou Hyundai v našem kraji, která je dokonce lídr... (Odmlka pro nedostatečnou pozornost některých poslanců v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. Požádám kolegy, kteří diskutují jiné téma, než je provoz na pozemních komunikacích, aby tak činili mimo sál! Nenuťte mne, abych vás jmenoval. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Leo Luzar: ... která se stala lídrem v autonomních vozidlech a připravuje na náš trh uvedení plně autonomního vozidla, dokonce s pohonem nejenom na elektro, ale i na vodík. V diskusi jsme narazili na to, že ano, oni dávají záruku, dokonce sedmiletou záruku, ale my nevíme, jak ta auta po záruce budou fungovat. V konzultacích na Ministerstvu dopravy ten problém evidují, vnímají ho, ale čekají na reakci Evropy v rámci systému technických kontrol a spoléhají na to, že stanice dostanou povinnost být vybaveny nějakým přístupovým měřicím přístrojem napojeným do palubního systému vozidla, které vyhodnotí. Ano, ono vyhodnotí, jestli to čidlo hlásí, že je v pořádku. Ale už nevyhodnotí to, jestli to čidlo je v toleranci, kterou stanovuje výrobce, protože stárnutím samozřejmě se může dostat úplně mimo.

Jinými slovy, původní myšlenka byla vytvořit testovací dráhu při Vysoké škole báňské, dokonce v nejbližší blízkosti, v prostorech, které jsou kousek od ní, a vytvořit testovací dráhu, kde by bylo možné testovat vozidla, ale ne vozidla dodaná výrobcem, ne vozidla, jak se říká, technicky připravená k testování, ale vozidla po absolvování běžného provozu. Jinými slovy, mít možnost v rámci vědecké práce se zaměřit na vozidla, která absolvují absolutně běžný provoz, který by šel aplikovat, a říci ano, třeba ta spotřeba toho vozidla při běžném městském provozu v průměru činí tolik a tolik, což dneska, jak sami uznáte, z tabulkových hodnot vozů je velice těžké určit, jestli opravdu odpovídají, nebo ne.

Ten projekt se mi velice líbil a narazili jsme na to, že ani Ministerstvo dopravy, byť zohledňuje a říká, tento projekt je vynikající, šli bychom do toho, líbí se nám, není schopno udělit výjimku, aby mohl dostat takový subjekt licenci na provozování STK. Můžete se ptát, proč provozování STK. Má to dvě roviny. Samozřejmě jestliže to je vědecký projekt a je v tom zapojena vysoká škola, jsou v tom granty a další a další záležitosti, má to jeden háček a ten háček se jmenuje aplikovaný výzkum. Jinými slovy, je to aplikace. A každý takovýto projekt by měl být financován nebo snažit se samofinancovat. Prostě neměl by být závislý jenom na prostředcích školy, dotacích a grantech, ale měl by produkovat také sám své prostředky. Toto je reakce na kolegu Kolovratníka, protože jeho pozměňovací návrh samozřejmě eviduji, a proto právě je tam i ta komerční část, protože z té komerční části je ten projekt vlastně částečně samofinancován. To znamená, že tady bude pro tu vysokou školu i atraktivní toto mít, protože z prostředků, které bude dostávat z komerční služby pro motoristy, samozřejmě bude moci financovat i tu část vědeckou a výzkumnou, aby to nebylo vyloženě čistě založeno na sponzorství, donátorství a podobných záležitostech, popř. grantovém systému. Taková byla idea k tomu přístupu v té jedné rovině.

V druhé rovině ten pozměňovací návrh hovoří o tom, že takováto vysoká škola technického směru by mohla být ta, která poskytuje akreditace. Jinými slovy, teď tady máme soukromý subjekt, který je snad jediný nebo licencovaný k poskytování tzv. kulatého razítka, ať to zkrátím, jinými slovy, pověřuje, ten technik je odpovídající, může vykonávat tu prohlídku atd., a já bych rád, aby to mohla dělat právě technická škola, aby absolventi vysoké školy technického směru, třeba dopravního, měli automaticky po ukončení svého studia možnost pracovat v těchto zařízeních, měli prostě to kulaté razítko v určitém stupni a mohli by to být ti, kteří jsou akreditováni k této práci, a nemuseli si za těžké desetitisíce připlácet, jak se říká, aby mohli toto poskytovat. Je to určitý okruh byznysu, který tady existuje, a proč by vysoká škola v rámci poskytování tohoto vzdělávání, i dalšího následného vzdělávání nejenom pro ty absolventy, nemohla tyto prostředky získávat také a podílet se na zvyšování technické úrovně našich občanů?

Čili tento projekt byl podán. V hospodářském výboru nebyla shoda na tom návrhu. Zaznívaly různé argumenty. Jeden z argumentů, kterému jsem rozuměl a který jsem slyšel, byl v tom, že je to velice úzce směřováno na jeden konkrétní případ právě třeba té spolupráce Vysoké školy báňské nebo Technické univerzity se subjektem, a když se objeví jiný na jiné vysoké škole, tak že se bude muset jakoby částečně znovu hledat, popř. že to je prostě úzce směřováno. A aby nebylo ministerstvo dáváno jakoby negativně v pohledu, že se snaží něco šít někomu horkou jehlou, tak jsme se s ministerstvem domluvili, že ministerstvo připraví návrh, který je obecnější. Čili vynechává všechny směrované věci k určité konkrétní záležitosti, ale dává ten návrh v obecné rovině, kdy se hovoří o vysokých školách. Já vítám ten návrh ministerstva. Je zadán jako můj pozměňovací návrh druhý a samozřejmě očekávám diskuzi, která proběhne na hospodářském výboru, kdy se o této věci pobavíme.

Doufám tedy, že jsem odpověděl i kolegovi, proč je v tom návrhu komerce a proč ji považuji za důležitou, protože si myslím, že vysoké školy by měly mít prostředky i z činnosti, kterou vykonávají pro občany. Z druhé strany si myslím, že můžou stanovit i určitého garanta provádění těchto prohlídek, protože se ukazuje, a zkušenosti při projednání v hospodářském výboru byly docela závažné z praktického fungování různých stanic technické kontroly, naráželi jsme na ty do nebe volající nešvary, které se někdy dějí, a teď odřezávání filtrů a různých další věcí, co se prováděly, by tato stanice pod takovýmto vědeckým dozorem mohla mít řekněme tu úroveň certifikace nebo úroveň služby hodně vysoko postavenou.

V podrobné se přihlásím k těmto dvěma pozměňovacím návrhům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Luzarovi. Nyní pan poslanec Radek Koten, připraví se další přihlášený pan poslanec Petrtýl. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové, já bych tady rád odůvodnil pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím potom v podrobné rozpravě pod číslem 789.

Tento pozměňovací návrh reaguje na bezpečnostní projekt s názvem barevná úprava zásahového požárního automobilu. Tento projekt realizovalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s cílem prozkoumat možnosti, jak zvýšit bezpečnost jednotek požární ochrany a i ostatních účastníků silničního provozu, a to zejména při jízdě a v průběhu zásahu. Jedním z významných výsledků realizovaného projektu byl poznatek, že viditelnost světelné části zvláštního výstražného zařízení je v celé řadě dopravních situací pro bezpečnou přednostní jízdu zcela zásadní. Současně bylo potvrzeno, že modrý světelný zdroj doplněný o červený výrazně zlepšuje viditelnost vozidla s právem přednostní jízdy za určitých světelných a klimatických podmínek.

Na základě poznatků získaných v rámci uvedeného projektu lze konstatovat, že zavedením červenomodré barevné kombinace světelné části zvláštního výstražného zařízení se výrazně zlepší její viditelnost, a to zejména ze tří důvodů. Změny fyziologie oka, kdy denní vnímání se děje pomocí čípků a noční vnímání pomocí tyčinek, má za následek změnu citlivosti oka na některé barvy, jejich vlnovou délku, a to podle různých světelných poměrů v průběhu dne. Červená barva je lépe vnímána při stmívání a za rozbřesku. Červená barva je vhodnější za zhoršených klimatických podmínek, jako je sněžení, mlha či hustý déšť apod. Určité procento lidí, tedy i řidičů, je do určité míry barvoslepých, a proto mohou modrou barvu vnímat mnohdy omezeně.

V souvislosti s navrhovanou změnou lze uvést, že úmluva o silničním provozu přijatá ve Vídni v roce 1968 nijak nebrání zavedení jiné barvy světelné části zvláštního výstražného zařízení. Modro-červená barevná kombinace světelné části zvláštního výstražného zařízení je zavedena do právního prostředí například u Slovenské republiky a využívá ji řadu let i slovenská policie. Podobně tuto barevnou kombinaci používají jednotky požární ochrany v Polské republice pro vedoucí vozidlo v koloně požárních automobilů.

Změna barevného provedení by měla být plynulá. Návrh nijak neomezuje použití dosavadní modré barvy, a proto lze konstatovat, že s návrhem není spojen požadavek na navýšení finančních prostředků. Provedení modré a červené barvy je navrhováno u základních složek integrovaného záchranného systému, dále jen IZS, aby mohlo dojít k jejich odlišení ostatními účastníky silničního provozu. Zároveň je tím sledováno taktické hledisko rozhodovacího procesu velitele zásahu IZS při soustřeďování sil a prostředků základních složek IZS pro zdolávání mimořádné události. Například v roce 2017 bylo provedeno 122 496 součinnostních zásahů složek IZS a z toho součinnostních zásahů základních složek IZS je evidováno 82,17 %. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Kotenovi, a ještě než dám slovo panu poslanci Petrtýlovi, konstatuji došlou omluvu z jednání Poslanecké sněmovny od 12 hodin do konce dnešního jednacího dne od pana poslance Rostislava Vyzuly.

Nyní udělím slovo panu poslanci Petrtýlovi, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Petrtýl: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl zmínit v této problematice o jednom bodu, a to je, zda by měly vykonávat technické kontroly značkové servisy, či nikoliv.

Myslím si, že nejdůležitějším bodem a naší snahou by měla být, tak jak to je i v dalších oborech, co největší spokojenost našich zákazníků, v tomto případě motoristů, kdy téměř každý z nás je motorista. Když vám řeknu, co je lepší, nebo když si položíme otázku - přijet do servisu, nechat si připravit automobil na technickou kontrolu a potom přijet na stanici technické kontroly, kde vystojím několikahodinovou frontu, a potom odjedu buď s potvrzením uspěl, nebo neuspěl ze stanice technické kontroly. Druhou možností je, tak jak je to například v nejvíce motoristicky vyspělé zemi v Evropě v Německu, že tyto kontroly mohou provádět značkové servisy. To znamená, vy si přijedete se svým automobilem na objednávku do tzv. vašeho servisu, kdy mnohdy vám poskytnou i nějaký vůz na dočasné používání, a potom si přijedete odpoledne pro opravené auto, které má i technickou kontrolu.

Bylo tady poukázáno, že by si tyto servisy mohly si takzvaně nahrávat práci a že by mohly některé práce zařadit do toho, aby samozřejmě získaly co největší prospěch. Já si myslím, že v současné době, kdy je vše monitorováno, kdy vše je skutečně kontrolováno. Například firma Škoda, automobilka Škoda, si velice, velice váží a velice sleduje spokojenost zákazníků. Ti zákazníci jsou dotazováni, zda byli spokojeni v tom servisu, jestli si myslí, že tam na ně nebylo něco nečestného sehráno nebo uděláno. Takže jsem přesvědčený o tom, že tyto servisy by si to nedovolily, protože jakákoliv zjištění, jakékoliv nějaké nejasnosti nebo problematiky by znamenaly určitý postih pro ten servis a v nejhorším případě, kdyby byly tyto problémy velké a závažné, tak by to znamenalo i ztrátu licence, což je jako pro ten servis likvidní. Takže jsem přesvědčený o tom, že bát se toho, že by ty servisy si mohly nahrávat pro sebe - považuji to za liché. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Petrtýlovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Kolovratníka. Jsme stále v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Technickou poznámkou je technické upřesnění na kolegu Petrtýla, a v dobrém. Vůbec to není rozpor. Souhlasím s tím, co říkal. Jenom opravdu upřesnění technické k tomu Německu. On ten systém v Německu je jiný v tom smyslu, že je možno vykonávat prohlídky na řadě míst včetně právě autoservisů. Ale ten systém je jiný v tom, že Německo má takzvané jakoby státní zkušební techniky, autorizované osoby nezávislé. Možná volně by to šlo přirovnat našemu systému komisařů v autoškolách. Tak podobně v Německu dojíždějí technici právě na ta místa. Tak to jenom pro ty z vás, které to zajímá, malé upřesnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení k faktické poznámce. A ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud nikoho nevidím, mohu obecnou rozpravu ukončit. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Pane ministře, paní zpravodajko? Není tomu tak.

Mohu tedy otevřít rozpravu podrobnou, protože nepadl návrh, aby byl vrácen tisk výboru, garančnímu výboru k novému projednání. V podrobné rozpravě je jako první přihlášený pan poslanec Martin Kupka, kterému uděluji slovo, a připraví se pan kolega Koten. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Já bych si dovolil načíst pozměňovací návrh, který je v systému veden pod číslem 541. Jedná se o jednoduchý pozměňovací návrh, který ale může vlastníkům vozidel přinést důležité ulehčení.

Myslím, že jsme možná i někteří z nás zažili, že jsme se o tom, že končí technická prohlídka vozidla, dozvěděli až od policistů, kteří prováděli technickou, resp. náhodnou prohlídku vozidla při zastavení. Tak tohle je řešení, které by umožnilo, aby každý, kdo je zároveň vlastníkem vozidla a má zpřístupněnou datovou schránku, aby ho stát 60 dnů předem informoval o tom, že by měl se svým vozidlem znovu absolvovat technickou prohlídku vozidla. Pro stát by to nemělo znamenat žádné významné finanční nároky, protože ta data v informačních systémech jsou, ale byla by to užitečná služba. Navíc existuje už obdoba pro držitele datových schránek. Je to tak, že dostávají dopředu dva měsíce informaci o tom, že končí platnost jejich občanského průkazu. Tento drobný pozměňovací návrh by užitečnou službu zajistil i pro vlastníky vozidel. Pro ty, kteří mají datovou schránku, automaticky by tu informaci dostávali do svých datových schránek. Samozřejmě že fyzických osob, které mají datovou schránku, je poměrně málo. Ale všechny právnické osoby mají datovou schránku povinně. Takže je to samozřejmě i významný servis pro důležitou část české veřejnosti.

Budu rád, pokud v třetím čtení pro ten pozměňovací návrh zvednete ruku, protože je to jedna z konkrétních věcí, která by lidem mohla ulehčit život. Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za slovo. Já bych se jenom chtěl touto formou přihlásit k pozměňovacímu návrhu 789. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Kotenovi. Nyní pan poslanec Polanský, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacím návrhům označeným jako sněmovní tisk (dokument) 570, 787, 788 a 836. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já také děkuji. A konstatuji, že poslanec Kolovratník se hlásí k pozměňovacím návrhům pod čísly sněmovních dokumentů 809, 810 a 844.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Běhounek, připraví se pan poslanec Leo Luzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden jako sněmovní dokument 792.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Leo Luzar v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já se přihlašuji k pozměňovacím návrhům pod číslem 771 a 851. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí k podrobné rozpravě ještě z místa. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na hlasování ve druhém čtení. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, paní zpravodajky. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu, bodu č. 11. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme nyní projednávat bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP