Úterý 12. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním
přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových
zápasech a dalších sportovních akcích (3. července 2016, Saint - Denis)
/sněmovní tisk 60/ - druhé čtení

Pan ministr Metnar je připraven, pan kolega Bžoch je také připraven. Konstatuji, že usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 60/1, a nyní požádám pana ministra vnitra, aby přednesl úvodní zprávu.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tato úmluva nahrazuje úmluvu o diváckém násilí z roku 1985, kdy stávající úmluva nereflektuje změny postupů a dobré praxe v této oblasti, ke které došlo v posledních letech.

Předkládaná Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích se nesoustředí pouze na bezpečnostní opatření, ale uznává potřebu zajistit spolupráci se všemi dotčenými subjekty z veřejného i soukromého sektoru při zajištění ochrany a bezpečnosti na fotbalových zápasech, popř. na jiných sportovních událostech, a příjemného prostředí pro diváky. Jde o rámcový dokument, který ponechává na jednotlivých členských státech, aby tyto principy přizpůsobily vnitrostátním podmínkám a svému právnímu řádu. Závazky vyplývající z nové úmluvy ČR již plní, a není tak třeba přijímat nová legislativní opatření ani navyšovat státní rozpočet.

Důležitou součástí úmluvy jsou ustanovení o mezinárodní spolupráci. Ta je zajišťována již nyní zejména prostřednictvím tzv. národních fotbalových informačních středisek. Tato centra fungují jako ústřední kontaktní místa pro výměnu informací a usnadnění mezinárodní policejní spolupráce v souvislosti s mezinárodními fotbalovými zápasy. Jejich činnost bude i po této úpravě nadále pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra a požádám zpravodaje zahraničního výboru Jaroslava Bžocha, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 11. schůze ze dne 25. dubna 2018 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Bžocha a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím a rozpravu tedy končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, a to v jubilejním 200. hlasování, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci této úmluvy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 200 z přítomných 172 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 56. Zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP