Středa 13. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

111.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu
státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017
v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání
a přikázání jeho kapitol výborům včetně vztahů k státním fondům
/sněmovní dokument 623/

Předložený sněmovní dokument obsahuje usnesení rozpočtového výboru č. 77 z jeho 7. schůze ze dne 25. dubna 2018. Předložené usnesení uvede předsedkyně rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, která už přichází k řečnickému pultu, a předávám ji slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, vážený pane místopředsedo Sněmovny. Vážené ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem usnesení rozpočtového výboru č. 77 ze 7. schůze ze dne 25. dubna 2018 k návrhu časového harmonogramu k projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2017 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol výborům včetně vztahu k státním fondům.

Po zpravodajské zprávě předsedkyně výboru poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. stanoví harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 a jeho kapitol včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2017 (dále státní závěrečný účet) takto:

1. Vláda předloží státní závěrečný účet Poslanecké sněmovně do 30. 4. 2018 (pondělí, termín ze zákona)

2. Výbory projednají přikázané kapitoly a okruhy státního závěrečného účtu do 22. 6. 2018 včetně státních fondů (pátek, výborový týden)

3. Výbory předají svá usnesení rozpočtovému výboru do 29. 6. 2018, což je pátek, jednací týden PS

4. Nejvyšší kontrolní úřad předloží stanovisko k SZÚ do Poslanecké sněmovny do 31. 8. 2018

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme návrh usnesení, se kterým nás seznamuje paní předsedkyně rozpočtového výboru.

Prosím, paní předsedkyně, pokračujte.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Takže to je do 31. 8. 2018, pátek, to je lhůta, která je daná zákonem.

5. Kontrolní výbor projedná stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu do 7. 9. 2018

6. Kontrolní výbor předloží své usnesení, popř. oponentní zprávu rozpočtovému výboru na společné jednání rozpočtového výboru se zpravodaji výboru. Současně předloží závěry svého jednání předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a to do 14. 9. 2018

7. Rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výboru resp. oponentní zprávy menšin do 26. 9. 2018

8. Rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení, popř. oponentní zprávu, a to bude bezprostředně po projednání

9. Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu, a to od 2. 10. 2018, což je variabilní... usnesení rozpočtového a kontrolního výboru, je to variabilní týden. A variantně od 23. 10. 2018, což je jednací týden PS

II. Přikazuje k projednání

1. vládní návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017 včetně souhrnu kapitol rozpočtovému výboru a stanovisko NKÚ k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2017 kontrolnímu výboru

2. kapitoly státního závěrečného účtu včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2017 jednotlivým výborům PS takto - a teď, když dovolíte, to nebudu číst, protože to je součástí písemného usnesení, které máte všichni k dispozici.

A dále doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017 do návrhu pořadu říjnové schůze PS, která bude následovat po skončení jednání výborů podle tohoto přikázání.

Za další zmocňuje zpravodajku poslankyni Vostrou, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji za pozornost těm, co ji věnovali.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, abyste u stolku zpravodajů se mnou sledovala obecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Koníček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci navrhnout jiné přidělení jednotlivých kapitol sněmovním výborům, ale chci upozornit na skutečnost, která se již stala.

Výbor pro obranu svou kapitolu projednal dne 25. dubna 2018, tedy ještě před předložením sněmovního tisku 164. Ten byl do Sněmovny předložen až 30. dubna. To, že si nemohl výbor před projednáním zkontrolovat, jestli údaje v kapitolním sešitu odpovídají údajům předloženým v návrhu státního závěrečného účtu jako celku v tisku 164, to je jen na výboru pro obranu, ale bohužel si ty údaje nemohu zkontrolovat ani já a to mně vadí.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve svém § 30 ukládá správci kapitoly po projednání ve výborech Sněmovny zveřejnění závěrečného účtu kapitoly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Prostě ten závěrečný účet má být zveřejněn na webu příslušného ministerstva. Kapitolní sešit Ministerstva obrany byl projednán 25. dubna. Dnes je 13. června, tedy 49 dnů po projednání na výboru, a na webu Ministerstva obrany závěrečný účet za rok 2017 není dosud zveřejněn.

Chtěl bych se tedy obrátit na pana premiéra, aby dohlédl na své ministry, ale i ministryně, aby vláda dodržovala zákon o rozpočtových pravidlech a jednotlivá ministerstva po projednání ve výborech své kapitolní sešity na webech ministerstvech zveřejňovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Válek, kterého ale nevidím, takže jeho faktická poznámka nemůže být zde přednesena. Je ještě prosím nějaká přihláška do všeobecné rozpravy? Pokud ne, tak všeobecnou rozpravu končím. Ptám se paní předsedkyně, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá.

Přistoupíme k podrobné rozpravě. Otevírám podrobnou rozpravu. Žádnou přihlášku do podrobné rozpravy jsem neobdržel, ani teď žádnou nevidím, takže i podrobnou rozpravu končím. Znovu se ptám paní předsedkyně, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá.

Můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, tak, jak toto usnesení zde zdůvodnila a předložila a seznámila nás s ním paní předsedkyně rozpočtového výboru a jak ho máte také k dispozici ve svých materiálech. Je zde žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení, jak bylo předloženo, jak jste s ním byli seznámeni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 223, přihlášeno 133 poslanců, pro 128, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Končím projednávání tohoto bodu a děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se z důvodu pracovní cesty do zahraničí omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne.

 

Zahajuji další projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP