(17.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Zákon o rozpočtových pravidlech v § 73 opravňuje s účinností od 1. ledna 2001 Českou republiku poskytovat státní záruky pouze na základě zvláštního zákona. Záruka za zápůjčku Mezinárodního měnového fondu bude činit 1,5 mld. eur. V rozpočtových pravidlech je také zakotvena povinnost dlužníka zaplatit do státního rozpočtu půl procenta ze zaručené částky. Je nereálné, abychom tuto úplatu požadovali po Mezinárodním měnovém fondu, proto se v návrhu speciálního zákona o státní záruce tato úplata nepožaduje.

Dovoluji si ještě upozornit, že nová smlouva o poskytnutí bilaterální půjčky mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem již byla uzavřena ve Washingtonu v říjnu minulého roku v rámci výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu. Smlouva však vstoupí v platnost až po vstupu v platnost zákona o státní záruce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuju paní ministryni financí Aleně Schillerové a požádám pana kolegu Skopečka, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Nebudu opakovat to, co řekla paní ministryně. Podstatu toho zákona postihla velmi dobře. Já jenom připomenu, že tisk byl rozeslán poslancům 25. ledna, rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona 25. dubna a přijal usnesení, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond schválila bez připomínek, a zmocnil mě k tomu, abych informoval o tomto Poslaneckou sněmovnu. Jinak nezaznamenal jsem žádné pozměňující návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy mohu ukončit. Zahájíme rozpravu podrobnou, do které také nemám zatím žádnou přihlášku, ale ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pane zpravodaji? Není tomu tak, mohu tedy bod č. 15 ukončit. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji.

 

Pokračovat budeme bodem

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 67/ - druhé čtení

Paní ministryně financí je opět připravena. Požádám ji, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a o totéž požádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jana Řehounka, aby také byl u stolku zpravodajů. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání v rozpočtovém výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 67/1.

Paní ministryně si ani nemusí sedat, protože může rovnou z pověření vlády tisk uvést. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych v návaznosti na druhé čtení sněmovního tisku a jeho následné projednání v garančním rozpočtovém výboru stručně shrnula hlavní cíle a obsah předkládaného zákona.

Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění představuje transpoziční normu, kterou se do našeho právního řádu implementuje evropská směrnice o distribuci pojištění. Návrh zákona však také obsahuje prvky národní úpravy, která reaguje na některé specifické problémy tuzemského pojistného trhu, a jejichž společným cílem je ochrana spotřebitele. Těmito problémy jsou zejména poškozování klientů při sjednávání životního pojištění, problém nízké odborné kvalifikace distributorů pojištění a značně omezených současných dohledových nástrojů České národní banky coby příslušného orgánu dohledu.

Jádro zvýšení ochrany spotřebitele při sjednávání pojistných produktů spočívá především v posílení odpovědnosti pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů za kvalitu jejich distribuční sítě a dále v důrazu na to, aby byl klient srozumitelně a transparentně informován o podstatných aspektech pojištění, které je mu nabízeno. To se týká především prodeje investičního životního pojištění, což je produkt, se kterým bývá nejvíce spojován problém tzv. přepojišťování. Proto zde zavádíme standardizovaný formulář, který by měl klientům umožnit se v nabídkách pojištění snáze zorientovat a vyhodnotit si lépe výhodnost daného pojistného produktu. Zákon dále zavede nový standard odborné způsobilosti prodejců pojištění. Zatímco stávající systém požadavku na odbornost distributorů pojištění je postaven na formálním ověřování teoretických znalostí ze všech pojistných odvětví, nový zákon oproti tomu zdůrazňuje potřebu spíše hloubky než šíře potřebných znalostí a dále též souvisejících praktických dovedností, které jsou nezbytné pro kvalifikované jednání se zákazníkem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové a požádám zpravodaje Jana Řehounka, aby přednesl zpravodajskou zprávu, informoval nás o projednání ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já už nebudu opakovat to, co tady zaznělo od navrhovatelky, paní ministryně, já bych vás tady jenom rád seznámil s usnesením rozpočtového výboru ze dne 25. dubna 2018 týkajícím se sněmovního tisku 67.

Po úvodním slově náměstkyně ministryně financí Lenky Dupákové, zpravodajské zprávě poslance Jana Řehounka přednesené v zastoupení poslancem Pavlem Juříčkem a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 67, schválila bez připomínek;

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Já bych tady rád zároveň řekl, že k tomuto zákonu byl podán jeden pozměňující návrh mojí osobou, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. A pokud není zájem o závěrečná slova, tak samozřejmě otevřu rozpravu podrobnou, do které je přihlášen pan zpravodaj Řehounek. V tom případě vy máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji. Já bych tady rád načetl pozměňující návrh, který je uveden v systému pod číslem 783. Ten pozměňující návrh zní takto, že v článku III Účinnost zní takto: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení."

Jako odůvodnění zde uvádím to, že pozměňující návrh pouze upravuje účinnost na základě skutečnosti, že návrh zákona nebude schválen do doby původně navržené účinnosti, která odrážela transpoziční povinnost, a tudíž je nutné ustanovení upravit. Navrhuje se nově účinnost dnem vyhlášení, a to z důvodu, abychom zbytečně neprodlužovali dobu, kdy Česká republika právě neplní transpoziční povinnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci za jeho vystoupení. A nyní tedy se ptám, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, a tedy podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je teď zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pane zpravodaji? Není tomu tak, takže v tom případě mohu ukončit druhé čtení, protože žádný návrh, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení, nepadl. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím pod číslo 16.

 

Budeme pokračovat, a to bodem

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 79/ - druhé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP