(11.10 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Prosím stručně.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Je znovu otevřena rozprava a já prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dobrý den. Mojí povinností je v obecné rozpravě přečíst legislativně technické úpravy, které se týkají účinností zákona, protože nestihneme 1. července 2018, a legislativně technické úpravy jsou:

V čl. I bodě 5 se slovo "třetí" nahrazuje slovem "čtvrté".

2. V § 34 odst. 2 písm. d) se číslo 5 nahrazuje číslem 4.

3. V pozměňovacím návrhu A2 v bodě 16 se text písmena g) vkládá a v § 41 odst. 16. (?)

Čl. III Účinnost zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pro úplnost doplním krátké odůvodnění. Bod 1 opravuje číselné označení dotčené věty, bod 2 doplňuje vnitřní odkaz, podbod 3 doplňuje odkaz na přechodné ustanovení a bod 4 upravuje již zmíněnou účinnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se na další přihlášky do rozpravy. Pokud nejsou, tak ji znovu končím. Ještě se zeptám na závěrečná slova. Předpokládám, že už není prostor nebo vůle. Tak, v tom případě budeme hlasovat. Já prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova a provedla nás procedurou.

 

Poslankyně Eva Fialová: Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor projednal návrh zákona 25. dubna 2018 na své 8. schůzi a přijal usnesení, které je nám k dispozici pod sněmovním tiskem 13/8, a garanční výbor se usnesl na následující proceduře.

Nejprve budeme hlasovat návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, který jsem přednesla v obecné rozpravě 3. čtení.

Dále budeme hlasovat návrhy A1 až A17 společně jedním hlasováním.

Za třetí návrhy C1 a C2, pozměňovací návrhy k návrhu A2, společně jedním hlasováním.

Za čtvrté návrh B.

Za páté návrh D, návrh E1, návrh 7, E2 a E3 společně jedním hlasováním.

A za osmé budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Během hlasování stručně uvedu, kdo je autorem pozměňovacího návrhu, čeho se týká, a přednesu také stanovisko garančního klubu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře. Pokud ne, nechám hlasovat o navržené proceduře. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 27, přihlášeno je 186, pro 177, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Prosím tedy, abychom postupovali podle schválené procedury. Prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Za prvé budeme hlasovat o návrhu legislativně technických úprav podle § 95 odst. jednacího řádu, které bych tu ještě jednou přečetla.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Myslím si, že to není nutné. Zazněly.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dle rozpravy. Ano.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana ministra na stanovisko k tomuto návrhu? (Souhlasné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 28, přihlášeno je 186, pro 161, proti 14, tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dalším hlasováním jsou body A1 až A17. A ráda bych vám představila, kterých pozměňovacích návrhů se týkají a kdo je přednesl. Byly odsouhlaseny výborem životního prostředí. Pětkrát pozměňovací návrh mé osoby, Evy Fialové, týkající se kontroly kotlů, stanovené maximální ceny za kontrolu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2284, úpravy postavení obcí a krajů při implementaci programů zlepšování kvality ovzduší. Navýšení mezní hodnoty emisí CO pro sálavé spalovací stacionární zdroje z 12 tisíc na 15 tisíc mg na metr krychlový a možnosti pro obce zakázat spalování nejen hnědého uhlí, ale i jiných druhů pevných paliv v kotlích 1. a 2. kategorie.

Dalšími jsou tři pozměňovací návrhy pana Jana Schillera o biopalivech, spojování subjektů za účelem společného plnění limitů emisí, biopaliva dovezená ze zahraničí se započítají do emisních limitů, s odkazem na minimalizování rizika odcházející povinnosti dodržování emisních limitů se nevztahuje, aby byly firmy kontrolovány kvartálně, nikoli ročně.

A jeden pozměňovací návrh pana Zahradníka navrhuje, aby se povinnost využít pro vytápění tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nevztahoval na nové stavby rodinných domů.

To je vše. A doporučující stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím o stanovisko pana ministra. (Souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 29, přihlášeno je 186, pro 140, proti 39, tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Další bylo navrženo hlasovat o pozměňovacích návrzích C1 a C2, kde jsem já předkladatelkou, týkající se pozměňování k bodu A2 usnesení výboru životního prostředí, kde je stanovena maximální cena za kontrolu kotlů. Po upozornění Ministerstva financí v souladu se zákonem o cenách se mění slovo "cena" za slovo "referenční finanční limit".

Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra. (Souhlasné.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 30, přihlášeno je 187, pro 158, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Další hlasování je o pozměňovacím návrhu B, kde je předkladatelem zemědělský výbor, konkrétně poslanec Kováčik, zavádí tzv. zastropování zamezení přeprodávání emisních povolenek ze zahraničí.

Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 31, přihlášeno je 187, pro 176, proti 1, návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dále se jedná o návrh D paní Dany Balcarové, který vylučuje udělování výjimek ze zákonných limitů znečišťujících ovzduší pro velké spalovací stacionární zdroje, o jmenovitém elektrickém výkonů 300 MW a vyšším.

Doporučující stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: takže výbor nedoporučuje? Děkuji.

 

Poslankyně Eva Fialová: Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 32, přihlášeno je 187, pro 46, proti 129, návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dalším je hlasování o pozměňovacím návrhu E1 pana Jana Zahradníka. Návrh zákona definuje elektřinu pro dopravní účely pouze jako elektřina používaná k pohonu silničních vozidel. Elektřina se používá jako zdroj také pro pohon zvláštních vozidel, drážních vozidel, plavidel, včetně plavidel používaných pro rekreaci. Pozměňovací návrh navrhuje rozšířit definici.

Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlasné.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 33, přihlášeno je 187, pro 40, proti 123, návrh přijat nebyl. Další prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP