(12.10 hodin)

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Já bych se chtěl vyjádřit ve třetím čtení ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil ve druhém čtení a který jsme velmi podrobně, bohužel tedy bez mé účasti, ale byl velmi podrobně diskutován i na výboru pro sociální politiku, ale hlavně jsme ho velmi intenzivně diskutovali i se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jenom krátce k historii tohoto tisku. Už to zde zaznělo. My jsme vlastně na začátku volebního období společně s kolegou Patrikem Nacherem začali řešit tuto problematiku. Předložili jsme sněmovní tisk 22, který řešil právě náhradu za ztrátu na výdělku. Poté byl předložen vládní návrh, který rozšířil okruh osob o bezpečnostní sbory a policii. S tím my nemáme problém a podporujeme i tuto změnu. Následně pak začala diskuze vlastně ještě o dalších problémech, které jsou s touto problematikou spojené.

Na základě toho a i té diskuze, která tady proběhla ve druhém čtení, jsme jednali se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. Musím říct, že šlo o korektní diskuzi. Na té schůzce byli přítomni zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením. A ty konkrétní problémy, které byly diskutovány se zástupci poškozených - a to jsou zejména horníci, ale i zástupci hutnického průmyslu, sklářů a některých dalších profesních skupin - jsme se snažili pro ně hledat řešení. Nakonec z toho vyplynulo, že v rámci této novely, pokud tu novelu nechceme nějakým způsobem prodlužovat, nejsme schopni všechny ty okruhy problémů vyřešit, nicméně alespoň jeden z nich jsme se pokusili řešit a to je právě to zafixování minimální mzdy, která se pak používá jako fiktivní poúrazový výdělek v situaci, kdy ten člověk je poprvé zaevidován na úřadu práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu dalo negativní rozklad, na což jsme reagovali zase naším právním rozkladem, který připravili právníci NRZP, a tento náš oponentní postoj vůči rozkladu Ministerstva práce a sociálních věcí vám všem byl zaslán.

Já tady nemohu souhlasit s paní ministryní, a není to nic osobního, velmi si jí vážím, s tou filozofií, kterou ona tady diskutovala. Pokud někomu z občanů vznikne škoda pracovním úrazem nebo chorobou z povolání, tak je to věc trvalá. To jeho poškození se už nikdy nezmění. To znamená, abychom potom diskutovali při těch opakovaných zařazeních do evidence uchazečů o zaměstnání - a ta situace u těch jednotlivých poškozených bývá velmi individuální - a znovu bychom se vraceli k prokazování toho, jestli byli poškozeni, nebo nebyli poškozeni, tak to jsme někde úplně jinde. To poškození prostě vzniklo následkem pracovního úrazu, a pokud už je to jednou prokázáno, tak už nemá cenu, a je to i neetické, znovu o tom diskutovat. Aby znovu a znovu ti horníci nebo jiné profesní skupiny, prokazovaly, že jim škoda skutečně vznikla, to si myslím, že je skutečně velmi neetické.

To znamená, že zafixování na úrovni prvního zaevidování na úřadu práce má svoji logiku. A těm poškozeným to dá hlavně jistotu v tom smyslu, že pokud mají zbytkovou pracovní schopnost a chtějí pracovat, tak nemusí mít obavy si najít práci, která odpovídá jejich zdravotnímu postižení. A ve chvíli, kdy ji ztratí - a co si budeme namlouvat, oni ji většinou ztratí v době, kdy se ekonomice nedaří a první, kdo jsou na řadě, jsou lidé, kteří mají nějaký hendikep - tak pokud to zaměstnání ztratí, tak se nebudou muset obávat, že když se znovu zaevidují na úřad práce, že se jim ta renta sníží. To je princip toho pozměňovacího návrhu, kdy tam doplňujeme to slovo prvního, aby bylo jasně zřejmé pro ty dvě pojišťovny, jakým způsobem mají postupovat.

Takže milé kolegyně, vážení kolegové, já vás chci požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, aby tito lidé skutečně měli šanci se znovu zařadit do společenského uplatnění, a k tomu patří i to, že si najdou práci. Abychom je nevyháněli do šedé ekonomiky. Protože v současné době, při současném znění zákona, to tak děláme. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nyní se hlásí pan poslanec Josef Hájek do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se budu snažit být stručný, protože běží čas. Každopádně nejdříve bych se omluvil kolegům z ODS, které jsem zkritizoval za to, že jsme to neschválili v devadesátce. Uznávám, někdy dvakrát měř, jednou řež. Je to pravda. Takže tímto přijměte, kolegové, moji omluvu.

Za druhé navazuji na slova kolegy Kaňkovského, protože opravdu, když se na to podíváte selským rozumem, jedná se o to, abychom těm lidem - a já budu mluvit za horníky, jsou jich čtyři tisíce - umožnili to, aby pracovali. Protože pokud je ten člověk na úřadu práce, nemá nárok na důchod. To znamená, pokud je dlouhodobě na úřadu práce a nepracuje, nemá nárok na důchod. To znamená, dneska je to 35 let. Pokud ten člověk ve čtyřiceti nastoupil na úřad práce z titulu úrazu nebo choroby z povolání a je do šedesáti pěti let, to je limitní doba, do které je vyplácena ta náhrada, dosáhne šedesáti pěti let a zjistí, že má odpracováno dvacet let a nemá nárok na důchod. To znamená, spadá do sociálního systému.

Takže to, co je v tom pozměňovacím návrhu navrženo, aby byla skutečně strhávána jenom ta minimální mzda ve výši prvního přihlášení se na úřad práce, má naprostou logiku a skutečně je motivační pro všechny ty skupiny, o kterých hovoříme, to znamená těch postižených hornících, vojácích ve výsluze, respektive policistech. Takže já vyzývám tady všechny kolegy, kteří mají selský rozum, a to je nás tady většina, aby podpořili pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nyní paní zpravodajka v rozpravě. Ještě než jí dám slovo, paní ministryně se také hlásí. Konstatuji omluvu pana poslance Jiřího Kobzy mezi 17. a 19. hodinou.

Tak, nejdřív tedy paní ministryně a pak paní zpravodajka. Prosím máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Já se omlouvám za zdržení, ale dovolím si ještě jenom jednu poznámku, tak abychom to shrnuli a bylo to přehledné. To znamená, náš vládní návrh říká, že kdokoliv utrpí pracovní úraz, ztratí práci a je veden v evidenci uchazečů na úřadu práce, tak pobírá ztrátu na výdělku, rentu, která dorovnává jeho původní výdělek a snižuje se o nominální mzdu. Tato renta se nebude snižovat o valorizaci minimální mzdy. Na tom se shodneme pro shrnutí.

Dále však ale pan poslanec Kaňkovský ve svém návrhu uvádí, aby se tomu uchazeči při všech dalších přihlášeních na úřadu práce v jeho životě snižovala renta o výši minimální mzdy platné v den prvního zápisu na úřad práce po úraze. To však, a to tady musím zdůraznit, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí je garantem zákoníku práce, je v rozporu s § 271b odst. 3 věta 2 zákoníku práce, který je podepřen i judikaturou a říká, že pokud mezitím někde pracoval, bude se vycházet z výdělku, který tam pobíral. Takže to jenom pro dovysvětlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Nyní paní zpravodajka. Stále jsme v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Já nebudu zdržovat, protože jsme trošku v časové tísni. Jenom chci za sebe i za sociální demokracii říci, že budeme podporovat pozměňovací návrh, protože je výhodnější pro ty poškozené.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích a požádám zpravodajku garančního výboru, aby přednášela jednotlivé návrhy, seznámila nás s procedurou hlasování, vyjádřila své stanovisko, a o totéž žádám paní ministryni. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Garanční výbor projednal tisk dne 26. 4. a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných v návrhu zákona v následujícím pořadí. Za prvé návrhy legislativně technických úprav, pokud byly předneseny. Nebyly. Za druhé o pozměňovacím návrhu jako celku a poté hlasovat o návrhu zákona jako celku. K pozměňovacímu návrhu garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme tedy mít poměrně jednoduchou záležitost. Máme jeden pozměňovací návrh, který je bez stanoviska garančního výboru, a legislativně technické návrhy nebyly přijaty. Má někdo zájem hlasovat o proceduře, když je to tak jednoduchá? Není tomu tak. Já vás ale nejdřív všechny odhlásím. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP