(15.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Potom pan poslanec Kupka upozorňuje na možnost zneužití výběrových řízení. Riziko účelových výběrových řízení vylučuje složení zkušebních komisí, kde u vyšších postů je rovné zastoupení členů nominovaných ministrem a státním tajemníkem, možnost namítat podjatost členů komise, protokolace průběhu výběrového řízení, i tím, že všem uchazečům jsou kladeny stejné otázky apod. Proti protokolu lze podat námitky, proti případné diskriminaci by navíc bylo možné se bránit i soudní cestou.

K připomínkám pana kolegy Bartoška. Co se týká důvěry, tak to je stejná argumentace. To, že například státní tajemník nebo náměstek nemohou proti hodnocení podat námitky, je dáno tím, že ministr, ani vláda již nemají žádný nadřízený orgán. To ale nebrání uplatnění opravných prostředků ve správním řízení, které na služební hodnocení bude navazovat, například řízení o snížení platu, o odvolání z funkce nebo o skončení služebního poměru, kde nadále platí principy správního řízení včetně přezkumu ve správním soudnictví.

Hodnocení státních tajemníků ministrem je logické, tady byla námitka, neboť ministr ví nejlépe, jak jeho přímí podřízení pracují. Navržená úprava není nijak drsná. Například nový slovenský služební zákon umožňuje vládě státní tajemníky odvolat kdykoliv, zatímco u nás je to pořád vázáno na nedostatečnou kvalitu jejich práce.

Připomínky ke kariérnímu řádu. Kariérní řád není narušen, neboť lidé z oblasti mimo veřejnou správu jsou do výběrových řízení na představené připuštěni až ve druhém kole. Pokud se tedy v prvním kole najde vhodný uchazeč, bude služební místo obsazeno v souladu s principy kariérního řádu. Teprve pokud se vhodný kandidát nenajde, přistupuje se k druhému kolu, kde se již mohou zúčastnit i osoby z oblasti mimo veřejnou správu. To, že se ve druhém kole požaduje mírně kratší praxe, je dáno tím, aby se vůbec někoho podařilo vybrat. Platí, že v prvním kole nikdo vhodný s potřebnou praxí vůbec nebyl vybrán, podmínky praxe v druhém kole navíc platí pro všechny uchazeče stejné, a lidé z byznysu tedy nejsou zvýhodněni oproti těm z veřejné sféry. Druhá kola jsou obecně nastavena tak, aby umožnila přihlásit se více uchazečům, když se v prvním kole z méně uchazečů nepodařilo vybrat. Takže i po novele bude pořád výběr představených plně transparentní.

My jsme to projednávali na vládě několikrát, bylo to konzultováno i s Evropskou komisí, takže já bych byl strašně rád, kdybychom tento návrh novely přijali, abychom skutečně mohli efektivněji řídit naši státní správu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane premiére. Do obecné rozpravy je dále přihlášen pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl možná reagovat na tu poslední část, která tady zazněla z úst pana premiéra. Skutečně my jsme v prvních čteních i na dubnové schůzi hovořili o tom, že v momentě, kdy jsou odejiti různí lidé ze státní správy, z manažerských pozic, tak se nám nelíbí sahat v tuto chvíli prioritně na služební zákon a ještě si v podstatě zefektivňovat možnost, jak ve velmi krátké době někoho odvolat z funkce, resp. ho propustit, i tím, že se přiostřuje ta škála, protože dokud bylo hodnocení 1 až 4 a 4 neuspěl, je to 25 %; když máte 1 až 5, 4 až 5 neuspěl, tak se vám to procento, kterým můžete negativně hodnotit toho úředníka, zdvihá. Ale je tam řada takovýchto věcí.

Pan premiér zde hovořil i o tom, že tato věc byla konzultována s Evropskou komisí. Patnáctého tohoto měsíce byly i zveřejněny závěry Komise a náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký dostal dopis, v němž Evropská komise kritizuje právě tyto body. Je to skutečně to rozvolnění v druhém kole, je to ta jednoduchost, resp. krátká doba na vypořádání těch změn. Zároveň, a to tady také zaznělo, i nedostatečné dodání analýz, na základě kterých jsou tyto změny v tom návrhu prováděny. My jsme se bavili o důvodové zprávě, která zazněla, ale tady proběhlo něco jiného. Zde probíhalo dotazníkové šetření na vládě směrem k institucím, kterých se tento zákon týká, a my jsme se bavili se zástupci některých úřadů ve státní správě, kteří hovořili o tom, že oni k tomu měli výhrady a tyto výhrady nebyly zohledněny. Proto jsme se dotazovali právě na to, jestli toto dotazníkové řízení - ne potom to sedmidenní kolečko, resp. týdenní na vládě - bylo postačující a jestli ty připomínky byly zohledněny. Podle našeho názoru nikoliv. Takže ten verdikt nebo dopis Evropské komise šel i tím směrem, že neexistuje dostatek relevantních analýz, které by podložily tyto navrhované změny.

My jsme byli smířlivější k té první části, ale personální situace, tak jak ji sledujeme z médií, nebyla tak vyhrocená. Proto vrátit vládě k přepracování, což byl ten první návrh, který jsme zvažovali i s kolegy třeba z dalších klubů, jsme skutečně zpřísnili a navrhujeme v prvním čtení tento návrh zamítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy je dále přihlášen pan zpravodaj Chvojka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nechci zneužívat role zpravodaje, já jsem se přihlásil jako poslanec, který chce říci svůj názor na novelu tohoto zákona, resp. ne svůj názor, ale názor Odborového svazu státních orgánů a organizací, který dnes poslal stanovisko k návrhu, resp. k novele zákona o státní službě. Myslím si, že ten odborový orgán, resp. svaz je velmi důležitý, sdružuje mnoho tisíc lidí, kteří pracují ve státních orgánech a organizacích, a proto by bylo dobré si vyslechnout, jaký má názor tento Odborový svaz státních orgánů a organizací na tuto novelu.

Takže cituji: "Odborový svaz stáních orgánů a organizací nesouhlasí s návrhem novely zákona o státní službě, který je projednáván jako sněmovní tisk číslo 132. Ačkoliv neodmítáme všechny změny v návrhu obsažené, novela jako celek představuje nebezpečí destabilizace a posílení politického vlivu na státní službu a jako takovou ji i nadále odmítáme. Navržené změny v obsazování služebních míst představených mohou znamenat možnost zásadních zásahů do depolitizace a oddělení politického a odborného vedení služebních úřadů. Umožňují snadněji a také v kratších časových intervalech představené odvolat, zmírňují se požadavky na odbornou praxi nových uchazečů a návrhy změn se týkají všech úrovní řízení včetně vedoucích oddělení. Změny služebního hodnocení, zejména opuštění principu jeho výročního provádění, považujeme za netransparentní, neefektivní a pro státní zaměstnance nevýhodné a nedůstojné. Takto navržená právní úprava oslabuje postavení státního zaměstnance a jeho nezávislost," což - teď jdu mimo to, co říká odborový svaz - je samozřejmě proti tomu, co jsme před třemi roky tímto zákonem sledovali. "Bez projednání se sociálními partnery bylo do návrhu zařazeno ustanovení, které upravuje projednání a informování státních zaměstnanců, resp. jejich zástupců. Navržená změna znehodnocuje vztah mezi odborovou organizací a služebním úřadem a nechává na libovůli jednotlivých úřadů, kdo a na jaké úrovni bude se zástupci státních zaměstnanců jednat. To považujeme za nedůstojné."

Závěr Odborového svazu státních orgánů a organizací: "S ohledem na uspěchanou přípravu, zásadní nedostatky návrhu a jeho potenciálně velmi problematické dopady vyzýváme jednotlivé poslanecké kluby, aby důkladně zvážily podporu pro tento návrh." Přičemž pokud já mohu mluvit za klub ČSSD, tak my budeme hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP