(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr se chystá k odpovědi na doplňující otázku. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Jenom bych chtěl zdůraznit jednu věc. Právě proto, protože co je úplně zdarma, bývá, že si toho lidé neváží, tak jsme tam dali tu výraznou slevu 75 %. Myslím si, že už to samo o sobě může být jakýmsi korektivem. Nechme se překvapit. Na ty věci budeme reagovat. Jsem přesvědčen, že to spíše umožní jak seniorům, tak žákům si prostě vybudovat návyk jezdit vlakem a veřejnou dopravou a že by to mohlo pomoct ulevit veřejné dopravě obecně. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře, za doplňující odpověď. Ještě než budeme pokračovat interpelací pana poslance Kopřivy na ministra spravedlnosti, konstatuji došlou omluvu, od 16 hodin do 18 hodin se omlouvá pan poslanec Stanislav Berkovec. Nyní tedy pan poslanec Kopřiva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, mám jednoduchý dotaz, zda má vaše vláda bez důvěry, v demisi, v plánu zrušit pozici zmocněnce pro lidská práva. Protože ta geneze je taková, že tento post sice existuje momentálně, ale není obsazen od roku 2014, to znamená už od té minulé vlády, kde jste také toto měl pod sebou. A současná vláda, která teď už několik měsíců vládne, zbavila funkcí spoustu lidí, ale naopak obsazování těch pozic už trochu vázne. Včera to vygradovalo, protože na jednání vlády jste jako bod č. 12, číslo jednací 413/18, předložil materiál, který se jmenuje Změna statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, statutu Rady vlády pro lidská práva, statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Tato úprava nově připouští, že místo obsazení pozice zmocněnce pro lidská práva jeho roli zastane náměstek Rady vlády pro rovnost mužů a žen, což mě trošku znepokojuje. Vnímám to trochu se znepokojením, protože to podle mě směřuje k tomu, že se ta pozice úplně vypustí a nebude to ve vládě mít nikdo na starost. Zatímco dříve bylo zvykem, že ve vládě byl samostatný ministr pro lidská práva, který měl i hlasovací právo a byl za to zodpovědný, tak se předkládá návrh, který tu pozici zase dál degraduje.

Takže v současné vládě už ministr pro lidská práva není a teď tedy hrozí, že zmizí i ten zmocněnec, tak mě zajímá, jak to bude.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času v otázce. Slovo má pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, nemáte k tomu asi úplně přesné informace. V první řadě v současné vládě je ministr pro lidská práva. Vypadá takhle. (Ukazuje na sebe.) A mluví s vámi. Takže není pravda, že nemáme ministra, který by se touto agendou zabýval. Zabývám se jí dosti intenzivně.

Pokud jde o ten post zmocněnce pro lidská práva, ten byl zřízen poprvé v druhé polovině 90. let, v době, kdy ještě ve vládě žádný ministr touto agendou pověřen nebyl. Byl to vlastně jakýsi předchůdce pozdějších ministrů pro lidská práva. Pak se to různě měnilo, někdy ten ministr na to byl, někdy nebyl. A byla to vláda Bohuslava Sobotky, která v tom udělala jistým způsobem pořádek tím, že když zřídila ministra pro lidská práva, tak už k němu nejmenovala toho zmocněnce, protože jednak se ty role trochu dublovaly a jednak je třeba říci, že organizačně byl vždycky ten zmocněnec zařazen na Úřadu vlády a obyčejně na pozici nějakého ředitele odboru, takže vlastně na nižší pozici. V té vládě mimochodem na rozdíl od toho, co jste říkal, jsem já tuto agendu na starosti neměl. Měl ji na starosti ministr Dienstbier a po něm ministr Chvojka.

Ta změna, kterou jsme provedli, je jenom změna technická, nijak jsme neměnili v těch statutech právě to, že pokud je zřízen zmocněnec pro lidská práva, tak je automaticky členem těchto rad a má tam i tu předsednickou pozici. Jenom pro případ, kdy právě je ta druhá varianta, to znamená, je k tomu ten ministr s hlasovacím právem, jak říkáte, že to je lepší, tak se tam zavádí možnost, aby za něj předsedal té radě, když on například musí být ve Sněmovně, příslušný náměstek, což, jak řečeno, je pozice vyšší, než kde byl obvykle zařazen ten zmocněnec, protože ten býval jenom na úrovni ředitele odboru.

Snad vám to takhle stačí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se pana poslance Kopřivy, jestli má zájem o doplňující otázku. Je tomu tak. Pane poslanče, máte minutu.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, děkuji za uklidnění i za historický exkurz. Samozřejmě si vážím všeho pozitivního, co jste na té pozici vykonal. Nicméně zajímá mě, jaká bude koncepce, pokud máte informace, jaká bude koncepce vašeho nástupce v další vládě, kdo bude zodpovědný za koncepci lidských práv v rámci vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr má dvě minuty na odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji za tuto doplňující otázku, jakkoliv se necítím být úplně příslušný, a vy se správně ptáte, mám-li informace. Ještě se chystám o tom s panem premiérem hovořit. Je to pro mě důležité téma, chci si to s ním vyjasnit. Jak znám pana premiéra, nepochybuji o tom, že agenda lidských práv bude důstojným způsobem zajištěna i v další vládě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Další poslanec, Zdeněk Podal, má interpelaci na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Vážený pane ministře, svou interpelací se na vás obracím v zájmu královéhradeckého rybářského svazu, který mě požádal prostřednictvím technika Jana Pola o pomoc v zoufalé situaci zaviněné ochranou a vysazením vydry říční v povodích Labe, Orlice a dalších toků. Vysazení vyder proběhlo v roce 2000 a do dnešní doby se namnožily do stavu, který ohrožuje v našem kraji populace ryb. Vydrám chutná vše živé, především raci, obojživelníci, měkkýši, a již téměř vyhubily ondatry v našem regionu. Žerou i ropuchy a vajíčka ptáků. Škody způsobené vydrou na území bývalého Východočeského kraje, kde se náš územní svaz nachází, se dají vyčíslit za rok cca přes 30 milionů korun při počtu vyder cca 840 kusů.

Interpelací na ministra zemědělství 7. 3. jsem zjistil, že Ministerstvo zemědělství dlouhodobě usiluje o možnost alespoň částečně proplácet škody na rybářských revírech. Za účelem zabezpečení možnosti úhrady škod, které způsobují chránění živočichové, zákonodárci přijali zákon č. 115/2000 Sb. Následná úprava tohoto zákona rozšířila možnost vyplácení těchto náhrad i za škody způsobené na rybích obsádkách v rybářských revírech. Ministerstvo životního prostředí tuto úpravu eliminovalo podzákonným pokynem a škody způsobené vydrou se v rybářských revírech neproplácejí.

Žádám vás tedy touto interpelací o přehodnocení tohoto stavu tak, aby bylo možné proplácení škod způsobených vydrou na rybích obsádkách v rybářských revírech. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Podalovi. Pan místopředseda vlády je jistě připraven, případně ministr zemědělství jistě také, i když na něj tato interpelace nesměřovala. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP