(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji panu místopředsedovi. Přebírám předsedání. Přeji vám všem pěkné odpoledne. Počkáme do čtyř, což je teď. Ten bod už byl uzavřen, předpokládám. Respektive přerušen. Tím se končí naplánovaný blok prvních čtení.

 

A nyní je pevně zařazen na čtvrtou hodinu bod

 

117.
Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 61/ - druhé čtení

Prosím, aby navrhovatel, jímž je Václav Klaus, zaujal místo u stolku zpravodajů. A stejně tak prosím, aby poslanec Lukáš Bartoň, který je zpravodajem, zaujal místo. Místo nepřítomného Václava Klause zastoupí navrhovatel pan poslanec Baxa.

Nemám žádnou informaci, kde jsme skončili, bohužel. Ale předpokládám, že jsme v rozpravě, už byla úvodní slova. (Hlasy ze sálu.) Teprve začínáme. V tom případě prosím, aby za navrhovatele uvedl návrh pan poslanec Baxa.

 

Poslanec Martin Baxa: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážené členky, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych zde krátce vystoupil k předmětnému návrhu zákona, který se nyní dostal ve druhém čtení na plénum Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jedná se o návrh novely školského zákona, tedy změnu zákona č. 561/2004 Sb., který byl předložen v lednu letošního roku. Tento návrh zákona, respektive návrh novely školského zákona, zde byl již podrobně diskutován v prvním čtení. Prošel jednotlivými výbory.

Já si tedy dovolím shrnout, oč se jedná. Jedná se o dvě části, respektive o návrh novely dvou částí tohoto zákona. Obě se týkají předškolního vzdělávání.

Tou první navrhovanou změnou je změna směřující k tomu, aby se zrušil poslední povinný ročník školní docházky do mateřských školek. Je to téma, které je velice aktuální vzhledem k tomu, že máme za sebou, nemýlím-li se, první školní rok v duchu novely, která byla přijata v minulém volebním období. Navrhovatelé, to znamená poslanci Občanské demokratické strany, navrhují, aby tedy tento poslední povinný školní rok školní docházky do mateřských školek byl zrušen. Důvod je ten, že v situaci, kdy se tato novela školského zákona připravovala, toto mělo směřovat k tomu, aby do docházky do mateřských školek byly přivedeny děti rodičů, kteří svoje děti do mateřských školek nedávají, a to vlastně za situace, kdy více než 90 % dětí příslušné věkové kohorty poslední ročník školní docházky v mateřských školkách navštěvuje.

Podle našeho názoru praxe ukazuje, že tato novela se minula svým účinkem, to znamená, ty děti, které by do mateřských školek chodit měly, tam nechodí, a to i přesto, že vedle toho existuje stále účinný nástroj, jak těmto dětem pomáhat, a to jsou přípravné třídy základních škol. Co se však ale stalo po přijetí této novely školského zákona, bylo to, že na ředitelky mateřských školek se navalilo velké množství administrativy, která se do té doby v mateřských školkách vůbec neřešila. Jedná se o celý proces omlouvání, evidence těchto dětí. Velice se zkomplikoval život rodičům, kteří jaksi z různých důvodů pracovních i osobních nevyužívali docházku do posledního ročníku mateřské školy u svých dětí úplně ze sta procent, a vytváří se velice nákladná, komplikující a obtěžující byrokracie, která podle našeho názoru není zapotřebí a která především neplní účel, proč toto bylo přijímáno.

My tedy navrhujeme, aby byla zrušena povinnost povinné školní docházky do posledního ročníku mateřské školy, a mimo jiné tedy navrhujeme, aby bylo zrušeno prodloužení povinné školní docházky, která je v České republice už tak dost dlouhá. To je tedy to, co se týká zrušení povinné docházky do posledního ročníku mateřských škol. (V sále je hluk.)

A nyní k tomu druhému návrhu, který je v onom návrhu novely školského zákona předložen poslanci Občanské demokratické strany, a to je to, co se týká docházky dětí mladších tří let do mateřských školek. Občanští demokraté v tomto návrhu zdůrazňují... (Poslanec se odmlčel kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosíte klid? Ano. Slyším, že je tady ve sněmovně ruch, i tady nahoře, takže prosím o klid. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji, pane předsedající.

V této druhé části se navrhuje novela školského zákona spočívající v tom, že se ruší garance míst v mateřských školkách pro dvouleté děti, řeknu-li to úplně jednoduše. V minulém volebním období, připomenu, kdy tato novela školského zákona byla přijata, se to stalo na základě pozměňovacího návrhu, který byl předložen na plénu Sněmovny. Nejednalo se o vládní návrh, nebyl doprovázen obvyklou procedurou, kterou jsou novely zákonů doprovázeny. Jednalo se o opatření, které vzešlo z pléna Poslanecké sněmovny a následně bylo schváleno.

Chci poukázat především na tři důležité aspekty, které jsou s tímto opatřením spojené a které podle našeho názoru jsou důvodem pro to, aby toto opatření ve školském zákoně bylo zrušeno.

První je skutečnost k zajištění vlastního vzdělávacího procesu v mateřských školkách. Chceme zdůraznit to, že mateřské školky jsou vzdělávací instituce, kde se poskytuje vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a na základě desetiletí trvající praxe je toto vzdělávání uzpůsobeno pro děti od tří let výše, řeknu-li to úplně jednoduše. To, pokud by měly do mateřských školek v mnohem výraznější míře než dosud směřovat dvouleté děti, by podle našeho názoru zásadně změnilo atmosféru a především celý vzdělávací proces v mateřských školkách, protože děti ve věku od dvou do tří let jsou uzpůsobeny zcela jinému přístupu, než je to u dětí starších tří let, a velice výrazně by se změnilo vzdělávací prostředí v mateřských školách. To je důvod jeden.

Důvod druhý je ten, že podle našeho názoru nejsou mateřské školky na tuto razantní změnu dostatečně personálně připravené. Personál mateřských školek, paní učitelky v mateřských školkách primárně nemají patřičné vybavení, myšleno materiální, ale i co se týká vzdělávacího přístupu, ale i dostatečného počtu k tomu, aby se mohly ve větší míře dvouletým dětem věnovat. Pokud už dneska je vzdělávaní v mateřských školkách velmi náročné a chceme-li udržet dlouholetou tradici a kvalitu, kterou vzdělávání v českých mateřských školkách má, toto opatření by bezpochyby znamenalo velký krok zpátky.

A co se týká třetího důvodu, proč je předkládán tento návrh novely školského zákona, ten souvisí s tím, že plošné uplatnění toho, aby byla garance pro všechny dvouleté děti v mateřských školkách, by znamenalo obrovský dopad na rozpočty obcí a měst v České republice. Od doby, kdy byla novela tohoto zákona Občanskou demokratickou stranou předložena, řada z nás poslanců Občanské demokratické strany, ale předpokládám i dalších stran zastoupených ve Sněmovně byla jaksi atakována zástupci měst a obcí, různých sdružení, kteří poslance oslovovali s tím, že podporují tento návrh novely z toho důvodu, že školky v jejich městech a v jejich obcích by se za poměrně krátkou dobu musely často v mnoha případech razantně rozšířit, aniž by, jak už to v mnoha případech bývá, byla dána obcím jakákoliv kompenzace ze strany státu. Mimo jiné i v řadě měst a obcí v některých regionech České republiky je stále kapacita mateřských školek nedostatečná, a to mluvíme o kapacitě školek, kam chodí tříleté děti. Toto plošné rozšíření, toto naplnění té garance, aby dvouleté děti mohly jít do mateřských škol, by přineslo obrovské náklady, které představují velké jednorázové zatížení pro obce a města v České republice, a zcela určitě za předpokladu, že stát by toto nekompenzoval, by to znamenalo výrazný zásah do jejich rozpočtů a do života v obcích a městech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP