(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Žádné další faktické poznámky nemám, tak teď má slovo pan poslanec Výborný, který je řádně přihlášen.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mnohé tady zaznělo. Já bych se určitě přihlásil k tomu, co říkal kolega Chvojka ohledně vypuštění institutu svádění, protože to skutečně může být velmi nebezpečné. Samozřejmě zásadní věcí jsou ty odposlechy, protože zařazení takovéto úpravy mezi, podotýkám, závažné trestné činy jím zdaleka není, mezi ty činy, u nichž lze v rámci trestního řízení využít zvláštní prostředky včetně užití odposlechů, se pak může snadno stát nástrojem, jakým lze alespoň naoko legalizovat prováděné odposlechy, komunikace mezi obviněným a jeho obhájcem. To platí tím více o navrženém ustanovení právě v odst. 2, tedy u toho svádění.

A jenom chci podotknout, protože v odůvodnění předkladatele se mnohokráte odkazuje předkladatel na zkušenosti ze zahraničí, případně na různé mezinárodní úmluvy, k tomu se ještě dostanu, že takováto úprava není zavedena v žádném z tradičních systémů, ani na Slovensku, jak se opakovaně uvádí. Tedy není pravdou, že by samotný termín "svádění" judikaturou byl dostatečně vymezen. Naopak lze za svádění považovat téměř cokoliv včetně toho, jak potom uvádí komentář, vyzdvihování pozitiv takového postupu. V očích obžaloby může jít i o jakoukoli zmínku domlouvání se se znalcem, zda je ochoten jemu předloženou věc znalecky posoudit, včetně třeba jiného možného úhlu pohledu a podobného jednání. Preventivní funkce trestnosti takového jednání povede tedy spíše k zastrašení osob na řízení zúčastněných, aby nebyly v řízení moc aktivní. Povede to k odrazení od toho samotného jednání. Nemyslím si, že toto je úplně rozumné.

Jenom bych chtěl ještě připomenout tu historii projednávání. Dne 8. února tohoto roku byla vládou do Sněmovny předložena transpoziční úprava a nakonec i v projevu pana ministra spravedlnosti zaznělo, že transpozičním podkladem není to, co k tomu je přidáváno, a to, co je meritem dnešní diskuse.

K odkazu na některé zahraniční dokumenty se předkladatel odvolává na čl. 23 Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000. A je potřeba připomenout, že v této úmluvě se nic podobného nepožaduje, žádný postih stadia činnosti daleko před tím pokusem, ani umožnění použití zvláštních prostředků stíhání v podobě odposlechů, nic podobného tam nenalezneme. Pokud se předkladatel odvolává na statut Mezinárodního soudního dvora a jeho požadavky, je rovněž toto nepřípadné, resp. se to nezakládá na faktech, protože požadavek trestnosti se týká pouze předkládání důkazů před tímto tribunálem, nikoli kdekoliv jinde.

Čili z řady těchto důvodů i těch, které tady zazněly už z úst dalších kolegů poslanců, se domnívám, že by měly být vzaty v potaz ty pozměňovací návrhy, které byly načteny ve druhém čtení, tak abychom se skutečně řídili tou čistou transpozicí, tak jak bylo dáno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla zatím poslední přihláška. Už ne. Tak ještě kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem vám to, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, já jsem vám to říkal, ať jdeme dělat raději dluhopisy a volební zákony, že to pro nás všechny bude jednodušší a že bude užitečnější počkat s trestním zákoníkem na příští schůzi Poslanecké sněmovny, protože tam bude šance ho normálně rozumně projednat, mít stanovisko nového ministra spravedlnosti, který, předpokládám, v té době již bude asi ještě bez důvěry Poslanecké sněmovny, ale předpokládám, že už bude minimálně navržen, a možná že dokonce i schválen prezidentem republiky, jestli si bude vláda vyžadovat schválení prezidenta republiky. A že bychom tento proces mohli dodělat příště. Pokud se tak nestalo, pak mně nezbývá, než abych těch pět minut ještě využil k tomu, abychom malinko probrali onu situaci, co po nás vlastně žádají ony mezinárodní úmluvy.

Podle čl. 23 Mezinárodní úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000, ratifikována Českou republikou v roce 2003, tento zní jinak a míří na zcela jiné osoby, zjevně nesměřuje vůči účastníkům soudního řízení ani jejich zástupcům, ale jeho snahou je zabránit ovlivňování řízení zvenčí, a to navíc pouze u touto úmluvou vymezených trestných činů. (Poslanci v sále nevěnují pozornost řečníkovi, baví se, hlučí.)

Ocituji čl. 23 Trestnost maření výkonu spravedlnosti: Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby pokud budou spáchány úmyslně...

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se pane poslanče omlouvám! To, že je evidentní, že se nebude hlasovat, neznamená, že bychom neměli poslouchat pana poslance. Takže prosím o klid! (Oživení v sále.)

 

Poslanec Marek Benda: Já netrvám na tom, že mě musíte poslouchat. (Smích.) Někdy se snažím věcně argumentovat, myslím, že jsem se o to snažil zcela poctivě tuto hodinu, a věřím tomu, že jsem většinu Poslanecké sněmovny přesvědčil o tom, že na příští schůzi Poslanecké sněmovny bude hlasovat pro mé návrhy, případně pro návrhy pana kolegy Chvojky, Výborného a dalších. Ale v tuto chvíli pokládám za opravdu zbytečné, abychom pokračovali v projednávání tohoto bodu vzhledem k tomu, že nám zbývají tři minuty a není zcela zjevně možné ani to hlasování stihnout, takže proto tady cituji Mezinárodní úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. (Část poslanců odchází z jednacího sálu.)

Abych se tedy vrátil k té citaci. A kdo má chuť jít na oběd, prosím, přeji dobrou chuť!

Trestnost maření výkonu spravedlnosti. Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby pokud budou spáchány úmyslně, byly za trestné činy pokládány:

a) použití fyzické síly, vyhrožování nebo zastrašování nebo příslib, nabídka nebo poskytnutí neoprávněné výhody s cílem navádět k falešnému svědectví nebo narušit podávání svědectví nebo předkládání důkazů v průběhu řízení v souvislosti se spácháním trestných činů, na něž se vztahuje tato úmluva;

b) použití fyzické síly, vyhrožování nebo zastrašování za účelem narušení výkonu úředních povinností orgány činnými v trestnými řízení v souvislosti se spácháním trestných činů, na něž se vztahuje tato úmluva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP