Pátek 29. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

60.
Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 61/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujal místo za navrhovatele pan poslanec Václav Klaus a prosím také zpravodaje garančního výboru, kterým byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana poslance Lukáše Bartoně, aby ke stolku zpravodajů přišel také a zaujal tam místo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 61/5, který nám byl doručen dne 13. května tohoto roku. Usnesení garančního výboru máte k dispozici jako sněmovní tisk 61/6.

Nejprve poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid, abychom se mohli věnovat projednávání školského zákona. A nyní se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pan poslanec Klaus má slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi krátce zahájit třetí čtení školského zákona. Úvodem bych chtěl poděkovat všem za velice věcné projednávání této předlohy, která tady byla v Poslanecké sněmovně i ve školském výboru. Není to vždycky zvykem.

Druhá věc, kterou bych chtěl ocenit, že spousta poslanců sama vystoupila v diskuzi. Čili nastalo to, že nejenom poslanecké kluby, ale takřka i každý poslanec za prvé ví, o čem bude hlasovat. Za druhé si udělal nějaký vlastní politický názor na celou věc, což si myslím, že je velice přínosné. A to říkám i přesto, že zdaleka ne všechny součásti mé novely prošly školským výborem, ale považuji to za velice demokratické a správné. Kéž by tomu tak bylo i u jiných zákonů, které buď dílem, jak jsem řekl před chvílí, implementujeme, nebo často závisí na pracovitosti jediného poslance, který si všimne nějakého nesmyslu v předkládaném zákoně a na poslední chvíli se to třeba zastaví a někdy také ne.

Čili to je asi ten úvod. Druhá věc je procedura. Procedura hlasování, kterou navrhne pan zpravodaj. Myslím, je v tomto duchu, čili umožní zase Sněmovně vyjádřit svou politickou vůli ke všem částem toho zákona a pozměňovacím návrhům. Velice bych poděkoval panu zpravodajovi, který na tom odvedl kus práce, legislativě parlamentní a i Ministerstvu školství, konkrétně náměstkyni Prudíkové, kteří se tomu skutečně pečlivě věnovali.

K samotnému meritu věci. Novela, jak už tady bylo řečeno, se týká školek, týkala se povinného zajištění místa pro dvouleté děti ve školkách, které novela navrhuje zrušit, týkala se povinného předškolního vzdělávání a týkala se otázky placení. Tato třetí část už nyní tam není, protože neprošla výborem a nikdo takový pozměňovací návrh nenačetl.

Dovolte mi krátce zalobbovat k těmto dvěma věcem.

Povinná školka, poslední ročník, v pátém ročníku, bude hned v prvním hlasování. Já jsem navrhl tuto povinnost zrušit a školský výbor to tedy těsně nepodpořil, ale řeknu vám k tomu pár slov. Přes 94 % dětí už do školek beztoho chodilo, bez ohledu na zákon, který byl přijat. Zákon byl přijat snad s úmyslem pomoci sociálně nejslabším nebo nějakým vyčleněným skupinám. Tady si dovoluji ocitovat zprávu České školní inspekce. "Nepodařilo se zapojit děti, pro které by byl poslední školní rok povinný, zhruba 3 % dětí z populačního ročníku, zejména ty, pro které by předškolní vzdělávání bylo nejvíce přínosné, protože pochází ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí." Neboli tento zákon jaksi nefunguje v praxi na tu skupinu těch dětí, které pak často třeba ani nechodí do školy a pro které snad původní navrhovatel zákona to zamýšlel. Za druhé není stanovená pro část dětí spádová mateřská škola, čili není vůbec jednoznačný ten legislativní postup. Za třetí, povinné předškolní vzdělávání znamenalo nárůst administrativy pro pracovníky škol, například v oblasti organizace zápisů, sledování spádových dětí, sledování docházky, vymáhání pravidelné docházky, zdůvodňování absencí a tak dále.

Čili dovoluji si na vás apelovat, podpořte ten první pozměňovací návrh, který načetla paní poslankyně Kozlová za Piráty, protože skutečně ten zákon se míjí účinkem a přináší spíš jenom byrokracii. Uvidíme, jak to ve Sněmovně dopadne.

Druhá část. Dvouleté děti obligatorně do školek nepatří. Tady panovala široká shoda napříč politickým spektrem a školský výbor se přiklonil k verzi pana poslance Raise, který to přesně specifikoval, a toto budu podporovat. Čili to je ta část, která si myslím by určitě tím zákonem měla projít.

Třetí významná část, o které se dnes bude hlasovat, se netýkala původního merita věci, týkala se odkladu reformy financování. Možnosti, které dneska máme, jsou dvě. Buď odložit o dva roky, jak jsem navrhoval já, nebo odložit o rok, jak navrhoval pan ministr, respektive pan Vondrák prostřednictvím pana Špičáka. Tady zase si dovoluji zalobbovat, když mám to slovo, o zvolení té delší lhůty, protože tato reforma jest skutečně nebezpečnou, a to říkám bez jakékoliv ideologické předpojatosti. Velmi výrazným způsobem navýší počet finančních prostředků, které stát bude do školství pumpovat, aniž by dosáhla toho, že učitelé díky tomu dostanou více peněz. Sama vláda ve svém materiálu říká, že do škol zamíří 9 600 až 10 000 učitelů navíc, učitelů, které nemáme. Horko těžko sháníme matikáře, chemikáře, učitele odborných předmětů. Čili víceméně jde o nafouknutí školského systému a nikoliv o řešení reálných problémů, které máme. Tady myslím došlo trošku k zatemnění pojmů v té diskusi, co tady byla v prvním čtení, že skutečně tu kritiku současné situace já sdílím. Pouze si myslím, že náprava touto podivnou pseudoreformou financování není ta pravá. Čili to je druhý lobbing, který si dovoluji říci.

K těm ostatním bodům se vyjádřím tady, až budeme hlasovat, ať již nezdržuji. Asi nejvýraznější je návrh pana poslance Čižinského, který byl tam implementován jako pozměňovací návrh, máme tady i samostatný zákon pak případně. Čili to je zase ta věc, kterou skupina poslanců tady podala, ale jinak teď už vás tím nechci zdržovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Klausovi. Otevírám rozpravu, do které je s přednostním právem přihlášen pan předseda Gazdík. Po něm udělím... (O slovo se hlásí zpravodaj Bartoň.) Zpravodaj má také přednostní právo, ale prvního jsem viděl v rozpravě přihlášeného pana předsedu Gazdíka. Pokud dáte přednost panu zpravodaji (předsedající se obrací na poslance Gazdíka), udělím mu slovo.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Já jenom podotýkám, že jsme ve třetím čtení. Podle jednacího řádu vystoupí pouze navrhovatel, pak se otevírá rozprava, pak může vystoupit zpravodaj, který disponuje také přednostním právem v tomto případě. Aby bylo jasné, jak postupujeme. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Rád bych informoval, že školský výbor ve svém usnesení, které je pod tiskem číslo 61/6, přijal proceduru, přijal jednotlivá stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům a zabýval se pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny v tisku číslo 61/5.

První tři návrhy označené písmenem A, jsou návrhy, které vzešly z garančního výboru, školského výboru.

Dále zde máme návrhy B, respektive B1 od pana poslance Stanislava Fridricha či pana poslance Raise, který posouvá odklad regionálního školství (?) o jeden rok. Tady bych uvedl, že zatímco můj předřečník zmiňoval pozměňovací návrh A3, který posouvá o dva roky, tak o dva roky se posouvá účinnost zákona, zatímco v pozměňovacím návrhu B1 se o rok posouvá přechodné ustanovení. Oba dva tyto pozměňovací návrhy jsou hlasovatelné i za sebou. V případě, že bude schválen pozměňovací návrh A3 a vejde v platnost před 1. zářím 2018, bude platit odklad o dva roky.

Jako pozměňovací návrhy C jsou návrhy paní poslankyně Valachové, načtené paní poslankyní Alenou Gajdůškovou. Písmeny C končí vlastně návrhy - vlastně nekončí.

Písmeno D je pan poslanec Čižinský, který byl zde zmiňován mým předřečníkem. Jedná se o jedno slovíčko a jedná se o přípravné třídy.

Písmeno E je pan poslanec Jiří Mihola, který vlastně, jak je v proceduře navrženo, na pořad nepřijde, protože je předřazen návrh A2, A1, který je o tom samém, vypouští vlastně zrušení povinné předškolní... zavádí opět povinnou předškolní docházku.

Poslanecké návrhy F jsou od paní poslankyně Lenky Kozlové a zejména zde bych zdůraznil F7, F8... F6, F7, které se týkají individuálního vzdělávání.

Jako pozměňovací návrh byl nahrán bod G, který je ode mě. Nejedná se o pozměňovací návrh, jedná se o doprovodné usnesení, a až budu říkat proceduru, kterou schválil garanční výbor, tak budu navrhovat změnu této procedury na přání legislativního oddělení, aby G, to doprovodné usnesení, bylo hlasované až po celém zákonu. I z hlediska podstaty věci je to v pořádku, protože toto doprovodné usnesení se primárně netýká školského zákona, nicméně se týká možnosti umístění dvouletých dětí, o kterých tady nyní jednáme, a týká se dětských skupin coby dalšího zařízení, které se stará o dvouleté děti.

Ještě informuji, že v druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem v rozpravě pan předseda Gazdík. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dobrý den, dámy a pánové. Máme před sebou novelu školského zákona, na kterou velmi úpěnlivě odborná školská veřejnost čeká. Přestože je to náš poslanecký návrh, tak bych chtěl velmi poděkovat Ministerstvu školství i kolegům poslancům hnutí ANO za to, že se chovali ve výboru společně velmi konstruktivně, skutečně v zájmu odborné veřejnosti, tak aby ve školství nenastal chaos. Ten chaos může nastat velmi snadno, jednak tím, že ta reforma bude, jak je tady návrh kolegy Klause, odložena o dva roky, v takovém případě, jak jsem o tom mluvil už ve druhém čtení, se dostaneme do stavu, kdy po Novém roce minimálně pět krajů nebude schopno doručit jednotlivým učitelům ani tarifní platy, natožpak nějaké příplatky či něco navíc. To je velký problém a my bychom ho měli řešit.

Věřím, že se podařilo dohodnout dobrý kompromis, který vyřeší jak problém obcí s dvouletými dětmi, který se dá skutečně řešit jinak, není to tak, a z mého pohledu je to typická subsidiární pravomoc, kdy si obec má sama upravit, jestli chce zřídit dětskou skupinu, jestli chce dobudovat školku, jestli ví o tom, že se bude rozvíjet více a budou se jí rodit děti více minimálně v příštích šesti až deseti letech, nebo bude stagnovat. A to bychom neměli řešit skutečně my zákonným příkazem, tak jak to doposud v zákoně bylo.

Mrzí mě, že patrně neprojde zrušení povinnosti posledního předškolního roku, protože z mých ohlasů v terénu je to skutečně jenom hloupé, byrokratické opatření, které každý rodič může obejít tím, že řekne, že si dítě bude vzdělávat doma. Učitelé a ředitelé s tím mají jenom byrokracii a celkem k ničemu to není. Rozumím ale některým kolegům, kteří říkají, že je to zavedeno velmi krátce a že to chce vyhodnotit.

Děkuji vám za pozornost a věřím, že schválíme dobrou novelu školského zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré dopoledne. Také děkuji. Nyní prosím do rozpravy pana poslance Ventrubu. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, moji předřečníci už řekli mnohé, co jsem chtěl zdůraznit, ale chci říct, že novela tohoto zákona se mě dotýká nejenom jako poslance, ale jako rodiče. A chtěl bych říct, že to zajímá hlavně rodiče a mateřské školy v terénu. Já jsem si také prošel tento terén, ať už v naší obci Modřicích, kde jsme zřizovatelé, na Jihomoravském kraji, kde je oddělení, které má vzdělávání na starosti, s paní vedoucí. A chci jenom zdůraznit věci, které chodily ať už v poště, nebo v telefonních hovorech.

Chci potencovat projednávání školského zákona, jednak povinnosti mateřských škol přijímat děti od dvou let a pak k tomu povinnému předškolnímu vzdělávání v rozsahu jednoho roku. Víte dobře, že ve Sněmovně, a to jsem rád, jsme byli svědky příspěvků, které obhajovaly argumenty pro i proti. Musím říct, že k podpoře toho druhého jsme dostali, nebo aspoň já jsem dostal, večer mail od prezidenta spolku Pedagogické komory - nevím, jestli jste to dostali - Ing. Radka Sárköziho. A musím říct, že mě to zaujalo, protože je to napsáno velice pěkně. Teď pominu všechno to, co už jsme si řekli, ale podpořím trošku jinou statistikou svého předřečníka pana poslance Klause mladšího. On říká, a to je ten druhý bod, který není vůbec jasný, jestli schválíme, nebo neschválíme, a to je tedy konstatování Pedagogické komory, že povinné předškolní vzdělávání od pěti let v mateřské škole se v praxi neosvědčilo, že počet dětí v mateřské škole dokonce oproti loňsku poklesl, a Evropská unie doporučuje, aby v předškolním vzdělávání bylo 95 % dětí, a my jsme měli 96,4 už před zavedením povinného předškolního vzdělávání. To jenom tak na dodání.

To, co jsme si řekli o mateřských školkách... U nás v mateřské školce v Modřicích je výjimka. My bychom teoreticky kapacitně mohli vzít ty dvouleté děti, ale nejsou zatím peníze na vybavení a nejsou tam ani ti pedagogové. Víte dobře, že by to neměly být učitelky, ale měly by to být ty sestřičky nebo chůvy atd.

Takže přijměte tento můj příspěvek k tomu, abych podpořil - podpořil, a to jednoznačně - novelu tohoto zákona, protože si myslím, že to bude dobré nejen pro rodiny tradičního - paní poslankyně Gajdůšková tady není, prostřednictvím pana předsedajícího - ale i netradičního typu rodiny, ale myslím si především pro naše nejmenší pokolení. Děkuju pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Valachovou. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také já přičinila několik slov k podaným pozměňovacím návrhům do této novely školského zákona.

Za paradoxně nejdůležitější změnu, byť to samozřejmě nikdo nepředpokládal při předložení tohoto poslaneckého návrhu, podle mého soudu je nutno považovat posunutí startu nového financování našich mateřských, základních a středních škol. Samozřejmě není šťastné, jakým způsobem se tato změna projednávala v Poslanecké sněmovně, tedy s jakou rychlostí a bez příslušných rozprav. A není samozřejmě šťastné také to, že v tuto chvíli účinnost příslušných pravidel nového financování mateřských, základních a středních škol začíná již od 1. září, a je tedy jasné, že v tuto chvíli řada ředitelů škol neví, podle jakého způsobu financování tedy nakonec bude pokračovat.

K novému financování mateřských, základních a středních škol se chci vyjádřit zejména proto, co tady zaznělo z úst předkladatele. Mateřské, základní a střední školy jsou v tuto chvíli financovány tak, že nemáme žádnou jistotu z hlediska objemu rozpočtu, tak jak ho schválíme tady jako poslanci, poslankyně v Poslanecké sněmovně, že také tyto finanční prostředky doputují ve stejné míře k dětem ve všech krajích v České republice. A toto si myslím, že je špatně. Stejně tak je špatně, že nemáme jistotu jako zákonodárci, nebo ti, co schvalují státní rozpočet, že budou zvýšeny platy učitelů, učitelek našich škol stejným způsobem, jak zákonodárce předpokládá, ani nemáme jistotu u mezd nepedagogických pracovníků. A stávající systém financování tak žádným způsobem nereaguje na to, jaká je struktura škol v tom či onom kraji. Výsledek je samozřejmě nespravedlivé financování škol, nepředvídatelné. Ředitelé škol nemohou plánovat rozvoj svých pedagogických týmů, nemají jistotu ani jasné transparentní pravidlo, kolik dostanou finančních prostředků rok co rok na zkvalitňování výuky vzdělávání ve školách.

Z mého pohledu, tak jak prostřednictvím pana předsedajícího navrhl řešení stávající situace pan poslanec Vondrák svým pozměňovacím návrhem, to znamená, jedná se o jakési posunutí zejména přechodných ustanovení reformy financování regionálního školství tak, abychom učinili řekněme komfortnější situaci pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při zavedení reformy, tak tento pozměňovací návrh je tedy krajně přijatelný.

V žádném případě podle mého soudu nemůžeme uvrhnout školy do nejistoty, že by se o další dva roky, to je tedy ten druhý pozměňovací návrh, odkládala reforma. To by bylo velmi neodpovědné, a tak jak mám možnost hovořit se školami a s řediteli škol, také by to nebylo ze strany terénu v žádném případě vítáno. Chtěla bych připomenout, že jsme v předchozím projednávání tady úplně jiného zákona, kde byl pokus o odložení reformy financování škol o deset let, informovali poslance a poslankyně o nesouhlasu napříč a většinově stran všech školských asociací, ale také Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Zejména Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv je podle mého soudu hlas, který bychom měli v případě nového financování školství, pokud nám opravdu záleží na vzdělávání našich dětí do budoucna, slyšet.

Takže shrnuji za sebe - byť se zatnutými zuby, ale přesto budu podporovat pozměňovací návrh pana poslance Vondráka.

Druhou záležitostí je tzv. povinné předškolní vzdělávání. Tady budu stručnější. Domnívám se, že tato změna nastala teprve před rokem a že bychom jako zákonodárci neměli dělat rychlé soudy a dát spíše čas tomu, jak toto předškolní vzdělávání od pěti do šesti let zlepší či nezlepší úspěšnost vzdělávání dětí následně při plnění povinné školní docházky. Proto také je podle mého soudu namístě tuto úpravu ponechat.

Co se týká zrušení garance míst pro děti mladší tří let v mateřských školách od roku 2020, tak jenom chci zopakovat, že tato Sněmovna, pokud rozhodne o zrušení této garance, tak rozhoduje především o tom, že se nebudou dobudovávat povinně kapacity mateřských škol pro počty dětí, které odpovídají těmto populačním ročníkům, a tedy ani v roce 2020 nebude míst pro předškolní vzdělávání dětí mladších tří let dostatek. To, co tady zaznívá ze strany většiny předřečníků ve všech čteních, tzn. stávající nevyhovující podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let v mateřských školách, tak to je určitě pravdou, je to pravdou a musí se změnit a zlepšit. Jenom chci zdůraznit, že toto naše hlasování o zrušení garance míst situaci nijak neposune.

Proto bych si vás dovolila požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které jednak ukládají povinnost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy upravit ve vyhlášce podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let, abychom mohli opravdu garantovat, nejenom slibovat, ale garantovat učitelkám mateřských škol, že pokud takové děti, podotýkám, po této změně dobrovolně v rámci mateřské školy jsou a vzdělávají se, tak aby také tyto podmínky byly jasně stanoveny a učitelky mateřských škol se jich mohli dovolat a mohly si je vynutit. Protože když neuděláme nic, tak se to nestane. A stávající počet zhruba 50 tis. dětí mladších tří let nebude mít v mateřských školách, a zejména paní učitelky, jistotu, že také tyto podmínky se budou zlepšovat.

Naposledy jsme předložili pozměňovací návrh, který byl pokusem, řekněme, pozitivním způsobem řešit předškolní péči dětí mladších tří let a rozdělit ji mezi mateřské školy a dětské skupiny a nabídnout obcím a městům pro vzdělávání dětí mladších tří let také možnost zřizování dětských skupin, popř. uzavírání smluv se zřizovateli těchto dětských skupin. Také tento pozměňovací návrh doporučuji vaší pozornosti, protože si myslím, že je fér dát možnost nejenom obcím, městům, ale také samozřejmě rodičům, jakým způsobem předškolní péči o své děti zajistit.

Dále nebudu hovořit a požádám vás tedy o souhlas s pozměňovacími návrhy C1, C2 a C3, to jsou ty pozměňovací návrhy, které by měly garantovat mateřským školám úpravu podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let tam, kde také dobrovolně se dál vzdělávat budou, anebo umožnit obcím a městům uzavírat smlouvy pro děti mladší tří let také s dětskými skupinami.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a mám tady nějaké faktické poznámky. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jenom krátce zareaguji. Ty dva roky jsou tam proto, protože ten zákon o reformě financování je paskvil. Já se paradoxně shoduji s kritikou toho současného stavu, kde kraje kanibalizují na veřejných prostředcích a nedoručují je do škol transparentně a podobně. Čili já jsem pro to hledat smysluplné řešení, jak tento stav zlepšit. Jenom opakovaně upozorňuji, že ten přijatý zákon o té reformě nic z toho nesplní. Přinese chaos, přinese nárůst těch finančních prostředků, nedoručí je tak, aby učitelé měli více peněz, také to nebude garantovat. Že to je paskvil, je důkazem i to - vždyť ten zákon dávno platí, mohl být od 1. září spuštěn. Čili ministerstvo samo se rozhodovalo, že se musí odsunout. A to je velice symptomatické. Protože když máme nějaký rozumný zákon, což byl třeba ten zákon, jak tady byl ráno, o těch stavbách, tak ten je schválen rovnou. Kdežto když jsou takové ty zákony, které v sobě skrývají velké otazníky a byrokracii, zlo a podobně, tak ty jsou často salámovou metodou dodávány naněkolikrát s nějakou časovou lhůtou, aby to nějak snadněji prošlo a ti poslanci si toho méně všimli.

Čili ještě jednou zareaguji a zapléduji. Skutečně, jestli to myslíte s českým školstvím zodpovědně, i vy všichni kritici, co jste říkali, přijměme s novým ministerstvem racionální reformu financování tak, aby sloužila školám, a nenechme si naběhnout do stavu, kam to dostalo minulé Ministerstvo školství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji za dodržení času a nyní s faktickou pan poslanec Výborný, připraví se paní poslankyně Valachová. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem chtěl reagovat na paní kolegyni Valachovou vaším prostřednictvím. K té věci, té povinnosti nebo garance přijímání dětí mladších tří let. Úplně nesouhlasím s argumentem, že pokud to neschválíme, tak zamezíme dobudování kapacit. To přece není pravda. Pokud bude schválen pozměňovací návrh, který zruší tu garanci, tak to není nic o tom, jestli mají zřizovatelé dobudovat či nedobudovat kapacity mateřských škol, ale je to o tom, že si jasně definujeme, co je předškolní vzdělávání, a že tady jasně bude také řečeno to, že ředitelé, potažmo zřizovatelé nebudou postaveni před často neřešitelnou situaci, že budou muset povinně přijmout děti mladší tří let. Na druhou stranu ta úprava jim v ničem nebude bránit, pokud tak budou chtít učinit a bude to možné z provozních kapacitních důvodů, aby děti mladší tří let přijali. Ale k tomu není potřeba zákonným způsobem tlačit zřizovatele k dobudování kapacit, které by třeba potom ani nebyly využity.

Já si myslím, že je potřeba jít jinou cestou, a určitě podporuji doprovodné usnesení, tak jak ho navrhuje pan zpravodaj Bartoň, abychom se připravili na to, aby institucionalizované dětské skupiny byly financovány ze státního rozpočtu po roce 2020. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Valachovou. Připraví se paní poslankyně Černochová. Dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem ten svůj příspěvek pojala tak, abychom skutečně směřovali k finálnímu hlasování. Nicméně asi pochopíte, že na základě vystoupení pana poslance Klause vaším prostřednictvím, pane předsedající, zareagovat mohu.

Já skutečně prosím, aby přestal urážet všechny, kteří se v minulém funkčním období podíleli na přípravě změn nového financování regionálního školství. Tam byla široká odborná shoda, byla široká politická shoda. Obě komory Parlamentu prohlasovaly tyto změny napříč politickým spektrem s výjimkou, to uznávám, Občanské demokratické strany. A myslím si, že není korektní, aby tato vůle většinová, napříč politickým spektrem, odborná, podporovaná Svazem měst a Sdružením místních samospráv, které sdružují drtivou většinu našich obcí a měst a které změny financování škol hájí, tak aby tímto způsobem tato společná práce byla touto formou urážena. Skutečně prosím, abychom byli v tomto ohledu věcní. Můžeme mít různé názory, ale nedělejme takové rychlé soudy, pokud se jedná o práci, která stála tolik úsilí tolik aktérů a je takto široce podporovaná. Není to fér.

Potom ještě poznámka k nějaké té zlomyslnosti, že pokud dochází k takovýmto změnám, že tedy ze zlé vůle jsou, řekněme, odsouvány, to znamená účinnost asi má na mysli vaším prostřednictvím, pane předsedající, pan Klaus, na pozdější dobu. Tady prosím také nemaťme veřejnost, nemanipulujme. (Předsedající: Čas, paní poslankyně.) Každý rozumný člověk ví, že pokud se změní financování tisíců škol, nemůže účinnost nastat dřív než za rok, už jenom z toho důvodu (Čas!), kolika aktérů se to týká, a musí se dobudovat IT systémy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Černochovou s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Klaus.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Kdyby vaším prostřednictvím byla fér paní poslankyně Valachová, tak by se učitelům v mateřských školkách omluvila. Protože jedním dechem se tady vymlouvá, nebo argumentuje tím, že tady můj kolega Klaus něco řekl, přestože názory odborníků byly jiné. Tak přesně v případě těch mateřských školek a těch dvouletých dětí Svaz měst a obcí, odborné skupiny v rámci pedagogických poraden, psychologové, psychiatři, dětští psychologové, ti všichni kritizovali návrh paní bývalé ministryně Valachové. Takže na jednu stranu tady vyzývá k tomu, aby byl kolega Klaus fér, ale není fér sama? Já bych tady naopak očekávala, že se paní ministryně Valachová všem nám omluví. Omluví se i vám z vládní koalice, tehdejší vládní koalice, kteří jste byli vázáni koaliční smlouvou pro tento nesmysl hlasovat.

Kolegyně a kolegové, dneska máme jedinečnou možnost to změnit, vrátit znova tu situaci před účinnost, platnost tohoto zákona a napravit škody po paní bývalé ministryni Valachové. Učiňme tak. A já bych chtěla jen říct, že to nejsou pouze dětské skupiny, jsou to i jesle. Praha 2 provozuje jesle několik desítek let, dokonce stavíme jesle nové.

Takže paní kolegyně Valachová prostřednictvím pana místopředsedy, nevlamujte se do práv starostů, do práv samospráv na to, aby jako zřizovatelé si určili potřeby podle toho, co v té obci mají, a podle toho se chovali. Myslím si, že to lidé vždycky v rámci komunálních voleb oceňují (upozornění na čas), a proto jsou voleni starostové, kteří se snaží vyhovět všem skupinám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Klaus, poté paní poslankyně Valachová, Hyťhová a Kozlová. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vidím, že chceme reagovat na podobná slova paní poslankyně Valachové.

Jenom připomenu, že letos jsou komunální volby, a dnes máme šanci pomoci novým nebo staronovým zastupitelům, novým nebo staronovým starostům, abychom obě ty nesmyslné povinnosti, které prosadila bývalá vládní koalice, zrušili. A je fér říkat, že my občanští demokraté jsme na to upozorňovali od začátku legislativního procesu v minulém volebním období a tento zákon jsme také nepodpořili.

Tady vidíte, když se neomarxistický pohled na svět střetne s realitou. Logicky vyhraje reálný život a realita. Ne sny plánovačů, kteří jsou posedlí číslem 100 %, 100 %, 100 %. Přece docházka i pětiletých dětí do mateřských škol je mimořádně vysoká, ale někteří plánovači tam chtějí mít 100,0 v té kolonce procent dětí. Věřme rodičům, ti vědí nejlépe, co chtějí. Věřme našim samosprávám, ty samy vědí, jaké školky zřizují, jaké mají kapacity, jaké služby nabízejí rodičům na svých územích. To za prvé.

Za druhé. Tak razantní změna financování regionálního školství, a já souhlasím s tím, že je to komplikovaná věc, byla také připravena velmi rychle. Byla připravena velmi rychle, byla prosazena na sílu. A zase reálný život ukázal, že to nebylo připraveno dobře, minimálně z toho časového hlediska. A místo abychom vedli podrobně, trpělivě debatu o tom, jak to udělat, protože takový zásah ovlivní úroveň regionálního školství na mnoho let dopředu, tak z politicky prestižních důvodů byl schválen zákon v té podobě, v které byl, a je dobře, že se k tomu vracíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. Než dám slovo panu poslanci Klausovi, přečtu nějaké omluvenky. Omlouvá se nám paní poslankyně Levová do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Stropnický z dnešního jednání na celý z pracovních důvodů a pan poslanec Janulík mezi 11.30 a 14.00.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji. Já bych si dovolil říci prostřednictvím pana předsedajícího - paní poslankyně, nelžete. Já jsem nikoho neurážel. Podle stenozáznamu, i všichni, co jste mě tady slyšeli, jste viděli, že jsem vystoupil velice vstřícně, ocenil jsem aktivitu všech poslanců, dokonce jsem i část toho svého návrhu nenačetl, protože se snažím o konsenzus.

To, že kritizuji něco, že reforma financování je paskvil, to neznamená, že někoho urážím. Ta práce těch lidí je OK, ale třeba inkluze je také paskvil a také na tom pracovali lidi hodiny a hodiny, ti aktivisté, dokonce na tom pracovali ti chudáci úředníci, co to museli implementovat, ty nesmysly, do legislativy. Tato argumentace je naprosto lichá. Já jsem nikoho neurážel, já naopak hájím učitele, aby na ně nedolehl další nesmysl, který jste silově prosadili v minulém volebním období. A upřímně se divím a nechápu, proč tento věcný zákon personifikujete a neustále vztahujete k mé osobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní poslankyni Valachovou, která bude reagovat s faktickou poznámkou. Jenom se opravím, že paní poslankyně Levová se omlouvá ze zdravotních důvodů. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vaším prostřednictvím panu poslanci Klausovi. Naopak, vystupuji velmi věcně a už v předchozích čteních jsem ocenila věcnou debatu napříč politickým spektrem o této novele.

Vyjádřila jsem se - vaším prostřednictvím - k panu poslanci Klausovi, pouze právě co se týká nového financování škol. To, co řekl, tak v podstatě zopakoval. Já mohu jen zopakovat, že to není žádné dílo jednotlivce, je to dlouhodobé dílo všech, kde byla odborná shoda, politická shoda. Ať si ponechá svůj názor, ale přestane tuto širokou odbornou shodu, politickou shodu a také shodu Svazu měst a Sdružení místních samospráv na novém financování a na rozporu s odklady této věci jako svůj názor, ale nepředstírá, že snad došlo k nějaké zvůli, paskvilu a něčemu, co nikdo nechtěl. To je všechno.

Co se týká - vaším prostřednictvím - poznámky Jany Černochové, já jsem přece už při těch minulých čteních vysvětlovala a upozorňovala na to, jak se ta garance do zákona dostala. Dostala se poslaneckým návrhem. To nebyl vládní návrh. Nebyl to můj vládní návrh. A ano, vešla jsem ve známost vaším prostřednictvím, že jsem hájila tuto novelu po vetu prezidenta republiky, to je pravda. Hájila jsem tuto novelu po vetu prezidenta republiky a dosáhla jsem přehlasování veta prezidenta republiky. To je pravda, ale věřte mi, vaším prostřednictvím vážená paní kolegyně, že jsem tak činila z důvodu uchování garance míst pro děti čtyřleté a tříleté, tak jak jsem navrhovala. A toto zrušení nikdo nenavrhuje, je to něco, co rodiče oceňují. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Hyťhovou s faktickou poznámkou, bude následovat paní poslankyně Kozlová, pan poslanec Rais, paní poslankyně Gajdůšková, paní poslankyně Černochová. Máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Chtěla bych reagovat na paní poslankyni Valachovou. Musím uznat, že pan Klaus, jelikož jsem tady seděla, nikoho neurážel, pouze řekl svůj názor na reformu financování školství. Já musím sdílet jeho názor. My tedy jsme pro odložení pouze o rok, protože se domnívám, že dva roky je dlouhá doba, ale budeme i přesto hlasovat pro.

Dále bych chtěla paní poslankyni Valachovou upozornit na to, že sama by měla uznat chybu, a to už měla udělat předdávnem. Já jsem tady v minulém volebním období neseděla a nebyla a nehlasovala jsem pro žádnou novelu školského zákona, ale od té doby, co jsem poslankyní, tak mi přišel nespočet e-mailů a žádostí o to, abychom hlasovali pro novelu pana Klause, a to aby nebyla povinná mateřská škola pro děti od dvou let. A prosili mě, doslova mě prosili o to, abychom pro to hlasovali, že s tím mají problémy, že s tím nesouhlasí a tak dále. Takže to bych chtěla požádat paní poslankyni Valachovou, aby toto uznala a nemluvila tady třeba na pana Klause, když vyjadřuje svůj názor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Kozlovou. Jen poznamenám, že paní poslankyně Černochová svou faktickou poznámku stáhla. Dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Mám jenom takovou malou připomínku, ale ne vůbec nepodstatnou, a to k těm dětským skupinám. Máme obavy, že v případě, že dětské skupiny spadnou do zákona, přestane jejich financování Evropskou unií. Pravděpodobně by to znamenalo, že od 1. 1. 2019 už by Evropská unie tyto skupiny nefinancovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana poslance Raise. Připraví se paní poslankyně Gajdůšková, následuje pan poslanec Bláha a paní poslankyně Valachová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Vrátil bych se k tomu, co tady ráno říkal pan kolega Kubíček. To třetí čtení není na to, abychom si tady přepinkávali názory, nýbrž od toho, aby se schválila procedura. A navíc bych ještě k tomu přidal, mrzí mě že jedna strana tady této hry, nebudu ukazovat, stačí se podívat do účasti na tom výboru, že toto jsme si všichni mohli uhrát na výboru, kdyby tam ti lidé chodili. Ale bohužel oni nechodí. Ať se ti, co tady hrají ten ping-pong, podívají, koho se to týká. Postřelená husa se třeba ozve. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím paní poslankyni Gajdůškovou, připraví se pan poslanec Bláha Jiří.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jenom dvě krátké věty.

Za prvé. Tím návrhem a pozměňovací návrhy neznamenají, že zavádíme povinnou docházku pro dvouleté děti. Ten návrh má zajistit podmínky pro to, aby pokud rodiče budou chtít, ty děti do školky jít mohly.

Poznámka druhá. Neplánujeme. Není to tak, jak to tady vykládal pan poslanec Stanjura. Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Stanjuro, víte, neoliberální koncept se také neukázal úplně dobrý. Plán není sprosté slovo. A vy jste pod tím neoliberálním konceptem a odmítáním plánování jakékoliv vize a čehokoliv takového dokázali tuto zemi dvakrát, dvakrát dovést hospodářsky téměř na úplné dno. A byla to sociální demokracie, která tu zemi vytáhla. Myslet si o tom můžete, co chcete, fakta jsou jasná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy prosím pana poslance Bláhu. Připraví se paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Výborný, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Plzák. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, když už se rozhodnete tady diskutovat na téma, tak si to prosím vás pozorně přečtěte a neříkejte nesmysly, které tu prezentujete, o tom, že bude nějaká povinná docházka do školek od dvou let. O nic takového se tady nejedná. Já jsem tu za podnikatele a nechci vám kecat do vašich školek, ale rozhodně pro podnikatele je velký problém, že zaměstnanci nemají kam dát své děti, když se rozhodnou pro to, že chtějí chodit do práce, a samozřejmě v dnešní době, kdy nejsou pracovní síly, kdy řešíme, jestli vůbec zaměstnanec nastoupí do práce, by bylo velice přínosné, kdyby rodiče mohli dítě od dvou let někam dát. A my bychom měli společně vymyslet a pomoci k tomu, jak to uděláme. Ale jestliže tady diskutujete o něčem, o čem vůbec nevíte, tak je to zbytečné, abychom se tady scházeli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím paní poslankyni Valachovou. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím, paní poslankyně. (V sále je hlučno.)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, paní poslankyni Hyťhové, byť můj předřečník na to už zareagoval. Opravdu žádná povinnost, aby děti od dvou let chodily do školky -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším a požádám o větší klid ve sněmovně. Myslím, že nám stoupá hladina hluku nepřiměřeným způsobem. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Jenom navážu na svého předřečníka. Opravdu žádná povinnost, že děti mají chodit povinně od dvou let do školky, neexistuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Výborného. Připraví se pan poslanec Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Raisovi. Nezlobte se na mě, opravdu i třetí čtení je od toho, abychom o tom návrhu, jakémkoliv, tady vedli rozpravu. Pane kolego, já jako pedagog, jako do nedávna ředitel školy, myslím, jsem kompetentní se k návrhu novely školského zákona vyjádřit. Nejsem členem školského výboru, jsem členem dvou výborů, pěti podvýborů, tří komisí a nezlobte se, opravdu nemám časové ani jiné kapacity k tomu, abych chodil vést debatu na školský výbor. A od toho je sněmovna, a pokud to není zřejmé, tak tady opravdu nejsme u běžícího pásu, abychom pospíchali a sekali tady zákony tak jako ve fabrice. Tady jsme skutečně na půdě parlamentu a není možné, abychom upírali rozpravu a debatu nad čímkoliv. Bez ohledu na to, jestli jsem pekař, učitel nebo lékař. Ano, všichni jsme chodili do školy, tak asi máme nějakou kompetenci, možná cítíme potřebu se k tomu vyjadřovat, tak prostě ty názory vyslechněme a potom nějakým způsobem rozhodneme.

A k tomu, co říkal pan kolega Bláha. Já chápu, že nemáte dostatek pracovních sil, vím, jaká je situace na pracovním trhu. Na druhou stranu ty věci mají přece úplně jiné souvislosti. Je to otázka toho, jaký je charakter předškolního vzdělávání, otázka vzdělávací, výchovná, a nejenom to, že rodiče potřebují někde, v uvozovkách, odložit děti. Dítě prosím má nárok na to, aby bylo vychováváno v rodině, proto i ten návrh, který tady byl, mi přijde zcela nepatřičný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A jestli jsem to dobře pochopil, pan předseda Stanjura svou faktickou poznámku stáhl, takže následuje pan poslanec Plzák, poté pan poslanec Bartoň, Ferjenčík a Bláha. Prosím pana poslance Plzáka. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Nesouhlasím s tím, co řekl můj předřečník. My jsme se o tom v minulém volebním období dohadovali několikrát. A jednací řád je zákon, a pokud se nám nelíbí, tak ho změňme. Změňme ho a dovolme takovou širokou diskusi v tom třetím čtení. Tam je taxativně vyjmenováno, o čem se vede rozprava ve třetím čtení. A i když budu hodně tolerantní a budu říkat ano, toto se týká těch pozměňovacích návrhů, tak tady byla vedena diskuse k úplně jiným ideologickým věcem, a kdo co pokazil atd. A to si opravdu myslím, že do toho třetího čtení, nezlobte se na mě, nepatří. Já tady budu klidně sedět šest hodin ve druhém čtení a poslouchat, co se tady říká, ale prostě čas na ta třetí čtení je vymezen pouze na středy a pátky na určité hodiny, a proto by se mělo postupovat podle jednacího řádu. A jestliže opravdu máte pocit, že bychom ve třetím čtení mluvit měli o všem možném, tak to změňme, ten zákon, přijďte s tím návrhem a můžeme se o tom bavit. Ale jednací řád je zákon a neměl by se porušovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já si dovolím podotknout, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhovat jenom vymezené záležitosti, ale to neznamená, že nelze rozprávět o zákonu jako celku.

A teď prosím pana poslance Bartoně s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího reagoval na pana poslance Bláhu. Opravdu nikdy nezaznělo, že dvouleté děti budou mít povinnost předškolní docházky. Nicméně budu reagovat i na jeho výrok o firmách a z toho důvodu pak i pevně doufám, že bude hlasovat pro doprovodné usnesení, které jsem navrhl. Jsou to právě dětské skupiny, které si nekladou za cíl předškolní vzdělávání, ale péči o dítě. A právě firmy pro své zaměstnance mohou zřizovat dětské skupiny. A právě firmy, pokud po roce 2020, kdy skončí evropské peníze, budou mít nějakou garanci od státu alespoň spolufinancování této dětské skupiny, tak firmy budou zřizovat a provozovat dětské skupiny a budou tak pečovat o děti svých zaměstnanců, tito zaměstnanci se mohou vrátit do práce a být ekonomicky přínosnější než na rodičovské dovolené. Jde o to nezačít řešit tuto otázku až v roce 2020, kdy bude pozdě, ale začít se zabývat touto otázkou již nyní. Proto doufám, že i vy budete hlasovat pro doprovodné usnesení o dětských skupinách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Bláhu s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych hrozně rád, pokud se tady scházíme, pokud chceme diskutovat a vystupovat, abychom se poslouchali a abychom si téma, o kterém chceme diskutovat, opravdu dobře načetli, abychom pak tady neříkali věci, které jsou úplně jinak, než ve skutečnosti jsou popsané nebo o čem diskutujeme. Protože navzájem se zdržujeme. Já osobně už bych byl pro to, abychom se nad touto diskusí vždycky sešli nejdříve u kulatých stolů a jinde mimo sněmovnu, aby pak tady opravdu zazněly jenom ty argumenty, na kterých se dohodneme nebo nedohodneme. Protože to, co se tady předvádí, je někdy k smíchu. A to, že tady zaznívají věci, které nejsou de facto nikde obsažené, tzn. přesně to, že je povinnost dávat děti do školek od dvou let, že tady kolem toho jednáme - vždyť to není pravda. Takže proč o tom vůbec hovoříme. Zbytečná záležitost.

Co se týče firem. Já jsem se o to zajímal a opravdu chce to systémově celé změnit, tzn. vzít to, sednout si ke stolu a říct, jakým směrem půjdeme. To, co tady vytváříme, je jenom nepřehledná smršť věcí, které pak nefungují. Takže doporučuji, pojďme se sejít na toto téma. Já vám řeknu, jaké jsou problémy, když chcete jako firma zřídit školku, co všechno musíte dodržet, že první je požární zákon, který vám shodí všechno ze stolu. Takže pokud chcete nad něčím diskutovat, tak se o to zajímejte, pak se pojďme sejít, pak přijďme sem a vyřešíme to možná třeba i za dvacet minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Vaše faktická poznámka vyvolala další dvě faktické poznámky, a to pana poslance Kalouska a paní poslankyně Pekarové. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan poslanec Bláha má zajisté právo vystoupit k té předloze a říci cokoli, ale já bych ho chtěl vaším prostřednictvím požádat, aby nás tady neškolil, co smíme nebo nesmíme říkat, co máme nebo nemáme studovat a jak se máme vyjadřovat. Já, pane poslanče, mohu mít na způsob vašeho vystupování, na průběhy a výsledky vaší práce také svůj názor, ale nechávám si ho pro sebe. Radši. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím paní poslankyni Pekarovou.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Dámy a pánové, dobrý den. Tak se nám ta diskuse opět rozjela a posunula už mnohdy úplně jiným směrem, ale já bych ráda vrátila pozornost k pozměňovacím návrhům, které to, co tady mnozí z vás zmiňují a řeší, opravdu mají za cíl vyřešit. A týká se to právě dvouletých dětí ve školkách a možnosti pro obce nahradit tuto doposud v zákoně povinnost a garanci právě dětskými skupinami a využitím těchto forem, které předložila paní kolegyně Valachová. A byť ty názory mohou být různé na to, jestli děti mají být do tří let raději s maminkou, tatínkem nebo prostě s někým blízkým doma, nebo jestli mají možnost být v kolektivním zařízení, tak si myslím, že právě ta svoboda volby jednotlivých rodičů by měla být umožněna. Stát by měl podpořit, aby byla ta svoboda volby opravdu reálná. Mně to přijde jako skvělý kompromis, který tady vlastně vznikl, který můžeme schválit. A chtěla bych vyjádřit tomu pozměňovacímu návrhu podporu, protože si myslím, že pak už se nebudeme muset dále zabývat tím, co ještě je vhodné, není vhodné, když se na to budeme dívat z úhlu pohledu těch rodičů - ať si mají možnost vybrat. Není to tedy garance, jak byla v dosavadním zákoně, ale je to možnost pro obec tu službu poskytnout, řekněme pro mě také lepším způsobem, tak jako je v dětské skupině, tak je to všechno myslím úplně nejlepší pro všechny zúčastněné. A chtěla bych tu diskusi opravdu v tomhle směru vrátit zpátky od těch nálepek o neomarxismu, neoliberalismu atd. k tomu meritu věci, protože si myslím, že o to tady má jít zejména.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní se vrátíme k rozpravě. Já prosím pana poslance Čižinského, připraví se pan poslanec Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Jenom kratičce připomenu, o co jde v tom pozměňujícím návrhu D1. Jde o to, že je Pepíček a Mařenka. Pepíček se narodil v červnu, Mařenka v září. A pokud se pedagogicko-psychologická poradna domnívá, že Pepíček i Mařenka by měli využít přípravnou třídu základní školy, tak Pepíček může, protože dostane odklad, a Mařenka nemůže, protože odklad nedostane, protože jí nebylo šest let. Ten pozměňující návrh to srovnává a jak Pepíček, tak Mařenka, pokud si pedagogicko-psychologická poradna bude myslet, že to je pro ně dobré, se do přípravné třídy základní školy bude moci dostat. Prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance Juránka, připraví se paní poslankyně Kozlová.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, paní ministryně, kolegové, jsem rád, že jsem se dostal ke slovu. Já určitě nechci používat zcela vědomě těch dvouminutových vstupů, abychom si tady skákali do řeči a abychom se vzájemně hádali, a proto bych chtěl být i v této věci naprosto věcný. Chci dodržet jednací řád, abych se vyjadřoval přímo k těm návrhům, které zde jsou. Chci k tomu nicméně říct jednu věc trošku širší a začít to vždycky u těch konkrétních bodů.

Tak máme tady bod financování. Já vás můžu ujistit, že financování ani tak, jak bylo vyřešeno v tom minulém zákoně, ani tak, jak se v současné době řeší, není ve školství vyřešenou věcí a je to jeden z největších úkolů Ministerstva školství. Tím se obracím na pana ministra. Regionální školství nebylo dořešeno od vzniku krajů. Jenom zdůrazňuji jednu věc - je velmi dobře toto odložit. A proto v rámci tady toho návrhu budu podporovat odložení financování. Ta záležitost se tím nicméně nevyřeší, ale chci konstatovat, že situace před přijetím toho zákona byla horší. To znamená, že i ten špatný zákon, který je tady kritizován, šel správným směrem.

Druhá věc, o které chci mluvit, jsou dvouleté děti v mateřských školách. Mateřské školy nejsou připraveny ani vybaveny a nikdy nebudou připraveny na dvouleté děti. Pokud některé jednotlivé budovy tomu vyhovují, pokud jednotlivé týmy jsou toho schopny, tak řešení, tak jak je navrženo v této změně, že je budou přijímat dobrovolně, je nejlepším možným řešením. Tady jenom upozorním na to, že tato změna sice prošla v Senátu, protože ten minulý zákon také poskytoval řadu pozitivních věcí, nicméně i já osobně jsem tam upozorňoval, že tuto věc bude nutno brzy novelizovat. A většinový názor v Senátu byl, že tam tato záležitost nepatří.

Nicméně bylo zapotřebí zákon v té době i rychle schválit a hned řeknu proč. To je ve věci, té poslední, kdy budu mluvit o tom, proč nepodpořím záležitost dětí, tedy rozšíření jejich školní docházky o jeden rok, přestože jsou tady vysoká procenta. Jednou tady zaznělo, že 94 % dětí už chodí do mateřských škol, ve druhém případě 96,4%. Pro mě to není podstatný rozdíl, ale podstatný rozdíl je, že tato záležitost se do zákona dostala pro určitý nátlak z Evropské unie, tady prosím, abyste si to dosledovali v minulosti, a to pro řešení právě té skupiny, která patří do 6 nebo 3,6 %, ať už budeme používat kterékoliv číslo. A tam jenom upozorňuji na to, že pokud budeme chtít tento problém řešit, aby docházka nebyla povinná, tak je tady velice důležitý prvek, že budeme muset vyřešit právě připomínku Evropské unie, na základě které nám hrozil postih, a který tento zákon, byť nedokonale, vyřešil. (V sále je velký hluk a špatná slyšitelnost!)

Proto tedy shrnuji, že financování a jeho odložení - pro. Co se týká zrušení povinného přijímání dětí od dvou let, také pro, jak tady tyto věci jsou. A co se týká předškolní docházky, její změnu - proti, protože záležitost se musí dořešit ještě s ohledem na jiné záležitosti.

Děkuji vám za pozornost, přestože jsem místy neslyšel ani sám sebe, ale děkuji vám, že jste mě aspoň někteří poslouchali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem poslouchal. Nyní prosím paní poslankyni Kozlovou.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Já děkuji panu předsedajícímu za slovo. Chtěla bych jenom velice krátce podpořit návrhy F1 a F2. Týkají se toho, že navrhujeme plošné zrušení povinnosti předškolního vzdělávání mezi pátým a šestým rokem. Ráda bych zdůraznila, že pro 90 % populace se po zavedení této plošné povinnosti vlastně nic nezměnilo. Drtivá většina rodin využívala práva posílat děti do školy i bez zákonné povinnosti. Plošná povinnost měla za cíl dostat do školek děti z vyloučených lokalit, kterých je méně než 2 %. Dle šetření České školní inspekce tento cíl splněn nebyl - bohužel. Je to tedy jedním z důvodů, proč chceme plošnou povinnost před šestým rokem dítěte zrušit. Návrh však neruší institut povinné předškolní docházky zcela. Zachovává ho pro děti s odkladem, které posune k možnosti nastoupit školní docházku bez hendikepu, to znamená, budou moct navštěvovat přípravné třídy ve škole. Tento odklad, který byl pro ně doporučen, pro ně bude výhodou.

A pak bych ještě ráda podpořila tisky 6 a 7. Tam jde o individuální vzdělávání. Stávající zákonná úprava ukládá rodiči uvést důvody, proč má být individuální vzdělávání povoleno. To chceme změnit a navrhujeme v této situaci, aby ředitel, který rozhoduje i nadále o tom, kdo odklad dostane a kdo nedostane, dle svého přesvědčení pouze nepovolení individuálního vzdělávání odůvodnil, a to tak, aby se toto odůvodnění objevilo v dokumentaci. Cílem je, aby důvody pro odmítnutí individuálního vzdělávání byly veřejné v oficiální rovině a mohly dále sloužit jako součást zpětné vazby v řízení školského systému, alokaci potřebných financí a podobně.

Ještě jedna technická věc. Ráda bych stáhla náš návrh F3 a F5, protože po konzultacích s Ministerstvem školství jsme dospěli k názoru, že by nesplnil účel, a to proto, že podle tohoto návrhu by se mělo prokazovat předškolní vzdělávání u dětí, které přechodně žijí s rodiči v zahraničí. Jak jsme zjistili, bylo by lepší tento návrh stáhnout, a proto tak činím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. (V sále je hluk!) O stažení návrhu budeme muset samozřejmě hlasovat, protože je to navrženo ve třetím čtení. Přečtu teď nějaké omluvy. Omlouvá se nám paní poslankyně Jana Vildumetzová z dnešního jednání až do konce z pracovních důvodů a omlouvá se nám z operativních důvodů z jednání mezi 12. a 13. hodinou pan předseda Bartošek. Já děkuji. (Dotaz ministra školství.) Ještě jsem neukončil rozpravu, takže pan ministr chce ještě s přednostním právem do rozpravy.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se znovu vyjádřil k projednávanému návrhu a jednoduše to shrnul.

Co se týká přijímání dvouletých dětí do mateřských škol, a možná zpřehledním situaci, protože tady byla poměrně široká debata. Stanovisko Ministerstva školství bylo neutrální. A skutečně, bavme se o povinnosti přijímat od roku 2020 do mateřských škol děti od dvou let věku, respektive o tom, že tato povinnost zde nebude, bavme se klidně i o roli dětských skupin, ale nedělejme změny překotně. To znamená, role dětských skupin je určitě důležitá, ale pro tuto chvíli stanovisko k těm dvouletým je, že ze zákona by měly odejít - tato formulace by z něj měla zmizet.

K povinnosti předškolního vzdělávání, tady se neshodneme s mnohými z vás, mám za to, že po prvním roce, přestože nějaká data jsou, je nástroj potřeba zpřesnit, vyzkoušet a je potřeba, abychom data měli jednak ne po osmi měsících, respektive v tuto chvíli po prvním roce, ale abychom se také nad těmito daty bavili o tom, jestli jsou jiné nástroje, než je zrušení této povinnosti ze zákona, jak této dobré povinnosti dostát.

S tím souvisí úplata za předškolní vzdělávání, ale to už jsme si řekli, že je v této věci poměrně lichá. Nad rámec původního návrhu pana poslance Klause je zde samozřejmě pozměňovací návrh, který se týká změny financování regionálního školství, a tady deklaruji, že stanovisko MŠMT je podpořit roční odklad. Když jsme se rozjeli mezi ředitele škol, je to podnět z terénu a myslím si, že to celému procesu může jednoznačně prospět. To znamená, ve vztahu k proceduře, která bude následovat, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje body A1, A2. MŠMT nedoporučuje bod A3. A co se týká hlasování bodu B1, stanovisko MŠMT je kladné. K ostatním navrženým bodům je stanovisko MŠMT záporné, respektive MŠMT nedoporučuje.

Děkuji. To jsem chtěl říct. (V sále je stále obrovský hluk a neklid!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Do rozpravy se ještě přihlásil pan poslanec Ferjenčík. Poprosím o klid v sále. Vidím, že nás tady přibylo, což je dobře, ale byl bych rád, kdybychom zachovali úroveň hluku, která je vhodná pro jednání. Prosím, pane poslanče, jestli vám to stačí.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl naposledy v této rozpravě požádat o podporu alespoň řekněme kompromisní verze povinné předškolní docházky, a to pozměňovací návrh F6, F7, který zjednodušuje možnost individuálního vzdělávání. Já jsem poměrně dost času strávil tím, že jsem navštěvoval školy ve svém kraji, nejen školy, ale i školky. A ředitelky školek se všechny shodují, že povinná předškolní docházka jim nesmírně komplikuje život. Ony musejí být připraveny přijmout žáky, kteří se ale vůbec nehlásí, nekomunikují s nimi, opatření prostě nefunguje dobře. Já chápu, že Ministerstvo školství hájí status quo, ale bohužel byrokracie, kterou to školkám přineslo, je značná, a byrokracie, kterou to přineslo rodičům, je také značná - úplně zbytečné písemné omluvenky a další věci. Nicméně vidím, že tu bohužel není vůle podpořit ten náš pozměňovák, který se zavádí až od šesti let a ne od pěti, ale pokud o tom aspoň trochu přemýšlíte, zkuste aspoň podpořit tedy zmírnění těch pravidel pro individuální výuku.

Stejně tak bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu kolegy Čižinského, který má svou logiku především pro menší školy na menších obcích, aby mohly vůbec ty přípravné třídy zřizovat, stejně tak o podporu toho doprovodného usnesení, které podpoří dětské skupiny do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Je zájem o závěrečné slovo? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Už nebudu zdržovat, jenom poděkuji členům školského výboru napříč politickým spektrem, že se mě tady v debatě zastali, a samozřejmě členům svého klubu a přeji veselé hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je závěrečné slovo také v případě pana zpravodaje? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. V průběhu debaty jsem zaznamenal návrh předkladatelky na stažení pozměňovacího návrhu F3 a F5, o čemž bychom měli hlasovat na začátku, a dále uvádím, že na žádost legislativního oddělení pak budu navrhovat změnu procedury, která je uvedena v usnesení z garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Skončili jsme rozpravu. Pan zpravodaj může zůstat u řečnického pultu, protože přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Takže prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás nejprve seznámil s procedurou hlasování, a skutečně se musíme také hlasováním vyrovnat s návrhem na stažení dvou pozměňovacích návrhů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Garanční výbor navrhl proceduru v pořadí:

1. Návrhy F1, F2 paní poslankyně Kozlové. Bude-li schváleno, je nehlasovatelné A1, body 1 a 2.

Následně jsou dvě varianty. Varianta 1. Bude-li F1, F2 schváleno, pak se navrhuje hlasovat o pozměňovacím návrhu A1, body 3 až 8, následně bez ohledu na výsledek jsou nehlasovatelné C4, E1, E2, F4 a F5, body 1 a 2. Varianta 2. Nebude-li F1 a F2 schváleno, pak hlasovat A1 jako celek, následně bez ohledu na výsledek jsou nehlasovatelné C4, E1 plus E2, F4 a F5 a body 1 a 2.

3. - A2. 4. - A3. 5. - B1. 6. - C1, C2 dohromady. 7. - C3. 8. - C5, C6, C7 dohromady. 9. - D1. 10. - F3. Následně bez ohledu na výsledek je nehlasovatelné F5 bod 3, pokud hlasováním předtím tyto pozměňovací návrhy neschválíme, že budou vyřazeny. 11. - F6, F7. 12. - zde ještě z výboru je G, doprovodné usnesení. 13. - legislativně technické úpravy, které případně vyplynou z pozměňovacích návrhů. A 14. - hlasovat zákon jako celek.

Jak jsem uvedl v obecné rozpravě, na žádost legislativního oddělení navrhuji opravu procedury a bod G, který je 12, doprovodné usnesení, hlasovat až po hlasování zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, jen se zeptám, zda je jasné, jaký návrh tady přednesl pan zpravodaj, a zda můžeme přikročit k hlasování o proceduře, tak jak byla navržena, včetně té úpravy, že doprovodné usnesení budeme hlasovat až poté, co odsouhlasíme návrh zákona jako celek. Je to všem jasné. Takže vyhovím žádosti o odhlášení. Prosím všechny, aby se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Dámy a pánové, ale nebudeme v tuto chvíli hlasovat o proceduře, budeme hlasovat nejprve o návrhu na stažení dvou pozměňovacích návrhů, tak jak zazněly v rozpravě. Prosím pana zpravodaje, aby nám připomněl ty dva návrhy, o kterých teď budeme hlasovat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Jedná se o pozměňovací návrhy F3 a F5, jinak řečeno, v proceduře by se nehlasovalo o bodu 10.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nicméně než budeme hlasovat o proceduře, musíme odsouhlasit to, že tyto návrhy vyřadíme. Doporučuji, abychom o nich rozhodli jedním hlasováním, pokud proti tomu není námitka.

Námitka není, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto bodů? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84. Přihlášeno 154 poslanců, pro 154, proti nikdo. Body jsme vyřadili.

 

Nyní budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Ptám se, zda je potřeba ještě jednou tu proceduru zopakovat, nebo můžeme hlasovat. Není to potřeba.

 

Budeme hlasovat o navržené proceduře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85. Přihlášeno je 156 poslanců, pro 154, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a já prosím pana zpravodaje, aby nás provedl jednotlivými pozměňovacími návrhy.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Opět krátce shrnu, o čem je pozměňovací návrh. Jako první budeme hlasovat o návrh F1 a F2. Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Kozlové, který zachovává statut povinné školní docházky, nicméně pro děti až od šesti let, tedy pro děti s odkladem povinné školní docházky. Rovnou doplním stanovisko garančního výboru. Garanční výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Stanovisko navrhovatele?

 

Poslanec Václav Klaus: Podporujeme, to jsou vlastně ty pětileté děti, zrušení povinné školky v mírnější formě. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jen bych prosil pana zpravodaje i pana navrhovatele, aby vždycky jasně řekli, jestli je stanovisko doporučující, nebo nedoporučující, bez dalších komentářů. Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86. Přihlášeno 156 poslanců, pro 64, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následně tedy bude hlasována varianta 2. Bude hlasováno A1 jako celek. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Raise. Ponechává povinnou školní docházku pro děti od pěti let, ponechává bezúplatnost za tuto povinnou školní docházku, ponechává původní znění, včetně individuálního vzdělávání. Garanční výbor doporučuje schválit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 87, přihlášeno je 156 poslanců, pro 120, proti 25. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Můžeme přikročit k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2 pana poslance Raise. Jedná se o doplnění původní novely, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 3 do 6 let s možností organizovat to už od 2 let. Jedná se o původní znění, které bylo platné před změnou, kterou nyní projednáváme, to znamená před tím, než od roku 2020 začne platit, že je to od 2 let.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko prosím? (Garanční výbor doporučuje schválit.) Ano. Navrhovatel? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 88, přihlášeno je 156 poslanců, pro 147, proti 1. Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh - A3.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh A3 pana poslance Klause, který posunuje platnost zákona v oblasti financování regionálního školství o dva roky. Garanční výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Doporučuji schválit. Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 89, přihlášeno je 156 poslanců, pro 41, proti 106. Návrh nebyl přijat. Můžeme přejít k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh B1 pana poslance Vondráka, který posunuje přechodné ustanovení v oblasti reformy financování regionálního školství o jeden rok. Garanční výbor doporučuje schválit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 90, přihlášeno je 156 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přistupme k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh C1, C2 paní poslankyně Valachové... nebo Gajdůškové, který doplňuje doplnění zmocnění o stanovení podmínek předškolního vzdělávání pro děti mladší tří let. Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Zamítnout.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 91, přihlášeno je 156 poslanců, pro 7, proti 116. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh C3 - možnost obce plnit povinnost u vzdělávání dětí mladších tří let přes dětské skupiny. Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Zamítnout.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 92, přihlášeno je 156 poslanců, pro 21, proti 101. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh C5, C6, C7 paní poslankyně Valachové, který hovoří o spádovosti, kde mají přednost k přijetí do mateřské školy děti již od dvou let, které do konce roku budou tříletými. Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan navrhovatel? (Zamítnout.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přihlášeno je 156 poslanců, pro 11, proti 118. Také tento pozměňovací návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh D1 pana poslance Čižinského - rozšířit přípravné třídy i o děti nejen s odkladem povinné školní docházky. Výbor k tomuto pozměňovacímu návrhu nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Schválit.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 94, přihlášeno je 156 poslanců, pro 76, proti 74. Návrh nebyl přijat. Přistoupíme k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh F6 a F7 paní poslankyně Kozlové - zjednodušení individuálního vzdělávání. Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan navrhovatel? (Zamítnout.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 95, přítomno 156 poslanců, pro 31, proti 118. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vzhledem k tomu, že bod G budeme hlasovat až po zákonu jako celku, následuje schválení možnosti legislativně technických úprav, které případně vyplynou z přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: A jsou takové legislativně technické úpravy, abychom je mohli hlasovat? Já jsem je nezaznamenal, ale možná takové budou.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: (Po konzultaci s legislativním odborem.) Ano, prý jsou. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ale bude všem poslankyním a poslancům jasné, o čem budeme hlasovat, pokud budeme hlasovat v této obecné rovině?

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Budeme hlasovat o tom, že legislativní oddělení vzhledem k tomu, že v článku tři se vkládá dvakrát pozměňovací návrh, tak je to potřeba dát dohromady, aby to dávalo smysl. Jedná se o formální úpravy, nikoliv o věcné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ať se na mě pan zpravodaj nezlobí, nemůžeme schválit zákon s tím, že pak ho někdo dopracuje! To tedy fakt ne! Nechápu, že to není připraveno, když o tom víme. Nechápu, že to nebylo první hlasování, které by bylo možná podmínečné tím, jestli pozměňovací návrhy projdou, nebo neprojdou, ale není možné, aby Sněmovna schválila zákon a současně řekla: ukládáme legislativnímu odboru, aby to dopracoval! To skutečně není možné!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan zpravodaj. Já mohu dát teď slovo pouze těm, kteří mají přednostní právo. Pan předseda Kalousek, může vystoupit s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já většinou v těch procesních věcech s panem předsedou Stanjurou souhlasím. Ale teď si opravdu myslím že ne. Protože to, o čem budeme hlasovat, to není dopracování zákona. To je prostě jenom legislativní zformulování toho, co už jsme schválili. To prostě v tom legislativním procesu takhle se bohužel někdy musí pracovat. To není nic proti ničemu a myslím si, že o tom můžeme hlasovat s klidným svědomím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Tak asi bych trval na proceduře, která byla navržena ve výboru, a jsou zde zařazeny i tyto legislativně technické věci. Ještě doplním, že výbor doporučil provedení případných legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já mohu dát slovo pouze těm, co mají přednostní právo. Nikomu jinému v tuto chvíli ne. Námitka k hlasování. Ano. Tak v tom případě mohu vyhovět. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, že vstupuji do této zajímavé debaty, ale já jsem teď zjistil při zpětné kontrole hlasování u hlasování 88, že tam mám uvedeno proti, ale hlasoval jsem jednoznačně pro. Ten návrh podporuji, takže tam mám chybu. Prosím o úpravu. Netrvám na novém hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nezpochybňujete hlasování, jde jenom o stenozáznam. Ano, děkuji. S přednostním právem pan zastupující předseda klubu Kubíček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Já bych poprosil o patnáctiminutovou přestávku, aby se vlastně vyjasnily ty jednotlivé záležitosti, které nejsou teď úplně jasné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, vyhovím vám. Nejprve dám ještě slovo panu předsedovi Kalouskovi, který se hlásil, a panu místopředsedovi Pikalovi.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já děkuji. Ale já nemohu souhlasit ani s tím, abyste dal hlasovat o námitce, pane předsedající, protože my jsme si schválili proceduru. A v té proceduře je to hlasování uvedeno. To znamená, s tou námitkou jsme měli přijít před hlasováním o proceduře. Teď už je pozdě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem tedy nezaznamenal, že by námitka byla vznesena. Nicméně se chci zastat toho, že jsme schválili nějakou proceduru, jejíž součástí je to, že na konci schválíme, že budou provedeny legislativně technické úpravy, které vyplývají z toho, které pozměňující návrhy schválíme a které pozměňující návrhy neschválíme. To je běžná praxe a běžný postup. Takže nevím, kde je ten problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak po vystoupení pana předsedy Stanjury vyhovím žádosti klubu ANO a dám patnáctiminutovou přestávku. Vyhlásím patnáctiminutovou přestávku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom v reakci na pana místopředsedu Pikala. Tak já si myslím, že to není běžná praxe. Pokud máte jiný názor, tak to doložte. Máme na to patnáct minut, abyste mi ukázal, kde jinde běžně se to tak dělá. Mohu se plést. Ale já si nepamatuji, že bychom takhle někdy postupovali. Samozřejmě ta paměť nemusí být absolutní. Ale když někdo tvrdí, že to je běžná praxe, tak by měl uvést, kdy naposled se tato běžná praxe uplatnila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vyhlašuji patnáctiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu ANO.

 

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.38 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, patnáct minut pro přestávku na jednání poslaneckého klubu uběhlo. Budeme pokračovat v našem jednání. Já dám slovo panu zpravodaji. (Hluk v jednacím sále.) Prosím o klid, protože jsme se dostali do ne úplně lehké situace, tak abychom všichni věděli, jak se z té situace dostaneme zase ven. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Legislativně technické úpravy, které případně vyplynou z pozměňovacích návrhů, byly do procedury začleněny, protože se nevědělo, jak dopadnou pozměňovací návrhy, a kupříkladu dva pozměňovací návrhy vkládaly článek 3. Takže jde pouze o přečíslování. Nicméně legislativní oddělení má plně v pravomoci tyto legislativně technické změny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, k tomu bych chtěl poznamenat, že legislativní oddělení běžně provádí tyto úpravy na základě toho, co přijme Poslanecká sněmovna, aniž je k tomu zmocněno tímto rozhodnutím o následných legislativně technických úpravách. Na základě této debaty navrhuji, abychom odhlasovali změnu procedury a vypustili hlasování o bodu legislativně technické úpravy, které případně vyplynou z přijatých pozměňovacích návrhů. To je můj návrh, o kterém dám nyní hlasovat.

 

Čili budeme hlasovat o změně procedury, že nebudeme hlasovat o původně schváleném návrhu legislativně technických úprav. Je to prosím srozumitelné? Je.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 96, přihlášeno 154 poslanců, pro 136, proti nebyl žádný. Takže jsme odsouhlasili to, že nebudeme hlasovat o legislativně technických úpravách.

 

Nyní jsme, pane zpravodaji, pokud jsem to správně sledoval, v okamžiku, kdy bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Ano, nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku. Zde doplním, že výbor doporučuje přijetí zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Seznámím s návrhem usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 61, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 97, přihlášeno 154 poslanců, pro 142. Znamená to, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Žádám ještě pana zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Doprovodné usnesení G, sněmovní dokument číslo 951. Já s dovolením doprovodné usnesení přečtu celé.

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že se dětské skupiny (dle zákona číslo 247/2014 Sb.) osvědčily jako doplněk mateřských škol v péči o předškolní děti. Po roce 2020 skončí příslušné projekty operačního programu evropských fondů řízeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Proto Sněmovna vyzývá vládu k přípravě zahrnutí stávající funkční podoby dětských skupin do financování z národních zdrojů po roce 2020. Zároveň žádá vládu o přípravu modelu financování mateřských škol tak, aby byly narovnány podmínky pro provoz mateřských škol s podmínkami pro dětské skupiny."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slyšeli jste text doprovodného usnesení, o kterém dám nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 98, přihlášeno 153 poslanců, pro 66, proti 31. Návrh doprovodného usnesení nebyl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

S přednostním právem mezi body pan místopředseda Sněmovny Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý den. Omlouvám se, že vás přerušuji. Mám jenom k té proceduře, která se tady probírala, vlastně dvě věci. Jedna je, že bych se chtěl omluvit panu předsedovi Stanjurovi, že se nejedná o běžnou věc, ale jedná se o věc, která je normální, tedy například v minulém období u tisku 873, kde bylo velké penzum pozměňovacích návrhů, se podobně schvalovala oprávnění pro legislativní odbor udělat tyto legislativně technické opravy ex post bez toho, aniž by byly známy v tu chvíli předem. Je samozřejmě na nás, jestli tohle budeme schvalovat kvůli nějaké právní jistotě, nebo ne. Já bych byl za to, že ano, když se to běžně dělalo, ale můžeme tu zvyklost změnit. (Řečník mluví potichu s hlavou otočenou doprava na pana poslance Stanjuru, tedy mimo mikrofon. V sále je velký hluk a z různých stran se ozývá, že není slyšet.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane místopředsedo, ale mám signály od různých poslanců a poslankyň z různých stran sálu, že vás neslyší. A prosím všechny ostatní o klid, aby pan místopředseda nám mohl sdělit, co považuje za potřebné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, tedy znovu. Omlouvám se panu předsedovi Stanjurovi, že jsem říkal, že to je běžná věc, že se taková věc schvaluje. Nicméně je to normální. Podobně v minulém volebním období u tisku 873 byly podobně schváleny legislativně technické úpravy na konci bez toho, aniž by byl předem znám ten materiál, protože tam bylo velké penzum pozměňovacích návrhů, bylo tam navrhováno například také podobně více článků stejného čísla a podobně, takže nebylo možno připravit ten materiál legislativně technických úprav předem, takže se to schválilo takhle a zmocnil se ten legislativní odbor k tomu, aby to upravil ex post, aniž bychom věděli přesně, jak ty legislativně technické úpravy budou vypadat. Ostatně tak se to stane i teď, akorát jsme k tomu tentokrát odbor nezmocnili. Takže možná někomu bude chybět právní jistota, jestli to ten legislativní odbor může udělat. Samozřejmě to udělat může. Takže to je jedna věc.

Pak bych se chtěl ještě vrátit k tomu, že se tady objevily během té diskuse návrhy na to, že se moc debatuje. Tak pokud chcete omezit diskusi, tak jednací řád vám to umožňuje. Můžete navrhnout, že omezíme rozpravu a bude omezený počet vystoupení. To tam je. Ale pokud to neuděláme, tak prosím vás umožněme to, že každý vystoupí s faktickou poznámkou, kolikrát bude uznávat za vhodné, k věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu místopředsedovi. Pan poslanec Ondřej Polanský se z dnešního jednání omluvil v době od 10.30 do 10.50 vzhledem k neodkladným pracovním povinnostem, pan poslanec Jiří Běhounek od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a z pracovních důvodů od 12 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Martin Kolovratník.

 

V tuto chvíli zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP