Pátek 29. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

63.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Bauer. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 120/4, který nám byl doručen 30. května 2018. Usnesení garančního výboru nám také bylo doručeno, a to jako sněmovní tisk 120/5.

Nyní se ptám navrhovatele, tedy pana ministra, zda má zájem vystoupit před zahájením rozpravy. Ano, prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Krčál Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona obsahuje dvě opatření v oblasti důchodového pojištění, a to návrh na zvýšení základní výměry důchodu z 9 na 10 % průměrné mzdy a dále návrh na zvýšení důchodu o 1 000 korun měsíčně důchodcům, kteří dovršili věk 85 let. Podrobné zdůvodnění obou těchto návrhů zaznělo při projednávání návrhu zákona v prvním a druhém čtení. V rámci druhého čtení bylo též vysvětleno, že návrhem zákona nijak nedochází k oslabení principu zásluhovosti v důchodovém pojištění.

Při druhém čtení byla podána velká řada pozměňovacích návrhů, které se však většinou přímo netýkají opatření obsažených ve vládním návrhu zákona, ale míří do různých prvků a institutů důchodového pojištění, včetně těch nejvýznamnějších, to je důchodového věku, potřebné doby pojištění a stanovení výše důchodů. K těmto pozměňovacím návrhům je třeba uvést, že tak zásadní změny v důchodovém pojištění s výraznými finančními dopady by neměly být přijímány cestou jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale naopak by měly být výsledkem důkladných analýz, posouzení dopadu ve všech souvislostech a také celospolečenského konsenzu. Za to se prosím přimlouvám. K pozměňovacím návrhům bych řekl, že jsou nekoncepční a finančně značně nákladové. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že nárůst výdajů by mohl být 20 až 25 mld. korun.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím tedy o schválení návrhu zákona ve znění předloženém vládou. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Jako první v ní vystoupí pan zpravodaj, pokud si přeje. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi opravdu jenom zkráceně z pozice zpravodaje tohoto sněmovního tisku říci jenom několik informací, jakým způsobem procházel tento sněmovní tisk legislativním procesem. Podstatné věci byly řečeny z úst pana ministra. Jedná se tedy o vládní novelu zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. První čtení proběhlo 19. dubna na 12. schůzi, přikázáno sociálnímu výboru jako garančnímu a rozpočtovému. Samozřejmě, ve stanovených lhůtách byl tento vládní návrh novely v obou výborech projednán včetně pozměňujících návrhů.

Důležitá informace pro následné hlasování, vážený pane místopředsedo - nebylo podán ve druhém čtení návrh na zamítnutí.

A pro vás pro všechny jenom stručné shrnutí, o čem jsou jednotlivé pozměňující návrhy, resp. jak byly označeny. A to jsou ty, které byly načteny ve druhém čtení 25. května. Za prvé jsou to pozměňující návrhy pod písmenem A, které se týkají paní poslankyně Adamové Pekarové. Následně pozměňující návrhy pod písmenem B, které byly předloženy prostřednictvím paní poslankyně Golasowské. Následně pozměňující návrhy pod písmenem C pana poslance Víta Kaňkovského. A za další pozměňující návrhy pod písmenem D poslance Jana Bauera.

Také bych vás chtěl informovat, že byla navržena prostřednictvím výboru pro sociální politiku dvě doprovodná usnesení. Jedno, které vzniklo na výboru pro sociální politiku, a druhé, které v rámci druhého čtení přednesl pan poslanec Ferjenčík. Návrh procedury hlasování mám samozřejmě připraven a seznámím vás s ním poté, co proběhne rozprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Gajdůšková, po ní paní poslankyně Golasowská. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, budu mluvit za sociální demokracii. A zdůrazňuji to slovo sociální. Proto podporujeme každý návrh, který lidem pomůže. A tento návrh novely důchodového pojištění jde v logice toho, co sociální demokracie prosazovala a také přijala v minulém funkčním období vlády.

Problém u důchodů ale vidíme ten zásadní. Samozřejmě bychom si přáli, aby byly mnohem vyšší obecně. Ale ten zásadní problém je tam ve chvíli pro jednotlivé lidi, kdy zůstanou sami. Kdy senior nebo seniorka ovdoví, zůstanou bez partnera. A tam se samozřejmě promítá velmi vysoká úroveň nájemného nebo nákladů na bydlení a mnohé jiné problémy. Tento problém trošičku vzdáleně řeší nebo promítá se právě v té hranici 85 let, při které dojde k tomu navýšení důchodů o fixní částku 1 000 korun. Ale podle našeho názoru by mohla být ta hranice ještě nižší, protože právě ta doba, kdy člověk pravděpodobně zůstane sám, je trochu níže. Nicméně jak už o tom mluvil pan ministr, není jednoduché vstupovat do takto složitého systému, jako je důchodové pojištění. Je potřeba skutečně zvážit každé opatření, každý jednotlivý krok, protože každý ten návrh, a bylo teď množství pozměňovacích návrhů předloženo a my jsme je projednávali v sociálním výboru, každý ten návrh má prostě důsledky, někdy chtěné, někdy i nechtěné, a může vyvolat další a další požadavky na opatření anebo i nespravedlnosti.

Já si dovolím citovat nebo parafrázovat z jednoho mailu, který mi před projednáváním tohoto zákona přišel. Byl to dopis občana, který se rozhorloval nad tím, že jsou pozměňovací návrhy, že je záměr, a já jsem o tom také mluvila, že je potřeba řešit vdovské důchody. A že proč tedy vdovy a proč ne ženy, které jsou rozvedené. Nebo ženy i muži, kteří jsou rozvedení.

Já to říkám jako ilustraci toho, že skutečně každý krok, i když se nám zdá logický a bohulibý, vyvolává řetězovou reakci dalších nároků. A je tedy potřeba skutečně velmi a velmi pečlivě zvažovat, co přijímáme. Proto sociální demokracie v téhle chvíli podpoří vládní návrh v té podobě, v jaké nám byl předložen, a dále podpoříme pozměňovací návrh paní Adamové, který prošel také a byl podpořen sociálním výborem. S panem ministrem Krčálem, novým panem ministrem, jsme již dohodnuti a jsme připraveni spolupracovat na přípravě systémového řešení zákona o důchodovém pojištění a jeho realizaci. A znovu zdůrazňuji, že zvláště závažné a hodné zřetele a nutné skutečně připravit a projednat řešení a přijmout řešení u vdovských důchodů, nutné pojistné doby a také záležitosti invalidních důchodů. Věřím tomu, že pan ministr, tak jak o tom mluvil již na počátku, kdy byl jmenován, připraví ten příslušný balíček s hlubokou analýzou toho, jaká navrhovaná opatření budou mít dopady. Jde nám o lidi. Jde nám o to, aby lidé v naší zemi všichni mohli důstojně žít. Senioři jsou skupina, kterou skutečně podporujeme a chceme podporovat. Zaslouží si to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně. V rozpravě je nyní přihlášena paní poslankyně Golasowská, která vystoupí. Připraví se pan poslanec Bauer. Současně konstatuji, že paní poslankyně Golasowská se omlouvá od 13.30 do konce jednacího dne. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás požádat o podporu mých pěti pozměňovacích návrhů, které jsou pod písmeny B1 až B5, přičemž pozměňovací návrhy pod písmeny B1 až B4 se týkají ovdovělých a poslední návrh pod písmenem B5 se týká žen, které vychovávaly děti a mají nízké starobní důchody. KDU-ČSL velmi vítá jakoukoliv pozitivní změnu v důchodovém systému, která zlepší situaci seniorů a důchodců.

Já vám teď jenom stručně okomentuji jednotlivé pozměňovací návrhy.

Takže pozměňovací návrh pod číslem B1 se týká souběhu invalidního i vdovského důchodu. V současné době to není možné, pouze pokud senior pobírá invalidní důchod ve třetím stupni.

Pozměňovací návrh pod číslem B2 zvyšuje dobu pobírání vdovského důchodu z jednoho roku na dva. Důvod je ten, že při ztrátě manžela/manželky ovdovělý často řeší spoustu věcí, jako je třeba dědické řízení, poplatky u notáře, výdaje za pohřeb, o kterých víme, že jsou nemalé, odblokování karet, náklady na bydlení, kdy najednou jsou sami, také řeší hypotéky a úvěry. Proto po konzultaci s nadačním fondem, který se situací ovdovělých zabývá, jsme navrhli zvýšení pobírání vdovského důchodu z jednoho roku na roky dva.

Pozměňovací návrh pod číslem B3 reflektuje dobu pojištění, resp. prominutí doby pojištění, kdy vlastně zesnulému scházelo pár měsíců, maximálně jeden rok, doby pojištění, aby pozůstalý měl nárok na vdovský důchod.

Pozměňovací návrh pod číslem B4 zvyšuje procentní výměru při výpočtu vdovského důchodu z 50 na 60 %.

A konečně poslední pozměňovací návrh pod číslem B5. Zde bych chtěla říci, že ženy mají v průměru o 2 000 korun nižší důchody než muži. Je to často proto, že byly s dětmi doma, kdy vlastně vychovávaly budoucí generaci. Tato doba se jim počítá sice jako náhradní doba pojištění, ale výpočet důchodu potom z té doby je velmi nízký, zvláště když byly s dětmi déle, tzn. že vychovávaly třeba dvě, tři anebo i více dětí. Potom na to stáří, na důchod, jsou ještě bité za to, že vlastně mají nízký důchod. Myslíme si, že je to diskriminační vzhledem k důchodům, jaké mají muži. Proto v tom pozměňovacím návrhu navrhujeme, aby žena za každé vychované dítě dostávala ke svému důchodu částku 500 korun.

Ještě bych tady ráda zmínila to, co zmiňoval pan ministr a na sociálním výboru také bývalá ministryně práce a sociálních věcí, že to bude velký finanční zářez. Musíme si uvědomit, že lidé, kteří mají nízké důchody nebo jakékoli nízké příjmy, žádají o podporu třeba formou dávek v hmotné nouzi, žádají o příspěvek na živobytí nebo dávek státní sociální podpory. My chceme tyto lidi podpořit v tom, že nebudou muset chodit na úřady žádat o tyto dávky, protože je to pro ně v jejich věku často nedůstojné a ponižující. Chceme zlepšit jejich finanční situaci tímto způsobem.

Proto bych vám ještě jednou chtěla moc poděkovat a požádat vás o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni Golasowské. Dalším, koho mám přihlášeného do obecné rozpravy, je pan poslanec Jan Bauer, připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve načetl dvě legislativně technické úpravy.

První se týká mého pozměňovacího návrhu, který je veden v systému pod číslem 818 a zní následujícím způsobem: Věta: "Z článku 1 se dosavadní text návrhu zrušuje a nově zní" se za číslicí jedna doplňují slova "v bodě 3". Nové znění tedy je: "V článku 1 v bodě 3 se dosavadní text návrhu zrušuje a nově zní". Takže to je první.

Ten druhý se týká mého pozměňovacího návrhu, který je v systému uveden pod číslem 808 a je prakticky obdobný, nicméně já ho i takto přečtu na mikrofon. Věta "V článku 1 se dosavadní text návrhu zrušuje a nově zní" se za číslicí jedna doplní slova "v bodě 3". Takže nové znění je následující: "V článku 1 v bodě 3 se dosavadní text návrhu zrušuje a nově zní".

To jsou dvě legislativně technické úpravy, o kterých, pokud bude schválena procedura hlasování, tak jak byla navržena ve výboru pro sociální politiku, bychom měli na začátku celého procesu hlasovat.

Druhá věc, kterou bych chtěl velmi zkráceně uvést, je stanovisko Občanské demokratické strany, resp. našeho klubu k této novele vládního zákona. Ono už to tady padlo v prvním i ve druhém čtení. Pokud se podíváte pozorně, o čem přesně ta novela je, tak to není nějaká složitá materie. Z úst pana ministra to tady již zaznělo. Za prvé se jedná o zvýšení základní výměry důchodu ze současných 9 na 10 % průměrné mzdy. To je to první opatření, které navrhuje vláda. Druhé opatření je, že se zvyšuje o 1 000 korun měsíčně starobní důchod těm seniorům, kteří jsou starší 85 let. Jenom pro vaši informaci. Je to možná všeobecně známá informace - na výdajovou stránku rozpočtu má opatření číslo jedna vliv v úrovni nároků přibližně 12 miliard korun ročně, u toho druhého opatření je to přibližně 2,2 miliardy za rok.

Chtěl bych zde jen poopravit to, co se hodně diskutovalo i v předcházejících čteních. Přestože si někdo myslí, že se nesnižuje zásluhovost, tak i prostřednictvím konkrétních náměstků na výboru pro sociální politiku bylo jednoznačně deklarováno, že zásluhovost u tohoto opatření se snižuje přibližně ze 78 % na 76 %.

Chtěl bych říci, že Občanská demokratická strana vždy deklarovala, že z ekonomického růstu mají mít prospěch i naši senioři, a z toho důvodu my v žádném případě nezpochybňujeme ani nezamítáme opatření číslo jedna, tzn. zvýšení základní výměry důchodů z 9 na 10 %. Na druhou stranu opatření číslo dvě, což je přidání 1 000 korun všem seniorům starším 85 let, já osobně, ale myslím si i obecně není úplně šťastné a úplně spravedlivé. Z tohoto důvodu jsme si dovolili připravit a vložili jsme do systému dva pozměňovací návrhy, které modifikují toto opatření číslo dvě.

Kdybych to měl zkrátit, tak těch seniorů ve věku 85 a více je v České republice přibližně 200 000 a znamená to, že každý, kdo je starší 85 let, dostane přidáno. Také to mimo jiné znamená, že těm seniorům, kterým je 82 nebo 83 let, přidáno nebude. Pokud se podíváte do důvodové zprávy, tak já si myslím, že ty argumenty, proč těmto lidem přidáno nebude, jsou velmi nešťastně napsány, protože hlavní důvod, proč to vláda předkládá, je, že hlavně tato věková kategorie seniorů má největší problémy na trhu práce si sehnat nějaké zaměstnání a zvyšují se jim náklady jak na bydlení, tak všechny ostatní spojené s jejich živobytím. My jsme přesvědčeni, že ty negativní vlivy se netýkají pouze seniorů starších 85 let, ale že nevidíme rozdílu z hlediska nákladů a schopnosti uplatnit se na trhu práce mezi seniorem, jestli je mu 84, nebo 83 let, nebo 85 let.

Z toho důvodu jsme předložili naše dva pozměňovací návrhy, které si myslím, že jsou spravedlivější a znamenají, že se přidává 1 000 korun ročně těm, kteří jsou v důchodu nebo pobírají starobní důchod - a varianta jedna je 20 let a varianta druhá je 25 let. Je to samozřejmě o něco větší sociální skupina než těch 200 000, které je obsaženo ve vládním návrhu, ale každopádně to postihuje lidi, kteří především pracovali v době minulého komunistického režimu a nemohli si na své důchody našetřit, protože ty platy byly tehdy velmi nízké. To je první argument.

Druhý argument, myslím si, je velmi obecný a také tady zazněl a je přímo úměrně souvislý s doprovodným usnesením. Jsme přesvědčeni o tom, že samozřejmě to, co předkládá vláda, není žádná důchodová reforma. Je to pouze dílčí opatření, dílčí úprava zákona o důchodovém pojištění. A to, co této Sněmovně tato, ale i ta minulá vláda nejvíce dluží a co dluží především mladé generaci, je seriózní, promyšlená důchodová reforma, na kterou tady všichni čekáme. Takže z toho důvodu i to doprovodné usnesení, protože je povinností nejenom této vlády, nového pana ministra, aby něco s důchodovou reformou udělal.

Možná teď v době ekonomického růstu vyznívají ta čísla pozitivněji, protože po dlouhých letech deficitu důchodového účtu jsme se poprvé dostali do přebytku někde 900 milionů korun, nicméně poté, co by měla být schválena tato dvě opatření, je jednoznačné, že se saldo důchodového účtu opětovně řítí do deficitu v řádech miliard nebo desítek miliard korun, a je úkolem této vlády, aby to řešila.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Bauerovi. Nyní má slovo paní poslankyně Pekarová a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych ještě ve třetím čtení se stručně vyjádřila a poprosila vás o podporu svých dvou pozměňovacích návrhů a obecně vyjádřila ještě také postoj TOP 09 k této novele.

Co se týče pozměňovacích návrhů, které předkládám, ten, který našel shodu na garančním výboru pro sociální politiku, se týká asistentů sociální péče a je to opravdu změna, která může těmto lidem, kteří pomáhají v rámci sociálních služeb seniorům, velmi pomoci, protože asistent sociální péče je institut právě dle zákona o sociálních službách. Jedná se o osoby, které pečují o jiné osoby závislé v různém stupni pomoci na druhých. Tato péče je poskytována mimo registrované sociální služby, jejichž kapacita je omezená.

Cílem zavedení tohoto institutu bylo právě odlehčit sociálním službám, umožnit závislým osobám zvolit si svobodně způsob poskytované péče, protože stát a jím registrované sociální služby se nemohou postarat o všechny závislé osoby, které by to potřebovaly. Máme zde právě možnost využití těchto asistentů. Ti pečují v domácím prostředí, což si myslím, že je vždy zmiňováno jako priorita v sociálním systému, aby, co nejdéle to jde, senioři mohli být ve svém domácím prostředí. A ať už o ně pečují osoby blízké, nebo osoby, které jsou sice ne blízkými příbuznými, tak si myslím, že by měly být za to, že právě významně přispívají ke stabilitě sociálního systému v České republice, oceněny, a to i tím, že je právě zařadíme jako osoby, které budou mít nárok na proplácení svého pojištění státem. V zákoně o důchodovém pojištění smluvní asistenti zatím zmíněni v okruhu pojištěných osob nejsou a můj pozměňovací návrh má za cíl právě toto změnit.

Co se týče druhého pozměňovacího návrhu, který předkládám, tak ten se týká jednoho z těch dvou základních bodů, které v návrhu vlády máme, a jedná se tedy o zvýšení procentní výměry z 9 na 10 %, a jak už tady zaznělo od pana zpravodaje, mého předřečníka, v jeho slově, tak opravdu i náměstci ministra, teď už tedy ministra v původním projednávání, nebo v původním projednávání ještě paní ministryně Němcové, sami říkali v průběhu na výboru, že se opravdu princip zásluhovosti tímto opatřením oslabí. Není to nějaké obrovské, dramatické oslabení toho principu, pokud budeme brát ta 2 %, ale prostě je to oslabení tohoto principu a s tím musím nesouhlasit. Myslím si, že princip zásluhovosti bychom měli zachovat v současné míře, a proto tedy předkládám tuto změnu v zákoně.

Pro nás jako TOP 09 je základní východisko, že bychom opravdu měli dopřát důchodcům co nejvyšší důchod, ale s ohledem na to, abychom mohli v budoucnu financovat nároky systému i pro důchodce budoucí, protože bez toho se opravdu stáváme asociály, protože v budoucnu pak nebude na důchody pro mnohem větší množství důchodců. Jak všichni víme, demografický vývoj je v tomto směru bohužel velmi neúprosný.

A už nebudu opakovat slova o důchodové reformě. Tady se opravdu o reformu nejedná. A věřím tomu, že nový pan ministr zahájí neprodleně práci na tom, abychom právě tohoto byli schopni dostát, abychom v budoucích letech, a to nejenom v těch jednotkách let, ale v desítkách budoucích let měli na důchody, aby lidé, kteří dnes poctivě odvádějí ze svých mezd a platů, se také od státu ve stáří dočkali nějaké podpory, a abychom se tedy už nemuseli obracet ke slovům, která tady občas zaznívala v minulém volebním období, jako že třeba budou sekat v parcích i po sedmdesátce. Určitě si vzpomínáte, že to proběhlo mediálním prostorem.

Takže tolik k pozměňovacím návrhům a k tomu principu, který zastáváme. Bohužel ten návrh není sice reformou, ale některé pozměňovací návrhy se snaží o takové změny, které by byly opravdu velmi zásadní, takže bych se přimlouvala za to, abychom tak zásadní změny nedělali pozměňovacími návrhy, zejména ty, které opravdu zasáhnou do systému tak, jak by právě měla řešit spíše nějaká propracovaná reforma zanalyzovaná do všech dopadů atd., do všech těchto ukazatelů.

Ještě si dovolím avizovat, abychom nebyli jako klub podezíráni z toho, že chceme zdržovat, protože přece jenom už se nachyluje čas dnešního jednání, tak chci avizovat, že si před závěrečným hlasováním po prohlasování všech pozměňovacích návrhů TOP 09 vezme přestávku pro jednání klubu, abychom mohli posoudit to, které návrhy prošly a jak se zachováme v závěrečném hlasování. Pro jistotu to avizuji hned, aby nás nikdo nepodezíral z toho, že to hlasování chceme nějakým způsobem zdržovat a že chceme, aby se na závěrečné hlasování dnes nedostalo. Ale pokud jsou už jen dva příspěvky, já už skončím velice rychle, tak snad bychom to měli všechno bez problémů stihnout, nebudeme si ji brát příliš dlouhou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni Pekarové a nyní požádám o vystoupení pana poslance Kaňkovského a připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych se ve třetím čtení vyjádřil ještě k dalším pozměňovacím návrhům, které jsme za klub KDU-ČSL společně s kolegyní Pavlou Golasowskou předložili ve druhém čtení a doplňují už ty, které kolegyně Golasowská tady zmiňovala. Pozměňovací návrhy, o kterých se nyní zmiňuji, jsou v hlasovací proceduře pod písmenem D. Celkem se jedná o tři návrhy.

Dva návrhy se týkají minimální doby účasti na důchodovém pojištění, která je nutná pro přiznání starobního důchodu. My vnímáme, že věk, kdy je člověk schopen naplno pracovat, má u některých občanů své limity a ty limity můžeme různě rozdělit: zdravotní, fyzické, mentální, emoční, ale je potřeba se bavit i o limitech sociálních, např. s přibývajícím věkem stoupá potřeba u některých osob starat se o své starší, nemocné příbuzné, a tudíž není pro ně možné pracovat naplno. Čím dál víc se také potýkáme s problémem zaměstnanosti lidí 55+, a to zejména těch, kteří mají zdravotní limity, a přitom jim není přiznána invalidita nebo je jim přiznána invalidita pouze prvního stupně. S tímto problémem se setkáváme i v současnosti, přestože je enormně nízká nezaměstnanost. A v době recese, a přiznejme si, že už nyní ekonomika trochu chladne, se ten problém ještě znásobí. U těchto lidí pak dochází často k situaci, kdy jim schází rok, dva nebo pět do naplnění minimální doby účasti na důchodovém pojištění. A tady je třeba říci, že současná hranice 35 let, ke které jsme se propracovali, je v rámci Evropské unie i mimo členských států Evropy ojedinělá. Pouze Bulharsko má tuto hodnotu na 40 letech. Jinak se to pohybuje v mnohem nižších dimenzích.

Jsme přesvědčeni, že je třeba minimální dobu pojistného snížit, a proto navrhujeme, aby nárok na starobní důchod vznikl pojištěnci už tehdy, jestliže byl účasten důchodového pojištění nejméně 25 let, nebo variantně 30 let. Jak tady řekl pan ministr, tohle je poměrně zásadní změna. My ji vnímáme v tuto chvíli hlavně jako apel na ministerstvo k té už tady mnohokrát zmiňované důchodové reformě, nicméně je to problém, který trápí celou řadu našich občanů.

Ten další návrh je veden snahou ocenit ženy matky - navazuje to na pozměňovací návrhy, které jsme představili, a už o nich tady dneska hovořila kolegyně Pavla Golasowská - které řádně vychovávaly své děti, tedy nové daňové poplatníky této země. Zde navrhujeme, aby se snížila věková hranice odchodu do důchodu u žen matek, a to v postupně sestupném trendu podle počtu vychovaných dětí.

Závěrem bych shrnul postoj poslaneckého klubu KDU-ČSL k vládou předložené novele. KDU-ČSL jednoznačně vítá navrženou novelu v tom ohledu, že pokud se ekonomice České republiky daří, tak na tom musí mít profit i naši senioři. To znamená, my vítáme to, že se našim seniorům v době, kdy je ekonomická kondice České republiky dobrá, navýší penze. Tady bych si jenom dovolil poznamenat, že u KDU-ČSL to není krátkodobý postoj. Byla to KDU-ČSL, která společně s ČSSD prosazovala navyšování penzí už v minulé vládě. Bohužel v minulé vládě nebyl vždy stejného názoru tehdejší ministr financí Andrej Babiš, který před dvěma roky, kdy se jednalo v létě o navýšení penzí, dvakrát navýšení penzí na vládě zablokoval a až napotřetí došlo ke shodě. Nyní se zdá, že si pan premiér uvědomil, že si naši senioři skutečně navyšování penzí zaslouží, a já tuto změnu jeho postoje oceňuji a doufám, že i ta dnes tady několikrát zmiňovaná důchodová reforma bude jak péčí nového pana ministra Petra Krčála, tak i péčí celé vlády skutečně naplněna a že si napříč stranami sedneme k těm zásadním změnám v důchodovém systému České republiky, protože všichni víme, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný.

Závěrem vás chci, milé kolegyně, vážení kolegové, požádat o podporu našich pozměňovacích návrhů pod písmeny B, to jsou ty, které představila kolegyně Golasowská, a pod písmenem C, které jsem načetl ve druhém čtení já. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jako poslední mám do rozpravy přihlášenou paní poslankyni Richterovou, takže vás požádám o vystoupení. Mezitím přečtu ještě jednu omluvu. Pan poslanec Václav Klaus mladší se omlouvá od 13.10 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Takže paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych jen závěrem této diskuse stručný komentář za Piráty.

Samozřejmě, jak už tady zaznělo mnohokrát, připojujeme se k těm, kteří tady zdůrazňovali a vysvětlovali, jak by v době ekonomického růstu měly růst i důchody. Budeme hlasovat pro návrh zákona jako celku, ale vidíme i opodstatněné to, že v minulosti došlo ke dvěma změnám u nás v celkovému přístupu k důchodům, a sice zrušilo se započítávání náhradní doby jako doby vysokoškolského studia - to bylo 2010 - a současně se postupně navýšila potřebná doba až na 35 let. Z těchto důvodů, že došlo k těmto dvěma změnám, za Piráty rozhodně chceme, aby se snížila celková potřebná doba pro vyplácení důchodu, a budeme hlasovat pro příslušné pozměňovací návrhy. Ale víme, že to je věc, která souvisí s celkovou velkou důchodovou reformou. A já bych jen ráda připomněla, že se bude hlasovat též o doprovodném usnesení, které upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založené primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné a že samozřejmě je potřeba, aby vláda hledala řešení téhle situace. Myslíme si, že je třeba, aby skutečně na rozdíl od minulosti, kdy byly široké schůzky různých pracovních skupin, a zatím to k ničemu nevedlo, ty výsledky už byly.

Tolik stručně za Piráty k důchodovému návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Paní poslankyně, děkuji. Toto byla již poslední přihláška v rámci obecné rozpravy. Rozhlédnu se po sále, zájem další nevidím. Takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Případně bych vyzval k závěrečným slovům navrhovatele a zpravodaje. Takže pan poslanec Bauer? Nemáte zájem. Pan ministr? Taky nemáte zájem.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích, já vás tedy všechny svolám. Nicméně paní poslankyně Pekarová avizovala pauzu? (Volání z místa.) Před závěrečným hlasováním, dobře, takže to nám ještě upřesníte tím pádem, v jaké délce a jak přesně. Já tím pádem prosím zpravodaje garančního výboru. Slyším ťukání - to má být žádost o odhlášení někoho? Nic.

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím pana zpravodaje. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, procedura hlasování bude po boku ostatních dnešních třetích čtení vyplývat z usnesení výboru pro sociální politiku, který byl odsouhlasen samozřejmě po diskusi s legislativním odborem a vypadal by následujícím způsobem.

Za prvé bychom se vypořádali s legislativně technickými připomínkami, které byly dvě. Následně bychom hlasovali o pozměňujících návrzích poslance Bauera D1.1, D1.2, dále pozměňující návrhy D2.1, D2.2 taktéž poslanec Bauer. Za další bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Adamové Pekarové A1.1, A1.3, následně taktéž hlasování o A2 - pozměňující návrh předložený paní poslankyní Pekarovou. Následně je blok pozměňujících návrhů, které předložila paní poslankyně Golasowská, což je B1.1 a B1.2, následně B2.1 a B2.2, následně B3.1 a B3.2 a za další B4.1 a B4.2 a posledním pozměňujícím návrhem ze strany paní poslankyně Golasowské je pozměňující návrh B5.1 až B5.3. Následně jsou pozměňující návrhy pana poslance Víta Kaňkovského C1.1 až C1.4 a dále C3.1 (řečeno C1.3) až C3.5 a poslední pozměňující návrh je taktéž ze strany pana Víta Kaňkovského a ten je označen pod písmenem C2.1, C2.5. Následně bychom hlasovali o návrhu jako o celku. - Slyšeli jsme tady návrh ze strany paní poslankyně Pekarové Adamové, že si budou pravděpodobně brát krátkou pauzu. - A po hlasování o návrhu zákona jako celku tady máme dvě doprovodná usnesení, jedno ze strany výboru pro sociální politiku a jedno doprovodné usnesení, které, jestli se nemýlím, přednesl pan poslanec Ferjenčík.

Takže vážený pane místopředsedo, tolik návrh jako procedura hlasování. Já bych vás poprosil, abyste o něm nechal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nejprve mám tady žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Ještě počkáme... Tak já myslím, že už je to v pořádku.

 

Nejprve budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíme s procedurou, která nám byla nyní představena.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 99, přihlášeno 130 poslanců, pro 128, proti 0, zdrželi se 2. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. První hlasování - jedná se o dvě legislativně technické připomínky. Jsou to ty návrhy, které jsem tady před malou chvílí v rámci rozpravy přednesl. Domnívám se, že bychom o nich měli hlasovat separátně. První se týká pozměňujícího návrhu Jana Bauera pod tiskem č. 818, celé jeho znění nebudu číst opětovně. Chtěl bych říci stanovisko výboru pro sociální politiku, který toto nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já tedy zahájím hlasování teď. Hlasování číslo 100. (Námitky z pléna, že nebylo řečeno stanovisko ministra.)

Tak ono to není... Já jsem se radil, můžeme se zeptat, ale není to povinnost z hlediska jednacího řádu ptát se na stanovisko navrhovatele. Ale budeme se tedy ptát, dobře. Já ruším hlasování, ukončím... Považuji hlasování za zmatečné.

Já se vás zeptám, pane ministře, na stanovisko. (Nedoporučuje.) Pardon, já jsem špatně slyšel. (Nedoporučuje - už hlasitěji.) Dobře. Pan ministr nedoporučuje.

 

Já opět zahájím hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 101, přihlášeno 131 poslanců, pro 47, proti 5. Výsledek - zamítnuto. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. V následujícím hlasování bychom se vypořádali s druhou legislativně technickou připomínkou, která se týká pozměňovacího návrhu Jana Bauera pod č. 808. Stanovisko výboru pro sociální politiku - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Omlouvám se - pane ministře? (Také nedoporučuji.)

Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 102. Přihlášen 131 poslanec, pro 46, proti 6. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. A nyní by tedy nastal blok jednotlivých pozměňovacích návrhů. Jenom upozorňuji, že ke každému mám vždycky jednu dvě věty, abyste všichni věděli, o čem se přibližně hlasuje.

Začínáme hlasováním o pozměňovacím návrhu, který přednesl poslanec Jan Bauer pod písmenem D1.1A, D1.2 - znamená zvýšení starobního důchodu o tisíc korun měsíčně pro poživatele starobního důchodu, který je ve starobním důchodu více než 25 let. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pan ministr? (Nedoporučuji.)

Mohu zahájit hlasování. Kdo je pro, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování pořadové číslo 103. Přihlášen 131 poslanec, pro 48, proti nula. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Bauer: Další hlasování se týká pozměňovacího návrhu D2.1 a D2.2 - opět předložený poslancem Janem Bauerem. Jedná se o zvýšení starobního důchodu o tisíc korun měsíčně pro poživatele starobního důchodu, který je ve starobním důchodu více než tentokrát 20 let. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, prosím. (Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 104. Přihlášen je 131 poslanec, pro 44, proti nula. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Další hlasování se bude týkat pozměňovacího návrhu, který předložila paní poslankyně Adamová Pekarová pod písmenem A1.1 až A1.3. Zkráceně - tento pozměňovací návrh znamená zrušení zvýšení základní výměry důchodu z avizovaných 9 % na 10 %. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Já také nedoporučuji.)

Mohu tedy zahájit hlasování. Kdo je pro návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 105. Přihlášen 131 poslanec, pro 8, proti 20. Výsledek byl zamítnut.

 

Jenom se omlouvám, pane zpravodaji, naskočila mi tady žádost o faktickou poznámku pana poslance Radka Holomčíka, ale to byl omyl. Dobře, odmažu vás. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Dalším hlasováním bychom se vypořádali s pozměňovacím návrhem, který přednesla opět paní poslankyně Adamová Pekarová a je označen A2, mimo jiné řeší v okruhu pojištěných osob osoby pečující osobně o osobu mladší deseti let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni 1. Jedná se o přidání asistenta sociální péče dle § 83. Možná se omlouvám, že to říkám velmi zkráceně, ale je to podstata tohoto pozměňovacího návrhu. Stanovisko garančního výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, prosím o stanovisko. (Jedná se o náhradní dobu. Já doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 106. Přihlášen 131 poslanec, pro 81, proti nula. Návrh byl přijat. Takže postoupíme dál.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Další pozměňovací návrhy jsou předloženy paní poslankyní Golasowskou a tento návrh je B1.1 a B1.2 - zkráceně - je to pozměňovací návrh, který znamená, že jsou-li splněny podmínky pro výplatu obou důchodů, jak vdovského, tak invalidního, vyplácí se oba v plné výši a dalších 50 % výměry. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 107. Přihlášen 131 poslanec, pro 45, proti nula. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Další návrh je označen pod B2.1 a B2.2 - opět ze strany paní poslankyně Golasowské. Znamená, že navrhuje, aby vdovský důchod náležel po dobu dvou, nikoliv jednoho roku od smrti manžela. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Já nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 108. Přihlášen 131 poslanec, pro 43, proti nula. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Další návrh je B3.1 až B3.2 - opět paní poslankyně Golasowská. Znamená to rozšíření podmínek nároku na vdovecký nebo vdovský důchod - velmi zkráceně. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 109. Přihlášen 131 poslanec, pro 61, proti 10. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Další návrh označen pod písmenem B4.1 a B4.2 - opět ze strany paní poslankyně Golasowské. Mimo jiné zvyšuje výši procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu z 50 na 60 % procentní výměry starobního důchodu a současně řeší účinnost zákona. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nedoporučuji.)

Přistoupíme k hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 110. Přihlášen 131 poslanec, pro 45, proti nula. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Poslední pozměňovací návrh, opět přednesený paní poslankyní Golasowskou, označený pod B5.1 až B5.3, mimo jiné znamená, že řeší zvyšování důchodů u žen o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nedoporučuji.)

Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 111. Přihlášeni 132 poslanci, pro 49, proti 1. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Nyní se dostáváme k bloku pozměňovacích návrhů, které přednesl pan poslanec Kaňkovský, které jsou označeny pod písmenem C. Toto hlasování bude o C1.1 až C1.4. Mimo jiné řeší stanovení důchodového věku u pojištěnců narozených v období let 1936 až 1964. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Já nedoporučuji.) Já jsem neslyšel. Ještě jednou. (Nedoporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 112. Přihlášen 131 poslanec, pro 41, proti 2. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Další pozměňovací návrh, označený pod písmeny C3.1 až C3.5, opět ze strany pana Víta Kaňkovského - řeší účinnost nároku na starobní důchod a podmínky pro dobu pojištění nejméně 25 let. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 113. Přihlášeno 131 poslanců, pro 50, pro 2. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Poslední pozměňovací návrh, označený pod písmenem C2.1 až C2.5, opět přednesený prostřednictvím pana poslance Kaňkovského, zkráceně řeší nové podmínky nároku na starobní důchod, tady je ten parametr 25 až 30 let. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Já nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 114. Přihlášeno 131 poslanců, pro 52, proti 7. Výsledek byl zamítnut.

 

Nyní tedy, protože je to již poslední hlasování a jsme před hlasováním o návrhu zákona jako celku, takže klub TOP 09 avizoval pauzu, tak upřesněte prosím váš návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si požádat o čtyřminutovou přestávku na krátkou závěrečnou poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vyhlašuji pauzu tedy do 13.45. Stačí to takto, pane předsedo? Takže se tady sejdeme ve 13.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 13.41 do 13.45 hodin.)

 

Zahájím tedy opět pokračování našeho jednání. Mám tady zájem o vystoupení s přednostním právem a je to pan předseda Kalousek. Prosím. Prosím, abyste se v sále utišili, abychom mohli pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom náš stručný postoj. Nemáme samozřejmě nic proti tomu, aby v době, kdy se ekonomice výjimečně daří, byly zvýšeny důchody. To, co nám po přijetí pozměňovacích návrhů nebo nepřijetí mimořádně vadí, je, že byla zvýšena parametricky míra rovnostářství. Onen princip, že v tom systému má být dostatečná míra zásluhovosti i solidarity, bude opět snížen. Vadilo nám to do té míry, že jsme zvažovali, že nepodpoříme návrh tohoto zákona, leč vzhledem k tomu, že vláda ve svém programovém prohlášení slibuje, že předloží penzijní reformu, a já doufám, že to opravdu udělá, koneckonců v doprovodném usnesení, o kterém také budeme hlasovat, a doufám, že bude přijato, tento apel bude zopakován, tento návrh zákona podpoříme a učiníme všechno pro to, aby se princip zásluhovosti posílil v rámci oné penzijní reformy. Prosím pěkně, penzijní pojištění by mělo mnohem víc odpovídat filozofii pojmu pojištění, nikoli filozofii rovná chudinská dávka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A já poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid, protože tady nahoře vůbec neslyším, o čem pan poslanec mluvil.

Nyní s přednostním právem předseda klubu SPD a připraví se předseda klubu KDU-ČSL. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, využili jsme v SPD také tuto krátkou přestávku k poradě klubu před hlasováním o tomto návrhu zákona. Rozhodli jsme se, že budeme hlasovat pro tento návrh zákona, že podpoříme zvýšení důchodů, máme to dlouhodobě v programu, celou tu situaci dlouhodobě sledujeme, takže to považujeme tak trochu i za naše malé vítězství.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL pana Bartoška. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Za klub KDU-ČSL mohu konstatovat, že jsme se rozhodli, že tento návrh zákona podpoříme, ale současně dovolte, abych řekl, že pro nás bylo velké překvapení to, že sociální demokracie, KSČM a hnutí ANO nepodpořily pozměňovací návrhy lidovců, které se týkaly zlepšení situace vdov a kterých se týká také to, že ženy, které vychovaly dítě a které skutečně mnohdy v důchodu mají penzi nižší, tak bylo možno jim to dorovnat za každé vychované dítě o 500 korun, to znamená v průměru, kdy žena vychovala dvě děti, mohla mít o tisíc korun vyšší důchod, což se nestane. Zvlášť nás to mrzí tedy z pozice sociální demokracie a KSČM.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Tím máme.... Vy se hlásíte na faktickou poznámku, ale to nepůjde, teď už mohou vystupovat jenom ti, kteří mají přednostní právo, nemáme otevřenou rozpravu. Takže v zastoupení za vedení klubu tedy paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, jenom za sociálně demokratický klub opakuji to, co už na plénu Sněmovny avizovala Alena Gajdůšková, a sice to, že samozřejmě vdovecké důchody budeme řešit v co nejkratší době.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a tím jsme vyčerpali... Ještě za klub KSČM paní poslankyně Aulická, místopředsedkyně klubu KSČM. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vystoupila já v zastoupení klubu KSČM a řekla stanovisko tedy ke konečnému hlasování. Já myslím, že asi všichni, jak tady sedíte, víte, že jsme byli jednoznačně pro tuto novelu. Velice nás mrzí, že někteří kolegové vaším prostřednictvím nás uzurpují (?) tím, že nechceme zvýšit další důchody, nebo spíš odměny třeba pro ženy za děti atd. Ale my jsme už deklarovali předtím, nebo jsme i ujišťovali, že je pro nás naopak důležité, že chceme zvyšovat důchody, a myslím, že i v předchozích volebních období jsme to dokazovali i těmi návrhy, které jsme tady měli.

Ale nezlobte se na nás, ty návrhy, které byly vloženy do této takové malé novely, které bohužel, musím konstatovat, i hnutí ANO to pojalo víceméně tak trošku mediálně a udělalo ty nejmenší možné změny, které mohli udělat, tak si nemyslíme, že je to opravdu systémové. A budeme hlasovat především pro doprovodné usnesení, které následuje, a které, doufám, že budete schvalovat, protože my chceme a víme, že je potřebné zvyšovat důchody našim občanům, ale samozřejmě je to systémová změna, na které se musíme všichni shodnout napříč politickým spektrem tak, aby se to v dalším volebním období zase neměnilo, a není to tedy práce na jednu malou novelu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. A je zájem ještě o nějaké vystoupení s přednostním právem? Není. Takže já tedy poprosím pana zpravodaje, zdali by nás mohl provést ještě dalším hlasováním. Čekají nás ještě tři hlasování. Takže prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, mám takový nepříjemný pocit, že jsme se se všemi pozměňující návrhy tímto vypořádali a následuje hlasování o návrhu zákona jako o celku. Takže bych vás tímto poprosil, abyste tento návrh formuloval, následně o něm budeme hlasovat. A jenom upozorňuji, že nás poté čekají hlasování o dvou doprovodných usneseních, a já je tady za chvilku přečtu, takže samozřejmě to hlasování bude následovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Potvrzuji, že bylo o všech návrzích hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyhlašuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 120, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Takže nyní přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 115, přihlášeno je 132 poslanců, pro 130, proti nula. Návrh zákona byl přijat. Já tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A požádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrhy doprovodných usnesení Sněmovny. Mám poznamenáno, že jsou dvě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Ano. Takže dámy a pánové, máme tady první návrh na usnesení. Já si ho dovolím oživit, protože jsou to v podstatě... je to jedna krátká věta: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby neprodleně zahájila práce na přípravě změny důchodového systému." Je to doprovodné usnesení, které jsem navrhl na výboru pro sociální politiku. Musím říci, že byl jednomyslně schválen a stanovisko garančního výboru v tomto případě je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Ale já ještě před hlasováním, nezahájil jsem hlasování. Je tady žádost o přednostní právo. Takže pan předseda Stanjura. Prosím, o vystoupení s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl požádat vedení Sněmovny, abychom na příštím organizačním výboru nebo na příštím grémiu vedli debatu o doprovodných usneseních k návrhům zákonů. Bývalo zvykem v jiných volebních obdobích, pokud takové doprovodné usnesení vznikalo, že to byl samostatný bod. Nic proti tomu dnešnímu průběhu. Hlasovali jsme o tom školském zákonu. Ale podle mě to není správná praxe. Je to takové trochu alibi. My schválíme zákon a hned si schválíme usnesení, že ho ještě příště vylepšíme a že ještě tohle, nebo tohle. A pokud to někdo chce, např. sociální výbor, a pokud se na tom dohodneme, tak by to měl být zvláštní bod. Zvláštní bod jednání, usnesení, třeba usnesení Sněmovny vůči vládě, a pak to má smysl.

To je jediná poznámka, kterou jsem učinil, a jenom aby pan místopředseda to tlumočil ve vedení Sněmovny, tuto moji prosbu, abychom se tím zabývali buď na příštím grémiu, nebo v příštím organizačním výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Teď jsem dostal telefonát od ředitelky organizačního odboru. Bylo mi potvrzeno, že ta praxe je stále stejná. Nicméně jsme tady obdrželi od vás podnět, takže samozřejmě je to zaznamenáno i na mikrofon, takže nic nebrání tomu, abychom se tímto podnětem zabývali.

 

Takže, pane zpravodaji, vy jste tedy přednesl návrh usnesení. Není ho potřeba již opakovat. A my tedy budeme o tom návrhu prvního usnesení hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 116, přihlášeno 133 poslanců, pro 112, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Druhý návrh na doprovodné usnesení byl přednesen prostřednictvím pana poslance Mikuláše Ferjenčíka při druhém čtení 25. května 2018. Má dvě části. Já si ho dovolím velmi rychle přečíst: "Poslanecká sněmovna a) upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založené primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné; b) Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby hledala řešení této situace do budoucna a do 31. 12. 2019 seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila."

Chtěl bych vás taktéž informovat, že stanovisko garančního výboru k tomuto doprovodnému usnesení je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já tedy zahájím hlasování. Kdo je pro to usnesení, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 117, přihlášeno 133 poslanců, pro 69, proti 1. Výsledek - byl přijat.

 

Já tedy tímto projednávání tohoto tisku končím. (Slabý potlesk.)

Nyní mi dovolte přečíst ještě omluvu. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se z jednání schůze omlouvá od 13.45 z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Jelikož tu však nemám žádnou jinou žádost ani žádnou jinou domluvu, není ani žádost o pauzu, tak mně nezbývá, než abych otevřel další bod. Nebo je nějaký... Není.

 

Takže já otvírám tímto

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP