(15.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Pokud by pro uplatnění nároku na osvobození postačovala pouze skutečnost, že pozemek nelze využívat ve smyslu zemědělského hospodaření, zákon o dani z nemovitých věcí by v takovém případě výslovně zmiňoval způsob využití neplodná půda, obdobně jako je tento pojem používán katastrální vyhláškou. Zákon o dani z nemovitých věcí však zcela záměrně již od roku 1993 tento pojem nepoužívá, neboť záměrem zmíněného osvobození je od prvopočátku daňově benefitovat ty části pozemku mající krajinotvorné prvky a mající i protierozní význam.

Pokud se týče postupu Finanční správy, nedošlo ke změně výkladu výše uvedeného ustanovení ani ke změně posudku správce daně. Důvodem, proč teď zarezonoval tenhle problém a je častěji prováděna kontrola, je to, že správci daní mají mnohem širší kontrolní mechanismy, než měli dříve. Jinými slovy, oni na to v podstatě nepřišli, že to je chybně zdaněno, ale teď díky tomu, že vlastně mají větší propojenost s katastrem, mají větší možnost informovanosti, lepší orientace poplatníků atd., lepší orientace pracovníků Finanční správy, tak proto vlastně dochází k častějším kontrolám a k častějšímu doměřování těchto povinností.

Aby se poplatníci a veřejnost lépe orientovali v této problematice, byla na základě častých dotazů po 1. 1. 2017 vyvěšena na webových stránkách Finanční správy podrobná informace k aplikaci ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí.

Takže mi dovolte zopakovat, že postup orgánů Finanční správy se nezměnil, legislativa se nezměnila a orgány Finanční správy jsou povinny postupovat podle platných a účinných právních předpisů. A vzhledem k tomu, že výnos z daně z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem výnosu obce, to určitě víte, na jejímž území se nemovité věci nacházejí, tak samozřejmě je v zájmu i těch obcí, aby bylo řádně zkontrolováno a řádně vyměřováno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Paní ministryně, děkuji vám za vaše vysvětlení. Nicméně měl bych k tomu několik glos. Já samozřejmě vím a vědí to i petenti, kteří mě navštívili v mém kraji, v Kraji Vysočina, a byli za mnou i petenti z Jihomoravského kraje, že se nezměnila legislativa. Co se změnilo, je přístup Finanční správy. To, že byl vyvěšen na webových stránkách nějaký metodický pokyn, to upřímně řečeno nevím, nicméně nedostalo se to ke všem občanům. To znamená, tady je možná můj apel na to, aby to ta Finanční správa ještě více nějakým způsobem akcentovala. A jsou konkrétní případy, kdy Finanční správa právě ty krajinotvorné prvky zahrnula do daně z nemovitostí, to znamená, že neakceptovala osvobození od daně z nemovitostí právě podle toho předmětného ustanovení. To znamená, proto to lidé berou jako nespravedlnost. Myslím si, že Ministerstvo financí by mělo ještě lépe veřejnost informovat o tom, že Finanční správa bude toto více kontrolovat (upozornění na čas), to je v pořádku. A druhá věc je, že skutečně by měla postupovat v tomto spravedlivě, to znamená, že by měla ty krajinotvorné části z toho opravdu vyjímat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Paní ministryně, prosím o reakci.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji vám za reakci. Bylo tam zase několik věcí, na které budu reagovat postupně. Ten postup je plně v gesci Finanční správy. Ministerstvo financí do těchto věcí nezasahuje. My se podílíme pouze formou kontrolní a konzultační na tvorbě metodických pokynů, aby byly v souladu s legislativou, za kterou odpovídá Ministerstvo financí. Nicméně já na poradě vedení Ministerstva financí požádám generálního ředitele Finanční správy, aby opět provedl mediální zveřejnění této metodické informace z 1. ledna 2017, to vám slibuji.

A co se týče toho, že v některých individuálních případech bylo postupováno podle vašeho názoru v rozporu se zákonem, tak to je předmětem konkrétního daňového řízení. Pokud ten poplatník má pocit, nebo má třeba oprávněné zjištění, že bylo postupováno v rozporu se zákonem, tak máme zcela konkrétní instituty v daňovém řádu, které mu říkají, jak má postupovat. Nejdřív je to odvolání, potom jsou to případně uplatnění, tedy řádný opravný prostředek, případně postupuje dál. Takže tam ho musím odkázat na konkrétní daňové řízení s konkrétním správcem daně. Do toho nemůže zasahovat v žádném případě Ministerstvo financí, ale ani Generální finanční ředitelství, které se může potom stát třeba některým stupněm v rámci uplatnění opravných prostředků.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní přečtu jednu omluvu. Mezi 13.30 a 18 hodin se z důvodu jednání omlouvá pan poslanec Lukáš Černohorský.

A nyní požádám o vystoupení pana poslance Tomáše Martínka, který bude ve věci kalkulace nákladů možnosti zřízení okresu Turnov interpelovat ministra vnitra Jana Hamáčka. A připraví se pan poslanec Petr Pávek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci kalkulace nákladů možnosti vzniku samostatného okresu Turnov. 16. května 2018 váš předchůdce Lubomír Metnar obeslal starostky a starosty obcí územně správního obvodu s rozšířenou působností Turnov ohledně řešení problematiky neskladebnosti územně správního členění státu v rámci věcného záměru zákona, který má být schválen do konce roku 2018. Dotčeným zástupcům samospráv byly nabídnuty dvě varianty řešení dané problematiky. První z nich bylo připojení celého ORP Turnov k okresu Liberec a druhá varianta spočívala v rozdělení celého ORP Turnov na základě současné okresní příslušnosti. Bylo uvedeno, že varianta zřízení okresu Turnov, který zanikl v roce 1960, je nepřijatelná i přes to, že se pro danou variantu vyslovila většina obcí Turnovska.

Ministr se odvolával na koncepční a ekonomické důvody. Z ekonomického hlediska poukazuje na nákladovost vzniku okresu Jeseník v roce 1996, kdy byly uplatněny požadavky v celkové výši zhruba 450 milionů korun. Je nutné říci, že v dané době byla úplně jiná legislativa ohledně okresů a velká část úřadů existuje v Turnově již nyní. Kromě toho je dle mých informací Turnov ochoten participovat na nákladech případným poskytnutím požadovaných nemovitostí. 11. června 2018 proběhlo v Turnově setkání se starosty obcí Turnovska. Zástupci obcí se shodli, že je potřeba společnými silami a tlakem starostů a zastupitelstev obcí a kraje přesvědčit ministerstvo, že vznik okresu Turnov je jediným možným koncepčním východiskem dané situace. Rada Libereckého kraje následně na svém zasedání 19. června 2018 podpořila vznik samostatného okresu Turnov.

Protože Piráti chtějí vyjít obyvatelům Turnovska vstříc a protože považujeme odhad ekonomických nákladů na základě zřízení okresu Jeseník jako nevypovídající a nadhodnocený, chci se vás, pane ministře, zeptat, zda máte k dispozici nějaký relevantní kvalifikovaný odhad nákladů na zřízení okresu Turnov a zdali je případně Ministerstvo vnitra ČR ochotné zpracovat podrobnou kalkulaci nákladů spojených se zřízením okresu Turnov pro možnost kvalifikovaného rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, když jsem včera nastupoval do úřadu, tak jsem říkal, že mým cílem je snížení byrokracie ve veřejné správě a také požadavků kladených na starosty. A mám za to, že i touto optikou je potřeba posuzovat otázku územního členění státu. Já samozřejmě znám, protože jsem z Mladé Boleslavi, požadavky obcí Turnovska na zřízení nového okresu Turnov. Vnímám je a respektuji. Nicméně tento krok nepovažuji za koncepční a už vůbec ne za ekonomický. Vy jste hovořil o 450 milionech korun, které stálo zřízení okresu Jeseník v roce 1996, tak to je asi potřeba přepočítat na aktuální ceny a i s ohledem na změny, ke kterým došlo, a to zejména vzhledem ke zrušení okresních úřadů a také, jak jsem už říkal, vzhledem ke změně cenové hladiny.

V současné situaci, pokud vzniká nový okres, tak je právní povinnost zřídit z hlavních úřadů státní správy v sídle nového okresu okresní správu sociálního zabezpečení. V každém okrese totiž musí být z právního hlediska zřízeny pouze ty orgány, jejichž uspořádání je na okresní úrovni stanoveno zákonem. Zřízení nového okresu nezakládá automaticky nárok na zřízení ostatních institucí, jako je soud, okresní soud, katastrální úřad, okresní hygienická stanice a další. Nicméně lze očekávat, že tlak na zřízení takových institucí samozřejmě přijde. Jinak by totiž to zřízení okresu nemělo žádný praktický smysl pro občany.

Je asi také potřeba se podívat na dopravní dostupnost. Mám pocit, že z Turnova do Liberce to je dopravně docela dostupné jak autem, tak i veřejnou dopravou. Pokud by ten okres vznikl, tak samozřejmě by to byly náklady na úpravy různých informačních systémů, jelikož údaj o okrese se udává ve velikém množství evidencí. Ty by bylo potřeba upravit. Změny by se dotkly dalších systémů, které s okresním členěním pracují, aniž by se vlastně fakticky cokoli změnilo. Byla by s tím spojena výměna občanských průkazů. Ta by se dotkla 27 tisíc občanů. V tomto případě jsou náklady na straně státu odhadovány mezi řekněme 2,7 až 5,4 milionu korun. Na straně občanů, pokud počítáme cestovní náklady, tak se bavíme o nějakých 5,5 milionu.

Podle mých informací úplně detailní kalkulaci, kolik by vytvoření okresu Turnov stálo, k dispozici Ministerstvo vnitra nemá. Nicméně pokud byste na tom trval, tak jsme ochotni a připraveni ji zpracovat, ale bude to znamenat zapojení i dalších centrálních institucí, které by musely identifikovat počty potřebných zaměstnanců, případně potřebné kancelářské plochy. Například Jeseník či Rokycany, tam je několik desítek zaměstnanců za okresní správě sociálního zabezpečení nebo na okresním soudě.***
Přihlásit/registrovat se do ISP