(16.20 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje podporu dobrovolného neplaceného dárcovství krve a jejích složek zejména prostřednictvím Českého červeného kříže, který oceňuje dárce krve, dále mezi priority dotačního programu, který teď připravujeme, dotační program Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2019, je zařazena propagace dárcovství krve v rámci zařízení transfuzní služby, to tedy připravujeme na rok 2019.

Co se týká zlepšení situace v rámci možné změny ve smyslu daňového zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří uvolňují dárce krve, s touto cestou Ministerstvo zdravotnictví v souladu se stanoviskem odborné veřejnosti, tedy zejména odborné společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, souhlasí, nicméně jedná se o záležitost, která musí být primárně řešena na meziresortní úrovni, není to přímo v kompetenci Ministerstva zdravotnictví, takže určitě je to věc, kterou můžeme řešit společně s paní ministryní financí, pokud tedy jde o daňové zvýhodnění zaměstnavatelů. Takže za nás principiálně souhlasíme, ale není to tedy věc, kterou bychom my mohli sami iniciovat, resp. můžeme ji iniciovat, ale nejsme v tomto směru tím subjektem, který může tu zákonnou změnu navrhnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně bude mít zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Jsem ráda, že se přikláníte k našemu názoru. My jsme tento návrh měli v našem původním návrhu, nicméně nebyl průchodný právě přes Ministerstvo financí, takže v rámci toho, aby prošlo aspoň něco, nějaké daňové zvýhodnění, jsme ten návrh stáhli. Já jsem avizovala, že se pokusím podat nějaký návrh tohoto charakteru, a doufám, že mi pomůžete přesvědčit paní ministryni financí, že to je návrh správný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr bude chtít reagovat. Prosím, pane ministře, o doplňující odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Určitě ano. Já říkám za sebe a za Ministerstvo financí (zdravotnictví), s tím věcně souhlasíme, samozřejmě nemohu zaručit, že přesvědčím Ministerstvo financí, ale rád s tím pomůžu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní bude interpelovat pan poslanec Pávek pana ministra Brabce ve věci Dolu Frenštát. Připraví se pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, členové vlády. Vážený pane ministře, já jen vizuálně se otočím, a jestli jste slyšel ty odpovědi vašich předchozích kolegů, protože já si tady z důvodů procesního připadám jako kafemlejnek, který neustále opakuje totéž, ale jak už bylo řečeno, vzhledem k tomu, že se jedná o meziresortní záležitost, kdy o Dolu Frenštát bude rozhodovat vláda, tak bych rád znal i váš postoj za Ministerstvo životního prostředí, protože důl je vlastně na hranici chráněné krajinné oblasti Beskydy a ten rozvoj si ty místní samosprávy a spolky představují úplně jinak, než je důlní činnost, tak jestli k tomu Ministerstvo životního prostředí vaším prostřednictvím bude zaujímat nějaké stanovisko, a pokud ano, tak jaké. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než pozvu pana ministra, tak tady mám omluvenku. Omlouvá se nám paní poslankyně Monika Červíčková dnes od 16.20 do konce jednacího dne z rodinných důvodů. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající. Děkuji za ten dotaz. Já si myslím, že tady neřeknu něco úplně zásadního, co tady ještě nepadlo, ale chápu, že se vlastně ptáte všech dotčených resortů.

Já možná ještě krátce se vrátím k tomu tématu, které tady zmínila paní ministryně průmyslu a obchodu, protože ono to vlastně souvisí i s agendou Ministerstva životního prostředí a já mohu jenom potvrdit - a to vy víte - že dneska je to ložisko vlastně ve fázi nebilančních zásob, což je ten krok, který byl učiněn, jestli se nemýlím, někdy v roce 2002, a stále ještě i ty nebilanční zásoby znamenají jakýsi mezikrok a dalším by byl potom úplný odpis, tedy úplné zrušení ložiska. Ale aby k takovému zrušení ložiska mohlo dojít, tedy aby ložisko vlastně de iure - de facto by dále existovalo - přestalo existovat, tak by muselo být úplně vyňato z evidence a o tom by pak muselo rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s Českým báňským úřadem a to by samozřejmě znamenalo změnu, už zmiňovanou v odpovědi paní ministryně průmyslu a obchodu, surovinové politiky státu.

Z pohledu Ministerstva životního prostředí je to docela snadné, protože vy víte, že více než 50 % prostoru Trojanovice leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Zároveň je to evropsky významná lokalita Natura 2000, to území má vysokou přírodní a krajinářskou hodnotu a kromě toho je také intenzivně rekreačně i sídelně využito. Z toho logicky vychází nesouhlasná vyjádření orgánů státní správy na úseku ochrany přírody a životního prostředí, místních samospráv i občanských sdružení, takže stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy, která spadá pod Ministerstvo životního prostředí, a jak jsem řekl, i veškerých dotčených municipalit je byť jen k průzkumné ražbě v rámci nějakých budoucích čistě teoretických kroků konstantně negativní a já si troufám říci, že by zůstalo konstantně negativní i nadále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Já bych přece jenom ještě malinko přitlačit na váš osobní názor v této věci, nezávisle teď na surovinové politice státu, kterou reprezentuje MPO.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana ministra o doplňující odpověď.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Určitě můj osobní názor je, že si neumím představit okolnosti, za kterých by se tam začalo znovu těžit. Ale znovu říkám, z právního pohledu a z pohledu báňské legislativy, aby to opravdu nikdy nebylo možné, tak by to znamenalo, že by muselo dojít reálně k úplnému odpisu toho ložiska, což je krok, který by muselo vyvolat MPO nebo báňský úřad. Je to přece jenom 1,6 miliardy tun černého uhlí, které tam někde pod zemí je.

Ale myslím si, nebo jsem dokonce přesvědčen, že za stávajících okolností, ale velmi pravděpodobně i za budoucích okolností to, jak je to ložisko koncipováno, jaká je tam geologická struktura a v jakém území se to nachází, tak si jeho reálnou těžbu opravdu neumím představit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude interpelovat pan poslanec Munzar pana ministra Hamáčka ve věci způsobu jmenování vlády a připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já stahuji jak tuto, tak následující interpelaci, protože to je interpelace, u níž nemá smysl čekat třicet dní na odpověď, takže stahuji obě interpelace, když tu není pan ministr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za stažení interpelace. Prosím tedy paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ministra Staňka ve věci kulturních památek. Připraví se pan poslanec Michálek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, tématem, o kterém často a ráda mluvím, jsou kulturní památky. Přesněji řečeno zajištění financování jejich obnovy. Jsem přesvědčena o tom, že je dosud nedostatečné, zejména pokud jde o podíl státu. Snažila jsem se o tom v posledních letech přesvědčit ministra kultury Hermana a ministra financí Babiše. Doufám, že to mělo nějaké výsledky.

Já bych se teď ráda zeptala i vás jako nastupujícího ministra kultury, zda podpora obnovy kulturních památek má a bude mít vaši podporu, zda se budete o potřebné navýšení prostředků s paní ministryní financí dostatečně srdnatě bít. Jestli totiž poslední léta něco zcela jasně ukázala, tak to, že hodně závisí na osobnosti ministra kultury, který si ve střetu s ministrem financí musí stát za svým. Pane ministře, budete takovým nebojácným ministrem, který se za kulturní památky postaví? Děkuji předem za písemnou odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP