Středa 12. září 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

107.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 93/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 93/2, který byl doručen dne 23. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 93/3.

Ptám se navrhovatelky, paní ministryně financí, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně, máte zájem vystoupit? Ano, je tomu tak. Máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručná. Předložená novela je již ve třetím čtení a při minulých jednáních byla rozsáhle komentována a vysvětlována. Na úvod si tedy dovolím pouze v kostce připomenout její základní cíle.

Navržená novela zákona o zrušení Fondu národního majetku má za úkol eliminovat všechny účelové vládní výdaje zvláštních účtů privatizace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, máme zákon o dluhopisech, bod 107.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Omlouvám se, já jsem si přečetla zrušení Fondu národního majetku. Beru zpět, takže se omlouvám.

Předkládám k projednání vládní návrh novely zákona o dluhopisech. Jak už jsem vysvětlila v rámci prvního a druhého čtení, důvodem předložení návrhu tohoto zákona je snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů a upravit některé další nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe.

Hypoteční zástavní listy jsou cenné papíry, které smějí emitovat pouze banky. Jedná se o dluhopisy, které jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, proto se někdy také obecněji hovoří o krytých dluhopisech. Z pohledu investorů se jedná o nadprůměrně bezpečné cenné papíry, z pohledu jejich emitenta, tedy banky, představují snadný způsob, jak získat finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek.

Naší snahou je tedy především zatraktivnění emise hypotečních zástavních listů pro investory. V současné legislativní podobě hypotečních zástavních listů chybějí zásadní instituty, která jsou v jiných právních řádech vyspělých států západní Evropy obvyklé, což způsobuje negativní hodnocení právního rámce pro hypoteční zástavní listy ze strany ratingových agentur a vede následně k nižší atraktivitě a nižší konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti.

Ve stávající právní úpravě byly identifikovány dva zásadní nedostatky, které tato novela odstraňuje. Jedná se předně o nejasný rozsah a režim hypoteční podstaty podle insolvenčního zákona, tedy o rozsah aktiv, která budou náležet do hypoteční podstaty zejména ve vztahu ke splátkám hypotečních úvěrů po prohlášení konkurzu. Dále se jedná o problematiku automatického zesplatnění závazků z hypotečních zástavních listů v případě prohlášení konkurzu na majetek emitenta, čili takzvaná akcelerace. Novela ve snaze odstranit výše uvedené nedostatky současné právní úpravy staví najisto režim insolvenčního práva v souvislosti s krytými dluhopisy a výslovně vylučuje automatickou splatnost krytých dluhopisů v případě insolvenčního řízení a vylučuje kryté dluhopisy z majetkové podstaty.

Novela také dále do zákona doplňuje úpravu takzvaného agenta pro zajištění, což je osoba, která zastupuje zájmy vlastníků dluhopisů ve vztahu k zajištění, a zavádí také do zákona takzvanou úpravu dluhopisů se záporným výnosem či povinně konvertibilních dluhopisů.

Předložený návrh zákona není transpoziční, jedná se o národní legislativní úpravu, která však respektuje evropské právní předpisy a je s nimi plně v souladu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí a otevírám rozpravu, do které nemám v tuhle chvíli žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova. Pokud nejsou, přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem rozpočtového výboru. O totéž požádám ministryni financí. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Přestože předložený materiál je poměrně obšírný, tak svědčí o důkladné přípravě a konzultacích mezi ministerstvem a bankovní asociací a dalšími aktéry v této oblasti, že nebyl přeorán, spíše doplněn, protože pozměňovací návrhy se týkaly některých drobných inspirací, které přišly zejména z oblasti evropského práva.

Pokud jde o hlasovací postup, tak výbor na svém červnovém zasedání se usnesl, že doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat v tomto pořadí. Reprodukuji tak, jak zní usnesení, to znamená:

1. Hlasovat o legislativně technických úpravách, budou-li načteny - ten kondicionál objasním, až to dočtu.

2. A - prohlasovat tedy pozměňovací návrhy, které projednal rozpočtový výbor.

3. B - což jsou pozměňovací návrhy, které načetla paní poslankyně Vostrá a které se týkají zákona o spotřebitelském úvěru.

4. C - tedy pozměňovací návrh kolegy Raise, který se týká zákona o správních poplatcích.

5. V případě schválení těchto tří bodů dát souhlas s tím, aby se označily příslušné části těch článků a bodů tak, aby dávaly logiku. Tam jde o to, že při načítání došlo k nabourání logiky textu. Jde opravdu jenom o přesné označení. Čili to je krok pátý.

6. Poslední, šestý krok by bylo hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Těch kroků bude jenom pět, protože legislativně technické žádné nebyly, čili čtyřikrát o pozměňovacích návrzích a potom o celku. Chce někdo hlasovat o proceduře? Pro jistotu ano.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 42. Kdo souhlasí s navrženou procedurou? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 42 je z přítomných 182 pro 161 poslanec. Procedura byla schválena.

 

Budeme se tedy zabývat pozměňovacím návrhem pod písmenem A rozpočtového výboru. Pane zpravodaji, stanovisko. (Rozpočtový výbor doporučuje.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Rozhodneme v hlasování číslo 43, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 182 pro 165, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl schválen.

 

Nyní pozměňovací návrh pod písmenem B paní poslankyně Vostré. Stanovisko? (Výbor doporučuje.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 44 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 182 pro 166, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl schválen.

 

Nyní pod písmenem C pozměňovací návrh poslance Raise. Stanovisko? (Rovněž doporučující.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 45. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 182 pro 161 poslanec. I tento návrh byl přijat.

 

V tom případě je potřeba, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s nutnou legislativní úpravou spočívající v přeznačení jednotlivých částí. Nebudu tady vyžadovat stanovisko vzhledem k tomu, že jde o technickou úpravu.

Hlasování 46. Ptám se, kdo je pro vyjádření souhlasu s úpravou spočívající v přeznačení jednotlivých částí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 182 pro 168, proti nikdo. Bylo schváleno.

 

Můžeme přikročit k hlasování zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 93, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 47 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 182 pro 132, proti 1 poslanec. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni financí, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 107.

 

Paní ministryně je na místě, protože pokračujeme bodem číslo 108. Tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP