Středa 12. září 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

108.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení
Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí
při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
/sněmovní tisk 130/ - třetí čtení

Děkuji, že i pan kolega Vrána už došel jako zpravodaj rozpočtového výboru ke stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrh jsou uvedeny ve sněmovním tisku 130/2, který vám byl doručen 26. června 2018. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 130/3.

Paní navrhovatelka je připravena před otevřením rozpravy vystoupit, takže paní ministryni financí Aleně Schillerové uděluji slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tak teď už opravdu novela zákona o zrušení Fondu národního majetku. Ještě jednou se omlouvám.

Předložená novela je ve třetím čtení a při minulých jednáních byla rozsáhle komentována a vysvětlována. Takže na úvod si tedy dovolím pouze v kostce připomenout její základní cíl.

Navržená novela zákona o zrušení Fondu národního majetku má za úkol eliminovat všechny účelové vládní výdaje zvláštních účtů privatizace. Novelou bude zajištěno, že výdajové tituly zvláštních účtů budou redukovány pouze na výdaje související se závazky z privatizace, které tak opět získají prioritu financování. Opakuji, že v současné době není možné hradit privatizační výdaje ze žádných jiných zdrojů. Současně bude novelou umožněno efektivní a transparentní využití volných finančních prostředků.

Ve druhém čtení dne 26. července bylo panem poslancem Skopečkem navrženo zamítnutí novely a panem poslancem Ferjenčíkem byl předložen pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh obsahuje kromě technických úprav rovněž odstranění možnosti převodu do státního rozpočtu bez korektní podmínky. Ministerstvo financí, a říkám to takto otevřeně, odmítá pozměňovací návrh jako celek, neboť odstranění možnosti převodu do státního rozpočtu bez korektní podmínky zpochybňuje celou koncepci správy zvláštních účtů a znemožňuje jeden z klíčových záměrů novely, kterým je smysluplné použití nevyužitých prostředků privatizace ve státním rozpočtu a zabránění jejich bezúčelnému hromadění na zvláštních účtech privatizace. Nutno dodat, že i obě technické úpravy jsou připraveny špatně, protože zcela ignorují fakt, že pozměňovacím návrhem se pouze mění formulace jednoho z výdajových titulů, ale jejich celkový počet se nemění.

Dodávám, že rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na své schůzi 29. června doporučil pozměňovací návrh neschválit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí a otevírám rozpravu, kde prvním přihlášeným je paní poslankyně Věra Kovářová. Z místa se hlásí pan poslanec Ferjenčík, ale předběhl ho elektronickou přihláškou pan kolega Skopeček, protože ta má podle zákona o jednacím řádu přednost. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych shrnula stanovisko klubu Starostů a nezávislých k následující novele zákona o zrušení Fondu národního majetku.

Příjmy na tomto účtě jsou z privatizace a samozřejmě z dividend státních firem a tyto prostředky jsou jasně určeny na to, aby se v době, kdy roste hospodářství a je důchodový účet v přebytku, nepoužívaly k jiným účelům. Samozřejmě je to určitá rezerva. Víme také o tom, že existují závazky státu na odstraňování ekologických škod. To, co navrhuje současná novela, je pro nás nepřijatelné, protože zapomíná na ony závazky a rozpouští rezervu do státního rozpočtu bez přesného určení účelu. Jak zde zaznělo v předcházejících čteních, tak umělým způsobem si tímto vláda snižuje deficit, který je už tak nepřiměřeně vysoký vzhledem k tomu, jak roste hospodářství.

Dovolte mi proto, abych srovnala hospodaření státu, resp. vlády, s hospodařením obcí a měst. Pan premiér Andrej Babiš i paní ministryně Schillerová často kritizují obce a města za to, že mají na svých účtech desítky miliard korun, že dostatečně neinvestují a že si mají vzít příklad ze státu. S tím nemohu souhlasit. Zde je totiž možné vidět obrovský rozdíl v přístupu obcí a měst a přístupu vlády k hospodaření. Obce mají na svých účtech peníze proto, že myslí na budoucnost. Mají je tam proto, aby mohly investovat větší celky, větší občanskou vybavenost. Spoří si peníze na spoluúčast při financování dotací, na obnovu vodohospodářské infrastruktury. A spoří si je právě v okamžiku, kdy je hospodářský růst. Důvod? Důvodem je to, že myslí v horizontu delším, než je jedno volební období. Myslí na mnoho let dopředu. Leží jim totiž na srdci trvale udržitelný rozvoj v obcích, ve kterých žijí a budou žít.

Ještě jednou opakuji, obce a města myslí na budoucnost, na rozdíl od státu a této vlády. Její hospodaření se dá charakterizovat dvěma slovy, a to zapomnění budoucnosti. Dle našeho názoru tento zákon je toho důkazem, a z toho důvodu klub Starostů a nezávislých tento návrh nepodpoří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Jan Skopeček, připraví se kolega Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já jsem při prvním čtení navrhl zamítnutí zákona, vysvětlím proč. Já tu novelu zákona považuji za velmi nezodpovědný nápad. Ta nezodpovědnost spočívá v tom, že zákon umožní ve státním rozpočtu rozpustit finanční prostředky dnes určené a dnes vázané v rezervním fondu, které byly plánovány využít za mimořádných situací, na zvláštní účely, a byly tudíž odděleny na rezervním účtu. Současná vláda si chce v době, přestože máme silný ekonomický růst, přestože máme nízkou nezaměstnanost, sáhnout na tyto prostředky, které se kumulují jednak dříve z privatizačních příjmů, dneska zejména jako dividendy státních podniků na zvláštních účtech. Současné vládě nestačí to, že jí rostou daňové příjmy, že každý rok má na své přerozdělování více jenom díky ekonomickému růstu. To jí je málo, chce si ještě sáhnout na rezervní prostředky, které byly určeny na mimořádné situace. Já bych tomu rozuměl, kdyby to vláda chtěla v době ekonomického poklesu, kdyby klesaly příjmy státního rozpočtu, kdyby tu byly nějaké nenadálé situace, jako jsou povodně, a vláda by si skutečně potřebovala sáhnout na volné peníze, tak bych tomu rozuměl.

Ještě doplním, že peníze v rezervním fondu se využívají rovněž v době, kdy tzv. důchodový účet je v minusu, to je v okamžiku, kdy máme více nezaměstnaných, nejsou tak dobré odvody do státního rozpočtu z povinných odvodů zaměstnanců a zaměstnavatelů. V takovém případě aby vláda dokázala zabezpečit důchody, si do tohoto fondu může sáhnout a ten deficit pokrýt. Nicméně díky té nízké nezaměstnanosti dneska takový problém nemáme a vládě je líto, že tyto peníze budou ležet na tom účtu a nebude je moci přerozdělit.

Nejhorší na tom je, že vláda chce, aby se to rozpustilo do rozpočtu bez jakýchkoliv podmínek a mohly se z toho platit třeba nesmyslné žákovské jízdné nebo další nakupování voličů, které už jsme od této vlády zažili. Já to považuji za velmi nezodpovědné. Je před námi důchodová reforma, ať už se k ní odhodlá tato vláda, předchozích pět let se k tomu kolegové neodhodlali, třeba se k tomu odhodlají v současném volebním období, případně jakákoliv další vláda stejně k nějaké formě penzijní reformy bude muset přistoupit. Je zřejmé, že nebudeme-li chtít reformou důchodovou zatížit stávající důchodce, tak budeme potřebovat peníze navíc, kterými tu penzijní reformu zainvestujeme, zaplatíme. Já si myslím, že docela dobrý zdroj pro ty náklady penzijní reformy by byl právě tento rezervní fond, který byl vždy od začátku plánován tak, aby oddělil peníze z prodeje státního majetku a z mimořádných příjmů, aby je nezodpovědné přerozdělující vlády neutratily na zbytečnosti, ale šetřily je na období krize nebo na nějaké strukturální reformy.

Čili já apeluji na všechny, kteří v sobě mají alespoň elementární principy zodpovědnosti k budoucnosti, zodpovědnosti k veřejným financím, ať tento návrh nepodpoří. Vláda má dostatek peněz na přerozdělování. Vidíme to dnes a denně, jaké nesmyslnosti typu žákovského jízdného dokáže schválit a dokáže platit. Zachraňme tyto peníze před touto nezodpovědnou vládou! Zachraňme je pro budoucnost a neschvalme tuto novelu zákona!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Skopečkovi. Nyní pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím představit svůj pozměňovací návrh, vysvětlit ho, požádat o podporu. Současně shrnu i postoj k tomu zákonu jako celku.

Stát má nějaké zdroje, které jsou dneska z jednorázových příjmů, resp. v tuto dobu jsou to opakované příjmy, ale od státních podniků, které je často obtížné predikovat. My se tady pohybujeme mezi dvěma koncepcemi. Jedna je, že ty příjmy budou rovnou příjem státního rozpočtu, druhá verze je, druhá možnost je, že ty příjmy budou v nějakém fondu a budou specificky určené např. na sanaci ekologických škod, na budování dopravní infrastruktury. Vládní návrh v tuhle chvíli je takový kočkopes mezi těmito dvěma přístupy, který současně říká - teoreticky mají být na sanaci škod na životním prostředí a na stavbu infrastruktury, ale když vláda bude chtít, tak si je převede do svého rozpočtu a udělá z toho běžný příjem, s kterým naloží podle svého.

My považujeme tento přístup za nešťastný. Buď ať to jsou tedy skutečně příjmy státního rozpočtu, s kterými se bude rozpočtovat, s kterými se bude počítat dopředu, anebo ať je to oddělený fond na speciální účely.

Základní problém návrhu vlády je, že umožňuje manipulovat s výsledky hospodaření státu. To znamená, v prosinci si bude vládnoucí hnutí chtít zlepšit PR, tak převede x miliard z rezervního fondu do státního rozpočtu. Tím pádem až bude prezentován výsledek hospodaření státu, tak o několik miliard nebo desítek miliard to vyjde lépe, přestože se reálně to hospodaření absolutně nezmění. Podobně to zase umožní jindy si udělat rezervu třeba na předvolební rok.

Nám tohle přijde naprosto nevhodné, abychom Ministerstvu financí a vládě umožňovali mást veřejnost a účelově zkreslovat představu lidí o skutečném hospodaření státu, navíc ještě utrácet ty peníze za mandatorní výdaje. Dnes už ten zákon počítá s tím, že v případě, že důchodový systém bude v minusu, tak je možné to z tohoto rezervního fondu sanovat, ten minus. Ale vzhledem k tomu, že důchodový systém je teď podle predikce vlády na poměrně krátkou dobu, ale na nějakou dobu bude v plusu, tak oni přesto chtějí umožnit převádět peníze do rozpočtu jako běžný příjem bez omezení účelu.

Můj pozměňovací návrh dělá jedinou věc - znemožňuje vládě tato účelová zkreslování výsledku hospodaření státu, škrtá možnost převádět to do rozpočtu jako běžný příjem. Samozřejmě zachovává původní účel toho fondu - budovat dopravní infrastrukturu a odstraňovat ekologické zátěže. Mám za to, že pokud vláda chce skutečně změnit přístup k fondovému hospodářství a mít všechny peníze na jedné hromádce, tak ať zruší ten fond jako celek, ať to řekne na rovinu a neumožňuje tyto účetní triky.

Děkuji za podporu toho návrhu. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní mám dvě přihlášky do rozpravy. S přednostním právem poslanec Jan Farský a poté pan poslanec Marian Jurečka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, pane předsedající. Žijeme v unikátní době. Ekonomika roste nebývalou rychlostí, nezaměstnanost je minimální, zaměstnanost vysoká, díky zvyšování mezd se zvyšují odvody. Přesto se v takto unikátní době, která nikdy nemůže trvat věčně, a cyklus toho poklesu se dostaví, zasekává další sekera do státního rozpočtu. Už v návrhu je dalších 40 miliard schodku rozpočtu. Přestože jsme tady od představitelů hnutí ANO dnes sedících na stěžejních pozicích ve vládě, od premiéra přes ministra financí, slyšeli, že už snad v roce 2017 bude rozpočet vyrovnaný, není, přestože ekonomika tomu nasvědčuje a pomáhá nejvíc, jak kdy snad v historii mohla. K tomu ještě se rozpouštějí rezervy. Nezlobte se, ale tahle vláda vládne způsobem po nás potopa. Tohle je plundrování zdrojů České republiky a celý národ na tento váš populismu a rozhazovačnost nesnesitelně doplatí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému. Nyní s přednostním právem paní ministryně financí Alena Schillerová a přihlášen je dále pan kolega Jurečka. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych zareagovala, protože tady padla celá řada značných nepravd a nepřesností, takže na ně budu reagovat.

Tak nejprve, paní poslankyně Kovářová, já si nevzpomínám, že bychom kritizovali někdy kraje a obce. Říkám pouze - budu mluvit teď za sebe - říkám jednu jedinou věc: Naše veřejné finance jsou zdravé. Bez ohledu na to, co zaznívá z opozičních lavic. A jasným argumentem pro to, že jsou zdravé, a v Evropské unii to vnímají, když se o tom bavím s ministry financí evropských zemí, tak to velmi vnímají a velmi to vnímají s respektem. Jsou zdravé proto, že veřejné finance nám tvoří státní rozpočet, rozpočty municipalit, rozpočty fondů a veřejných institucí. A ty jsou v přebytku dokonce tak velkém, že ten přebytek je třetí nejvyšší v rámci Evropské unie. A budu to opakovat donekonečna. Prostě tak to je.

Samozřejmě, že máme také rozpočtové určení daní, a na jeho základě se ten minulý, zejména úpravy v loňském roce, se převádí do rozpočtu municipalit o 35 miliard více. To znamená, že také více vybíráme. A díky tomu můžeme více převést do rozpočtu municipalit. Ale veřejné finance musíme vnímat jako celek, a to nemluvím vůbec o tom, a budu o tom velmi podrobně mluvit, až tady budeme projednávat rozpočet, kolik vlastně dáváme a plánujeme dát do různých dotačních programů. Takže to na úvod.

A pak jsou další pojmy. K tomu schodku, když už tedy jsme u těch financí. Plánujeme schodek minus 40 miliard s tím, že to je - dovolím si použít číslo, na které slyší Evropská unie, protože oni s nominálními čísly nepracují, je to 0,7 % HDP. Takže pro vaši informaci. Ale celkové veřejné finance jsou v přebytku. A zejména mluvíme-li tady o těch zdravých financích, tak se bavme o strukturálním saldu. A to nechci teď tady vytahovat historii, jak vypadalo strukturální saldo pár let zpátky. A my si to uvědomujeme. Velice zodpovědně si to uvědomujeme. A přes to všechno se snažíme i naplnit priority této vlády.

A teď další nepravda, která tu zazněla. Pane poslanče Skopečku, mícháte dohromady dvě věci. (Ohlasy zprava na oslovení poslance přímo.) Já nemusím, podle jednacího řádu se můžu obracet jako členka vlády přímo. Na to byl výklad. Prosím, pane předsedající? Můžu, nebo nemůžu?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale ano. Já si jednací řád pohlídám, kolegové a kolegyně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Já ho dodržuji, skutečně. Já jsem velmi zdvořilý člověk. Nikdy bych nepřekračovala ani jednací řád, ani pravidla zdvořilosti.

Takže. Pane poslanče, Skopečku, směšujete dvě věci. Já se bavím o účtu, nebo předmětem této novely je zvláštní účet privatizace, kam se převáděly v minulosti prostředky z privatizace, to už dneska prostě samozřejmě téměř není, a z toho se musí hradit náklady na odstraňování ekologických zátěží, samozřejmě s tím počítáme. A pak se celé roky běžně zapojovaly tyto příjmy do cash flow státu. Vždycky. Je tam technická podmínka, kterou chceme teď odstranit, je-li schodkový důchodový účet. Ale vy jste hovořil o rezervě na důchody, se kterou samozřejmě vláda počítá a kterou dodrží, a to je situace, kdy se vyplácí důchodů méně, než přichází příjmů ze sociálního pojištění, velmi zjednodušeně řečeno. A to skutečně nastane. To nastane za rok 2018, za rok 2019 s tím plánujeme, a pokud to tak dopadne, tak v nejbližším následujícím roce má za povinnost vláda vytvořit tuto rezervu. A pokud to nastane, tak vláda ji samozřejmě vytvoří. To nesouvisí s tímto účtem. Toto je účet, kde se běžně ty peníze zapojovaly do cash flow státu.

Jenom pro vaši informaci, vláda si může na ně sáhnout, na tento privatizační účet pro Státní fond dopravní infrastruktury, případně další tituly, ale chce to dělat jenom prostřednictvím státního rozpočtu. A jak se naloží se státním rozpočtem? Ten zákon bude schvalovat tato Poslanecká sněmovna.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové. Vyvolala dvě faktické poznámky a kolegu Jurečku požádám o posečkání, protože jsou dvě faktické poznámky, kolegy Skopečka a kolegyně Kovářové. Nejdřív pan poslanec Jan Skopeček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Rád bych se vyjádřil k paní ministryni prostřednictvím pana předsedajícího, já se budu obracet v souladu takto a také budu zdvořilý, kdykoli, mně jde o věcné argumenty.

Paní ministryně, kdyby byly veřejné finance zdravé, tak byste nemusela v době růstu připravovat a předkládat Poslanecké sněmovně deficitní rozpočet. Prostě v době růstu normální zodpovědná vláda deficitní rozpočty nepředkládá. Pokud by byly veřejné finance zdravé, tak i v období ekonomického poklesu nebo drobné stagnace by byly naše veřejné finance vyrovnané. V okamžiku, kdy nebudeme mít současný růst, kdy Česká republika nebude zažívat současné období hospodářské prosperity, tak vám garantuji, že okamžitě půjdou veřejné finance do minusu. To, že jsou dneska v plusu, je dáno tím, že máme vysoký hospodářský růst a velmi nízkou nezaměstnanost. V okamžiku, kdy se ten ekonomický trend obrátí, tak znovu spadnou veřejné finance do deficitu a budeme v problémech. A to je znak nemocnosti veřejných financí. Nemůžeme hovořit o zdravých veřejných financích, když každoročně nám roste podíl mandatorních výdajů na státním rozpočtu a klesá tak fiskální suverenita vlády rozhodovat o menším podílu výdajů ve státním rozpočtu na ty priority, které si určí.

A k té druhé věci. Paní ministryně, buď platí, že z toho fondu lze peníze využívat běžně, nebo platí, že je lze využívat jenom v okamžiku, kdy je penzijní účet v deficitu. Ale nemůže platit obojí zároveň. Buď můžete říkat, že si na to vláda mohla sahat v minulosti, jak chtěla, anebo říkat, že si na to vláda mohla sáhnout jenom ve chvíli, kdy byl důchodový účet v deficitu. A já říkám, že si na to má sahat jen ve chvílích, kdy je potřeba si na to sáhnout právě proto, že třeba není dostatek peněz na finance. Já jsem s vámi schopen i mluvit, jestli třeba na dopravní infrastrukturu to nepoužít. Já jenom nesouhlasím s tím, abychom v době růstu a hospodářské prosperity rozpouštěli mimořádné peníze na běžné výdaje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil čas k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová s faktickou poznámkou, připraví se k faktické poznámce pan kolega Volný. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych reagovala na výroky paní ministryně o tom, že v mém projevu byly určité nepravdy. Tak to musím říci, že není pravda. To, že obce mají na účtech příliš mnoho peněz, padlo při projednávání novely zákona o snížení DPH na jízdné na rozpočtovém výboru. Ze strany pana premiéra Andreje Babiše toto padlo na sněmu Svazu měst a obcí, kde školil starosty v tom směru, jak mají investovat. Zrovna on, který byl ve vládě, která příliš neinvestovala.

A jestliže vy říkáte, že dobře vybíráte daně, nebo dokonce vynikajícím způsobem vybíráte daně, že obce dostanou o 35 miliard více, to je hezké. Tak proč tedy chcete dalších 20 miliard, které mají zůstat jako rezerva na horší časy?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana kolegy Jana Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl samozřejmě - ne chtěl, musím zareagovat na vystoupení pana kolegy Skopečka. Tady je opět vidět, jak je politická paměť velice krátká. Ale já bych neřekl, že to je politickou pamětí, oni si to pamatují velice dobře, ale rétorika právě ODS a TOP je taková, že říkají vždycky to, co se jim hodí.

Já tady mám takovouhle tabulku, takovýhle krásný graf (ukazuje), pane kolego Skopečku, vaším prostřednictvím, pane předsedající. V roce 2006 byl hospodářský růst 6,9, v roce 2007 byl hospodářský růst 5,5. To je hospodářský růst, o kterém se nemůže naší vládě v současné době zdát ani ve snu. Přesto byl v roce 2006 panem ministrem Tlustým a v roce 2007 panem ministrem Tlustým, který se střídal s panem Kalouskem, hospodářský výsledek roku, tzn. ne predikce, ale výsledek - v roce 2006 byl 97,5 mld. schodek a v roce 2007 byl 66 mld. schodek. To znamená, nešlo vůbec o žádné krizové roky. Znovu opakuji, hospodářský růst byl 6,9 a 5,5, přitom takovéto obrovské schodky. Tak nepoučujte tady, že by zodpovědná vláda měla v době růstu vykazovat přebytkové rozpočty. My je vykazujeme ve výsledku a dost pravděpodobně ty schodky, které jsou predikované, budou významně lepší. Ale nepoučujte, když jste takto hospodařili. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce panu kolegovi Volnému. Nyní faktická poznámka pana poslance Jakuba Michálka, Zbyňka Stanjury, Jana Skopečka. Pan kolega Jurečka je trpělivost sama. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Mě ta vaše diskuse a rozprava velmi zaujala, takže jsem se chtěl zeptat. Pan poslanec Skopeček říkal, že ta vláda nemohla být normální nebo zodpovědná, pokud se pamatuji. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ta vláda Mirka Topolánka byla nenormální nebo nezodpovědná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abych byl schopen odpovědět na poslední dotaz, musel byste říct která. První vláda nezískala důvěru, vládla v demisi, druhá získala důvěru a byla normální i s mandátem v Poslanecké sněmovně.

Já myslím, že pan poslanec Volný, když si vezme nějakou tabulku, tak by měl říct všechny souvislosti. On říkal: Vy řeknete, co se vám hodí. - Jako on by řekl všechno. Rok 2006. Kdo připravoval a schválil rozpočet na rok 2006? Byla to pravice, nebo levice, pane poslanče Volný prostřednictvím? Já myslím, že to moc dobře víte. Byli to vaši drazí koaliční partneři, sociální demokraté, Jiří Paroubek a spol. Takže když se stanete ministry, vláda požádá o důvěru někdy v září 2006, fakt si myslíte, že za tři měsíce vláda bez změny legislativy je schopná něco udělat s hospodařením státu? Samozřejmě že ne. Samozřejmě že to víte. To samé platí rok 2007. Byly nutné legislativní změny, které byly prosazeny v roce 2007. Podívejte se. Výrazné snížení daní přišlo v roce 2007. Tak buď tomu nerozumíte, nebo úmyslně klamete tady kolegyně a kolegy.

A jakou to má souvislost s tím, co projednáváme? Žádnou. Váš systémový přístup, který tady v tomto bodě předvádíte, bych shrnul asi do dvou vět: "My si vezmem ty prachy a vy se neptejte, na co to použijeme." A tomu říkáte systém. A to je celé. Místo abyste se přiznali, že to tak je, že jste v nouzi a potřebujete zase účetně kouzlit a používat na zbytečné výdaje státu další peníze. Vždyť o 140 mld. budete mít vyšší příjmy a nejste schopni snížit schodek. Nejste schopni. No, z 50 na 40 s tím, že nafouknete příjmy. Nebo jste škrtla 10 mld. výdajů, paní ministryně? To jste pak snížila. Ale pokud jste jenom nafoukla příjmy, a tím pádem jste tzv. snížila schodek, tak jste s výdaji státu nedělala vůbec nic, což je obvyklé v tomto i minulém volebním období.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Skopeček také s faktickou poznámkou, další, faktická poznámka Miroslava Kalouska. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Skopeček: Tak první půlku reakce už mně vzal kolega Stanjura. Skutečně, pane kolego, než začnete šermovat s čísly a rozpočty, podívejte se pořádně na to, kdo ten rozpočet připravil, pak z něj obviňujte nás.

Nicméně ta druhá. My jsme se kolikrát už střetli nejenom tady v Poslanecké sněmovně, ale i v několika médiích. A tam jste mi, pane poslanče, vždycky vyčítal, jak vláda ODS po roce 2008 začala moc šetřit a přibrzdila ekonomiku. Tak mi řekněte, co teda platí. Byli jsme rozhazovační, protože jsme dělali deficity, které jste nám teď ukazoval, nebo jsme byli příliš restriktivní a zabrzdili jsme tu ekonomiku, co mi vyčítáte při jiných vystoupeních? Jenom jedno musí být pravda. Buď jsme byli nezodpovědní a kvůli nám byly deficity, nebo jsme byli příliš restriktivní a kvůli nám klesla ekonomika. Vy s tím šermujete a používáte to, jak se to hodí. Je z toho zřejmé, že to není racionální a věcný argument. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek a po něm paní poslankyně Věra Kovářová, také faktická poznámka. Pan kolega Jurečka, jak jsem zjistil, je opravdu trpělivý. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem chtěl odpovědět jenom panu předsedovi Michálkovi, zda ta vláda byla, nebo nebyla normální. Ta vláda zdědila přes ten obrovský hospodářský růst, který v té době byl, a byla bublina, poměrně vysoký strukturální deficit. Konsolidovala ho. Hovořím-li o vládě Mirka Topolánka, konsolidovala ho tempem téměř 40 mld. ročně, a to i přesto, že dokázala legislativními změnami přijatými v roce 2007 v roce 2008 snížit přímé odvody celkem zhruba o 85 mld. A oproti bývalé legislativě my jsme skutečně snížili daně asi o 85 mld. Rozpočet na rok 2008 přesto skončil v deficitu tuším někde mezi 20 až 30 mld., tzn. docházelo k rychlé konsolidaci a směřování k vyrovnanému rozpočtu. V září 2008 padl Lehman Brothers, v březnu 2009 padla vláda. Znovu zdůrazňuji, že ten deficit za rok 2009, kdyby ta vláda nepadla, tak nemohl být 197, protože jsme měli připravenou novelu zákona o státním rozpočtu. Takže asi tak se ta vláda chovala. Chovala se zodpovědně, směřovala k vyrovnanému rozpočtu, ale něco zdědila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, také s faktickou poznámkou. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na slova pana poslance Volného prostřednictvím pana předsedajícího. Pane poslanče, my bychom si určitě nedovolili vás poučovat, protože víme, že jste odborníkem, který zasedá v rozpočtovém výboru. Nicméně co zde zaznívá z celé řady příspěvků, je to, že v době hospodářského růstu není možné mít takovýto deficit. Možná je to náš názor, nebo určitě je to náš názor, ale je to také názor, který říká většina ekonomických expertů, a mnozí z nich jsou i poradci pana premiéra a paní ministryně.

Tím, že vytahujete grafy z dob téměř dávných, tak to je dobré. Je dobré si připomenout situaci, která byla před lety, a je dobré se také z ní poučit. A to poučení nám říká, že v době krize je potřeba mít z čeho čerpat. A díky také tomu, jakým způsobem se chovaly ty vlády v době krize, jste vy mohli čerpat. Tak na to nezapomínejte. A také nezapomínejte na to, že jednou tento hospodářský růst skončí a vy budete muset mít z čeho čerpat. Ale také se může stát, že bude vládnout někdo jiný a pak bude za vás ty dluhy muset zaplatit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní pan poslanec Marian Jurečka, řádně přihlášený v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji mnohokrát. Milé kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, členové vlády, paní ministryně. Já si teď dovolím pro ty, kteří třeba budou sledovat toto jednání prostřednictvím televize či kamer, trošku do češtiny přeložit argumentaci, která tady zazněla z úst paní ministryně financí. Byla velice pozoruhodná. Vlastně paní ministryně financí nám říká, máme v pořádku naše veřejné finance, máme jedny z nejlepších v Evropské unii, a proto si vláda může dovolit plánovat v příštích letech, nejenom pro příští rok, deficit na úrovni minus 50 miliard korun. 40. Děkuji za opravu. 40 miliard korun. Takže vlastně jinými slovy se tady říká: díky zodpovědnému hospodaření měst, obcí a krajů, kde je největší podíl starostů a místostarostů a komunálních politiků za KDU-ČSL ze všech politických stran, tak díky tomu, že oni zodpovědně hospodaří, tak v tom celku to vypadá dobře a my si tedy můžeme dovolit plánovat tyto deficity.

Paradox je, že dokonce i vláda Bohuslava Sobotky, sociálně demokratického premiéra, plánovala směřovat k vyrovnanému rozpočtu v roce 2019 či v roce 2020 a ty deficity postupně logicky snižovala. Pamatuji si několik jednání koaličních rad, kdy byly ve střetu zájmů požadavky některých ministrů za ČSSD na ne tak dramatické snižování těch deficitů a proti tomu protiargumenty bývalých vládních kolegů z hnutí ANO, kteří říkali: my přece potřebujeme směřovat k tomu vyrovnanému rozpočtu. A byly to někdy velice tvrdé diskuse. A dneska najednou se říká, protože města a obce dobře hospodaří, tak my si můžeme dovolit tady tyto deficity v pohodě plánovat? V době, kdy Andrej Babiš v roce 2014 nám tady sliboval nejpozději v roce 2018, 2019 mít vyrovnané rozpočty? A v roce 2017, když se to povedlo a byl přebytek, tak říkal, že by se to mohlo dařit i v příštích letech.

Paradoxem je, že vy tady používáte argumentaci a říkáte: ta města a obce mají velké přebytky na svých účtech, proto my si můžeme dovolit ty deficity. No že v čele toho pelotonu je hlavní město Praha, které má na svých účtech 40 miliard a za první pololetí přebytek 9,3 miliardy korun, že vlastně je to neschopnost vaší primátorky dokázat nastartovat za čtyři roky investice v Praze, které nutně hlavní město potřebuje, tak vlastně takovýmto způsobem jakoby na toto spoléhat, argumentovat - no to mi přijde úplně, promiňte mi to slovo, ale ulítlé. Nevím, jestli paní primátorka neměla před čtyřmi lety mobil na Andreje Babiše, asi jí ho nedal, jinak si to nedokážu vysvětlit, že se to nedaří. Ale podstata té vaší argumentace je prostě postavená fakt divně u těch veřejných financí. A bylo by fér, kdybyste těm lidem řekli: Prostě my na to rezignujeme. My to, co jsme slibovali ještě před čtyřmi pěti lety, tak už prostě dneska neplatí.

Problém je, že spoléhat na přebytky u obcí a měst prostě v době krize nebude fungovat, protože stimuly pro nakopnutí ekonomiky, případně hledání opatření, která zmírní případy nástupu krize, bohužel města a obce příliš dělat nemohou. To hlavní má v rukou vláda prostřednictvím rozpočtů a měla by mít finanční rezervy. A ty bohužel tady neplánujete. A tímto zákonem vlastně ještě přispíváte k tomu, že věci, které se tady v roce 1991 nastavily koncepčně, a tento stát příliš koncepčních kroků bohužel v minulosti nedělal, tak zrovna v případě Fondu národního majetku tady byla vytvořena nějaká smysluplná, logická koncepce, aby se příjmy z privatizace, případně příjmy z těch podniků a dividend jasně, účelově vázaly pro důležité strategické věci, jako jsou ekologické zátěže, financování Státního fondu dopravní infrastruktury a další, tak se to rozbíjí, ty peníze se tady berou. Ano, a argumentace "my ty priority budeme plnit v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol resortů" na první pohled pro neznalého posluchače může znít bohulibě a logicky, ale v okamžiku, kdy se budou muset dělat další úspory například v případě krize, tak už ty priority resorty logicky plnit nebudou moci, protože budou muset plnit mandatorní výdaje, které - poctivě musím sebekriticky přiznat - i za naší vlády výrazně rostly, ale vy v tom růstu neúměrně pokračujete.

Takže tolik několik logických a racionálních argumentů k té diskusi a k tomu, jakým způsobem vy ta čísla ohýbáte a spoléháte na dobré hospodaření obcí a měst. A není fér kvůli tomu rezignovat na dobré hospodaření vlády a státu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ještě pan kolega Ferjenčík se hlásí do rozpravy z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem se zeptat paní ministryně, protože na můj příspěvek nereagovala, jestli mi může garantovat, že vláda nebude účelově přelévat peníze z toho fondu příjmů státních podniků do státního rozpočtu tak, aby manipulovala s výsledky hospodaření státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní ministryně se hlásí o slovo. Tak ještě v rozpravě pořád. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Byla jsem vyzvána. Pane poslanče, to je snad jasné. Já znova zopakuji, že bude tato Poslanecká sněmovna schvalovat státní rozpočet na rok 2019 a tam to bude jasné. Takže jaké účelové? Prostě ty peníze se zapojí do cash flow státního rozpočtu tak, jako tomu bylo ve všech předcházejících letech.

A ještě jsem chtěla reagovat na pana poslance Jurečku, ale to bych natáhla tu debatu o další hodinu, takže nebudu. Nebudu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy z místa, rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo. Paní ministryně ne, pan zpravodaj ano. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Vrána: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych popsal proceduru hlasování, která je v tomto případě velmi jednoduchá. Rozpočtový výbor jako výbor garanční projednal tisk dne 29. června 2018 a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí. Zaprvé hlasovat o návrhu na zamítnutí. Nebude-li návrh na zamítnutí přijat, zadruhé hlasovat o technických úpravách, budou-li ve třetím čtení předneseny. Ty tuším nebyly. Zatřetí hlasovat o pozměňovacím návrhu A pana poslance Ferjenčíka. A začtvrté hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Ještě si dovoluji připojit stanovisko garančního výboru k pozměňovacímu návrhu A pana poslance Ferjenčíka a to je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jestli jsem tomu dobře rozuměl, přestože byla rozprava košatá, tak ale legislativně technický návrh nebyl podán žádný. Takže můžeme říct, že hlasujeme o zamítnutí, o jednom pozměňovacím návrhu a o hlasování zákona jako celku. Rozhodneme tedy o proceduře takto zjednodušeně.

Zahajuji hlasování číslo 48 a ptám se, kdo je pro proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 48, z přítomných 183 pro 153, proti nikdo.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Na požadavek z pléna vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Počet přihlášených se myslím stabilizuje. Můžeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí. To je hlasování číslo 49, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Ohlasy z pléna, že se nejde přihlásit.)

Pardon. Hlasování číslo 49 prohlašuji za zmatečné. Ještě jednou vás odhlásím, to bude asi nejjednodušší, a pokusíme se to napravit tím, že se znovu přihlásíte svými identifikačními kartami. Prosím, přihlaste se. (Ohlasy z pléna, že se pro změnu nejde odhlásit.) Ještě jednou to odhlášení zkusím spustit. Požádám, protože mně to nejde odhlásit tady odsud... Asi se nechám vyměnit. (Se smíchem. Po chvíli:) Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. (Ohlasy z pléna, že jedněm to jde, druhým to nejde.) Prosím o kontrolu.

Už je to v pořádku, paní kolegyně? Pokud je to už v pořádku, tak vás rád ještě jednou odhlásím. Myslím ale, že to není potřeba, protože počet přihlášených je stabilizovaný.

 

O návrhu na zamítnutí budeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 50, když hlasování pořadové číslo 49 bylo prohlášeno za zmatečné.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 50. Z přítomných 177 pro 81 poslanec, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ferjenčíka. Stanovisko, pane zpravodaji?

 

Poslanec Petr Vrána: Stanovisko je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 51 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 177 pro 61 poslanec, proti 91 poslanec, návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, podle sněmovního tisku 130, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 52 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 178 pro 94, proti 82. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Děkuji paní ministryni financí, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 108.

 

Nyní ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 12.45 do 15 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Josef Kott. Zároveň předám řízení schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobré poledne. Zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP