(10.40 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Poslanecký klub KDU-ČSL se k tomuto problému vyjadřoval opakovaně a také se mu velmi intenzivně věnoval, což dokládá jak podání vlastního poslaneckého návrhu, který jsem zmiňoval, je to sněmovní tisk 99, tak i sada zmíněných pozměňovacích návrhů. Znovu chci zdůraznit, že naší ambicí není politicky soupeřit s předkladatelkami sněmovního tisku 89, který tady dnes projednáváme, ale naším cílem je najít kompromis a narovnat stávající nevyhovující stav. A stejnou ambici mají i naši senátoři, kteří jsou připraveni dle toho, jak dopadne jednání zde v Poslanecké sněmovně, podat příslušné pozměňovací návrhy při jednání v Senátu. Za sebe pak pevně doufám, že dokážeme najít nakonec takové řešení, které pomůže těm, kteří jsou současným systémem povinných poukázek postiženi.

A ještě bych chtěl požádat paní ministryni Maláčovou, zda by mohla potom krátce v diskusi k tomuto sněmovnímu tisku vystoupit, protože na výboru pro sociální politiku Ministerstvo práce a sociálních věcí také po velmi dlouhé diskusi vyjádřilo doporučení k hlasování o pozměňovacím návrhu F4 a A1, tudíž vrátit se před tu poslední novelizaci, a bylo by velmi dobře, kdyby se tady k tomu paní ministryně přihlásila i na plénu.

Chci ještě zdůraznit, že tomuto pozměňovacímu návrhu vyjadřují podporu právě i zástupci pracovníků sociálních služeb, pracovníků zdravotnických zařízení a také úřad veřejného ochránce práv. Paní ombudsmanka vystoupila na výboru pro sociální politiku a prezentovala tam, že těch podnětů, které dostala právě k těm povinným poukázkám, bylo několik desítek.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás chci požádat o moudré rozhodnutí při hlasování o pozměňovacích návrzích, protože si myslím, že to je věc, kdy jednáme o té nejchudší skupině obyvatel této země. A myslím si skutečně, že je potřeba, abychom k nim byli vlídní i přísní zároveň.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Mám tady, pokud se hlásí paní zpravodajka, tři přihlášky s přednostním právem, protože i bez výzvy kolegy Kaňkovského je řádně přihlášena s přednostním právem ministryně práce a sociálních věcí vlády České republiky Jana Maláčová. Poté je s přednostním právem přihlášen předseda klubu Pirátů Jakub Michálek a poté s přednostním právem zpravodajka. Takže to pořadí dodržíme a paní ministryně Jana Maláčová má slovo. Prosím, paní ministryně. (V jednacím sále je trvalý hluk, debatuje se v lavicích poslaneckých i vládních.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěla bych vysvětlit stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k podpoře pozměňovacího návrhu, který shodně podali poslanci Sklenák a Kaňkovský, podle kterého by se vrátila právní úprava ke stavu před prosinec roku 2017, od kterého je příspěvek na živobytí všem dlouhodobým příjemcům vyplácen částečně v poukázkách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu znovu o klid! Pokud vedete jiné debaty na téma odlišné od novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, prosím zásadně v předsálí! Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Chci se vyjádřit k tomu, co v současné době probíhá médii, a to je zpráva z průzkumu veřejného mínění, který byl zaměřen na vnímání problematiky dávek v hmotné nouzi, výplatu dávek poukázkami. Obdobný výzkum byl jinými společnostmi proveden v březnu letošního roku. Oba průzkumy však korespondují časově s projednáváním dnes projednávaných tisků. Tyto průzkumy veřejného mínění jednoznačně potvrdily přesvědčení veřejnosti, že se sociální dávky zneužívají. Vláda má tuto situaci řešit a dávky se mají vyplácet v poukázkách, protože to je nástroj, který zneužívání zabraňuje.

Avšak můj pohled a pohled Ministerstva práce a sociálních věcí je v některých otázkách odlišný. Nelíbí se mi, když průzkum veřejného mínění vypadá tak, že se položí otázka, která jednoznačně směřuje k získání určité odpovědi. Položí-li vám někdo otázku "Vadí vám zneužívání sociálních dávek k jiným účelům než k zajištění základních životních potřeb?", je poměr odpovědí jasně predikovatelný. Otázky kladené v těchto průzkumech jsou podle mého názoru často přinejmenším sugestivní, v některých případech navádějící.

Ano, také mi vadí zneužívání sociálních dávek a budu tam, kde k němu dochází, a z pozice, kterou nyní zastávám, budu s tím bojovat. Osobně však vidím zneužívání dávek především v černé práci, v tom, když nejsou příjemci dávek přiznávány jejich příjmy. Domnívám se, že v praxi není dostatečně ošetřena pomoc dlouhodobým uchazečům o zaměstnání tak, aby nabídku vhodné práce opravdu dostali, a pokud vhodnou práci nepřijmou, aby mohli být naopak vyloučeni z dávek. To si myslím, že je zásadní.

V posledních čtyřech letech od roku 2014 výrazně poklesl počet příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi i objem prostředků vyplacených ze státního rozpočtu na tyto dávky. Pokud byli příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi osoby, které se snažily práci vyhýbat, byl jejich počet v mnoha krajích již velmi výrazně redukován. Zůstávají regiony, které vždy měly vyšší míru nezaměstnanosti a současně mají i největší množství sociálně vyloučených lokalit. V těchto krajích je především potřeba výrazně pomoci se vznikem pracovních příležitostí pro příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi.

Faktický stav je tedy dle mého názoru takový, že většina příjemců sociálních dávek v České republice dávky nezneužívá. Mezi příjemci sociálních dávek jsou staří, zdravotně hendikepovaní, matky samoživitelky. Velká část sociálních dávek je poskytována na základní zajištění základních potřeb nezaopatřených dětí. Výše dávek pomoci v hmotné nouzi ve svém principu neumožňuje využít tyto dávky jinak než k zajištění základních životních potřeb. Pokud se najdou osoby, které tyto peníze chtějí propít, prosázet v automatech, nedat je dětem na úhradu školních obědů, tak by zasáhl úřad práce a použil by institut výplaty dávek v poukázkách. Pro většinu příjemců je výplata části příspěvku na živobytí pouze znepříjemňováním jejich života, snížením komfortu, jakýsi trest za to, že jsou dlouhodobými příjemci příspěvku na živobytí.

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí vychází z faktu, že těch, u kterých existuje možnost, že by mohli příspěvek na živobytí nevyužít k zajištění základních životních potřeb, a tím ho zneužít, je daleko méně než těch, kteří nikdy nezneužívali, nezneužívají a ani zneužívat nemohou, protože ten příspěvek na živobytí skutečně potřebují k zajištění základních životních potřeb.

Z mého vystoupení je názor na předložené poslanecké návrhy zřejmý. Podporuji návrat k právnímu stavu, v jehož rámci nebylo vyplácení poukázek povinné pro všechny dlouhodobé příjemce dávek, ale bylo určeno pouze pro ty, kteří skutečně příspěvek na živobytí nevyužívají k zajištění základních životních potřeb. Administrativní kapacita úřadu práce potřebná nyní pro výplatu téměř 65 tis. dávek v objemu téměř 90 mil. korun měsíčně by byla smysluplněji využitelná ať už pro sociální práci, nebo pro cílenou adresnou kontrolu zneužívání dávek. A o to vás nyní také žádám. Podpořte uvolnění kapacity úřadu práce, kterou nyní zaměstnává výplata poukázek, pro smysluplnější účely, podpořte tedy zrušení povinné výplaty dávek v poukázkách.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové za její vystoupení. Nyní pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. A připraví se paní zpravodajka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám, že vstupuji do tohoto bodu, nicméně je to jenom technická procedurální poznámka k tomu minulému bodu, sněmovní tisk 137, bod 109, volební zákony.

Já jsem chtěl pro účely zápisu uvést, že někteří moji kolegové mě požádali, abych zde přednesl opravu, že ve věci pozměňovacího návrhu B chtěli hlasovat pro a omylem v důsledku administrativní chyby v podkladech hlasovali proti nebo se zdrželi. Takže to jenom tuto administrativní chybu uvádím na pravou míru pro účely zápisu a záznamu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní zpravodajka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já vyjádřila k tomuto projednávanému bodu svůj názor. A protože mám velice teď takový postoj jako zpravodajka, kdy bych měla být v této oblasti neutrální, tak si dovolím ještě v rámci rozpravy říci taky svůj pohled. (Trvale vysoká hladina hluku v sále.)

Jsem ráda, že vystoupila i paní ministryně, protože samozřejmě řekla postoj Ministerstva práce a sociálních věcí. Musím říci, že se trošku za ten půlrok nebo třičtvrtěrok vyvinul a je nyní tak trošku odlišný od původního stanoviska, které původně mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a tudíž podporuje návrat zpět k tomu systému. Mě to velice mrzí, protože... (Odmlka pro hluk.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP