(15.00 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych pouze k tomu zákonu o léčitelství, co tady říkala paní poslankyně z Pirátů, skutečně ten zákon teď připravujeme, ještě není hotový, ale je třeba upozornit na to, že my v tom zákoně skutečně nebudeme omezovat svobodnou volbu pacientů, aby si vybrali nějakou léčitelskou metodu. To skutečně není jeho cílem. A není to ani podle mě správné.

My v tomto senátním návrhu říkáme, že tradiční čínská medicína je jiná oblast, než je ta Evidence-Based Medicine, ta klasická medicína našeho západního střihu. Ale to neznamená, že v rámci toho zákona o léčitelství řekneme, že něco je povoleno a něco je zakázáno. Ten zákon bude pouze upravovat určité procesní mantinely tak, abychom chránili pacienta, který si svobodně vybere jakoukoli léčitelskou metodu. Je jedno, jestli to bude tradiční čínská medicína, nebo to bude léčba virgulí. To záleží na tom konkrétním člověku. My mu nechceme říkat, co si má vybrat, protože to samozřejmě ani nejde. Těch metod je celá řada a my je tam nikde nebudeme specifikovat.

Takže to skutečně neznamená, že tímto zákonem bychom rušili tradiční čínskou medicínou, která už by neexistovala. Lidé ji nadále budou moci využívat. V zákoně o léčitelství bude pouze upraveno, že ti lidé, kteří tyto různé metody aplikují, musejí být někde evidováni, musíme mít přehled o tom, kdo je aplikuje, musejí vést aspoň nějakou základní dokumentaci o tom, co s tím pacientem dělají, protože ta dnes není, aby třeba ten pacient, pokud bude poškozen, nebyl v důkazní nouzi, pokud třeba bude chtít toho člověka žalovat, protože dnes to skutečně funguje tak, že vlastně žádná pravidla pro toto nejsou. A to si myslíme, že je třeba řešit. Ale vůbec se tam nebude řešit, jestli je nějaká metoda povolena, nebo zakázána. To necháváme na svobodné volbě daného člověka. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan místopředseda Hanzel bude hlasovat s náhradní kartou číslo 10, jestli jsem dobře viděl. A nyní prosím paní zpravodajku Pastuchovou.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Jen bych se krátce připojila k poděkování všem, kdo jste hlasovali proti zamítnutí, protože je dobré si dát na misku vah i ty pozměňovací návrhy, protože nelékařské profese nemáme, lékaře nemáme a je tam mnoho pozměňovacích návrhů, které zjednoduší vzdělávání a zjednoduší práci těch nelékařů, a dát si na misku vah tedy čínskou medicínu, anebo čekat to a tihle lidé všichni v tom zaměstnání by čekali na naše změny bůhví jak dlouho. Takže děkuju všem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Dobrý den. Děkuji. Jenom bych chtěl krátce opravit paní Pastuchovou, protože o návrhu na zamítnutí se tu nehlasovalo. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím máme vyčerpané jak faktické poznámky, tak přihlášky do obecné rozpravy. Do té už se mi z místa nikdo nehlásí, tedy obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou, do které mám přihlášenu paní poslankyni Pastuchovou.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 1145.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Maška.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 1301.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Kasala.

 

Poslanec David Kasal: Dobrý den, pane předsedající. Dovolil bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu v systému pod číslem 1299. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Tím máme podrobnou rozpravu též vyčerpanou. Ze sálu se mi nikdo z místa nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se navrhovatelky a zpravodajky, jestli mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení. Děkuji vám a uvidíme se u třetího čtení.

 

Posuneme se dál k bodu číslo

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 199/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Cílem předkládaného návrhu zákona je zakotvit do zákona o veřejném zdravotním pojištění s účinností od 1. ledna 2019 zcela nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, neboť stávající způsob úhrady zdravotnických prostředků přestane platit posledním dnem letošního roku, jak rozhodl Ústavní soud v červnu roku 2017. Tímto nálezem Ústavního soudu byla zrušena ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, která určovala, že nárok pojištěnce na úhradu předepisovaných zdravotnických prostředků je realizován v provedení ekonomicky nejméně náročném, které zdravotní pojišťovna zjišťuje průzkumem trhu. Ústavní soud shledal tuto právní úpravu jako protiústavní s tím, že není zřejmé vlastně, jak přesně jsou nastavena pravidla pro stanovování úhrad, není tam umožněn soudní přezkum postupu zdravotních pojišťoven a jako takový tento systém je nepředvídatelný pro pacienta a je v nesouladu s článkem 31 Listiny základních práv a svobod.

Zrušení těchto ustanovení bez náhrady by znamenalo, že drtivá většina dosud hrazených zdravotnických prostředků by byla od 1. ledna 2019 vydávána jen se spoluúčastí pojištěnce, a to ve výši 25 % z ceny zdravotnického prostředku, což by bezesporu mělo jednoznačně negativní dopad na pojištěnce. Je třeba si uvědomit, že objem zdravotnických prostředků je opravdu velký, zdravotní pojišťovny hradí asi 6 miliard ročně, a týká se desítek tisíc pacientů, kteří tyto zdravotnické pomůcky potřebují.

Proto Ministerstvo zdravotnictví věnovalo přípravě nového systému úhrad velkou pozornost, snažilo se utvořit tak, aby jeho ústavnost nemohla být zpochybněna. Současně jsme dbali na to, aby výsledná podoba nového systému úhrad byla pro systém veřejného zdravotního pojištění finančně únosná, což je velmi důležité, a dokázala zároveň pokrýt co nejvíce potřeb pojištěnců, aby byla přehledná a zároveň aby způsob stanovování úhrad byl co nejméně administrativně náročný.

Tedy to, za jakých podmínek budou hrazeny zdravotnické prostředky, obsahuje seznam zdravotnických prostředků v příloze toho zákona, kde jsou jednotlivé úhradové skupiny, úhradové limity a další podmínky úhrady zdravotnického prostředku a také další nástroje, s jejichž pomocí bude možné reagovat na aktuální situaci na trhu se zdravotnickými prostředky. Navíc je počítáno s tím, že bude Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který v zásadě v tom návrhu zákona je tou stěžejní institucí, která bude administrovat celou tuto oblast, tak Státní ústav pro kontrolu léčiv bude každý měsíc zveřejňovat seznam hrazených veřejných zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, tak aby to bylo co možná nejtransparentnější a právě předvídatelné pro pacienta. Pojištěnec zdravotní pojišťovny se tedy dozví, v jaké výši úhrady jsou jednotlivé zdravotnické prostředky nastaveny, a v konečném důsledku také bude navrhovanou právní úpravou umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, než je tomu dosud, neboť ta příloha, ten kategorizační strom je v zásadě mnohem podrobnější než doposud, to znamená, pojištěnci dosáhnou na mnohem širší spektrum zdravotnických prostředků.

Návrh byl konzultován s odbornou i laickou veřejností. Jeho příprav se účastnily zdravotní pojišťovny, Státní ústav pro kontrolu léčiv, profesní komory, Česká lékařská společnost, Národní rada osob se zdravotním postižením, Pacientská rada Ministerstva zdravotnictví, zástupci pacientských organizací atd. Skutečně bylo to velmi široké obsazení těch stakeholderů, kteří se podíleli na vytváření toho zákona. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP