(15.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o ten seznam, to je samozřejmě téma, které velmi rezonovalo i v rámci příprav navrhovaného zákona, který máte nyní na stole. Jestli tedy má být ten seznam v zákoně, nebo má být v nějakém prováděcím předpise, aby samozřejmě bylo jednodušší ho měnit. Problém je, že Ústavní soud ve své konstantní judikatuře, kterou aplikoval, ať už je to v případě takzvaných nadstandardů, nebo v případě hrazené lázeňské léčebné péče, opakovaně konstatoval, že nárok pacienta musí být stanoven v zákoně. Že takto je to ústavně konformní v souladu s článkem 31 v Listině základních práv a svobod. Proto nakonec po těch debatách, které byly ústavněprávního charakteru, byla zvolena ta metoda, že příloha, ten kategorizační strom, bude obsažena přímo v příloze zákona, a bude se tedy muset novelizovat.

My počítáme s tím, že na Ministerstvu zdravotnictví bude nadále fungovat ona pracovní skupina, která připravovala tento návrh, kde jsou všichni takzvaní stakeholdeři, kteří k tomu mají co říct, ať už jsou to pojišťovny, pacienti, výrobci, Státní ústav pro kontrolu léčiv, a tak dále, Ministerstvo zdravotnictví, a tato skupina bude jakožto stálý orgán zřízena na Ministerstvu zdravotnictví a bude tuto novelu vždy jednou za čas, nebo ten zákon, revidovat a připravovat tedy novelu zákona s tím, že tento zákon, zákon o veřejném zdravotním pojištění obecně, je jeden z těch častěji novelizovaných zákonů v oblasti zdravotnictví.

Takže z tohoto pohledu předpokládáme, že k těm novelám, pokud budou potřeba, bude docházet celkem pravidelně. Byť si zase nemyslím, že je to o tom, že by se to muselo měnit každý měsíc. Je to skutečně spíše po nějakém čase, kdy se vyhodnotí, že se musí třeba upravit nějaká úhradová skupina v rámci toho kategorizačního stromu. Takže si nemyslíme, že by to byl nějaký zásadní problém a že by to vedlo k nějakému zásadnímu omezení v přístupu pacientů ke zdravotnickým prostředkům. Ale je jasné, že to, jak dneska ten návrh schválíme, tak to nebude rigidní forma. To bude skutečně živý organismus, který se bude v čase měnit. Ale jak říkám, po těch všech debatách není jiná varianta, než aby tento nárok byl přímo zakotven v zákoně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví. Pan Vlastimil Válek se přihlásil k reakci ve faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Mnohokrát děkuji a prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl poděkovat, že i předkladatel počítá s kontinuální kultivací toho zákona v čase a prostoru.

A jenom bych se chtěl ještě jednou ubezpečit. To znamená, víme stoprocentně, že zdravotnické prostředky, které jsou v tom zákoně, se v příštím roce nebudou muset znovu certifikovat? Jenom v tomto bych chtěl mít tu jistotu, abych toto věděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy - ještě pan ministr? Dobře. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Já se hlásím, protože pan poslanec Válek se na toto zeptal. Skutečně tomu tak nebude. Ten zákon my teď schválíme a bude tam určité přechodné období, v rámci kterého budou výrobci vlastně moci zařadit své zdravotnické prostředky do konkrétních úhradových skupin a podskupin. To je to přechodné období, na to má být právě využito. Ale není to tak, že by museli všechny zdravotnické prostředky recertifikovat. Ty zdravotnické prostředky zkrátka tu certifikaci mají. Pokud jde o české notifikované osoby, které to provádějí - ti, kteří se tomu věnují, znají, že tady u nás máme dvě notifikované osoby, které se tomu věnují. Ale samozřejmě ta certifikace probíhá i v zahraničí, pokud jde o nějaké zahraniční výrobce. Takže to není tak, že by museli recertifikovat. Je to o tom, že musí v tom přechodném období vlastně zařadit ty své zdravotnické prostředky do toho kategorizačního stromu. Na to je určen ten čas, ale nikoliv na to, aby museli všechny zdravotnické prostředky certifikovat znovu, nebo recertifikovat. S tím skutečně tento zákon nepočítá. Předpokládám, že pokud by tomu tak bylo, tak by asi výrobci zdravotnických prostředků úplně nebyli podporovateli tohoto návrhu. A oni byli samozřejmě také v přípravách toho návrhu zákona. Takže skutečně se nepočítá s nějakou novou certifikací nebo recertifikací.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Vojtěchovi za jeho vystoupení. Ptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě? Není zájem ani od pana ministra, ani od zpravodaje.

V obecné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli po obecné rozpravě hlasovat. Zahájím rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Hlásí se jako první pan zpravodaj Kamal Farhan. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Jenom jak jsem avizoval, já bych se chtěl přihlásit k tomu, co jsem avizoval v obecné rozpravě, podle § 95 odst. 1 jednacího řádu (návrh) na zkrácení minimální lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů. To bych zde chtěl navrhnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ano, to je zde správné místo pro návrh zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Budeme tedy pokračovat přihlášenými poslanci v podrobné rozpravě. Nejdříve paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přednést vám pozměňovací návrh k tisku 199, což je sněmovní dokument 1242, článku II bodu 1 a 2.

V článku II bodu 1 jsou slova "ve výši, jak byly hrazeny" nahrazena slovy "ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny".

Odůvodnění. Předkládaný pozměňovací návrh upřesňuje znění bodu 1 přechodného ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto bodu se do doby zveřejnění nové úhrady podle navrhovaného zákona budou hradit nejen ve výši, ale i za stejných podmínek, za jakých byly hrazeny k 31. 12. 2017, zejména preskripčně, indikačně i množstevně.

A v článku II bodu 2 opět slova ve "ve výši, v jaké byly hrazeny" nahrazena slovy "ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny.

Odůvodnění. Předkládaný pozměňovací návrh upřesňuje znění bodu 2 přechodné ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto bodu se do doby zveřejnění nové úhrady podle navrhovaného zákona budou hradit nejen ve výši, ale i za stejných podmínek, za jakých byly hrazeny k 31. prosinci 2018 preskripčně, indikačně i množstevně.

Čili platné znění článku II bodu 1 a 2: Zdravotnické prostředky předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, jsou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši, v jaké byly hrazeny, ve výši a za podmínek, za jakých byly hrazeny k 31. prosinci 2017, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

A bod 2. Zdravotnické prostředky předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2018, avšak nehrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, jsou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši, v jaké byly hrazeny, ve výši a za podmínek, za jakých byly hrazeny k 31. prosinci 2018, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Chci vás požádat o podporu tohoto doplněného pozměňovacího zákona proto, že kdyby tam nebyly ty podmínky, mohlo by pak dojít k ohrožení pacientů v určité samotvorbě omezení, které by nebylo jasně vymezené. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP