(Jednání zahájeno ve 14.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám. Poprosím, abyste se už usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami, pokud možno ukončili vzájemné rozhovory a nahlásili mi, kdo případně hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tyto poslankyně a poslanci: Ivan Adamec bez udání důvodu, Jan Bartošek do 17 hodin bez udání důvodu, Martin Baxa bez udání důvodu, Pavel Bělobrádek - pracovní důvody, Stanislav Blaha bez udání důvodu, Milan Brázdil - zdravotní důvody, Bžoch Jaroslav - zahraniční cesta, Jana Černochová - pracovní důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Petr Fiala - pracovní důvody, Josef Hájek - zahraniční cesta, Tomáš Hanzel - pracovní důvody, Radek Holomčík - rodinné důvody, Milan Chovanec - zdravotní důvody, Pavel Juříček - pracovní důvody, Miroslav Kalousek mezi 16.15 až 19.00 z osobních důvodů, Jiří Kobza - pracovní důvody, Helena Langšádlová - pracovní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková - pracovní důvody, Karla Maříková - zahraniční cesta, Radka Maxová do 16.30 rodinné důvody, Jiří Mihola bez udání důvodu, Zdeněk Ondráček - zahraniční cesta, Pavel Plzák - zahraniční cesta, Karla Šlechtová mezi 15.30 až 19.00 z rodinných důvodů, Jan Zahradník - osobní důvody, Pavel Žáček - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: Marta Nováková z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Antonín Staněk z pracovních důvodů, Dan Ťok do 15.30 z pracovních důvodů a Miroslav Toman z pracovních důvodů.

Poprosím o klid.

Vážené kolegyně a kolegové, než přistoupíme k programu 19. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že dne 1. října tohoto roku zanikl poslanecký mandát Martinu Stropnickému. V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance.

 


Slib poslance

Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo. Ještě jednou vás všechny poprosím o klid v sále.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dne 1. října 2018 doručil pan Martin Stropnický předsedovi Poslanecké sněmovny notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslance Parlamentu ČR. Okamžikem doručení notářského zápisu poslanecký mandát pana Martina Stropnického zanikl. Na uvolněný mandát poslance nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil v pořadí podle výsledků voleb.

Podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 byla prvním náhradníkem hnutí ANO 2011 za volební kraj hl. město Praha paní Alena Červíčková, která však nabyla mandát poslankyně okamžikem zániku poslaneckého mandátu pana Roberta Pelikána.

Druhým náhradníkem hnutí ANO 2011 za volební kraj hl. město Praha je podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných v roce 2017 pan Petr Venhoda. Pan poslanec Petr Venhoda dnes převzal od předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 17. schůzi přijal usnesení č. 73, s kterým jsem byl pověřen vás zde seznámit.

I. Mandátový a imunitní výbor konstatuje, že dne 1. října 2018 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Martinu Stropnickému, narozenému dne 19. prosince 1956, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

II. dne 1. října 2018 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Bc. Petru Venhodovi, narozenému dne 25. července 1986.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nyní složí nový poslanec poslanecký slib. Prosím tedy pana poslance Petra Venhodu, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a složil Ústavou předepsaný slib, a současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Prosím, dámy a pánové, abyste povstali. (Přítomní povstávají. Předseda PS odchází z místa pro předsedajícího před poslanecké lavice, aby přijal slib nového poslance.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Venhoda podáním ruky předsedovi PS a slovem "slibuji" stvrzuje slib.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám a přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. (Potlesk v celém sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Budeme pokračovat. Já popřeji novému kolegovi v práci hodně úspěchů.

Dostáváme se k případné změně nebo doplnění programu. Z dnešního grémia zcela výjimečně žádné návrhy na změnu schváleného pořadu nejsou. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. A teď poprosím, kdo z poslanců má nějaké doplňující nebo pozměňující návrhy k pořadu schůze. Pro tuto chvíli jsem evidoval s přednostním právem pana předsedu Faltýnka. Poté pan předseda Farský, poté pan místopředseda Filip.

S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Kolovratník.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové. Jak již jsem avizoval na grémiu, chci předložit následující návrhy na změnu pořadu schůze. A sice konkrétně - zařadit bod č. 10, návrh zákona o státní službě, jedná se o sněmovní tisk 132, druhé čtení. Dále bod č. 7, novela zákoníku práce, sněmovní tisk 109, druhé čtení, a bod č. 32, novela zákoníku o pojistném a sociální zabezpečení, sněmovní tisk 204, první čtení, a to na dnešek, na úterý 2. 10., po již pevně zařazených bodech, tedy před pevně zařazený bod č. 67. Před bod č. 67, což je novela zákona o podpoře sportu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP