(18.00 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Novela zákona o státní službě byla podrobena kritice v rámci prvního čtení. Padly zde návrhy na zamítnutí i vrácení. Následně byl návrh zákona propuštěn do projednání výbory. Garančním výborem byl určen ústavněprávní výbor, dalším výborem určeným k projednání byl určen výbor pro veřejnou správu.

Co se týká ústavněprávního výboru, ten schválil na svém zasedání několik pozměňovacích návrhů, avšak nepřijal celkové usnesení k doporučení či nedoporučení novely zákona o státní službě plénu ke schválení. Za chvíli tyto pozměňovací návrhy podrobněji představím.

Výbor pro veřejnou správu také projednal tento návrh zákona. Předpokládám, že to bude více přiblíženo předsedou tohoto výboru. Nicméně co se týče výboru pro veřejnou správu, tento doporučil návrh zákona ke schválení.

Nyní tedy k ústavněprávnímu výboru. Ústavněprávní výbor schválil a doporučil plénu Poslanecké sněmovny tři pozměňovací návrhy. Prvním pozměňovacím návrhem byl pozměňovací návrh paní poslankyně Ožanové. Tento pozměňovací návrh, zjednodušeně řečeno, umožňuje využít personální kapacity stávajících státních úřadů lépe než doposud. Je tedy podle mého soudu v souladu s principy státní služby, kterými je mimo jiné princip profesionalizace státní služby. Tento pozměňovací návrh bude umožňovat, samozřejmě v případě finálního schválení, to, aby například Ministerstvo financí mohlo lépe využít personální kapacity Finanční správy nebo aby Ministerstvo práce a sociálních věcí lépe mohlo využít personální kapacity úřadu práce či České správy sociálního zabezpečení. Zvyšuje propustnost mezi těmito institucemi a umožňuje lépe využít personální kapacity a rozšíření vstupu těchto personálních kapacit do výběrových řízení u ústředních orgánů státní správy, v tomto případě ministerstev. Ačkoliv používám tyto příklady, je jasné, že se to samozřejmě týká všech podřízených úřadů jednotlivých typů ministerstev.

Co je důležité říci - protože bezpochyby opozice je bdělá, tak bych to případně na plénu jistě diskutovala - je to, že tento pozměňovací návrh také umožňuje zmírnit, kvalifikační předpoklady v některých případech, kdy napříště bychom mohli využít i ty pracovníky, kteří podle stávajícího znění zákona o státní službě nemají požadované formální vzdělání, nicméně desítky let v rámci státní služby působí a jsou samozřejmě pravidelně hodnoceni a dosahují dobrých výsledků.

Motivací tohoto pozměňovacího návrhu je nejenom profesionalizace státní služby a vyšší prostupnost mezi jednotlivými institucemi, ale asi nelze zastírat, že je to i krok k lepšímu využití sil v situaci, kdy se také stát a státní orgány potýkají s nedostatkem kvalifikovaných a kvalitních pracovníků. Kvalita státní služby potom bude napříště samozřejmě zajištěna tak jako doposud pravidelným služebním hodnocením a také vzděláváním zaměstnanců ve státní službě.

Další pozměňovací návrh, který ústavněprávní výbor projednal a doporučil, to znamená, byla pro něho získána většina, je pozměňovací návrh pana poslance Bartoška. Tento pozměňovací návrh reaguje na kritiku, která zazněla v rámci prvního čtení na plénu Poslanecké sněmovny směrem k tehdy formulovanému vládnímu návrhu zákona o státní službě, a prodlužuje dobu, za kterou by bylo možné znovu služebně hodnotit státního zaměstnance, a to na delší dobu, než je stávající vládní návrh. Pokud si vzpomínáte, tak právě tento fakt byl kritizován stran odborových organizací státních zaměstnanců i stran organizací zabývajících se transparentností. Tento pozměňovací návrh tedy také byl ústavněprávním výborem projednán, schválen a doporučen ke schválení.

Třetím pozměňovacím návrhem, který byl projednán ústavněprávním výborem, byl návrh pana poslance Chvojky, kterým navrhl určité změny zákona o zahraniční službě, které vycházejí ze stávající praxe zahraniční státní služby, zohledňují její specifika a jsou žádoucí z hlediska dalšího zajištění zahraniční státní služby i samozřejmě zvyšování kvality zahraniční státní služby. Jedná se tedy z tohoto pohledu o pozměňovací návrh, který spíše zohledňuje specifika zahraniční státní služby proti státní službě obecné, a zároveň je to úprava týkající se praktických věcí této služby. A asi si vzpomínáte, že to není první změna, která v minulých letech směrem k zahraniční státní službě prošla. Takže také tento pozměňovací návrh ústavněprávní výbor doporučil.

Je třeba asi také říci, že pozměňovací návrhy, které jsem popsala, měly podporu Ministerstva vnitra z pohledu doporučení. Byla to souhlasná doporučení v případě poslankyně Ožanové a poslance Chvojky. V případě poslance Bartoška se jednalo o neutrální stanovisko stran Ministerstva vnitra.

Další pozměňovací návrhy, které ústavněprávní výbor přijal, nebudu blíže popisovat. Nebyly jím doporučeny a schváleny. Jak už jsem zmínila, ústavněprávní výbor, ačkoliv tyto tři pozměňovací návrhy projednal, doporučil, byla tam většina ústavněprávního výboru pro schválení, tak nepřijal celkové usnesení směrem k plénu. Proto tyto tři pozměňovací návrhy byly z procesní opatrnosti danými poslanci načteny do elektronického systému Poslanecké sněmovny. Nicméně pokládám za důležité říci a znovu zdůraznit, že ústavněprávní výbor většinově tyto pozměňovací návrhy podpořil.

V tuto chvíli je to za mne, tedy jako ze strany zpravodajky, vše. Zároveň si dovoluji, vážený pane předsedající, avizovat svoje vystoupení ke změnám zákona o státní službě k onomu pozměňovacímu návrhu, který avizoval ministr vnitra a jehož přijetím je podmíněn souhlas a doporučení Ministerstva vnitra s novelou zákona o státní službě jako takové, a dovoluji se přihlásit s přednostním právem za sociálně demokratický klub jako místopředsedkyně klubu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Ano, to vystoupení bylo avizováno. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Martina Kupku, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případný pozměňovací návrh odůvodnil. Ale obávám se, že pan poslanec Kupka tu není, takže budeme muset změnit zpravodaje. Prosím pana předsedu Bartoše, jestli má někoho na mysli nebo jestli to přednese sám. (Přichází poslanec Bartoš.) Já tady to usnesení kdyžtak mám.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já tedy zaskočím za pana poslance Kupku, který je zpravodajem. Jenom krátce. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal tento sněmovní tisk a doporučil ho ke schválení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy prosím s přednostním právem paní poslankyni Valachovou za klub ČSSD. A otevírám rozpravu, aby to bylo jasné. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Takže ještě jednou. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych vám představila pozměňovací návrh k novele zákona o státní službě, ke kterému jsme, podotýkám, dospěli po dlouhém vyjednávání a konzultacích, a jsme tedy v tomto pozměňovacím návrhu a ve změně zákona o státní službě z hlediska vládního návrhu ve shodě sociálně demokratický klub a také klub hnutí ANO. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP