(17.50 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, to se nedá nereagovat. Takže prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče, nebyl to omyl, nebyla to chyba. Já se v grantových agenturách pohybuji dvacet let. Teď už jsem řadu let dělal oponenta, znám velmi dobře projekty TA ČR, dokonce jsem v jedné komisi byl, stál jsem u zrodu TA ČR a TA ČR nepodporuje projekty základního výzkumu, tak jak původně ten plán byl, tedy projekty ne základního výzkumu, ale startupové projekty. Já jsem nemluvil o základním výzkumu, já jsem mluvil o startupových projektech malých firem. Ta podpora by měla být intenzivnější. A velmi pozitivně prostřednictvím pana předsedajícího kvituji návrh pana poslance Raise, aby se toto projednalo na příslušném podvýboru. A jinak bych chtěl říct, že pokud jste to otevřel, tak já bych velmi plédoval za to, aby se lépe definovaly hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem. A pokud to někdo dokáže, klobouk dolů. Rád s tím pomůžu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji a v tuto chvíli nemám dalších přihlášek - mám. S faktickou poznámkou pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dámy a pánové, já bych tady nechtěl vést filipiku na téma hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem, protože ona je skutečně rozmazaná. O tom není sporu, není to hranice nějaká ostrá. Nicméně prosím vás, základní výzkum je především motivovaný lidmi, kteří ten výzkum dělají. A kdybych se díval na aplikovaný, tak je motivovaný tím, jak přenést výsledky základního výzkumu do reálného života. Samozřejmě to je velmi hrubá definice. Právě proto si myslím, že je rozumné, že v českém veřejném výzkumném prostoru je to rozděleno na dvě agentury. To znamená, základní výzkum má Grantová agentura České republiky a aplikovaný výzkum agentura Technologická. To znamená, myslím si, že je to skutečně na výbor, abychom se o tom bavili. Protože samozřejmě do aplikovaného výzkumu a průmyslového výzkumu ještě vstupují resorty, takže samozřejmě tato věc se ještě tímto komplikuje. Ale domnívám se, že to je odborná diskuse, která nepatří na plénum, ale patří do výboru, a pak se můžeme k tomu vrátit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a mám tady omluvenku. Omlouvá se nám pan předseda Chvojka na 30 minut z pracovních důvodů. V tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek ani přihlášek do rozpravy, nicméně byl jsem upozorněn, že by měl být přečten ještě jeden návrh usnesení, s nímž by měla být seznámena Sněmovna. Takže prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Ano, děkuji. Já bych si dovolil, protože součástí závěrečné zprávy kontrolní komise je také usnesení týkající se stanovení odměn členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky, takže já si dovolím tady okamžik - načíst ještě toto usnesení, které bychom měli schválit.

Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Technologické agentury České republiky pana Petra Štěpánka, zpravodajské zprávě přednesené poslancem Karlem Raisem a za omluveného zpravodaje poslance Ivo Vondráka po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36a odst. 8 zákona číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění výši odměn členům Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017 takto - bez titulů: Petr Štěpánek 93 700 korun, Ladislav Musílek 78 100, Zbyněk Frolík 56 000, Václav Havlíček 61 400, Jiřina Jílková 79 100, Ivan Ohlídal 62 500, Josef Psutka 75 900, Jana Stávková 59 200, Pavel Václavek 65 200 a Marek Vochozka 68 900. Za druhé pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto předložil předsedovi Poslanecké sněmovny České republiky, a za třetí pověřuje zpravodaje výboru poslance Ivo Vondráka, aby to usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny, což i činím.

Takže děkuji ještě za toto doplňující usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji za dodatečné načtení. V tuto chvíli se tedy ptám znovu, jestli se ještě někdo nehlásí do rozpravy. Není-li tomu tak, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby nás jím provedl. Když máme dvě usnesení, tak to možná zvládnu sám. Nebo respektive, je zájem o závěrečné slovo? (Poslanec Vondrák: Není.) Není zájem o závěrečné slovo, takže budeme postupně hlasovat.

 

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku číslo 145/1. Jedná se o usnesení, kterým bereme na vědomí tu zprávu. Já svolám kolegy do sálu, je to tady prořídlé. (Zní gong.) Žádost o odhlášení neregistruji.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 197 bylo přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o druhém návrhu, což je návrh usnesení obsažený ve sněmovním dokumentu číslo 652, jedná se o tu výši odměn.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 198 bylo přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy tohoto bodu. Takže děkuji zpravodaji, děkuji vám všem a tento bod končím.

 

A nyní otvírám bod číslo

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Děkuji. (Neklid a šum v jednacím sále.) Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl druhé čtení tohoto zákona, který projednávala Poslanecká sněmovna ještě -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás, pane ministře, přeruším, ale myslím, že je tady velký hluk, protože se poslanci přesouvají. Takže chvilku počkáme.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Děkuji. Tento zákon projednávala Poslanecká sněmovna ještě za dob minulé vlády. To znamená, v prvním čtení ten materiál uváděl můj předchůdce, pan tehdejší ministr vnitra Metnar. Já nezastírám, že jsem v době, kdy ten materiál byl předložen do Poslanecké sněmovny, měl jisté výhrady k jeho obsahu. Nicméně proběhla politická jednání, jejichž výsledkem jsou některé pozměňovací návrhy. Asi tím hlavním pozměňovacím návrhem je návrh, který přednese kolegyně Valachová. A já chci říci, že ve znění takto navržených pozměňovacích návrhů jsem připraven se s tím materiálem ztotožnit. Tudíž asi není třeba, abych jej dále komentoval, a případně jsem připraven odpovědět ve třetím čtení na otázky či okomentovat vznesené pozměňovací návrhy.

Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám také děkuji. Než budeme pokračovat, tak tady mám nějaké omluvenky. Pan poslanec Špičák ruší svou omluvu od 17.30 hodin do konce pracovního dne, neboť je již přítomen. Paní poslankyně Maxová se nám omlouvá mezi 16.30 až 18.30 hodin z rodinných důvodů, pan poslanec Fridrich se nám omlouvá dnes od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Lipavský se nám omlouvá od 17 do 19 hodin z důvodu služební cesty.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Iniciativně tento tisk projednal také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 132/1, ústavněprávní výbor předložil záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk číslo 132/2.

Prosím, aby se ujala slova zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Kateřina Valachová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy zdůvodnila. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP