Čtvrtek 1. listopadu 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

89.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody
mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993
v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 198/ - prvé čtení

Požádám paní ministryni financí, aby z pověření vlády přednesla úvodní slovo. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, v návaznosti na připomínku pana předsedy Kalouska - já jsem vyhrávala vždycky soutěže v rychločtení - tak se budu snažit do minuty.

Předkládám návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s ratifikací dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou. V podstatě je nezbytné, aby byla tato smlouva přejednána. Usnesení byla přijata na základě usnesení vlády, že po vstupu České republiky do Evropské unie se staly dohody o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi členskými státy EU nekompatibilní.

V souladu s vládou schváleným postupem předložila Česká republika ve dvou vlnách návrh na ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie dohodou. První vlna byla rozeslána v první polovině roku 2009, druhá v první polovině roku 2016. Polská republika reagovala až na druhou z těchto nót. Česká strana přijala nótu 11. dubna 2018 s ukončením platnosti stávající investiční dohody, a to včetně vyloučení aplikace tzv. ochranné lhůty.

Z ujednání smluvních stran tedy plyne, že se na investice existující ke dni ukončení platnosti stávající česko-polské investiční dohody již nebude po dobu dalších deseti let vztahovat ochrana podle této dohody. Takto vyměněné nóty spolu tvoří dohodu o změně a ukončení platnosti, která je nyní předkládána Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací, a dohoda vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této dohody o změně a ukončení platnosti. K tomuto datu tak dojde k ukončení platnosti stávající dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 16. července 1993 v Budapešti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Kubík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se odvolám na vystoupení paní ministryně, poněvadž zpravodajská zpráva obsahuje ty samé informace, které nám sdělila ona, takže si myslím, že vše, co k tomu mělo zaznít, zaznělo. A poprosím vás o podporu ratifikace této smlouvy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do obecné rozpravy žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Má někdo nějaký jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím, takže budeme o tomto návrhu hlasovat.

 

Tedy budete hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Je zde žádost o odhlášení, takže jste v tuto chvíli odhlášeni všichni a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Myslím, že jsme v tuto chvíli připraveni na hlasování. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 180, přihlášeno 104 poslanců, pro 103, proti nebyl nikdo. Návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Zahajuji bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP