(15.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Já sám jako ministr financí jsem několikrát kritizoval ten resort a teď máme možnost konečně s tím něco udělat a zavést ty postupy, které jsou klasické. Že nemocnice by měly nakupovat transparentně, společně, ale ještě víc efektivně to budeme moci řídit, když konečně budeme mít takový zákon o státní službě, aby státní tajemník na Ministerstvu zdravotnictví nebyl víc než ministr. Takže se na tom pracuje. Nastavujeme metodické řízení nemocnic ze strany ministerstva. Skutečně se tam dějí konkrétní věci. A ty všechny kauzy, které byly, jak Homolka, Bulovka, Ostrava atd., jsou všeobecně známé a jediný asi problém náš je, že nemáme dostatečnou kapacitu kontrolních orgánů, abychom ještě více zkontrolovali všechny ty nemocnice, které má Ministerstvo zdravotnictví ve správě.

Snad konečně i ministr zavede tu transparentní komisi na nákup přístrojů, která v minulosti pracovala de facto v utajení. Ty přístroje se přidělovaly na základě politiky, ne na základě dostupnosti, jako magnetická rezonance atd. Takže je tam strašně moc věcí, které řešíme. Já si myslím, že to je na dobré cestě, abychom našli dodatečné zdroje na financování zdravotnictví, hlavně pro navýšení platů sester a lékařů, a nejenom čekali na odvody zdravotního pojištění nebo na peníze ze státního rozpočtu za státní pojištěnce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přeje si pan poslanec, nepřeje? Takže tato interpelace byla touto odpovědí ukončena.

Nyní bude pana předsedu vlády interpelovat paní poslankyně Richterová. Připraví se paní poslankyně Malá. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane premiére, já bych se ráda zeptala na věc, která je de facto organizační. Současně souvisí s těmi tématy, která jste zodpovídal před chvílí. A sice, týká se neziskové organizace. Týká se přesně oblasti, kde stát není schopen zajistit určitou službu. A týká se udržitelného financování sítě potravinových bank.

Oč jde? Zjednodušeně se dá říct, že jsou to jakési neziskové potravinářské podniky, mají chladicí přístroje, mrazáky, které poskytují humanitární pomoc. I to je totiž u nás potřeba. Zhruba pro 110 tis. osob v současné době zajišťují koncovou podporu potravinami, které by se jinak vyhodily. Jsou na to hezká tvrdá čísla. Za rok 2017 potravinové banky zachránily 2 300 tun potravin v hodnotě přes 120 mil. korun, podle toho, jak se jim daří redistribuovat potraviny, které by jinak obchody vyhodily. V letošním roce tak patrně letos zachrání přes 4 tis. tun potravin v hodnotě přes 230 mil. korun.

Proč je to i ekonomicky velice smysluplné, je to, že za likvidaci těch potravin obchody stejně platí. Stejně ta likvidace by vyšla zhruba na 24 mil. korun. Takže my dnes jsme v situaci, kdy právě částkou zhruba 20 mil. korun přes Ministerstvo zemědělství tyto banky dotujeme, ale ony by potřebovaly dotaci dlouhodobou, resp. víceleté financování, a potřebovaly by smysluplně organizačně začlenit, aby neprosily u Ministerstva zemědělství, ale věděly, že toto je partner, který k nám náleží.

A to je otázka na pana premiéra. Kam mají o tu podporu žádat. (Upozornění na čas.) Jak je dlouhodobě zapojit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Vážená paní poslankyně, já s vámi souhlasím, že je to problém, který musíme vyřešit. My ho i řešíme. V podstatě na základě novely zákona o potravinách, tabákových výrobcích, která je v platnosti od 1. ledna 2018, konkrétně důsledkem pozměňovací návrhu poslance Kudely, došlo k značnému nárůstu povinné nabídky potravin.

V této novele je uložena povinnost nabídnout tzv. neprodejné potraviny všem obchodníkům, kteří mají své provozovny nad 400 metrů čtverečních. Předpokládaný nárůst objemu darovaných potravin je v roce 2018 až pětinásobek oproti minulému roku. Svým způsobem potravinové banky nesou náklady, které dříve musely vynakládat řetězce na likvidaci těchto neprodejných potravin. Problémem, který musí samozřejmě naše vláda řešit, je, že při schvalování poslaneckého návrhu se nedomyslely dopady na náklady, jejich úhradu, tak aby potravinové banky mohly tento pětinásobný nárůst nabízených potravin distribuovat potřebným lidem.

Dosavadní způsob financování potravinových bank je založen především na dotacích ze strany Ministerstva zemědělství. Z tohoto celkového objemu dotace však mohou žádat o dotaci také další subjekty s humanitárním zaměřením. V letošním roce vyčlenilo Ministerstvo zemědělství na tuto problematiku 33 mil., což je o 10 % více, než tomu bylo v roce 2017. Z toho je 22 mil. určeno potravinovým bankám, dalších 11 mil. určeno charitativním organizacím. K tomu, aby potravinové banky zajistily provoz v nezbytné výši do konce roku 2018, jim chybí necelých 8 mil. Já se osobně o tento problém zajímám a řeším ho. 5. listopadu se sejdu s paní předsedkyní Potravinové banky Praha a Středočeského kraje, paní Věrou Doušovou, a budeme tento problém společně řešit.

Ten problém vidím ve dvou rovinách. Krátkodobá - budu jednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí o jejich aktivní účasti na činnosti potravinových bank. A systémová - musíme zajistit systém, který bude ve střednědobém horizontu pro potravinové banky stabilní, předvídaný a bude umožňovat kontrolu státu, jak jsou veřejné prostředky vynakládány.

Takže potravinové banky fungují v podstatě jako velkoobchod a přebírají nabízené potraviny především od obchodních řetězců. Skladují je a dále je distribuují. Zachráněné potraviny rozdávají prostřednictvím 500 partnerských organizací s humanitárním zaměřením a počet koncových podpořených lidí je 110 tis. Odběrateli jsou humanitární organizace, Armáda spásy, Červený kříž, azylové domy atd., které tyto potraviny předávají těmto lidem v nouzi. Potravinové banky tak v podstatě nemají žádné příjmy kromě dotací a příspěvků.

Takže my ten problém chceme řešit. Je to důležité. A já myslím, že ho musíme vyřešit samozřejmě co nejdřív, chybějící peníze 2018 a potom příští rok systémově.

Na rok 2019 potřebují potravinové banky celkem 55 mil. korun, a to ideálně zálohově od začátku roku, jinak nebudou banky schopny krýt základní náklady počátkem roku. Takže já musím zjistit, jak vlastně to mají jednotlivé rezorty v rozpočtu 2019 naplánováno. A v tom roce 2018, tam vlastně MPSV... se navrhuje, aby si to dofinancovaly osm milionů, takže to budeme řešit neprodleně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane premiére. Paní poslankyně Richterová položí doplňující otázku.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já jsem ráda, že bude schůzka. Vím, že se, pane premiére, snažíte tu situaci řešit. Ale současně tam je otázka, přece jenom si ji neodpustím, zda máte představu, který rezort by si to měl vzít do budoucna na starost. Protože jde přesně o druh věci, kde systémově, jak jste řekl, je to potřeba někam začlenit, a jestli skutečně už se to diskutuje dlouho. Oni od jara se snaží o nějaké dlouhodobější řešení, tak jestli třeba to MPSV versus Ministerstvo zemědělství jsou adepty na to, aby je převzaly pod ta svá ať už dotační, nebo systémová bedra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda odpoví. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Určitě mám a myslím si, že by to mělo být Ministerstvo zemědělství. A s panem ministrem Tomanem jsem o tom mluvil a myslím, že se domluvíme, aby on to měl v gesci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další interpelaci přednese paní poslankyně Taťána Malá. Připraví se pan poslanec Valenta. Prosím, paní poslankyně. ***

 

Poslankyně Taťána Malá: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové. Pane premiére, já bych měla na vás dotaz, který se týká platů zaměstnanců soudu. Zajímalo by mě, jak bude vláda a především Ministerstvo spravedlnosti řešit problematiku tzv. nesoudcovských pracovníků, kdy bohužel vzhledem k výši platů těchto pracovníků dochází k nadměrné fluktuaci a vznikají tak problémy v činnosti soudů. Chtěla bych vědět, jak chcete zajistit bezproblémový chod všech složek justice, tak aby ten systém fungoval ještě lépe než v tuto chvíli. Myslím, že to je velmi důležité téma, a jistě by stálo za to věnovat mu pozornost. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP