(17.40 hodin)

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Dobrý podvečer, vážená vládo, vážené poslankyně a vážení poslanci. Ráda bych k novele k autorského zákona, sněmovní tisk číslo 175, načetla tři pozměňovací návrhy, které byly nahrány jako sněmovní dokument 1518. Všechny jsou povahy spíše technické a rozhodně se nejedná o nějakou revoluci v pojetí autorského zákona. Vnímám je jako drobné konsenzuální změny, které mohou spoustě lidí výrazně ulehčit život.

Můj první pozměňovací návrh je pouhou snahou o narovnání dvojího metru. Podle současné úpravy, pokud někdo neoprávněně užije autorské dílo, kolektivní správce je oprávněn požadovat náhradu bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku běžné sumy. Smysl náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení je v českém ústavním a právním řádu jinak pouze kompenzační, to znamená, jedna strana vrátí, co neoprávněně nabyla, a zdvojnásobení této částky je zvláštním druhem sankce, pro kterou ale nejsou žádné důvody. Navíc se jedná o úpravu, která je v českém právním řádu zcela ojedinělá a nesystémová. Žalobce je zde pak ve dvojité výhodě. Nejenže si může vybrat mezi kompenzací podle skutečně ušlého zisku nebo podle ceny licence běžné v době užívání díla, což jak víme, je například v případě digitálního šíření multimediálního obsahu podstatně jiné, ale ještě k tomu má být sankce dvojnásobná. Navrhuji vyškrtnout větu, která toto zdvojení umožňuje.

Druhý pozměňovací návrh napravuje současný nevhodný stav ohledně kopírování notovin. V tuto chvíli je platná výjimka, která přímo zakazuje zhotovení rozmnoženiny notových záznamů, hudebních či hudebně dramatických děl. To vede k zvláštním situacím, kdy například prosté hraní pro radost je nesmyslně omezeno při rozmnožení na papír. Rádi bychom tuto situaci změnili tak, aby zhotovení rozmnoženiny notového záznamu pro vlastní potřebu bylo umožněno. To znamená, když si půjdete zazpívat Rybovu mši na Hlavní nádraží o Vánocích, můžete si rozmnožit noty, podle kterých budete zpívat. To je cílem tohoto pozměňovacího návrhu.

Poslední pozměňovací návrh se týká problematiky osiřelých děl. Velmi jednoduše. V tuto chvíli mají na základě něčeho, co považujeme za spíše legislativní díru než cokoliv jiného, kolektivní správci oprávnění žalovat uživatele osiřelých děl. Jsou to tedy taková díla, jejichž autor není znám nebo se ho nepodařilo vůbec dohledat. Nemyslíme si, že by mělo být úlohou kolektivních správců žalobami stíhat uživatele děl autorů, kteří zjevně z jakéhokoliv důvodu nejeví zájem o své dílo a nechtějí být ani zastupováni. Zůstala by možnost uživatelům děl požádat kolektivní správce o licenci osiřelému dílu například pro situace, kdy by chtěl dosáhnout naprosté právní jistoty i pro případ, že by se v budoucnu autor objevil. Tímto způsobem tak nedojde k žádné zásadní újmě na právech kolektivních správců a situace se narovná.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy je dále přihlášen pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký podvečer dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom krátce odůvodnit pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v rámci podrobné rozpravy. On to totiž není můj pozměňovací návrh, je to pozměňovací návrh paní kolegyně Valachové, která tady bohužel teď nemůže být, tudíž jsem tuto roli po ní převzal.

Ona v článku 2 sněmovního tisku 175 slova "11. září 2018" nahrazuje slovy "jeho vyhlášení", to znamená, že jde o změnu v účinnosti, to, co navrhuje. Vládní návrh zákona počítá s účinností k datu určené transpozice, to znamená k 11. říjnu 2018. 11. října 2018 už je dávno pryč, a tudíž se navrhuje změnit účinnost na den vyhlášení, což je umožněno i skutečností, že většina potenciálně dotčených subjektů je s novou právní úpravou obeznámena. A já se k tomuto pozměňovacímu návrhu ještě přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je zde ještě nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Je zde s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Jáč. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Jáč: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil ještě jako zpravodaj klubu za přímluvu, aby naše hlasování bylo samozřejmě pozitivní, protože tento návrh umožňuje, jak bych řekl, přeshraniční využití těchto zformátovaných kopií také našim zahraničním studentům, našim krajanům v zahraničí, a tak lépe umožní jejich využití. To je to, co jsem chtěl dodat, že má i tento efekt. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je zde prosím nějaká přihláška do obecné rozpravy? Není, takže obecnou rozpravu končím. Má paní ministryně a pak zpravodaj zájem o závěrečná slova? Ne, takže otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 9. schůze ze dne 5. září 2018. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstkyně ministra paní Smolíkové za Ministerstvo kultury, zpravodajské zprávě poslance Petra Gazdíka a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o odměně některých zákonů, autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 175, schválit v předloženém znění. Za druhé pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Za třetí pověřuje zpravodaje výboru poslance Petra Gazdíka, aby toto usnesení předložil ve schůzi Poslanecké sněmovny. Za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru poslance Petra Gazdíka, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále je do podrobné rozpravy přihlášena paní poslankyně Kozlová, po ní vystoupí pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Děkuji za slovo. Já bych se jenom ráda přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům, které byly nahrány ke sněmovnímu tisku číslo 175 pod číslem 1518. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Chvojka, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji moc, pane místopředsedo. Tak jak jsem avizoval, já se formálně přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který ovšem načetla do systému kolegyně Valachová, ale není tady, tudíž si to beru na svá bedra, a je to pozměňovací návrh číslo 1533.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne, tedy podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany paní ministryně a pana zpravodaje? Není. Nezazněl žádný návrh, se kterým bychom se v této fázi projednávání museli vyrovnávat hlasováním, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 263/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na úvod druhého čtení bych jen připomněla, že návrhem zákona se řeší akutní problémy v lékařské posudkové službě. Navrhují se dvě opatření. Prvním opatřením je převedení lékařů posudkové služby z režimu zákona o státní službě do režimu zákoníku práce, což bude znamenat větší pružnost při zajišťování těchto lékařů. Druhým důležitým opatřením je převod posuzování zdravotního stavu pro účely odvolacího řízení správního v oblasti nepojistných sociálních dávek z posudkových komisí MPSV na Českou správu sociálního zabezpečení, což umožní v důsledku synergických efektů pružnější reakce na problémy v personální situaci v lékařské posudkové službě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP