(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Kromě omluv, které byly načteny při zahájení schůze, se dále omlouvají paní poslankyně Věra Adámková od 10.00 do 10.40 z pracovních důvodů, Andrea Brzobohatá od 10 do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Lubomír Volný od 9 do 14.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Bláha od 10.00 do konce jednacího dne Poslanecké sněmovny, pan poslanec Lukáš Kolářík od 10.00 do 19.15 z jednání, od 14.30 do 17 hodin se omlouvá pan místopředseda Petr Fiala, od 10.00 do 11.15 pan poslanec Jan Čižinský, od 9.00 do 9.15 z pracovních důvodů Ivana Nevludová a pan poslanec Jiří Mašek do 12 hodin z pracovních důvodů.

Nyní bychom měli pokračovat pevně zařazenými body schváleného pořadu schůze, a to body 88, 89, 87 a 90. Poté bychom se zabývali bloky smluv z prvního a druhého čtení. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 180, což jsou ústní interpelace.

 

Hlásí se někdo k pořadu schůze? Nikdo se nehlásí, budeme tedy podle pořadu schůze postupovat.

 

88.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti,
která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

Požádal bych paní ministryni financí Alenu Schillerovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a pana zpravodaje pro prvé čtení Daniela Pawlase, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů.

Jakmile se hladina hluku ustálí, požádám paní ministryni financí, která z pověření vlády uvedený vládní návrh této dohody odůvodní. Prosím, paní ministryně, ještě malou chviličku, než skončí debaty. Pokud máte debaty jiné, než je vládní návrh dohody o ochraně investic s Lotyšskem, tak v předsálí.

Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót, je předkládán v souladu s usnesením vlády číslo 853 ze dne 9. července 2008 a číslo 1529 ze dne 1. prosince 2008.

Vláda České republiky těmito usneseními schválila způsob a postup při ukončování platnosti některých dvoustranných investičních dohod, které Česká republika uzavřela s členskými státy EU. Seznam dohod určených k ukončení je obsažen v příloze k usnesení číslo 853, o kterém jsem hovořila, vládního usnesení, a investiční dohoda s Lotyšskem je uvedena pod bodem 10 této přílohy. Usnesení byla přijata s ohledem na to, že po vstupu České republiky do Evropské unie se staly dohody o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi členskými státy EU nekompatibilní s právem EU, což bylo potvrzeno i nedávným rozhodnutím Soudního dvora ve věci Achmea číslo C-284/14.

V souladu s vládou schváleným postupem předložila Česká republika ve dvou vlnách návrh na ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie dohodou. První vlna ukončovacích nót byla rozeslána v první polovině roku 2009, druhá potom v první polovině roku 2016.

Lotyšská strana reagovala pozitivně až na druhou z těchto nót, přičemž v nótě ze dne 28. prosince 2017 souhlasila s ukončením platnosti stávající investiční dohody, a to včetně vyloučení aplikace takzvané ochranné lhůty. Z ujednání smluvních stran tedy plyne, že se na investice existující ke dni ukončení platnosti stávající česko-lotyšské investiční dohody již nebude po dobu dalších deseti let vztahovat ochrana podle této investiční dohody. Takto vyměněné nóty spolu tvoří dohodu o změně a ukončení platnosti, která je nyní předkládána Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací.

Dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Ministerstvo financí bylo informováno o tom, že na lotyšské straně již došlo ke splnění všech vnitrostátních požadavků nezbytných pro vstup dohody v platnost. Vzhledem k této skutečnosti se doporučuje iniciovat ratifikační proces co nejdříve, aby tak byla vyloučena možnost případného zahájení arbitrážního řízení proti České republice podle dosud platné investiční dohody.

Dohoda o ukončení je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí za přednesené úvodní slovo. Než dám slovo zpravodaji, dovolím si konstatovat, že paní kolegyně Matušovská má náhradní kartu číslo 10.

Došly další omluvy předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Maška tentokrát od 10 do 12 hodin a od 14.30 hodin pana poslance Řehounka. Pan poslanec Bojko se omlouvá od 10.45 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Daniela Pawlase, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, projednáváme sněmovní tisk 233, změna dohody mezi Českou republikou a Lotyšskem o podpoře a vzájemné ochraně investic. Já víceméně budu opakovat to, co řekla paní ministryně.

Důvodem předložení tohoto tisku je fakt, že Evropská komise doporučila členským státům Evropské unie, aby zvážily další platnost dohod o ochraně a podpoře investic uzavřených mezi členskými státy navzájem. Obsah bilaterálních investičních dohod zčásti náleží do působnosti Evropské unie, jejíž právní úprava má přednost před úpravou podle dohod o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy.

Nejasné právní prostředí v oblasti investic může způsobit nepřehlednou situaci při výkladu a použití dvoustranných investičních dohod. Výše uvedené poukazuje na nutnost ratifikace dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsané dne 25. října 1994 v Rize a ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót.

Dohoda o ukončení platnosti je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP