(14.40 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Každopádně v této úrovni si myslím, že by tedy měl být příspěvek na péči v současných číslech, pokud se budeme bavit, těch 12 200, a ve chvíli, kdy se minimální mzda zvedne, tak se má zvednout i příspěvek na péči, a aby adekvátně k tomu docházelo ke zvyšování příspěvku na péči i v těch ostatních stupních a také byla samozřejmě ta návaznost na tento ukazatel, který zmiňuji, což je tedy ta minimální mzda, tak navrhuji, aby v prvním stupni to byl 0,3násobek, ve druhém stupni 0,55násobek minimální mzdy a tedy v tom třetím stupni, těžké závislosti, jednonásobek, tedy byla by to ta úroveň minimální mzdy. U čtvrtého stupně, u úplné závislosti, by šlo o dvě varianty a totiž 1,1násobek v případě, že se jedná o člověka, u kterého je pobytová služba nebo nějaký dětský domov, a v druhém stupni, druhá varianta by byla 1,5násobek, pokud se jedná o ostatní případy, což jsou tedy případy péče doma. To se bavím o bodu číslo 1 v § 11 a bavím se teď o mladších 18 let. A druhá verze, tedy těch starších osob, starších 18 let, tam by ty násobky byly o něco samozřejmě nižší, a totiž v prvním stupni 0,1násobek, v druhém stupni 0,4násobek, ve třetím stupni ten jednonásobek a čtvrtý stupeň by se taktéž nelišil od těch mladších 18 let.

Myslím si, že pokud se shodneme alespoň na tom, že princip valorizace, která by byla předvídatelná, automatická a která by tedy zaručovala těmto lidem postupný růst příspěvků na péči, by opravdu byla svým způsobem přelomová, ale velmi potřebná věc. Jsem si vědoma toho, že samozřejmě předkládat takovouto zásadní změnu systému pozměňovacím návrhem není nejšťastnější, a že tedy samozřejmě to je významný argument, a vůbec pro vás ostatní poslance, pro to takovýto pozměňovací návrh nepodpořit. Nicméně myslím si, že máme možnost tedy alespoň zahájit díky tomu debatu nad celým systémem vyplácení příspěvků na péči a že máme možnost se od tohoto odpíchnout k nějakému dlouhodobému řešení, které bude právě výhodné pro příjemce i ve své podstatě předvídatelné pro stát.

Pokud tedy pozměňovací návrh, který předkládám, neuspěje, stejně jako neuspěl ve výboru pro sociální záležitosti, tak si dovolím formulovat alespoň usnesení pro Sněmovnu, doprovodné usnesení, které by zavázalo Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu, aby takový mechanismus samo našlo a aby i prosadilo ještě v tomto volebním období tak, aby příjemci příspěvku na péči měli pravidelnou valorizaci. Pravidelná valorizace daná zákonem je např. u důchodů, takže nevidím důvod, proč by neměla být i tady v tomto případě. To usnesení samozřejmě předložím až ve třetím čtení, nicméně ve chvíli, kdy budeme hlasovat, tak si myslím, že už dnes můžeme podpořit významnou změnou příjemce příspěvku na péči a vnést do valorizace jasná pravidla, která jedině zpřehlední celý ten systém.

Varianta 2 mého pozměňovacího návrhu je o mnoho skromnější, protože tam už se nejedná o změnu toho systému, ale jedná se o zvýšení příspěvku na péči ve třetím stupni, a to právě na úroveň minimální mzdy, a to z těch zřejmých důvodů, které jsem uvedla už v předchozích svých odůvodněních k první části svého pozměňovacího návrhu. Tedy je-li to těžká závislost, tak si myslím, že péče, která by měla být poskytovaná, by měla být ohodnocena stejně, jako je dnes výše minimální mzdy.

Samozřejmě že oba dva pozměňovací návrhy, o jejichž podporu vás tímto žádám, mají velké finanční dopady do rozpočtu. Konkrétně ve variantě číslo 1 se jedná o 5,9 mld. Je to kvalifikovaný odhad samozřejmě. A varianta číslo 2, v tomto případě je kvalifikovaný odhad 3,3 mld. Nicméně věřím tomu, že zrovna tito lidé si naši pozornost zaslouží a ve chvíli, kdy tady tedy dáváme miliardy ročně, tedy budeme dávat miliardy ročně na různé nové benefity typu slevy na jízdném pro určité skupiny lidí, tak tady toto je mnohem zásadnější pomoc lidem, kteří si jinak příliš pomoci nemohou, nemůže se třeba řada z nich se zapojit vůbec do pracovního procesu, naopak třeba u příspěvku právě pro třetí stupeň se jedná i o to, aby se vůbec mohli někteří zapojit do pracovního procesu, takže samozřejmě je to různé a je to různé u všech těch příjemců, ale myslím si, že by stálo za to zrovna tady tomu věnovat mnohem větší pozornost, než byla doposud věnována.

Takže děkuji vám za případnou podporu obou dvou pozměňovacích návrhů, a jak říkám, myslím si, že vnášet do vyplácení sociálních dávek jasný systém v tom, jakým způsobem se zvyšují, jak jsou valorizovány, zrovna v případě této dávky je namístě. Měli bychom se o tom bavit a měli bychom se snažit najít jasný mechanismus. Já jeden takový nabízím a doufám, že velkou část vás tento konkrétní přístup přesvědčí. Takže děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Pávek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, ministři, ministryně, já bych jenom chtěl prezentovat stanovisko klubu Starostů a nezávislých k této novele. My určitě podpoříme tuto novelu tak, aby došlo k významnému navýšení příspěvku na péči jak ve třetím, tak ve čtvrtém stupni. Necháváme si otevřený prostor teď na prostudování těch pozměňovacích návrhů, protože pokud by vedly k systemizaci, tak bychom zvažovali i tuto možnost, ale každopádně cílem je podpořit navýšení příspěvku na péči v obou stupních. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní do diskuse je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní senátorko, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, souhlasím, že navýšení příspěvku na péči, a to pro všechny osoby se zdravotním postižením, je velmi a velmi důležité. Původní senátní návrh řešil situaci u osob se zdravotním postižením, kterým byl přiznán příspěvek na péči ve IV. stupni, tzv. úplné závislosti, u lidí mimo pobytové služby. Návrh řešil určitou nespravedlnost, kdy zákon u pobytových služeb stanovuje maximální výši úhrady klienta a zbytek doplácí zařízení či zřizovatel, tak jak to představila paní senátorka. Z praxe ale víme, že hranice, tedy chcete-li rozdíl mezi IV. stupněm, úplnou závislostí, a III. stupněm, těžkou závislostí, je velmi neostrá a mnohdy se liší skutečně nepatrně. Navrhujeme proto v logice původního senátního návrhu navýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením i ve III. stupni, tedy těžké závislosti, a to o 4 000 korun měsíčně, tedy přibližně o dvě třetiny navrhovaného navýšení ve IV. stupni závislosti.

Je nutné zdůraznit, že tyto peníze nejsou klasickým příjmem osoby se zdravotním postižením, ale slouží k nákupu služeb péče, bez kterých se osoby s těžkým zdravotním postižením neobejdou a fakticky nemohou existovat. Předpokládané zvýšení příspěvku ve III. stupni se dotkne přibližně 60 000 osob a z toho 5 500 dětí a jeho náklad, předpokládaný náklad, bude 2 890 mil. korun za rok.

Vzhledem k tomu, že navýšení se nemohlo promítnout před svým schválením do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí pro rozpočet roku 2019, protože ještě tento návrh nebyl schválen, nebyl tedy v právním řádu, nerada - a musím říct, že skutečně nerada - navrhuji, budu navrhovat další pozměňovací návrh, kterým by se odložila účinnost od 1. 7. 2019, tak aby Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo schopno zajistit finanční pokrytí opatření. Nicméně zřejmě bude i další pozměňovací návrh, kterým by se datum účinnosti příspěvku ve III. a IV. stupni rozpojilo, což by bylo asi nejlépe. Protože lidé, kteří jsou ve IV. stupni, už mají jakési očekávání, které bychom neměli zklamat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP