(14.50 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku. Náš návrh, který jsem v hrubých rysech předložila a ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím, je shodný s návrhem pana poslance a vzácného kolegy pana poslance Kaňkovského. Je však komplexnější. Prosím proto Sněmovnu o podporu společného záměru pana Kaňkovského a mého a schválení pozměňovacího návrhu, který je v systému zaveden potom pod číslem 1539 a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

Dále potom v podrobné rozpravě ještě načtu legislativně technické úpravy k předkládanému návrhu. Věřím, že návrh, senátní návrh i ten náš pozměňovací o rozšíření poskytnutí příspěvku na péči ve IV. i III. stupni závislosti pro osoby zdravotně postižené, získá podporu Sněmovny a lidem se zdravotním postižením takto budeme moci alespoň trošičku v jejich těžkém údělu ulevit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Třešňák. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký den, vážení kolegové. Já se budu snažit být maximálně stručný, protože o navýšení příspěvku na péči a původní senátní novele se zde vedla poměrně konstruktivní debata již během prvního čtení, kdy padlo nejen z mé strany mnoho důvodů, proč je vhodné navýšit i příspěvek právě ve III. stupni závislosti pro domácí péči. Již během prvního čtení jsem zde zmiňoval pozměňovací návrh vložený do systému pod číslem 1322, který navrhuje právě příspěvek ve III. stupni navýšit na 11 tis. korun. Nicméně po opravě dalších formálních nesrovnalostí v tomto pozměňovacím návrhu, tedy i úpravě, aby se navýšení týkalo skutečně všech věkových kategorií, se tedy pak v podrobné rozpravě přihlásím pouze k pozměňovacímu návrhu číslo 1646.

Zároveň si zde dovolím i poznamenat, a uváděl jsem to paní ministryni i během jednání výboru, tedy že není úplně vhodné takové částky uvádět jako pevné částky přímo ve znění zákona, což blokuje pravidelnou valorizaci, a tak bych očekával nějaký komplexní vládní návrh, který toto bude řešit. A vlastně tím tak trochu navazuji i na příspěvek paní poslankyně Adamové Pekarové. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je přihlášena paní poslankyně Richterová. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v podstatě v návaznosti na mého předřečníka kolegu Petra Třešňáka, který předkládá pozměňovací návrh na navýšení na 11 000 korun ve třetím stupni závislosti, budu se v podrobné rozpravě hlásit ještě k jednomu návrhu. A sice abychom přece jen nevytvořili tak velkou propast mezi těmi službami pobytovými a tím, jakou částku mohou čerpat lidé při péči doma nebo při péči ambulantní.

S ohledem na to, že samozřejmě jde jednak o částky velké a také že v současné fázi přípravy rozpočtu už by nebylo nic takového možné zohlednit, tak můj pozměňovací návrh bude mít návrh účinnosti až od roku 2020. Ale přece jen výhled pro pobytové služby by měl být. Je to návrh na 16 200 korun pro osoby v pobytových zařízeních a ponechávající senátní částku 19 200 pro osoby ve čtvrtém stupni závislosti v domácí péči.

Počítali jsme to, co se týče počtu osob, počtu osob v různých stupních postižení, podle čísel poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí. Když to srovnáme, tak vlastně alternativní návrh, který je pod číslem sněmovního dokumentu 1427 a který navyšuje péči mimo pobytové služby ve třetím stupni na 13 900 a 12 800 korun, tak ten má pozitivní dopad pro 91 000 osob a celkově odhadované náklady kolem 5,8 mld. korun. Tady to řešení, pokud bychom navýšili příspěvek pro třetí stupeň závislosti mimo pobytové služby na částku 11 000 a čtvrtý stupeň v pobytových službách na 16 200, tak by celkově tyto dva pirátské pozměňovací návrhy přinesly rozpočtové náklady 4,4 mld. korun a pozitivní dopad pro zhruba 111 000 osob.

Čili snažili jsme se hledat něco, co nevytvoří tak velké příkopy mezi poskytováním jednotlivých služeb a co umožní fungování lidí, kteří se v určitých regionech nedostanou k terénním službám a nemají šanci si v domácím prostředí vždy sehnat adekvátní pomoc, co třeba v tom čtvrtém stupni závislosti potřebují. Takže tolik stručně k těmto pozměňovacím návrhům.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny. Dámy a pánové, dovolte mi jenom zkráceně shrnout jednání, které mj. probíhalo i za přítomnosti odborné veřejnosti na výboru pro sociální politiku, a následně i stanovisko poslaneckého klubu ODS.

Jestli jsem pozorně na té diskusi, kde se opravdu aktivně účastnila i odborná veřejnost, na výboru pro sociální politiku poslouchal, tak musím říci, že jsme se jak členové, tak odborná veřejnost na mnoha věcech za prvé shodli. Na některé věci můžeme mít jenom lehce odlišné názory. A za třetí, je jedna věc, kterou jsme se na výboru pro sociální politiku nedozvěděli a možná, že se ji dozvíme dneska na jednání pléna Poslanecké sněmovny.

To, na čem jsme se dá se říci stoprocentně všichni shodli, je, že jestli si někdo v současné situaci opravdu zaslouží přidat, tak jsou to ti, kteří se umějí nejméně bránit, především zdravotně postižení, a proto je nutné, aby těmto lidem bylo prostřednictvím státního rozpočtu pomoženo a aby se jim přidalo. Proto i to výsledné hlasování výboru pro sociální politiku, který tento výbor podpořil ten senátní návrh. To zaprvé.

Zadruhé, v té diskusi bylo jednoznačné, že jsou některé věci, na kterých se lehce rozcházíme. A tady mám na mysli hlavně to, že jak už tady bylo řečeno některými mými předřečníky, skutečně ta neostrá hranice mezi třetím stupněm a čtvrtým stupněm je tak těžce uchopitelná, že některým - a já se mezi ně řadím - připadá, že pokud se bude přidávat pouze ve čtvrtém stupni postižení, že to není úplně dobrý nápad, protože to lehce znevýhodňuje ty, díky té neostré hranici, kteří se nacházejí v jiných stupních.

A posledně, ten třetí bod, co jsme se nedozvěděli, ať už se to týkalo té senátní novely, ať už jsme diskutovali o jiných pozměňujících návrzích, tak je jednoznačné, že to má nějaký vliv na deficit státního rozpočtu, resp. na výdajovou stránku státního rozpočtu, a proto jsme opakovaně vyzývali paní ministryni práce a sociálních věcí, aby za prvé vedla jednání se zde nepřítomnou paní ministryní financí a informovala nejlépe výbor, samozřejmě i Poslaneckou sněmovnu, v jakém stavu se nachází diskuse o zabezpečení finančních prostředků na navyšování. A teď samozřejmě pouze Poslanecká sněmovna rozhodne, ke které variantě se přikloní. Jestli se bude přidávat pouze ve čtvrtém stupni, což je senátní návrh, nebo se spíše přikloní k jiným variantám, např. přidání ve třetím i čtvrtém stupni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP