Čtvrtek 15. listopadu 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 167/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal jednak zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Volný, jednak za zástupce navrhovatele nikoliv paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ale první místopředseda vlády Jan Hamáček, který paní ministryni, resp. navrhovatele v této věci bude zastupovat.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 167/4, který byl doručen dne 31. října 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 167/5.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, účelem vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, je zmírnit značný nárůst výše platových základen představitelů státní moci. Ten je zapříčiněn nejen průběžným růstem průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, ale také postupným zvyšováním násobku průměrné mzdy používaného za účelem stanovení platové základny představitelů státní moci na základě ustanovení § 3a v zákoně č. 236/1995 Sb. Návrh novely zákona má do budoucna stabilizovat výši násobku pro výpočet platové základny představitelů státní moci na hodnotě 2,5, která je platná pro kalendářní rok 2018, aby nedošlo k mimořádnému skokovému navýšení násobku platové základny, a to na 2,75násobek.

Dále se navrhuje uvést právní úpravu do souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky, podle kterého se v praxi postupuje již od roku 2015, tedy upřesnit, že pro účely výpočtu platových základen se má použít údaj o průměrné nominální měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v nepodnikatelské sféře, nikoliv o průměrné nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře.

K vládnímu návrhu zákona byly ve druhém čtení uplatněny dva pozměňovací návrhy. První panem poslancem Tomio Okamurou, který navrhuje de facto zamrazit výši platové základny pro představitele od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021 na úrovni letošního roku. Druhý pozměňovací návrh byl uplatněn panem poslancem Michálkem, ve kterém navrhuje změnu statistické veličiny pro výpočet platových základen všech ústavních činitelů včetně soudců a státních zástupců z průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře na průměrnou mzdu v národním hospodářství. V této souvislosti navrhuje zvýšit hodnotu násobku pro představitele z 2,5 na 2,54 a pro soudce z 3 na 3,06 průměrné nominální měsíční mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí k oběma pozměňovacím návrhům zaujímá nesouhlasné stanovisko.

Dále byl panem poslancem Michálkem uplatněn návrh doprovodného usnesení Sněmovny, který má dvě části. Za prvé navrhuje určit mandátový a imunitní výbor jako orgán rozhodující o důvodech ztráty nároku na plat a paušální náhrady nebo jejich části z důvodu neúčasti poslance na jednání komory nebo jejích orgánů bez řádné omluvy. Za druhé vyzývá poslance, aby postupovali v souladu s § 34 odst. 4 věty druhé a třetí zákona č. 236/1995 Sb. a oznamovali svoji nepřítomnost z důvodu dočasné pracovní neschopnosti příslušnému orgánu Sněmovny. K tomuto usnesení Ministerstvo práce a sociálních věcí zaujímá souhlasné stanovisko.

Vládním návrhem se zabýval dne 7. listopadu garanční rozpočtový výbor, který k oběma pozměňovacím návrhů, jakož i k návrhu druhé části doprovodného usnesení zaujal nedoporučující stanovisko. K návrhu první části doprovodného usnesení výbor zaujal názor, že je návrh nehlasovatelný.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost. To je z mé strany vše.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu prvnímu místopředsedovi vlády. Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášen s přednostním právem pan předseda Michálek, po něm s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych uvedl tento bod, který se týká navrhovaného řešení otázky rostoucích platů. Ta situace je dneska taková, že poslanec bere průměrně, pokud si vezmeme toho funkcionáře, který je místopředseda výboru, což je tady drtivá většina lidí, 95 tisíc korun čistého měsíčně, v čemž jsou samozřejmě započteny i náhrady, které jsou paušální, to znamená, nemusí se vykazovat. Navrhuje se zvýšení o 20 %, z toho 10 % tvoří navýšení koeficientu z 2,5 na 2,75. To je to mimořádné skokové zvýšení. A cca nějakých těch 10 %, to bude růst mezd v nepodnikatelském sektoru, který je automatický, který je zabudován již do toho platného zákona.

Já si myslím, že je naprosto logické, že tato otázka vyvolává pozornost veřejnosti a vyvolává vždycky pozornost veřejnosti, s tím zkrátka nic neuděláme, protože logicky když se řekne, že poslanci si zvyšují plat o 20 tisíc měsíčně, tak řada lidí, kteří ani těch 20 tisíc korun měsíčně neberou, to vnímá jako problematické. My se s tím samozřejmě musíme vypořádat. Je to politická otázka jako každá jiná.

Pokud jde o návrh vlády, vláda navrhuje, aby platy politiků rostly jenom v důsledku růstu platů v nepodnikatelském sektoru, to znamená, aby nedocházelo k mimořádnému nárůstu koeficientu z toho takzvaného Hamáčkova automatu. Připomeňme si situaci, ve které tento návrh byl předložen. Ten návrh byl předložen podle mého názoru primárně proto - a předložila ho menšinová vláda Andreje Babiše bez důvěry - aby se ukázalo, že tady je hodná vláda, která předkládá snížení platů politiků, a tady je zlá Poslanecká sněmovna, která si ty platy nechce snížit. Takže logicky, když jsme dostali tento návrh, který vypadá celkem rozumně, tak my jsme si řekli - my to podpoříme, pane Babiši, tady máte našich 22 hlasů, my to podpoříme, a jestli se dá dohromady těch 78 hlasů, tak to projde. To samozřejmě vyvolalo poměrně řekl bych diskuse uvnitř různých klubů, protože podpora tomu návrhu tam vůbec nebyla jednoznačná.

Pokud jde o to ratio, tak se musíme vrátit k tomu, co je to vůbec parlament. Parlament je reprezentativní těleso, které má reprezentovat obraz společnosti, zastupovat zájmy všech tříd napříč celou společností. Parlament není skupina nejchytřejších lidí ve státě, není to skupina manažerů, kteří by měli mít manažerské platy, zkrátka mělo by to být těleso, ve kterém se budou promítat všechny zájmy v celém národě. A z toho také vyplývají dva extrémy, ke kterým může dojít, pokud jde o odměňování, pokud jde o platy poslanců.

Prvním extrémem jsou příliš vysoké platy. A v tomto případě parlament neplní svoji reprezentativní funkci. Musíme si říci, že už dneska typický poslanec bere víc než 98 % zaměstnanců v České republice. Pokud má parlament plnit tuto svoji reprezentativní funkci, tak samozřejmě nemůže mít absurdně vysoké platy, protože by se odtrhl od běžných občanů. Stal by se elitou, stal by se kastou, která zastupuje zájmy vysokopříjmových skupin. A musíme si říci, že někdy nám to tady tak i funguje, když jsou schvalovány návrhy, které vystihují zejména potřeby vysokopříjmových skupin.

Pokud jde o ten druhý extrém, tak jsou to příliš nízké platy. To je případ, kdy je vyvolána závislost poslance na jiných příjmech, například od korporací, a je vyvoláno prostředí, které může fungovat k tomu, aby v něm bujela korupce. To je druhý extrém, který je naprosto nežádoucí. Když se podíváme na historii, tak máme řadu příkladů. Například v Římě, kde byly funkce neplacené a vedlo to k tomu, že se ty funkce kupovaly a že v Římě u těch funkcí v Římské republice bujela korupce.

Čili toto jsou ty dva extrémy, mezi kterými je potřeba najít nějaké optimum. Různé národy volí různý koeficient vztahu mezi průměrnou mzdou v podnikatelském sektoru a platem poslance. (Odmlčuje se pro hluk v sále.) Děkuji. Domnívám se, že finanční motivace poslanců v žádném případě není to jediné, proč by lidé vstupovali do funkce. Myslím si, že finanční motivace funguje pouze do určité hranice. Dokonce jsem k tomu četl nějaké články, výzkumy, že od určité hranice další zvyšování odměňování nevede k adekvátnímu růstu produktivity práce. Takže ta představa, že bychom si tady dali manažerské platy, extrémně vysoké, jaké berou šéfové státních podniků, by určitě nevedla k tomu, že by parlament fungoval lépe, jak se to někteří snaží naznačit, a kvalita parlamentní práce by se tím rozhodně nezvýšila.

Čili já ten návrh považuji za věcně správný, protože dosahuje lepší rovnováhy mezi těmito dvěma extrémy.

Proti tomu návrhu byly vzneseny dvě námitky. První námitka spočívá v tom, že je to návrh populistický. Mně se úplně nelíbí, že se označí zvyšování platu politiků za zodpovědné řešení, a když to někdo kritizuje, tak se mu namítá, že je to populismus a že by se to dělat nemělo. Já si myslím, že mohou být populistické návrhy, které se týkají odměňování ústavních činitelů. To jsou ty návrhy na to, aby například poslanci pracovali zadarmo, a tudíž byli závislí a zkorumpovatelní. A domnívám se, že na hraně populismu je i to, abychom si v tento okamžik zmrazili odměny, pro což není žádný rozumný důvod. Jediné, k čemu by to vedlo, je, že na začátku dalšího volebního období by zase skokově vyrostly platy politiků.

Druhá námitka, která je vznesena proti tomuto návrhu, je, že by si poslanci neměli sami zvyšovat platy. Přitom všichni víme, že to právě bylo politické rozhodnutí v minulém volebním období, kterým ty platy byly tímto způsobem politicky zvýšeny. Já jsem si tady vytiskl ilustrační graf, jak to vypadá, když politici mají vliv na zvyšování svých platů. Takhle to vypadá. (Ukazuje.) Takhle jednoduše lineárně rostou mzdy v ekonomickém sektoru a tímto kostrbatým způsobem rostly platy politiků.

A to je podstata mého pozměňovacího návrhu, který podávám dneska k sněmovnímu tisku 167, aby ty platy nerostly podle státního sektoru, protože to můžou politici ovlivňovat tím, že zvyšují platy učitelů, úředníků a tak dále, ale aby byly navázány na prosperitu celé naší země. To znamená, aby byly navázány na ten ekonomický sektor. Kdyby to tak skutečně bylo, tak platy politiků porostou lineárně, nebo přibližně tímto způsobem, jako rostla průměrná mzda v ekonomice, a nemusíme tady vůbec nic řešit, máme to vyřešeno na mnoho let dopředu.

Nevím, jestli ten návrh projde. Je to samozřejmě otázka hlasovací většiny, která tady bude. Nicméně myslím, že bychom se i v této oblasti měli posunout směrem k systémovému řešení. My jako pirátská strana jsme k tomu ochotni a uspořádáme kulatý stůl, abychom se sešli k tomu, jak to do budoucna vyřešit, aby se odměny, platy politiků odvíjely od celé podnikatelské sféry a aby nastal i nějaký vyvážený vztah vzhledem k představitelům soudní moci. Došlo tady totiž historicky k tomu, že soudci si zvýšili platy, a došlo k tomu, že někteří soudci berou podstatně více než třeba ministr spravedlnosti. A to si myslím, že rozhodně systémové není. Proto jsem vás chtěl poprosit, jestli byste byli ochotni se této dlouhodobější diskuze zúčastnit, abychom se s tím konečně jednou provždy vypořádali a nemohl mít nikdo z veřejnosti námitky proti tomu, že si politici jakýmkoliv způsobem zvyšují platy. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Obecná rozprava bude pokračovat tak, že s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Okamura, pan předseda Kalousek a po něm ti, kteří jsou přihlášeni do rozpravy písemně. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, poté co jsme slyšeli košatou řeč předsedy Pirátů pana Michálka, tak já bych to zase zkrátil a zrekapituloval. Jsou tady tři návrhy.

Za prvé, jako první budeme hlasovat o návrhu SPD, které jako jediné navrhuje zamrazení nárůstu platů politiků až do roku 2021. Takže o tom budeme hlasovat. Tady se ukáže, kdo chce skutečně zamrazit nárůst platů, nebo kdo nechce nárůst platů.

Následně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu - mluvím jenom o těch pozměňovacích návrzích, které se týkají těch platů. Tak je tady návrh Pirátů, kteří navrhují zvýšit platy politiků cirka o devět procent. Možná mě opraví, že o deset, nebo o devět a půl. Myslím, že je to úplně jedno. To znamená, Piráti navrhují zvýšení platů.

A pak je tady vládní návrh, který navrhuje zvýšit platy o deset procent, nebo o devět, o deset, o pět, nějaké nuance, jak jsou tam ty přepočty, v kterých ani občan se nevyzná a různě se tam kamufluje to navyšování.

No a pak je tady ten původní návrh, který vytvořila v minulém volebním období vláda hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL a který v minulém volebních období - já jsem tady seděl - podpořila také ODS, podpořila ho také TOP 09, podpořily ho také tyto strany, u komunistů si nepamatuju, a ten navrhuje zvýšení o dvacet procent. To je, kdybychom to nechali tak, jak to je.

Takže je tady návrh zamrazení, to navrhuje pouze SPD. Pak je tady návrh Pirátů a hnutí ANO, cirka navýšení o devět až deset procent. To je pro SPD absolutně nepřijatelná záležitost. A pak je tady původní návrh. Když nic neprohlasujeme, tak to zůstane tak, jak to je, a navýší se o dvacet procent, což je ovšem návrh hnutí ANO, KDU-ČSL, ČSSD, ODS a TOP 09 z minulého volebního období, který si sami prohlasovali. Takže to je vlastně to shrnutí, o čem budeme hlasovat.

To, co chci říct, je, že je teda neuvěřitelné, co se v téhle Poslanecký sněmovně děje kvůli ostatním politickým stranám, že mám takový neblahý dojem, že bude zamítnut náš návrh na zamrazení nárůstu platů politiků do roku 2021, to znamená na celé volební období, a vy nás postavíte, nás poslance SPD vy politici ostatních stran, nás postavíte před variantu, že si budeme muset vybrat, zdali teda navýšit o devět až deset procent, jak navrhují Piráti a hnutí ANO, aby se nenavýšilo o dvacet procent, když to necháme tak, jak to je. Tak to je teda neuvěřitelná situace. To znamená - samozřejmě z toho vyplývá to, že vlastně v podstatě kromě SPD si všichni chtějí přidat a v podstatě je to plivnutí do tváře všem občanům České republiky. Protože jak víme, tak plat poslanců je cirka 100 tisíc korun měsíčně, a vůbec nechápu, proč si chcete navyšovat. Já myslím, že vůbec si nemůžeme navyšovat. Myslím, že ty platy jsou dostatečné. Nechápu, proč někdo z vás jde do politiky z toho důvodu, že si chce navyšovat plat jako Piráti a hnutí ANO o devět až deset procent měsíčně, anebo jako zbytek, kterému to vyhovuje o dvacet procent.

Takže já jsem na vás chtěl znova apelovat. Prosím vás, podpořte ten náš pozměňovák. Bude se o něm hlasovat v podstatě kromě - tuším, že první hlasování je o nějakých legislativně technických připomínkách - tak se o něm bude hlasovat hned následně. A ukažme občanům, že to myslíme vážně.

Vždyť na jednu stranu se vláda honosí tím, že přidala důchodcům. Ano, je to i díky hlasům SPD. My jsme taky hlasovali pro zvýšení důchodcům a naše hlasy byly také potřeba. Pochopitelně. My těm důchodcům, a to invalidním i starobním, SPD bude zvyšovat, jak jen to půjde. To jako samozřejmě. Ale v kontrastu s tím, že důchodcům dáte pár stovek - my jsme to samozřejmě podpořili, ale neočekávali jsme, že nás nepodpoříte v návrhu na zamrazení platu politiků. Že sami si chcete přidat ještě více.

Takže znova a znova, abych se neopakoval, prosím vás a žádám vás o podporu pozměňovacího návrhu, který jsem tam vložil jménem SPD, a odsouhlasme si zamrazení jakéhokoliv nárůstu platů politiků a v podstatě platů představitelů státní moci až do roku 2021, to znamená do konce tohoto volebního období. Žádám vás o tu podporu a ukažme občanům, že to s nimi opravdu myslíte vážně. My v SPD jsme ten návrh napsali. Předkládáme zamrazení platu politiků, žádný z 22 poslanců SPD nechce mít o 10 tisíc víc, nebo o 6 tisíc víc, jak tady navrhují ostatní strany. Já vím, že tady půjde na mikrofon celá řada poslanců a budou okecávat, budou tady složitě říkat nějaké kvocienty, a s čím se má svázat poslanecká mzda nebo s čím se nemá svázat. Ale znovu říkám pro občana, aby se v tom orientoval, jediný návrh na zamrazení tady má SPD, všichni ostatní chtějí navyšovat a jenom se chystají okecávat, jak navýšit a jak složitě si to zdůvodnit. To je vše.

Takže vás žádám o hlasování a prosím o podporu našeho návrhu na zamrazení platů politiků. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Ferjenčík. Mezitím vám sdělím, že paní poslankyně Kozlová se dnes omlouvá z důvodu nemoci a pan poslanec Špičák se v době od 9 do 10 hodin omlouvá z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl vaším prostřednictvím stručně reagovat na svého předřečníka.

Tam jsou podle mě dva problémy v tom návrhu SPD. První problém je ten, že to zamrazení se ale týká obou stran, jak nárůstu, tak poklesu. Takže když přijde krize a platy v ekonomice klesnou, a ty signály, že se blížíme roku 2008, jsou v té ekonomice, tak ty platy politiků zůstanou stejné. Takže to je první problém toho návrhu a my hledáme řešení, které bude dlouhodobé, a ne jenom na ty tři roky.

A to je druhý problém. V případě, že se schválí váš návrh, který podáváte jenom proto, že věříte, že nemá šanci projít, když se bavíte v kuloárech s poslanci SPD, tak bych se rozhodně nepodepsal pod tvrzení, že žádný z nich nechce, aby měl vyšší plat o 10 tisíc korun. A vy ho podáváte jenom z tohoto důvodu, ale pokud by náhodou prošel, tak dojde k tomu, že od 1. ledna 2021, což je mimochodem na hranici dvou volebních období, takže předtím nikdo nebude mít chuť to řešit a potom už nebude čas to řešit, dojde k nárůstu platů politiků o desítky procent. A ten nový parlament bude pod obrovskou palbou veřejnosti, že první, co udělal, bylo, že mu strašně stouply platy, i když ti noví poslanci vůbec za to nebudou zodpovědní. (Potlesk poslanců z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem nyní pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já vám zcela jistě všem dlužím omluvu. A omlouvám se tedy. Kdybych před osmi lety neprosadil v době krize to dramatické snížení platů ústavních činitelů a běžel automat, tak by teď nehrozilo jejich zvýšení, nikdo by si toho nevšiml, nikdo by neudělal populistickou bouři a my jsme si nemuseli rozhodovat o svých platech. Protože ty platy mají podle toho automatu vyskočit jenom proto, že jsme si je holt před těmi osmi lety vůči tomu automatu o 20 % snížili a zmrazili. Takhle to je. Takže kdyby se to nestalo, kdybych to tenkrát neudělal, tak ten problém teď nemáme, a proto se omlouvám.

Leč lidská paměť je krátká a populismus některých z nás naprosto bezbřehý. My setrváváme na tom, že nechceme rozhodovat o svých platech. Je to nedůstojné. Je tady prostě nastaven nějaký systém a nemáme do něj zasahovat ani nahoru, ani dolů. Proto nebudeme rozhodovat o svých platech a nebudeme pro to hlasovat. Kdo si chce rozhodovat o svých platech, ať pro to hlasuje. Je to koneckonců ve výsledku jedno. Ale prostě to zásadní je, že si nechceme rozhodovat o svých platech, pokud vy to chcete, kolegové, tak si o nich rozhodujte. Ale je to prostě nedůstojné.

Do určité míry bych polemizoval s tím, co tady řekl pan poslanec Michálek o tom, že vysoké platy odtrhnou někoho od reality života běžné populace. Empatie nespočívá ve výši příjmů. Ještě méně platí, že nízké platy nabádají ke korupci. Korupce není otázkou příjmů, korupce je otázkou morálky. Umím si představit hodně vysokopříjmové korupčníky, umím si představit poctivé lidi s minimální mzdou, kteří by se ke korupci nikdy svést nedali. To jsou prostě bludy podle mého názoru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Koníček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl ještě, doufám naposled, vystoupit k tomuto zákonu a vlastně vysvětlit, proč je na ten zákon upřená taková pozornost a proč jsme třeba my pracovali na tom, aby se skutečně stihl projednat. Tam jde o to, že ten návrh zákona byl rozeslán poslancům už 2. května 2018. To znamená, už v květnu byl ten návrh na stole. A my jsme si mysleli naivně, že když je to vládní návrh strany, která má 78 poslanců, a když jí 22 poslanců Pirátů slíbilo tomu návrhu podporu, tak jsme si mysleli, že prostě ta většina ve Sněmovně se najde poměrně hladce, návrh se projedná, schválí bez nějakého většího divadla a nebudeme se tím muset hlouběji zabývat. Nicméně ani na červnové schůzi, ani na červencové schůzi se ten návrh vůbec neprojednal. Takže se dostal do fáze, kdy začalo velmi reálně hrozit, že se do konce roku projednat vůbec nestihne.

Ostatně pan předseda Faltýnek říkal, že přes něj to určitě neprojde. (Nesouhlasné poznámky pana poslance Faltýnka. - Ohlas v sále.) Tak jestli můžou lidé z grémia říct, jak to bylo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o klid a dodržování jednacího řádu. Pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych poprosil pana Faltýnka, aby reagoval prostřednictvím faktické poznámky a nikoli prostřednictvím pokřikování z lavice.

Takže 22. srpna jsme museli tento návrh zařadit na plénum mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, protože jinak by se zcela jistě projednat nestihl. Na tomto plenárním zasedání neprošel můj návrh zkrátit lhůty o 30 dnů, aby se to stihlo ve větším klidu ještě na té následující schůzi. Místo toho zůstaly lhůty 60 dní a začali jsme se tím zabývat v listopadu. V listopadu jsme šli na grémium s tím, jestli to máme předřazovat, aby se to stihlo. Pan Faltýnek opět slíbil, že se to stihne ještě na listopadové schůzi, aby následně hnutí ANO nepodpořilo můj návrh na zkrácení lhůty mezi 2. a 3. čtením na 7 dní. Následně Marek Benda vyobstruoval podpis protokolu, a z těchto důvodů nebylo možné to na té listopadové schůzi schválit. Proto Pirátům nezbylo nic jiného, než svolat další, už druhou mimořádnou schůzi k platům politiků, kterou s námi podpořilo SPD, a díky tomuto našemu kroku se ten návrh projednává tak, aby se stihl do konce roku.

Já bych poprosil pana Faltýnka, aby mě nerušil při mém projevu - prostřednictvím pana předsedajícího. (U lavice posl. Faltýnka stojí posl. Chvojka a jednají spolu. Posl. Faltýnek: To byl pan Chvojka. Posl. Chvojka: To jsem byl já.) OK, i pana Chvojku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím všechny pány poslance a paní poslankyně o klid a dodržování pravidel slušnosti a jednacího řádu. Slovo má ten, který je u řečnického pultu, to je pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Takže jsme museli k tomuto návrhu svolat druhou mimořádnou schůzi, aby vůbec byla šance, že se stihne schválit, a teď ještě musíme doufat, že ho nezablokuje Senát, protože pokud ho zablokuje Senát, tak je velmi nízká šance, že ten návrh projde.

Takže já bych chtěl apelovat na všechny poslance, abychom to dnes konečně schválili. Bohužel se to nezačalo projednávat už v červnu, mohlo to být bez toho mediálního divadla. My jsme vůbec nestáli o to, aby tohle bylo hlavní téma tohoto podzimu. Nicméně vaše laxnost nás k tomu bohužel donutila. Apeluji na všechny senátory, aby ten návrh podpořili v Senátu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Faltýnek, po něm s faktickou pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. V prvé řadě bych se chtěl omluvit za tu emoci, kterou jsem vyjádřil, když hovořil pan poslanec... (Předsedající: Ferjenčík.) Ferjenčík. Omlouvám se panu poslanci Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího, nicméně se ohradit musím.

Pan kolega Ferjenčík na tom jednání grémia neseděl. A já vím přesně, co jsem pamatoval, a možná by ostatní... co jsem řekl, si pamatuji - jsem rozrušen, omlouvám se. Já jsem řekl panu kolegovi Michálkovi, ať nepanikaří, že to stihneme projednat tak, aby ten zákon platil od příštího roku, ale neřekl jsem kdy a neřekl jsem, jakou formou. To byla jediná věta, která tam zazněla, a pokud kolegové z grémia tam seděli, tak možná slyšeli totéž, co jsem řekl, nikoliv to, co řekl pan kolega Ferjenčík. Takže to fakt není pravda. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Opravdu fakticky k tomu, co zde říkal pan kolega Ferjenčík a mnozí další o tom, kdy jsme obdrželi ten tisk a jak vlastně tedy nebyl projednáván, tak že to byl záměr. Já vám třeba řeknu, že jsme tisk 160, který je pro mě osobně velmi důležitý, který zvyšuje příspěvky na péči pro lidi, kteří jsou na tom nejhůř, jsme obdrželi ještě dříve, a teprve včera jsme ukončili druhé čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Koníček, po něm paní poslankyně Gajdůšková. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, před závěrečným hlasováním o sněmovním tisku 167 bych vás chtěl seznámit s několika čísly.

Ve státním závěrečném účtu, kapitoly 302 Poslanecká sněmovna za rok 2017 je na straně 24 údaj o výdajích na platy představitelů státní moci. Za rok 2017 bylo vyplaceno 196 006 400 Kč pro 200 poslanců. To je průměr 81 669 Kč na poslance a měsíc. Když se podíváte do státního závěrečného účtu, kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti za stejný rok, tedy rok 2017, tak na straně 37 najdete údaje o obdobném čerpání na platy - 4 241 102 720 Kč pro 2 910 soudců, to je průměr 121 452 Kč na soudce a měsíc a 1 500 468 790 Kč pro 1 184 státní zástupce, tj. průměr 105 607 Kč na státního zástupce a měsíc. Pro osvěžení zopakuji údaj z Poslanecké sněmovny: 81 669 Kč na poslance a měsíc za stejné období.

To říkám jenom, abyste věděli, o jakých částkách tady diskutujeme, a sebebičujeme se. Je to 10 % ze 200 milionů, tedy o 20 milionů Kč za rok, které se týkají Poslanecké sněmovny, přitom navýšení těch necelých 6 miliard o 600 milionů vás nechává úplně klidných. Soudců a státních zástupců se tisk 167 vůbec nedotkne. Dotkne se ale bohužel i jiných představitelů státní moci, jejichž plat je odvozován od platu poslance, a vím nejméně o jednom takovém představiteli státní moci, který uvažuje o posouzení případně přijatého návrhu na snížení příjmů soudy. Už se těším, jak budou soudy posuzovat legitimní očekávání, které je obsaženo již pět let v § 3 odst. 3 zákona číslo 236/1995 Sb., tedy že koeficient činí 2,75. To tam je opravdu už pět let. Ty nižší koeficienty jsou totiž jen v přechodných ustanoveních pro jednotlivé roky.

A také si zkuste přečíst důvodovou zprávu. Hned na první straně v prvním odstavci je uveden důvod předložení. Tento návrh zákona se předkládá mimo plán legislativních prací vlády na rok 2018 na základě požadavku předsedy vlády k zamezení pokračování skokového nárůstu výše platové základny představitelů státní moci. Jistě takový důvod obstojí i u soudu, když v tom zákoně je ta platové základna stejná, tedy 2,75, již pět let.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Třešňák a pan předseda Michálek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Pouze bych prostřednictvím faktické chtěl zareagovat na pana poslance Sklenáka, aby si připomněl prostřednictvím pana předsedajícího, kolikrát jsme tento rok hlasovali pro vyřazení zbývajících bodů schůze a předčasné ukončení schůze. A i mně záleželo třeba na tisku číslo 160, ale bohužel, sáhněte si do svědomí, kdy sám jste hlasoval pro to, aby se zbývající body schůze vyřadily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Michálek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Faktická poznámka. Aby bylo srovnání soudců a státních zástupců a poslanců relevantní, tak je potřeba to srovnat s celkovými příjmy, které dostávají od státu, tzn. včetně náhrad, a soudci mají dramaticky nižší náhrady než poslanci, takže to přednesené srovnání je podle mého názoru nerelevantní. Chci se tím zastat i soudců a státních zástupců, protože když s některými mluvím, tak se také diví, proč se poslanci tváří, že berou 70 000 Kč měsíčně, a ve skutečnosti ty příjmy jsou dramaticky vyšší. Toto, co tady zaznělo z toho závěrečného účtu, je podle mého názoru naprosto zavádějící.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Využiji toho, že jsem v téhle chvíli přihlášena do řádné rozpravy, a svoje vystoupení samozřejmě přednesu, ale dovolím si teď jenom reagovat na svého předřečníka. Nelze srovnávat strukturu příjmů soudců a poslanců. Soudce má kolem sebe celý úřad. Ten nepotřebuje náhrady a cesťák si vypíše na každou cestu, kterou provede. My to takto srovnávat nemůžeme.

Teď mi dovolte tedy nejdříve na úvod svého vystoupení říci, vytyčit před závorku, že budu hlasovat samozřejmě pro vládní návrh, tedy snížení platů poslanců, ale zároveň chci, aby moc zákonodárná měla stejné podmínky jako moc soudní, protože vyvažování mocí ve státě je základní princip fungování demokratického systému, demokratického státu. Nejsou to jenom volby, svobodné volby, ale je to právě to vyvažování moci zákonodárné, výkonné a soudní. To dávám na úvod.

Nyní mi dovolte trošku to rozvést. A musím opět ale reagovat na to, co tady bylo řečeno od našich v podstatě mladých kolegů, ve vší úctě, k výroku, že parlament má reprezentativní funkci. Přátelé, parlament má reprezentativní funkci? No to snad ne! To skutečně ne! Takto to bylo do roku 1989, kdy byli poslanci - také se tenkrát říkalo parlament, ale bylo to Federální shromáždění a Česká národní rada atd. - a tam ti poslanci byli jenom reprezentanty. Jako čestná funkce. Jednou za dva měsíce přijeli sem do Prahy, strana a vláda jim něco předložila, oni to odmávali a jeli zase domů. Byli reprezentanty lidu. Ale tak to prostě bylo.

Profesionalizace zákonodárného sboru, tedy to, že se přiznalo, že poslanec pracuje na plný úvazek, byla záležitost roku 1990, kdy se skutečně přiznaly platy poslancům proto, aby poslanci nebyli jen tou reprezentací, ale aby poslanci dokázali být oponenty moci výkonné. Aby dokázali dohlédnout to, co jim vláda, co jim ministerští úředníci předkládají. Aby to uměli posoudit. A k tomu bylo potřeba, aby to bylo na plný úvazek, a k tomu také byly přiznány náhrady.

V 90. letech potom, byl to rok 1995, jak tady bylo řečeno, ten zákon do dneška různě novelizujeme, byl přijat ten automatismus. Právě proto, aby si poslanci nemohli rozhodovat o svých platech. Já si to pamatuji, pracovala jsem tady tehdy jako tajemnice poslaneckého klubu Hnutí za samosprávnou demokracii. A byl to návrh pana poslance Jiřího Macháčka, který byl technik, inženýr a prostě ten mechanismus takto navrhl. Bylo to takto schváleno. A bylo to schváleno a navázáno na platy ve veřejné správě ze dvou důvodů. Protože za prvé ve veřejné správě tehdy ty platy byly mnohem nižší než v soukromém sektoru, zvláště v některých oblastech. A za druhé právě proto, že o tom veřejném sektoru přece jenom, nebo na veřejný sektor přece jenom rozhodování parlamentu má nějaký vliv. A byla ta úvaha, že se poslanci budou chovat zodpovědně, bude-li to záležitost i jejich platů. A tam souhlasím s tím, že je potřeba, aby to nebylo ani příliš málo, ale ani příliš moc. O tom to tedy bylo.

Já jsem potom hlasovala již dvakrát pro zmrazení poslaneckých platů jako senátorka. Poprvé to bylo v roce 2002. Ale vzpomeňte, co bylo v roce 2002! Dvě třetiny území Čech byly spláchnuty velkými povodněmi a bylo potřeba skutečně pomoci lidem. Samozřejmě že to snížení platů nezachránilo, skutečně, ty částky jsou v desítkách milionů, které se takto ušetří. Ale bylo to gesto a my jsme to takto vnímali a udělali jsme to skutečně s hlubokým přesvědčením, že je to správně. Bylo to na návrh Špidlovy vlády tehdy.

O tom dalším zmrazení mluvil pan kolega poslanec Kalousek. Ano, bylo to za doby krize, a také jsem přesvědčena o tom, že to bylo správně. V téhle chvíli je to gesto. Budiž, já pro něj hlasovat budu. Ale znovu se vracím k tomu požadavku na vyrovnání moci. Někdo zde uvedl, že průměrný příjem poslance je kolem 90 tisíc korun s náhradami. Ale kdo pracuje, který poslanec pracuje, tak ty náhrady spotřebovává a navíc musí dělat spoustu věcí a platit spoustu věcí, které ani ty náhrady nepokrývají. Tedy nelze tuto výšku platů nebo tuto výšku příjmu uvádět jako příjem, jako osobní příjem poslance. Tak to prostě není. Pracovala jsem i jako personalistka v soukromé firmě a vím, že náhrady byly brány úplně jinak.

Za druhé, máme-li být skutečnými zástupci občanů, musíme být schopni oponovat - o tom už jsem mluvila - ministerským návrhům. Musíme umět dohlédnout, co znamenají, jak dopadnou do praxe. K tomu ale musíte zaplatit odborníky. Pro představu: Minulý týden, kratinký návrh změny zákona. Hodinová sazba právníka 2 000 korun - a to byl přátelský právník, který mi to udělal jako přátelskou službu. Analýzy jsou v desítkách tisíc. (V celém sále se poslanci hlučně baví mezi sebou.)

Před rokem mě v televizi kritizovali za to, jak se oblékám, jak vypadám, za moji image. Tak jsem se šla zeptat, co by stálo, kdyby mi někdo trošku pomohl mou dlouholetou image vylepšit. No, většina z vás asi tuší, v jaké částce to bylo. Mladá firma, dvě děvčata mi naúčtovala 270 tisíc korun. Samozřejmě že jsem se do toho nepustila. Prostě to nejde a nedala bych to, ani kdybych nemusela ty peníze počítat tak, jak musím.

Vracím se tedy znovu k požadavku vyrovnání podmínek moci výkonné a soudní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid! Stěžují si i někteří z vás, že neslyší dobře, co paní poslankyně říká. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, pane předsedající.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové poslanci, schvalme v této chvíli vládní návrh na snížení platů jako jakési gesto, že cítíme s našimi občany. Ale usilujme a připravme návrh na navýšení peněz pro práci, pro asistenty, pro expertné tak, aby celková suma těchto peněz vyrovnala koeficient 3, trojnásobek platu, který mají soudci, tak abychom vyrovnali pozice moci zákonodárné a soudní. Stanovme ale k tomu podmínky. Jasné podmínky, jasná kritéria, na co tyto peníze lze použít. Ty by měly být ale širší než ta dosavadní, protože je spousta věcí, které dělat musíme, chceme-li pracovat skutečně dobře a být zástupci občanů. Stanovme podmínky, jak čerpání těchto peněz vykazovat, tak jak to mají v Evropském parlamentu. Jsem připravena na tom pracovat i ze své pozice... nebo ze své profese personalistky.

Dámy a pánové, občané si zaslouží a potřebují, abychom pro ně pracovali na maximum. Fundovaně, se vší odpovědností, na základě faktů a odbornosti. K tomu ale potřebujeme dobré zázemí. Připravme se na to. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Juříček, po něm pan předseda Michálek, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, musím říct, že mně je vrcholně trapně vůbec se bavit o tom, že si tady rozdáváme nějaké peníze a že vůbec jsme schopni se o tom takovýmhle způsobem bavit, a zda vůbec a tak dlouho. Já si myslím, pojďme hlasovat. Samozřejmě bych svůj mandát dělal klidně za nulu, protože u mne se ani neočekává, že bych z toho měl nějaký zájem a motivaci to dělat kvůli penězům. Ale myslím si, že mnohem férovější do budoucna by bylo, kdybychom navázali platy poslanců na růst nebo pokles hrubého domácího produktu, anebo kdybychom to navázali nepřímou úměrou na výši zadluženosti státní kasy, abyste měli motivaci se k tomu samozřejmě... jednotlivé stimuly, které tady slyším ze všech stran rozdávat peníze z veřejných zdrojů, tak abychom tu motivaci neměli tak silnou. Anebo možná kombinace obého.

V každém případě pojďme hlasovat ať už pro vládní návrh, anebo návrh SPD a uzavřeme tuto trapnou diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádné další přihlášky do rozpravy nemám. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí z místa. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel nemá zájem, pan místopředseda vlády ne. Pan poslanec Volný jako zpravodaj garančního výboru také nemá zájem. Ještě se zeptám pana poslance Bendy jako zpravodaje ústavněprávního výboru, zda má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Nemá.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil k nim své stanovisko.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte mi, abych představil hlasovací proceduru, tak jak ji navrhl rozpočtový výbor na svém zasedání 7. listopadu 2018.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane zpravodaji. Dámy a pánové, teď opravdu prosím o klid, budeme seznámeni s procedurou. Některé věci nejsou úplně jednoduché, tak ať všichni slyšíme, jak je navrženo, abychom postupovali. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Jelikož nemám povědomost ani od legislativy, ani od kolegů, že by byly načteny nějaké legislativně technické úpravy, proto vlastní hlasování a proceduru zahájíme hlasováním o pozměňovacím návrhu pana kolegy poslance Tomio Okamury. Jako druhé hlasování by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu B poslance pana Michálka, a tím bychom vypořádali pozměňovací návrhy.

Dále je třeba, abychom se vypořádali na závěr po hlasování o zákonu jako celku čtvrtým hlasováním o doprovodných ujednáních. Zde bylo předloženo závěrečné ujednání a my jsme na rozpočtovém výboru toto ujednání rozdělili do dvou částí, na část jedna a část dvě. U části jedna rozpočtový výbor naznal názoru, že tato část závěrečného ujednání je nehlasovatelná. Já bych tímto chtěl vyzvat Poslaneckou sněmovnu, zda někdo má námitku k tomuto, a pak bychom o této námitce dali hlasovat. A jako poslední, páté hlasování by se hlasovalo o druhé části návrhu doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zazněl zde návrh procedury včetně informace o tom, že podle stanoviska rozpočtového výboru je návrh první části doprovodného usnesení nehlasovatelný. Je všechno jasné, pokud jde o proceduru, o které nyní budeme hlasovat? Ano, je, nevidím žádnou námitku ani zpochybnění. Takže budeme nyní hlasovat o navržené proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Proto dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu A -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pardon, pane zpravodaji. Nejprve si schválíme proceduru tak, jak jste ji přednesl se všemi těmi věcmi, o kterých jste nás informoval. Takže teď budeme hlasovat o proceduře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 145 poslanců, pro 144, proti nikdo. Proceduru jsme schválili. A nyní prosím budeme hlasovat podle této procedury o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Proto v hlasování číslo jedna budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Je to pozměňovací návrh pana poslance Tomio Okamury. Vyjádření rozpočtového výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Navrhovatel? (Ministerstvo práce nesouhlas.)

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 144 poslanců, pro 27, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Je zde žádost o vystoupení s přednostním právem pana místopředsedy Okamury. Této žádosti musím vyhovět. Takže prosím, pane zpravodaji, dáme slovo panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tak došlo k tomu, čeho jsem se obával. (Smích v sále.) Já vím, že je to zbytku Poslanecké sněmovny k smíchu, protože vy jste právě zamítli můj návrh, resp. návrh SPD, abychom si zamrazili platy politiků na celé volební období do roku 2021, resp. zamrazili si nárůst platů politiků.

Já jsem rád, protože to běží v přímém přenosu v České televizi, že diváci slyšeli i váš smích. Smějí se tady i poslanci ANO, smějí se tady i další poslanci. Mně to k smíchu vůbec nepřipadá. Protože znovu opakuji, jsou tady platy 100 tisíc korun měsíčně a opravdu nechápu, proč si chcete navyšovat platy.

A vy jste nás teď, poslance SPD, postavili do situace, že jste zamítli náš návrh na zamražení nárůstu platů politiků, že si budeme muset vybrat mezi tím, jestli podpoříme nějaké tady z návrhů. Znovu opakuji, Piráti navrhují cca 9 % navýšit, o tom budeme hlasovat teď v následujících sekundách, nebo 9-10 %, pak je tady ten návrh ANO, to je ten celkový návrh, abychom znovelizovali zákon tak, aby to bylo taky navýšení o 9-10 %, nebo jestli tedy necháme ten původní návrh, který si v minulém volebním období prosadilo hnutí ANO, ODS, KDU-ČSL, ČSSD a TOP 09, a to by bylo 20 %. Takže to je opravdu šílený, vám řeknu. Je to fakt šílený.

V minulém volebním období, když jste tady ten nárůst prosadili, tak já si vzpomínám, že já jsem byl jediný, my jsme byli jediní, kteří jsme byli proti tenkrát. A vy znova a znova jste se nepoučili a znova a znova si chcete navyšovat své platy.

To znamená, já to tady říkám veřejně, protože vy jste teď poslance SPD postavili před situaci, že my samozřejmě budeme hlasovat proti tomu, aby se navýšily platy o 20 %, nicméně teď se kvůli vašemu hlasování, že jste nám zamítli návrh na zamražení, budeme muset přiklonit k tomu nejmenšímu možnému nárůstu, který tady z toho hlasování vyplyne, abychom zabránili nárůstu o 20 %, který ostatně jste si taky prohlasovali v minulém volebním období. To je fakt neuvěřitelná situace. Sami sobě si tady odhlasujete vyšší platy. Takže teda já vůbec vlastně nevím, co na to mám říct, protože my jsme si chtěli zamrazit, a vy jste nám v tom zabránili.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, já bych vaším prostřednictvím chtěl požádat pana místopředsedu Okamuru, aby si nejdřív nastudoval hlasování o nějakém zákonu, a pak tady dělal soudy.

Ten zákon, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nedostal jediný hlas ODS, tak neříkejte, že našimi hlasy byl schválen. Pro ty, koho to zajímá, tehdy pro to hlasoval klub sociální demokracie, říkám většinové stanovisko, možná se někdo zdržel, klub komunistické strany, klub KDU a 14 poslanců z hnutí ANO, mezi nimi např. stávající předseda Sněmovny nebo nepřítomná paní poslankyně Válková, která proti tomu, co sama odhlasovala, v posledních dnech a týdnech hlasitě vystupuje. Můžete si najít výsledky toho hlasování.

Já nechci nic jiného říct, ale pokud chceme hodnotit nějaké hlasování, komentovat to politicky, tak je třeba korektně říct, jak které kluby hlasovaly. Já jsem to minule nazval Hamáčkovým automatem. Já myslím, že pan ministr vnitra se na mě nezlobí, protože to byl jeho návrh. A každý, kdo chce, si najde, jak o tom jednotlivé kluby v minulém volebním období hlasovaly. Takže pokud to chceme komentovat, tak nejdřív musíme říct přesná fakta, a pak můžeme případně kritizovat své politické oponenty.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Okamura, po něm pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych tady zareagoval na předsedu poslaneckého klubu ODS. Podívejte se, vy tady slovíčkaříte, jsme tady u hlasování. To je jedno, jestli jste hlasoval jednou pro zvýšení, anebo dvakrát. Prostě teď tady bylo naše hlasování o tom, kdo podpořil náš návrh SPD na zamražení platů politiků. (Dostává sjetinu.) A vidíme, že ti, kteří ho nepodpořili, to je N, tak jsou to poslanci hnutí ANO. Vidíme, že bohužel ti, kteří ho nepodpořili, tak jsou i mezi vámi z ODS, tady to mám. Ti, kteří nepodpořili náš návrh na zamražení platů politiků, jsou i mezi Piráty, koukám, tady to mám na sjetině. Pochopitelně všichni poslanci SPD to podpořili, jak koukám. My chceme zamrazit platy.

Dále na sjetině vidím, že ti, kteří nepodpořili návrh na zamražení, jsou i mezi ČSSD. Ti, kteří nepodpořili návrh na zamražení, jsou i mezi KDU-ČSL. Ti, kteří nepodpořili návrh na zamražení platů, jsou i TOP 09, například pan Schwarzenberg nepodpořil návrh na zamražení platů politiků. Máme tady i v hnutí STAN poslance, kteří také nepodpořili návrh na zamražení. To znamená, když to shrnu, jediný poslanecký klub, který podpořil návrh na zamražení vůbec nárůstu platů politiků je poslanecký klub SPD.

Takže k panu předsedovi Stanjurovi, když tady tedy něčím argumentujete, tak vy máte slova, já tady mám důkazy. Jsou to sjetiny z tohoto posledního hlasování. Každý se na ně může podívat na internetu. Snad nebudete chtít, abych to tady četl jmenovitě. Já myslím, že bychom se zdrželi.

Takže já bych to nechal u té debaty, že jsme teď hlasovali o návrhu na zamražení platů politiků, který navrhlo SPD. Ten návrh byl zamítnut. Já už se nebudu opakovat. Teď jste nás, poslance, kteří chtěli zamrazit, vmanipulovali do situace, že se budeme muset přiklonit k nějakému menšímu navýšení, aby neprošlo to větší. Tak to je tedy opravdu neuvěřitelná situace.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom aby bylo jasné, v jaké fázi projednávání teď jsme. Nemůže se nikdo přihlásit, protože není rozprava. Mohou vystupovat pouze ti, kteří mají přednostní právo.

S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Bartoš, po něm s přednostním právem zastupující předsedkyně klubu ČSSD paní poslankyně Valachová, po ní pan předseda Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, že jsem musel využít svého přednostního práva. Na rozdíl od pana místopředsedy Sněmovny Okamury to nedělám kvůli tomu, že je toto jednání přímo přenášeno na ČT24.

Já bych chtěl reagovat pouze na zjevné lži, které tady zazněly. Toto je vládní návrh, Piráti tento návrh nepředkládali. Není to pirátský návrh. Piráti předložili pozměňovací návrh, o kterém budeme, doufám, co nevidět opět hlasovat, a to je změna výpočtu navýšení, které probíhá, a to je svázat ho s výkonem ekonomiky, tudíž na mzdy v komerčním sektoru, který politici nemůžou na rozdíl od růstu mezd ve státním sektoru zásahy napřímo ovlivňovat. Tudíž to je racionální návrh.

Takže já bych si vyprošoval, aby Piráti byli jednak, když pan Okamura, prostřednictvím pana předsedajícího, úmyslně hovoří o tom, jak tady bylo něco v minulém období, my jsme tady v minulém období neseděli. Návrh je vládní, není pirátský, je to předložený vládní návrh. My k němu máme pozměňovací návrh, pro který budeme hlasovat. Takže bych prosil, aby, i když asi nemůžu nikoho nutit, opustil tu rovinu demagogie a aby aspoň tady nám a divákům v České televizi nelhal a nevyužíval tento mediální prostor k sebezviditelnění. Děkuji. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Valachová s přednostním právem jako místopředsedkyně klubu ČSSD. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Takže já bych chtěla za sociální demokraty jednak vyjádřit podiv, že Tomio Okamura právě obstruuje snížení platů politiků. Také bych se tedy nenadála, že se něčeho takového dočkám. (Potlesk z pravé části sálu.)

Za druhé. Poslance a poslankyně SPD, prostřednictvím předsedajícího, nikdo nenutí, aby se na této zrůdnosti, snížení platů politiků, podíleli. Mohou v případě hlasování opustit sál. To je druhé doporučení.

A co se týká sociální demokracie, sociální demokracie v minulém období pozměňovacím návrhem Jana Hamáčka, stávajícího předsedy, zbrzdila rozmražování a nyní vládní návrh znovu zbrzďuje rozmražování z hlediska původního návratu na původní úroveň v době hospodářské krize.

Přestaňme zneužívat toto téma a snižme platy politiků. Přestaňte obstruovat! (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Bělobrádek s přednostním právem. Mezitím vás seznámím s omluvou, paní ministryně Dostálová se v době od 10 hodin do konce jednacího dne omlouvá z důvodů přijetí zahraniční delegace Polské republiky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já myslím, že nikdo skutečně SPD nenutí, aby hlasovalo pro toto nemravné navýšení o 9 %. Já jsem podpořil SPD, aby se zamrazily platy. Já myslím, že bychom je mohli zrušit eventuálně úplně, ale to zatím nikdo nenavrhl. (Šum v sále.) Každopádně pan Okamura může jít příkladem a vzpomenout si na svoje slova z roku 2013. Myslím, že jako papaláš nepotřebuje auto s řidičem. A i když je to Superb, který možná stojí Sněmovnu více než BMW, je to celkem jedno a může jezdit tramvají jako normální člověk. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Okamura s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak vážené dámy a vážení pánové, doufám, že už vystupuji naposled, protože jenom musím vyvrátit tu demagogii. (Hlasy z levé a střední části sálu.)

Paní poslankyně Valachová z ČSSD, to je klasika, nazývá obstrukcí to, když my chceme zamrazit platy. Chápu, ale já myslím, že i diváci České televize pochopí, co tím myslíte. (Opět hlasy ze střední části sálu.) Protože když někdo navrhne zamrazit platy jako my a vy hlasujete proti zamražení, vy jste nepodpořili zamražení platů politiků, tak teď si to musíte rychle zdůvodnit.

A váš druhý návrh, abychom odcházeli ze sálu. No to by se vám hodilo. To bychom snížili kvorum a vy byste si prohlasovali těch 20 %! Takže takovéhle nelogické rady nám tady nedávejte a hlavně nám neříkejte, jak máme hlasovat! (Neklid v sále.) Vy jste prostě hlasovali proti zamražení platů politiků, to byl teď ten pozměňovací návrh SPD, o kterém se hlasovalo. Neodvádějme debatu jinam.

Já jsem tady šel na mikrofon z toho důvodu, abych to shrnul, abych pojmenoval ty, kteří hlasovali proti zamražení platů politiků, proto nám to neprošlo. Jediný poslanecký klub, který hlasoval kompletně pro zamražení, je SPD. Žádný jiný klub takto nehlasoval. Ano, přidali se k tomu někteří jednotlivci. Pojďme na další hlasování, protože teď jste si tedy vynutili zvyšování platů politiků.

A co se týče předsedy Pirátů pana Bartoše, tak on tady složitě vysvětloval, že chtějí jiný výpočet platů politiků. Já bych to přeložil do srozumitelné řeči. I váš návrh, když projde, také navyšuje platy politiků cca o 9 %. Takže mluvte srozumitelným jazykem pro občany, aby to nevypadalo, že snad vy chcete snižovat platy. Vy je chcete taky zvýšit oproti těm, které máme nyní, ovšem o 9, 10 %. Bude záležet, jaký bude vývoj, ale teď by to bylo, tuším, 9 nebo 10 %, takže je to podobné, jak chce zvyšovat hnutí ANO. S tím my samozřejmě nesouhlasíme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím kolegy, kteří se mně tady hlásí faktickými poznámkami, aby vzali na vědomí, že jsme uprostřed hlasování. Není rozprava. Mohou vystupovat pouze ti poslanci, kteří disponují přednostním právem. A to je pan předseda Faltýnek a v tuto chvíli taky paní poslankyně Valachová, kteří jsou další přihlášení. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jenom zopakovat, že náš poslanecký klub podporuje vládní návrh tohoto zákona, který snižuje platy politiků, nebo jejich růst, na těch 9 %.

Nicméně bych připomněl ještě jednu věc. Za chvilku budeme hlasovat o pirátském pozměňovacím návrhu. A dneska je památný den. Dneska zasedá Zastupitelstvo, poprvé, hlavního města Prahy a dochází k historické události! Na návrh pirátské strany se zvyšuje počet uvolněných předsedů a místopředsedů výborů hlavního města Prahy. (Bouřlivý potlesk a hvízdání z řad poslanců ANO.) Přátelé, na deset. (Opět mohutný potlesk a výkřiky v řadách poslanců ANO.) Historický okamžik v hlavním městě Praze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Valachová s přednostním právem. (Neklid v sále.) Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Přátelsky, prostřednictvím předsedajícího, k panu Tomio Okamurovi. I bez hlasů SPD na začátku tohoto hlasování existovala většina pro snížení platů politiků. Já pevně věřím, že bude existovat i po této rozpravě, ale opravdu ubezpečuji, že i bez hlasů SPD, to znamená, nemusí být znásilněni při snižování platů politiků, tato Sněmovna snížení platů politiků odhlasuje - k vládnímu návrhu! (Důrazně.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Michálek má slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Jenom krátká faktická reakce na mého předřečníka, pana předsedu Faltýnka. K tomu, abychom ten bordel, co zanechalo ANO v hlavním městě Praze, dali do pořádku, bychom museli uvolnit všech 65 zastupitelů! (Velmi důrazně! Potlesk a výkřiky z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím všechny řečníky, aby zachovávali jistou zdrženlivost při výběru výrazů, které používají za řečnickým pultem v Poslanecké sněmovně. Pan místopředseda Okamura se hlásil? Nehlásil. Aha, mával na někoho jiného. Dobře. Žádné další přihlášky s přednostním právem nyní nemáme.

Znovu poprosím Poslaneckou sněmovnu v tuto chvíli o klid, protože budeme pokračovat v hlasování. Připomenu, že jsme prvním hlasováním neschválili pozměňovací návrh pana poslance Tomio Okamury. A pokud mě pan zpravodaj neopraví, tak jsme před hlasováním o pozměňovacím návrhu pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jan Volný: Ano, pane předsedající, je to pravda. Budeme hlasovat po krásné vsuvce pro Českou televizi dalším hlasováním. To znamená, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B pana poslance Michálka. Vyjádření rozpočtového výboru je nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? Stanovisko? Pane ministře, stanovisko k pozměňovacímu návrhu B pana poslance Michálka.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Velmi se omlouvám. Nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 146 poslanců, pro 61, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Volný: Jelikož jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, tak před hlasováním doprovodného usnesení se musíme vypořádat s hlasováním o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 167, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 146, pro 124, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Žádám ještě pana zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Volný: Ano, děkuji, pane předsedající. Rozhodli jsme tím, že nebyla vznesena námitka, že nebudeme hlasovat o části číslo jedna, proto přistupuji k poslednímu hlasování k tomuto bodu, a to je o druhé části doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, budeme hlasovat o druhé části doprovodného usnesení. Zahajuji hlasování... (Náhlý rozruch v sále.)

 

Poslanec Jan Volný: Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Promiňte, ukončil jsem hlasování. Současně jsem vás všechny odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju. Můžu jenom poprosit pana zpravodaje, jestli by byl tak ochotný a přečetl ten bod vzhledem k tomu, že došlo k rozdělení toho usnesení, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Je to oprávněný požadavek. Pane zpravodaji, prosím, přečtěte tu druhou část.

 

Poslanec Jan Volný: Ano. V druhé části vyzývá poslance, aby postupovali v souladu s § 34 odst. 4 věty druhé a třetí zákona č. 236/1995 Sb. a oznamovali svoji nepřítomnost z důvodu dočasné pracovní neschopnosti příslušnému orgánu Sněmovny. Ministerstvo práce a sociálních věcí... (Řečníka kdosi vyrušil s nějakou připomínkou.) Co? Dobře.

Tak v podstatě jde o to, aby poslanci oznamovali svou pracovní neschopnost v Poslanecké sněmovně. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, je toto vysvětlení pana zpravodaje pro všechny dostatečné, aby věděli, o čem budeme hlasovat? (Mnoho poslanců diskutuje v hloučcích.) Pan předseda Kováčik se hlásí? Nehlásí. Děkuji. Myslím, že to jasné je.

A nyní prosím ještě pana zpravodaje o stanovisko výboru.

 

Poslanec Jan Volný: Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr?

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já mám za to, že stanovisko ministerstva k usnesení Sněmovny se nepředkládá.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: To máte pravdu. Dal jsem vám víceméně prostor, protože výbor přijal stanovisko k doprovodnému usnesení.

Můžeme nyní přistoupit k hlasování, nebo ještě je nějaká pochybnost nebo námitka? Není.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 144 poslanců, pro 132, proti 42. Toto doprovodné usnesení nebylo přijato.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi hlasováními a končím projednávání tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji všem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Závěrem této schůze bych chtěl říci, že mě sice mrzí, že neprošel návrh doprovodného usnesení, abychom dodržovali platný zákon, který předepisuje, že poslanec má oznamovat svoji nepřítomnost v případě nemoci a náleží mu adekvátní snížení mzdy, tak jako je to u ostatních občanů. Nicméně ta zákonná povinnost v tom zákoně stále je, čili k tomu snížení, pokud v případě nemoci nebo karantény dochází. Takže bych poprosil kolegy, jestli by si na to mohli dáti pozor. Naši poslanci už tu povinnost plní, tak aby to tak bylo i v jiných poslaneckých klubech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Směrem k pirátské straně - nevidím důvod, proč máme přijímat usnesení, že zákon platí a máme ho respektovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Přeji vám pěkný den. Na shledanou.

 

(Schůze skončila v 10.27 hodin.) *

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP