Pátek 21. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

118.
Dotační programy zemědělství pro rok 2019 poskytované
podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 334/ - prvé čtení

Tento materiál uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím pane ministře ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, poslanci, vážení hosté. Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2019, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb. schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu se státním rozpočtem. Spektrum dotačních programů je zachováno stejně jako v roce 2018, nově jsou navrženy tři dotační programy, Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství, Podpora sektoru mléka a výkrm skotu. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny zásadami ministerstva v souladu s § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2019 je státním rozpočtem stanoven ve výši 3 800 000 korun.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o schválení materiálu Dotační programy zemědělství pro rok 2019 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a ve znění doporučeném zemědělským výborem Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 334/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Karel Tureček a informoval nás o jednání výboru a přenesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Tureček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor na své schůzi 21. listopadu přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Dotační programy pro zemědělství na rok 2019 schválila.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak zahajuji nyní všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže se rozhlédnu. Končím všeobecnou rozpravu. Táži se na závěrečné slovo pana ministra a pana poslance Turečka. Pane ministře, pane poslanče, nemáte zájem o závěrečné slovo? Nemáte evidentně, tak přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se přihlásili nějací poslanci. Nehlásí se, takže já končím podrobnou rozpravu. Ano, ale ještě se zeptám na závěrečná slova. Nemáte zájem, takže žádost o odhlášení. Já vás odhlásím, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Zagonguji, kdyby náhodou tady někdo nebyl.

 

Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo je pro usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 327, přihlášeno 145 poslanců pro 102 proti 1. Výsledek, že usnesení bylo přijato. Končím tedy projednávání tohoto bodu.

 

A přistoupíme k bodu číslo 119, jenom bych chtěl upozornit, že jsem zaregistroval dohodu předsedů poslaneckých klubů, že se dohodli, že po bodu 119 bychom měli hlasovat o vyřazení zbylých bodů z programu schůze Poslanecké sněmovny, nicméně to přijde až po projednání tohoto bodu. Takže nyní máme bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP